Akreditacija

Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 1 Prijava

Pod pojmom akreditacija podrazumijevamo postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti i kvaliteta u procesu pružanja zdravstvene zaštite, kao i sticanja akreditacijskog statusa kod Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ). Akreditacija je zakonski dobrovoljna za sve zdravstvene ustanove, obuhvata i certifikaciju i vrši se svake tri godine u skladu sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu FBiH.

Zdravstvena ustanova podnosi AKAZ-u zahtjev, u formi propisanoj od strane AKAZ-a, za pokretanje postupka akreditacije. U roku od najviše 30 dana nakon dostavljanja prijave AKAZ šalje odgovor zdravstvenoj ustanovi i određujuje kontakt osobu ili klijent menadžera koja zdravstvenu ustanovu vodi kroz proces akreditacije.

Uz popunu prijavne aplikacije (navedene dole) obaveza zdravstvene ustanove je i da dostavi:
  • Odobrenje nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva o ispunjavanju uslova za rad;
  • Statut, pravila ili neki drugi akt iste namjene kojim se dokazuje djelatnost pružanja zdravstvene zaštite;
  • Pravilnik o radu i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta ili drugi akt iste namjene koji objašnjava unutrašnju strukturu i organizaciju zdravstvene ustanove.

Korak 2 Ugovor i plaćanje
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu akreditacija@akaz.ba
+387 33 771 874
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 2 Ugovor i plaćanje

Sljedeći korak u procesu akreditacije je sklapanje ugovora između AKAZ-a i zdravstvene ustanove u kojem se definiraju potrebe i obaveze obje strane uključujući i način plaćanja, itd. AKAZ provodi edukaciju i obuku osoblja zdravstvenih ustanova u svrhu ispunjavanja akreditacijskih standarda i facilitaciju u cilju pružanja pomoći prilikom uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta po važećem cjenovniku usluga AKAZ-a.
Korak 3 Vanjska ocjena
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu akreditacija@akaz.ba
+387 33 771 874
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 3 Vanjska ocjena

Zdravstvena ustanova podnosi zahtjev za pokretanje postupka vanjske ocjene u svrhu akreditacije. Na osnovu dostavljene dokumentacije AKAZ donosi plan akreditacije, što podrazumijeva raspored i termin vanjske ocjene i sastav tima ovlaštenih ocjenjivača AKAZ-a.

Zdravstvena ustanova je dužna AKAZ-u dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • Samoocjenu u odnosu na odgovarajuće standarde;
  • Listu razvijenih planova, politika i procedura koji se primjenjuju u ustanovi;
  • Izvještaje za indikatore izvedbe i kliničke revizije propisane standardima;
  • Obrazac za oslobađanje od pojedinih standarda/kritrerija.
Korak 4 Komisija
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu akreditacija@akaz.ba
+387 33 771 874
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 4 Komisija

U roku od petnaest dana po završenom ocjenjivanju, vođa tima vanjskih ocjenjivača imenovan od strane AKAZ-a šalje izvještaj AKAZ-u o nalazima i rezultatima vanjske ocjene. Nakon pregleda zdravstvena ustanova popunjava evaluacijski upitnik vanjskog pregleda sa ocjenom ovlaštenih ocjenjivača i dostavlja Agenciji.

Izvještaj vanjskog ocjenjivača kao i kompletnu dokumentaciju primljenu od strane zdravstvene ustanove, AKAZ dostavlja Komisiji za akreditaciju zdravstvenih ustanova u roku od petnaest dana od dana zaprimanja. Provjeru ispunjenosti standarda kvaliteta provodi komisija AKAZ-a, imenovana u skladu sa Mjerilima za imenovanje komisije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.

Korak 5 Rješenje
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu akreditacija@akaz.ba
+387 33 771 874
Prijava
Ugovor i plaćanje
Vanjska ocjena
Komisija
Rješenje

Korak 5 Rješenje

Na osnovu zapisnika sa sastanka Komisije za akreditacije o provedenom postupku akreditacije, Direktor AKAZ-a proslijeđuje sažetak sa prijedlogom odluke Upravnom odboru AKAZ-a koji donosi odluku i izdaje rješenje o akreditacije zdravstvene ustanove. Pored rješenja o akreditaciji zdravstvena ustanova od AKAZ-a dobija odgovarajuće naljepnice i CD sa logotipom za akreditaciju koja ustanova može koristiti na svojim memorandumima ili u promotivne svrhe za vrijeme trajanja akreditacije.

Korak 1 Prijava
Trebate pojašnjenje ili pomoć?
Ako trebate pomoć u vezi sa koracima koje je u procesu akreditacije potrebno provesti ili se želite posavjetovati po određenom pitanju, molimo vas da nam se bez oklijevanja obratite na broj telefona koji se nalazi ispod ili e-mailom na e-mail adresu akreditacija@akaz.ba
+387 33 771 874
Saradnja i partnerstva