Pristup informacijama

Svako fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama koje su u domenu rada i pod kontrolom AKAZ-a, a koje su sadržane u Indexu-registru informacija pod kontrolom AKAZ-a, a u skladu sa Zakonom. AKAZ neće ispitivati opravdanost zahtjeva za pristup informacijama niti tražiti njegovo obrazloženje. U pravilu, pristup informacijama biće odobren, osim u izuzetnim okolnostima utvrđenim Zakonom. U slučaju dileme o tome da li AKAZ posjeduje traženu informaciju, a koja je u vezi s nadležnošću AKAZ-a, može se kontaktirati osoba za informisanje.
 

Vodič za pristup informacijama AKAZ Agencije

Indeks registar informacija pod kontrolom AKAZ Agencije

Zahtjev za pristup informacijama AKAZ Agencije

Saradnja i partnerstva