Edukacija i obuke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ), već od prvih dana svog postojanja, razumijevajući ekstenzivno mandat i misiju koja joj  je povjerena osnivačkim aktom, to jest Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, i o akreditaciji u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u kojem je sadržana potreba da sistemski imaju obezbijeđene standarde kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, započela je edukaciju pojedinaca iz struktura koje su integralni dio ovog sistema.

Edukacija  osigurava konstantu podizanja svijesti kod zdravstvenih profesionalaca, njihovu spremnost na usvajanje specifičnih znanja i primjenu specifičnih sposobnosti i tako – viši stepen sigurnosti i kvaliteta u vlastitom okruženju, odnosno zdravstvenim ustanovama i konačno, verifikacija stanja u vidu postupaka sertifikacije i akreditacije. 

Aktuelne informacije

Saradnja i partnerstva