AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
KONTAKT
MAPA SAJTA

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

REGISTAR AKREDITIRANIH USTANOVA


Osnovni podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)
Facilitacija

23.01.2015.

Započela druga faza Projekta “Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
- facilitacija educiranih timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Sarajevo -

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 23. januara 2015. godine, organiziran je sastanak AKAZ-ovih facilitatora koji su odabrani za facilitaciju timova porodične/obiteljske medicine u JUDZ Sarajevo, čime započinje i druga faza Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pored direktora AKAZ-a, dr. Ahmeda Nove i zamjenika direktora za kvalitet JUDZ Sarajevo, dr. Enesa Šačića, ovom sastanku su prisustvovali: dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, iz DZ Tuzla, dr. Katmerka Cerić, DZ Bihać, dr. Jasminka Jašić, DZ Srebrenik i dr. Melida Hasanagić iz RMC Mostar. Imajući u vidu obimnost i važnost ovog Projekta vodilo se računa o izboru zdravstvenih profesionalca koji imaju veliko iskustvo u ulozi facilitatora, kao i znanje u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvo.

Nakon AKAZ-a, sastanak je nastavljen u OJ Centar, DZ Vrazova, kome su prisustvovali zaposlenici Službe za kvalitet JU DZ Sarajevo, kao i unutrašnji facilitatori iz svih organizacionih jedinica JUDZ Sarajevo. Pored upoznavanja sa AKAZ-ovim facilitatorima, ovom prilikom data su osnovna uputstva o toku facilitacije, izboru timova porodične/obiteljske medicine, kao i vremenskom okviru u kojem je potrebno provesti sve planirane aktivnosti koje se odnose na facilitaciju.

Nakon toga svi facilitatori su otišli u prvu posjetu kako je to i planirano: dr. Melida Hasanagić - OJ Novi Grad, OJ Hadžići i OJ Trnovo, dr. Katmerka Cerić – OJ Novo Sarajevo, OJ Ilidža i OJ Ilijaš i dr. Jasminka Jašić - OJ Centar, OJ Stari Grad i OJ Vogošća.


Edukacija

22.01.2015.

Održana 14. radionica
do sada educirano 120 timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

AKAZ nastavlja sa realizacijom projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Dana 21.-22.01.2015. godine je održana i četrnaesta radionica. Činjenica je da se AKAZ sve više bliži svome cilju – održati dvadeset radionica u okviru Projekta koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovalo je ukupno 20 učesnika. I na ovoj dvodnevnoj obuci, prvi dan, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Naredna edukacija je planirana za 27.-28. junuar 2015.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

13.01.2015.

Educirano 111 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

U okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, u prostorijama AKAZ-a, 14. i 15. januara 2015. godine, održana je 13. radionica/ obuka za osoblje timova porodične/obiteljske medicine

Dvodnevna radionica, kojoj je prisustvovalo 20 učesnika iz šest organizacionih jedinica porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo te zdravstveni djelatnici iz dva tima iz DZ Stolac održavala se u prostorijama AKAZ-a. To je bila prilika učesnicima edukacije da se upoznaju sa cjelokupnim procesom uvođenja standarda sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine, što podrazumijeva izradu samoocjene, osnove upravljanja rizikom, indikatore kvaliteta, način razvoja politika i procedura, kao i proces facilitacije i vanjske ocjene. Pored teorijskog dijela učesnici edukacije su uradili i dva testa, te praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje educirani da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Do sada, od ukupno 200 koliko je planirano u ovom Projektu, educirano je 111 timova porodične/obiteljske medicine iz Kantona Sarajevo.

Naredna edukacija je planirana za 21.-22. januar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Indikatori izvedbe

13.01.2015.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH. Zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2014. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila, bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje , elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar 2015. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2015. godine , a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2015. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Prema članu 25. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu , akreditirana zdravstvena ustanova je dužna jednom godišnje izvještavati AKAZ o utvrđenim incidentima i nepovoljnim događajima kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni djelatnici i zdravstveni saradnici u procesu pružanja zdravstvenih usluga. AKAZ je ovim aktom propisao koji incidenti i nepovoljni događaji podliježu obaveznom prijavljivanju i u kojim rokovima.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti direktorima, koordinatorima kvaliteta i zdravstvenim profesionalcima u zdravstvenim ustanovama FBiH koji su učestvovali na „Danima kvaliteta u zdravstvu – Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta“ i još jednom iskazali svoju spremnost za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u svojim organizacijama. Indikatori izvedbe su definirani kroz  Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05), Akreditacijskim standardima i Politiku kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003.).

Koordinator kvaliteta prikuplja podatke za svoju zdravstvenu ustanovu i dostavlja ih AKAZ-u do 31. januara 2015. godine . Indikatore izvedbe i uputstvo možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta i šalje ga AKAZ-u do 31. januara 2015. godine isključivo u elektronskoj formi na e-mail:  koordinator@akaz.ba

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona i fax-a: 033 771-870, 033 771-880.


Edukacija

08.01.2015.

Održana dvanaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine

U Novoj 2015. godini u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) 07. i 08. januara 2015. održana je radionica u okviru projekta „ Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti “. Dvanaestoj radionici, u okviru ovog projekta, je prisustvovalo 20 učesnika obuke iz šest organizacionih jedinica, domova zdravlja Kantona Sarajevo.

Kao i na dosada održanim radionicama učesnici su upoznati sa standardima sigurnosti, samoocjenom, upravljanjem rizikom, indikatorima kvaliteta, politikama i procedurama. Pored toga, drugog dana obuke, prisutni timovi porodične/obiteljske medicine su bili u prilici da i praktično pokažu usvojena znanja na ovoj obuci.

Naredna radionica je zakazana za 14. i 15. januar ove godine.

 

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Klinička revizija

31.12.2014.

Klinička revizija zdravstvenih kartona za pacijente kojima je dijagnosticiran diabetes mellitus

Na osnovu zaključaka sa ''Dana kvaliteta u zdravstvu - Drugog stručnog seminara za koordinatore kvaliteta'' i obaveze zdravstvenih ustanova da vrše provjeru kvaliteta kliničke prakse, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je započela provođenje drugog kruga kliničke revizije u timovima porodične/obiteljske medicine u FBiH za pacijente sa diabetes mellitus-om. Zadatak koordinatora kvaliteta u domu zdravlja je da prikupi podatke u skladu sa uputstvom za 10 timova porodične/obiteljske medicine.

Klinička revizija je definisana kroz Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), Rezoluciju o diabetesu (Vlada Federacije BiH, 12.04.2012.), Akreditacijske standarde za timove porodične medicine i domove zdravlja uređene Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05) i Politiku kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003.).

AKAZ je razvio obrasce za evidentiranje kliničke revizije zdravstvenih kartona:

- Obrazac za pojedinačni pregled za timove porodične medicine;

- Zbirni obrazac koji popunjavaju članovi tima porodične medicine;

- Obrazac za koordinatora kvaliteta doma zdravlja,

- Uputstvo za koordinatore i timove porodične / obiteljske medicine.

Deset timova porodične medicine iz svakog doma zdravlja u Federaciji BiH treba da pregledaju po 30 (svaki četvrti do ukupno 30) zdravstvenih kartona svojih pacijenata oboljelih od diabetes mellitus -a i da evidentiraju potrebne podatke za 2014. godinu u obrazac za pojedinačni pregled zdravstvenih kartona.

Iz popunjenih pojedinačnih obrazaca za pregled zdravstvenih kartona, svaki tim porodične medicine popunjava jedan zbirni obrazac i dostavlja ga koordinatoru kvaliteta svog doma zdravlja do 20. januara 2015. godine.

Koordinator kvaliteta popunjava zbirni obrazac za sve timove porodične medicine svoga doma zdravlja i dostavlja ga AKAZ-u do 31. januara 2015. godine.

U prilogu se nalazi uputstvo za provođenje kliničke revizije i obrasci za timove porodične medicine i koordinatora kvaliteta.

Za tačnost popunjenog obrasca odgovara koordinator kvaliteta doma zdravlja i šalje ga AKAZ-u do 31. januara 2015. isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona i fax-a: 033 771-870, 033 771-880.


Edukacija

30.12.2014.

Završena edukacija timova porodične/obiteljske medicine u ZE-DO kantonu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 29. decembra 2014. održala završnu radionicu u okviru edukacije timova porodične/obiteljske medicine u oblasti uvođenja standarda sigirnosti u ZE-DO kantonu.

Cilj obuke je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena, te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatori kvaliteta. Uz to bilo je govora i o razvoju politika i procedura, prijavljivanju incidentnih situacija, pravnim i etičkim načelima i sistemu žalbi u zdravstvenoj ustanovi.

Pored timova iz Doma zdravlja Visoko, gdje se i održavala obuka, učestvovali su i timovi porodične/obiteljske medicine iz domova zdravlja, Zenica, Vareš, Breza, Kakanj.

Certifikat o završenoj obuci dobilo je 27 učesnika edukacije.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

15.12.2014.

Održana jedanaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je održala obuku za osoblje timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 24.-25.12.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a. Obuci je prisustvovalo 25 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Naredna edukacija je planirana za 07. i 08. januar 2015.

Lista učesnika radionice...
Fotografije sa radionice...


Obavijest

18.12.2014.

Poštovani učesnici Seminara "Dani kvaliteta u zdravstvu 2014."

Direktor AKAZ-a, saradnici i zaposlenici, kao i svi uključeni u organizaciju „Dani kvaliteta u zdravstvu“, žele Vam ovim putem zahvaliti na odzivu, učešću i podršci koju ste iskazali ovogodišnjim zbivanjima vezanim za navedeni događaj.

U nizu aktivnosti koje slijede netom održane manifestacije, prvo prilažemo spisak registriranih učesnika kako bismo mogli izvršiti neophodno ažuriranje i finalizaciju.

Molimo vas da spisak provjerite, te nas obavijestite o eventualnim pogreškama i/ili izostanku podataka vezanih za vaše prisustvo (ime, prezime, ustanova itd.).

Unaprijed smo vam zahvalni na odvojenom vremenu i asistenciji.

Na koncu, u slučaju da želite potvrdu o učešću – sertifikat, obavještavamo vas da iste dostavljamo ISKLJUČIVO u elektronskoj formi putem elektronske pošte webmaster@akaz.ba

 

Lista učesnika Seminara...


Edukacija

18.12.2014.

Održana deseta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Dana 17.-18.12.2014. godine je održana i deseta radionica u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Ovom radionicom je završena edukacija pola od ukupno 200 timova porodične/obiteljske medicine.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovala su ukupno 34 učesnika, 28 učesnika iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JU DZ Kantona Sarajevo te 6 učesnika iz DZ Stolac među kojima je bio i direktor dr. Kazimir Raguž. Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga iz Sarajeva, Tuzle i Zenice.

Obuka je bazirana na aktuelnoj verziji standarda za timove porodične/obiteljske medicine (oktobar 2014. godine) u koju su inkorporirani i sertifikacijski i akreditacijski standardi skupa sa indikatorima koji se odnose na timove porodične/obiteljske medicine. Naredna edukacija je planirana za 24.-25. decembar 2014. godine.

Lista učesnika radionice...

Fotografije sa radionice...


Saopštenje za medije

16.12.2014.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU:
Porodilištima 'Bolnice-prijatelji beba' i centrima za mentalno zdravlje dodijeljene akreditacije

Na „Drugom stručnom seminaru za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH“ koji se održava u Sarajevu 15. i 16. decembra porodilištima iz Zenice, Nove Bile, Livna, Gračanice, Travnika, Bihaća, Mostara i Bugojna su dodijeljene akreditacije 'Bolnica-prijatelj beba'. Dodijeljene su i akreditacije centrima za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja Novo Sarajevo, Stari Grad i Ilidža iz sastava JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te centrima za mentalno zdravlje Doma zdravlja Travnik i Regionalnog medicinskog centra „Dr. Safet Mujić“ Mostar.

„Prvi dan, ponedjeljak, posvećen je regionalnoj suradnji i na ovaj skup pozvani su predstavnici agencija za kvalitet i akreditaciju iz Beograda, Zagreba, Banjaluke, Skoplja i Direktorata za poboljšanje kvaliteta Crne Gore te predstavnik Zdravstvene mreže za jugoistočnu Evropu. Gosti će prezentirati svoje rezultate od osnivanja do danas“ , kaže Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) koja je organizator Dana zdravstva u okviru kojih se Seminar održava.

„Za drugi dan u utorak su pozvani direktori i koordinatori kvaliteta iz zdravstvenih ustanova FBIH. Prezentiramo rezultate našeg rada našim prvim suradnicima i kolegama iz zdravstvenih ustanova FBiH. Također, naši partneri s kojima realiziramo brojne projekte predstaviće svoje aktivnosti: od UNICEF-a, SDC-a (Swiss Agency for Development and Cooperation) pa do Svjetske zdravstvene organizacije i Federalnog ministarstva zdravstva. Ovaj skup održavamo drugu godinu zaredom i želimo da postane tradicionalan jer je ovo sjajna prilika da razmijenimo iskustva i primjere dobre prakse kojih itekako ima“, kazao je dr. Novo dodajući kako će biti dodijeljena i i priznanja za istaknute suradnike AKAZ-a po kategorijama: šampion kvaliteta, priznanje za izvrsnost, menadžer zdravstvene ustanove, koordinator kvaliteta, vanjski ocjenjivači, razmjena dobre prakse, facilitator i drugi bitni akteri.

Fokusirane akreditacije 'Bolnica-prijatelj beba' s trajanjem od tri godine dobili su Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kantonalne bolnice Zenica, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Odjel za ženske bolesti i porode Županijske bolnice "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno, Ginekološki odjel Opće bolnice “Dr Mustafa Beganović” Gračanica, Ginekološko-porođajna služba JU Bolnice Travnik, Medicinski odjel za ginekologiju i akušerstvo Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać, Odjel za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Centar za majku i dijete Regionalnog medicinskog centra "Dr.Safet Mujić" Mostar i Porodilište Opće bolnice Bugojno.

Lista učesnika ...

Program Seminara ...

Fotografije sa Seminara ...


Edukacija

10.12.2014.

Održana deveta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Održan je i deveti turnus obuke za osoblje timova porodične/obiteljske medicine 10.-11.12.2014. godine je u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo .

Obuka je održana u prostorijama AKAZ-a na kojoj je prisustvovalo ukupno 32 učesnik, 26 učesnika iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JU DZ Kantona Sarajevo te po jedan tim porodične/obiteljske medicine iz DZ Stolac i DZ Tomislavgrad. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga iz Sarajeva, Tuzle i Zenice. Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe, kako bi svi članovi tima bili što bolje educirani da samostalno započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Obuka je bazirana na aktuelnoj verziji standarda za timove porodične/obiteljske medicine (oktobar 2014. godine) u koju su inkorporirani i sertifikacijski i akreditacijski standardi skupa sa indikatorima koji se odnose na timove porodične/obiteljske medicine. Naredna edukacija je planirana za 17.-18. decembar 2014. godine.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Vijest

10.12.2014.

PRVI SIMPOZIJ SPECIJALISTA JAVNOZDRAVSTVENIH DISCIPLINA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Kvalitet u zdravstvu bio je jedna od ključnih tema na prvom simpoziju specijalista javnozdravstvenih disciplina F BiH održanom u Neumu od 22.-25. septembra 2014. godine.

Sa motom “izazovi u javnom zdravstvu” Simpozij je pod pokroviteljstvom UNDP-a i podrškom Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i ljekarske komore HNŽ, organiziralo Udruženje specijalista javnozdravtsvenih disciplina F BiH u namjeri jasnijeg sagledavanja ključnih problema i iznalaženja rješenja i smjernica u cilju rješavanja aktualnih javnozdravstvenih izazova danas u Bosni i Hercegovini.

Prezentirano je 70 radova sa učešćem više od 130 autora i koautora u kojima su prikazani vodeći javnozdravstveni problemi u F BiH, regionu i šire.

Tematika kvaliteta u zdravstvu zastupljena je stručnim radovima: “Realizacija elemenata i kriterija za vrednovanje uspostave, razvijanja i održavanja sistema poboljšanja kvaliteta u zdravstvu Tuzlanskog kantona” autora M.Sarihodžić, A.Pašić, T.Krdžalić; “ Sertifikacija – uspostava sistema sigurnosti u zdravstvenoj zaštiti” autora A.Novo, V.Karleta-Tuzović, i “ Akreditacija bolnica prijatelja beba” autora A.Novo, V.Karleta-Tuzović, S. Bajraktarević, V.Doder.

Prezentirani radovi polučili su bogatu diskusiju na temu kvaliteta koja se u složenom vremenu i uslovima u kojima živimo i radimo nameće kao imperativ ne samo u smislu unaprijeđenja kvaliteta medicinske prakse i zdravlja pacijenata nego i u smislu doprinosa naporima društva na putu priključenja naše zemlje Evropskoj Uniji.


Edukacija

10.12.2014.

Obuka za osoblje centara za rani rast i razvoj djece

U sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ i razvoj akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj djece , koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi u saradnji sa UNICEF-om BiH, održana je edukacija osoblja centara za rani rast i razvoj djece (RRRD). Obuci je prisustvovalo 36 uposlenih iz 12 RRRD centara iz FBiH. Obuka je održana u prostorijama AKAZ-a 09.12.2014. godine u Sarajevu. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Cilj obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema kvaliteta u centrima za rani rast i razvoj djece. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Seminar

05.12.2014.

S ponosom objavljujemo da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha, i ove godine organizuje

Dane kvaliteta u zdravstvu – Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta u FBiH 16.12.2014. godine
u Sarajevu, hotel Hollywood, Ilidža.

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve koordinatore kvaliteta i direktore zdravstvenih ustanova u FBiH da pošalju prijavu za učešće na ovoj manifestaciji putem maila ahajro@akaz.ba i to najkasnije do srijede, 10.12.2014. godine.

Radujemo se našem druženju i razmjeni informacija i iskustava.

Plan i program za 16.12.2014. možete pogledati ovdje


Edukacija

05.12.2014.

Održana osma radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvuu FBiH (AKAZ) je u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, je održala osmi turnus obuke za osoblje timova porodične/obiteljske medicine 03.-04.12.2014. godine. Obuka je održana u prostorijama AKAZ-a na kojoj je prisustvovalo 30 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JU DZ Kantona Sarajevo. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga iz Sarajeva, Tuzle i Zenice.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe, kako bi svi članovi tima bili što bolje educirani da samostalno započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Obuka je bazirana na najnovijoj verziji standarda za timove porodične/obiteljske medicine (oktobar 2014. godine) u koju su inkorporirani i sertifikacijski i akreditacijski standardi skupa sa indikatorima koji se odnose na timove porodične/obiteljske medicine.

Naredna edukacija je planirana za 10.-11. decembar 2014. godine.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Edukacija

03.12.2014.

Održana četvrta radionica u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“

Prvi i drugi dan decembra 2014. godine u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH su bili posvećeni edukaciji medicinskih sestara/tehničara. Održana je četvrta radionica u okviru projekta „ Jačanje sestrinstva u BiH“, kojoj su pored glavnih sestara domova zdravlja iz Kantona Sarajevo prisustvovali i glavne sestre/tehničari domova zdravlja Breza, Kakanj i Tomislavgrad.

Ovom prilikom su prezentirana dva edukacijska modula i to „Sigurnost pacijenta“ i „Incidentne situacije/nepovoljni događaji“ koje su prezentirali dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, dipl. med. sestra.

Drugi dan prisutni učesnici edukacije su radili na izradi procedura za primarnu zdravstvenu zaštitu. Rezultat cjelodnevnog rada su bile četiri procedure i to: „P rijava incidentnih situacija“, „Procedura odlaganja oštrih predmeta“, „Procedura postupka u slučaju verbalnih i fizičkih prijetnji zaposleniku ustanove“ i „Procedura odlaganja kontaminiranog veša“.

Naredna radionica je zakazana za početak februara 2015. godine.

Fotografije sa radionice možete vidjeti ovdje...


Vijest

27.11.2014.

Održana sedma radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvuu FBiH (AKAZ) je u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, je održala sedmi turnus obuke za osoblje timova porodične/obiteljske medicine 26.-27.11.2014. godine. Obuka je održana u prostorijama AKAZ-a na kojoj su prisustvovala 22 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JU DZ Kantona Sarajevo. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga iz Sarajeva, Tuzle i Zenice.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici teorijski i praktično upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe, kako bi svi članovi tima bili što bolje educirani da samostalno započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Obuka je bazirana na najnovijoj verziji standarda za timove porodične/obiteljske medicine (oktobar 2014. godine) u koju su inkorporirani i sertifikacijski i akreditacijski standardi skupa sa indikatorima koji se odnose na timove porodične/obiteljske medicine.

Naredna edukacija je planirana za 03.-04. decembar 2014. godine.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Vijest

27.11.2014.

Simpoziju magistara farmacije u FBiH

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je učestvovala na Simpoziju magistara farmacije FBiH sa međunarodnim učešćem koji se održavao u Zenici 22.-23.11.2014. godine. Simpozij je održan na temu „Kako promijeniti ulogu magistra farmacije“ u organizaciji Federalne komore magistara farmacije i Farmaceutskog društva FBiH. Shodno tome je odziv zdravstvenih profesionalaca na učešće na Simpoziju bio veliki.

AKAZ je održao dva značajna i dobro propraćena predavanja:
- Intergrativne usluge u zdravstvenom sistemu , dr.sc.med. Ahmed Novo i
- Sertifikacija u zdravstvu, dr.sc.ph. Vera Kerleta-Tuzović, doc.

Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo organizatorima koji su AKAZ i ovaj put uključili u program predavanja ovog značajnog dešavanja.

Program Simpozija možete pogledati OVDJE.

 


Vijest

24.11.2014.

AKAZ i partnerstvo sa pacijentima,
održan prvi međunarodni kongres pod nazivom „Partnerstvo sa pacijentima“ u Fojnici

U Fojnici je 22. i 23. novembra 2014. godine održan Prvi međunarodni kongres pod nazivom „Partnerstvo sa pacijentima“, koji je organizavalo Udruženje medicinskih sestara i tehničara intenzivne medicine u Bosni i Hercegovini. Ovom skupu je prisustvovalo oko 150 učesnika.

Pored predavača iz Turske, Makedonije, Italije, Hrvatske, Njemačke i Bosne i Hercegovine, ovom skupu su prisustvovali i pacijenti koji su sa prisutnima podijelili svoja iskustva i pri tome dali veoma korisne sugestije, koje će umnogome doprinijeti i poboljšanju kvaliteta u jedinicama intenzivne njege.

Na ovom značajnom skupu prisutni su bili upoznati i sa aktivnostima Agencije za kvalitet i akreditaciju i zdravstvu u FBiH (AKAZ), s posebnim naglaskom na partnerstvo sa pacijentima. Naglašeno je da postoji i značajna saradnja sa pacijentima u izradi standarda sigurnosti i kvaliteta. U procesu uspostavljanja sistema kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, AKAZ ima jasnu sliku da pacijent više nije samo objekat koji bez pitanja prolazi kroz zdravstveni sistema, nego je sve više ravnopravni partner kako u odnosu sa zdravstvenim profesionalcima tako i u rješavanju svojih zdravstvenih problema.

Uz to, ovom prilikom je istaknuto , da AKAZ u svim svojim djelatnostima u procesu uvođenja sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove, posebno mjesto daje medicinskim sestrama/tehničarima imajući u vidu važnost njihove uloge u procesu rada i njege bolesnika.


Edukacija

21.11.2014.

Održana šesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 19. i 20. novembra 2014. godine, u prostorijama AKAZ prisustvovalo obuci 18 učesnika iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Naredna edukacija je planirana za 26. i 27. novembar 2014. godine

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Akreditacija

20.11.2014.

Akreditirana još dva porodilišta u Federaciji BiH

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na svojoj sedmoj redovnoj sjednici dana 19. novembra 2014. godine razmotrio izvještaje komisije i vanjskih ocjenjivača koji su u prethodnom periodu obavili vanjski pregled još dva porodilišta u bolnicama na teritoriju Federacije BiH te dodijelio bezuslovnu fokusiranu akreditaciju Ginekološkom o djelu pri Općoj bolnici “Dr Mustafa Beganović” Gračanica i Odjelu za ženske bolesti i porode pri Županijskoj bolnici "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno, čime su navedene zdravstvene ustanove stekle status „bolnica-prijatelja beba“ u skladu sa aktivnostima Projekta „bolnice-prijatelji beba“ u saradnji sa UNICEF-om. Ovim se broj porodilišta akreditiranih za uslugu „bolnica-prijatelja beba“ u Federaciji BiH popeo na 6, dok se na dan objave ove vijesti vrši vanjski pregled još jednog porodilišta.

Prema planu akreditacije i projektnim aktivnostima Projekta „bolnice-prijatelji beba“, planirana je akreditacija barem 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji koje imaju kliniku, odjel ili službu za obavljanje poroda i koje mogu biti akreditirane za status „bolnice-prijatelja beba“.

više u registru akreditiranih ustanova...


Standardi

19.11.2014.

Usvojeni novi standardi

Agencija je na osnovu člana 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 59/05 i 52/11), člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10), i stava 2. člana 41. Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/09) definirala nove standarde za timove porodične / obiteljske medicine i certifikacijske standarde za transplantacijsku medicinu.

Standardi za timove porodične/obiteljske medicine se sada odnose na: sertifikacijske standarde (obavezne standarde sigurnosti) i akreditacijske standarde (standarde kvaliteta) ukupno 37 standarda. Sertifikacijski standardi za transplantacijsku medicinu su podjeljeni na: opći i specijalni dio sa ukupno 10 standarda.

Navedeni standardi sada imaju jasno definirane kriterije i indikatore sa dokazima za ocjenu i pripadajućom legislativom.

Ovi standardi su odobreni od strane Upravnog vijeća Agencije broj: 02-02-822-3 i 02-02-822-4, datum: 19.11.2014. uz prethodnu saglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-37-7208/14 i 01-37-7035/14, datum: 09.04.2014. i 29.10.2014.

Standarde za timove porodične / obiteljske medicine možete preuzeti ovdje...
Sertifikacijske standarde za transplantacijsku medicinu možete preuzeti ovdje...


Edukacija

18.11.2014.

Obuka za osoblje drop-in centara

Započela je druga faza projekta Akreditacija drop-in centara u FBiH koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa Asocijacijom Margina. U ovoj fazi su održane dvije jednodnevne obuke za osoblje drop-in centara Asocijacije Margina (centri u Zenici, Tuzli i Mostaru) i Asocijacije Proi (centri u Sarajevu, Bihaću i Brčkom) 17. i 18.11.2014. godine. Obuke su održane u AKAZ-ovim prostorijama u Sarajevu na kojima je prisustvovalo 29 kandidata, iz šest pobrojanih centara.

Cilj obuke je bio da se učesnicima predoče teorija o standardima i akreditaciji te da im se daju osnovni alati i upute kako početi sa procesom unapređenja kvaliteta pružanja njihovih usluga. Na obuci su polaznicima održana teorijska predavanja o akreditacijskim standardima za drop-in centre i indikatorima koji su definisani unutar prve faze istog projekta. Nadalje, na obuci je detaljno obrađeno kako uraditi samoocjenu koja je ključna u početnom dijelu procesa. Učesnici su potom slušali predavanje o izradi politika i procedura te šta je to rizik i kako se njime upravlja. Učesnici su prošli i praktične vježbe izrade procedura, a dobili su i osnovne informacije o tome šta su to facilitacija i vanjska ocjena. U sklopu ove faze projekta je planirana i obuka za vanjske ocjenjivače koja će se održati u decembru 2014. godine.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Edukacija

14.11.2014.

Održana peta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

U okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, održana je peta obuka za osoblje timova porodične/obiteljske medicine 12.-13.11.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a. Obuci je prisustvovalo 22 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem i načinima praktične uspostave sistema sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine, a to su izrada samoocjene, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, način razvoja politika i procedura. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su pored teorijskog dijela uradili i dva testa te praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje educirani da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Naredna edukacija je planirana za 19.-20. novembar 2014. godine.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Edukacija

12.11.2014.

Početak edukacije
Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) započela je još jednu aktivnost u edukaciji zdravstvenih profesionalaca u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u zdravstvu.

Riječ je o edukaciji osoblja Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, kojima su se pridružili i odabrani zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a koja je održana 11. novembra 2014. godine.

Učesnici edukacije su tokom prvog edukativnog modula, koji je prezentirao Prim.dr. Zoran Riđanović, bili upoznati sa svim aktivnostima i zadacima koji slijede u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta. Uz to, ovom prilikom su prezentirani i neki edukacijski moduli, kao što su, standardi sigurnosti i kvaliteta, samoocjena, upravljanje rizikom, indikatori kvaliteta, uloga menadžera, timski rad i drugo.

Prva radionica, na kojoj su prisustvovala 23 učesnika je protekla u veoma ugodnoj atmosferi i kvalitetnoj diskusiji. S obzirom na veliku zainteresovanost učesnika edukacije, sigurni smo da će tromjesečni rad, koji nam predstoji, dati zapažene rezultate.

Fotografije sa edukacije možete naći ovdje...


Edukacija

12.11.2014.

Edukacija timova porodične medicine u Zeničko-dobojskom kantonu.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 10. novembra/listopada 2014. godine, započela je sa edukacijom timova porodične/obiteljske medicine u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u Zeničko- dobojskom kantonu.

Prezentacija prvog edukativnog modula je bila u Domu zdravlja Visoko, gdje su se okupili timovi iz domova zdravlja Zenica, Breza, Kakanj, Vareš i Visoko.

Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, na početku je upoznao prisutne o osnovnim funkcijama Agencije, zakonima koji regulišu kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite, o razlozima za uvođenje sistema kvaliteta i sigurnosti, o sertifikaciji i akreditaciji zdravstvenih ustanova, standardima, s posebnim osvrtom na standarde sigurnosti.

Nadalje, u drugom dijelu bilo je govora o uvođenju sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenu ustanovu. Prim.dr. Zoran Riđanović je govorio o ključnim elementima sistema za poboljšanje sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Uz to, ovom prilikom posebnu pažnju u svome izlaganju posvetio je indikatorima izvedbe, upravljanju rizikom, sigurnosti pacijenata, prijavljivanju incidentnih situacija i sistemu odgovornosti.

Prvom edukacijskom modulu je prisustvalo 25 učesnika edukacije iz ZE-DO kantona. Naredna radionica je zakazana za 17. 11. 2014. godine, na kojoj će učesnici edukacije biti šire upoznati sa standardima sigurnosti i kvaliteta za timove porodične/obiteljske medicine.

Fotografije sa edukacije možete naći ovdje...


Edukacija

10.11.2014.

Napredna obuka za top – zdravstvene menadžere: „Akreditacija i sertifikacija zdravstvenih ustanova“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 8. i 9. novembra 2014. godine, realizirala naprednu obuku za top – zdravstvene menadžere pod nazivom „Akreditacija i sertifikacija zdravstvenih ustanova“. Imajući u vidu značaj menadžera u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta AKAZ je organizirao tailor-made edukaciju za top - menadžere zdravstvenih ustanova.

Dvodnevnoj radionici prisustvovala su 23 učesnika edukacije gdje su imali priliku da razmjene iskustva prije svega u primjeni akreditacijskih/sertifikacijskih standarda koja vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u cijeloj zdravstvenoj ustanovi. Standardi su i sredstvo za efikasno upravljanje i rukovođenje, ali i zaštita od eventualnih restriktivnih mjera. U cijelom procesu uspostavljanja sistema kvaliteta menadžer zdravstvene ustanove ima ključnu ulogu, a standardi su za menadžera ustanove sredstvo za efikasno upravljanje i rukovođenje zdravstvenom ustanovom.

Program obuke...
Lista učesnika...
Fotografije sa edukacije možete naći ovdje...


Edukacija

06.11.2014.

Održana četvrta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je održala četvrtu obuku za osoblje timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 05.-06.11.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a. Obuci je prisustvovalo 23 učesnika, iz osam organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Cilj ove dvodnevne obuke je bio da se učesnici upoznaju sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Predavači su bili AKAZ-ovi istaknuti saradnici sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga.

Naredna edukacija je planirana za 12. i 13. novembar 2014

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Vijest

03.11.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji između organizacije My Right i AKAZ-a

U petak 31. oktobra 2014. godine potpisan je Memorandum o saradnji za implementaciju projekta “Konkretna inkluzija osoba sa invaliditetom u oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini“, između organizacije za zaštitu prava osoba (pacijenata) sa invaliditetom My Right – Empowers people with disabilities (My Right) i Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ). Memorandumom je formalizirana saradnja na promociji i stvaranju uslova koji će omogućiti jednak tretman i ostvarenje prava osoba sa invaliditetom u oblasti zdravstva, a koja proističe iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija, što je i cilj projekta konkretne inkluzije. Sukladno tome, AKAZ je već omogućio učešće suradnika partnerske organizacije My Right prilikom izrade prijedloga standarda sigurnosti i akreditacijskih standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu (porodičnu medicinu) i usvojio sugestije predstavnika partnera u domenu specifičnih potreba osoba sa različitim vrstama invaliditeta u zdravstvenom sistemu.

Na ovaj način AKAZ još jednom pokazuje svoju opredijeljenost da prilikom definiranja standarda i kriterija za sigurnost, kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, preko udruženja pacijenata, ovlaštenih predstavnika i drugih grupacija sa interesom za pacijente, uključi i pacijente kao korisnike, odnosno subjekte zdravstvene zaštite, a naročito osobe sa invaliditetom kao specifičnu, tzv. vulnerabilnu populaciju.

Memorandum možete pogledati OVDJE.


Edukacija

31.10.2014.

Održana treća radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je održala treću radionicu u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 29. i 30. oktobra 2014. godine, u prostorijama AKAZ-a. Prisutno je bilo 21 član iz 9 timova porodične/obiteljske medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. U dvodnevnoj obuci učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične / obiteljske medicine, samoocjeni i vanjskoj ocjeni, upravljanjem rizikom, indikatorima kvaliteta, facilitaciji, razvojem politika i procedura. Tokom edukacije zdravstvenih profesionalci su radili dva testa i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja standarda sigurnosti.

Naredna edukacija će se održati 05. i 06. novembra 2014.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Akreditacija

30.10.2014.

Dodijeljena akreditacija porodilištima u dvije bolnice Federacije BiH

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na svojoj šestoj redovnoj sjednici dana 29. oktobra 2014. godine razmotrio odluku Komisije za akreditaciju, donešene na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača koji su u prethodnom periodu obavili vanjski pregled još dva porodilišta. Upravni odbor je dodijelio bezuslovnu fokusiranu akreditaciju Službi za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju pri Kantonalnoj bolnici Zenica i Odjelu za ginekologije i rodilišta pri Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, čime su navedene zdravstvene ustanove stekle status „bolnica-prijatelja beba“ u skladu sa aktivnostima projekta Akreditacija „bolnica-prijatelja beba“, koji Agencija provodi u saradnji sa UNICEF-om BiH.

Ovim se broj akreditiranih porodilišta u Federaciji BiH popeo na 4, dok su do dana objave ove vijesti obavljeni vanjski pregledi još 2 porodilišta. Prema planu akreditacije i projektnim aktivnostima projekta Akreditacije „bolnica-prijatelja beba“, planirana je akreditacija barem 10 zdravstvenih ustanova u Federaciji koje imaju kliniku, odjel ili službu za obavljanje poroda i koje mogu biti akreditirane i dobiti status „bolnica-prijatelja beba“.

.

.

.


Vijest

30.10.2014.

Usvojeni akreditacijski standardi za drop-in centre u Federaciji BiH i DPST usluge

Nakon pribavljanja prethodne saglasnosti resornog Federalnog ministarstva zdravstva aktom broj 03-14-6513/14 dana 13. oktobra 2014. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na svojoj šestoj redovnoj sjednici dana 29. oktobra 2014. godine usvojio dva seta akreditacijskih standarda: Akreditacijske standarde za drop-in centre u Federaciji BiH i Akreditacijske standarde za usluge dobrovoljnog, povjerljivog savjetovanja i testiranja (DPST).

Usvajanjem navedenih standarda AKAZ može otpočeti planirane aktivnosti akreditiranja svih drop-in centara i ustanova koje pružaju DPST usluge u Federaciji Bosne i Hercegovine, sukladno obavezama AKAZ-a koje proizilaze iz Politike za smanjenje štete (harm reduction) iz oblasti ovisnosti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 34/14), člana 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05 i 52/11) i obaveza zajedničkog projekta AKAZ-a i Partnerships in Health/Partnerstva u zdravlju sa konačnim ciljem poduzimanja svih mjera i aktivnosti koje su zasnovane na dokazima u cilju smanjenja štete po osobu ili cjelokupno stanovništvo, te time i jačanja sigurnosti po zajednicu u cjelini.


Edukacija

29.10.2014.

Obuka za vanjske ocjenjivače

Okončana je treća faza projekta Izrada akreditacijskih standarda za pružanje DPST usluga u BiH koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje. U okviru ove faze realizirana je dvodnevna obuka za vanjske ocjenjivače u AKAZ-ovim prostorijama dana 27.-28.10.2014. godine.

Cilj obuke je bio da se učesnicima predstave glavni principi vanjskog pregleda, kako se on pravilno radi te koji su zadaci i obaveze vanjskih ocjenjivača po pitanju evidentiranja dokaza i pisanja izvještaja. Drugi dan obuke su učesnici bili podijeljeni u grupe od 4 do 6 učesnika, a svaka grupa je imala svog facilitatora radi što većeg kvaliteta ove visoko profilirane edukacije. Grupe su sa facilitatorima prošle kroz interaktivne vježbe kako bi im se predočio praktični aspekt različitih segmenata vanjske ocjene u zdravstvenim institucijama. Predavači i facilitatori na obuci su bili dugogodišnji AKAZ-ovi saradnici, stručnjaci sa iskustvom na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu.

Posebno nam je zadovoljstvo istaći kako su na obuci pored istaknutih zdravstvenih profesionalaca iz FBiH, učestvovale i dvije predstavnice hrvatske Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, prof. dr. Jasna Mesarić, ravnateljica Agencije i dr. Maša Bulajić, pomoćnica ravnatelja za akreditaciju te predstavnica srbijanske Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, mr.ph. Svetlana Stojkov, ujedno i direktorica Farmaceutske komore Srbije i članica Upravnog odbora AZUS-a, koje su se rado odazvale našem pozivu za učešće na obuci.

Prisustvo obuci uvaženih kolegica je početak realizacije dogovora napravljenih u okviru Zdravstvene mreže Jugoistočne Evropu u vezi sa sudjelovanjem kolega iz Regiona u mješovitim i kombiniranim timovima vanjskih ocjenjivača za akreditaciju zdravstvenih ustanova.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Edukacija

24.10.2014.

Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala   Obuku za osoblje apoteka   o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 24.10.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari i drugi profesionalci su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.)

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci, a sesija pod nazivom „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“ je sumirala predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Interesantno je napomenuti da su učesnici Obuke bili ne samo iz apoteka, nego i iz veledrogerija kao i iz farmaceutskih kuća. Ovaj turnus Obuke je pohađalo 25 učesnik/ca, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Radi velikog interesovanja kolega, AKAZ će objaviti uskoro termin za naredni turnus Obuke, koji je planiran za novembar 2014.

Fotografije sa edukacije možete pogledati ovdje...


Edukacija

16.10.2014.

Održana druga radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 22. i 23. oktobra 2014. godine, u prostorijama AKAZ, održana treća radionica, kojoj su učestvovali članovi 10 timova porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo.

Učesnici edukacije su upoznati sa standardima sigurnosti za timove porodične obiteljske medicine, kako se radi samoocjena, facilitacija, vanjska ocjena, politike i procedure kao i o indikatorima kvaliteta. Tokom edukacije zdravstvenih profesionalca rade se i praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja standarda sigurnosti.

Naredna edukacija će se održati 30. i 31. oktobra 2014.

Slike sa radionice možete pogledati ovdje...


Edukacija

16.10.2014.

" Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u JUDZKS“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 2. oktobra 2014. godine, u JU DZ Kantona Sarajevo, započela sa aktivnostima u okviru Projekta „ Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ uvodnom radionicom na kojoj je prisustvovalo 50 učesnika edukacije i to: predstavnica Federalnog Ministarstva zdravstva, prim. dr. Vildana Doder, svi direktori domova zdravlja iz Kantona Sarajevo, koordinatori kvaliteta, predstavnici timova porodične/obiteljske medicine i Odjela za kvalitet, na čelu sa generalnom direktoricom JUDZKS prim. dr. Dženanom Tanović.

Prva dvodnevna obuka za 10 timova porodične/obiteljske medicine od ukupno 200 u JUDZKS u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i sertifikaciji održana je u prostorijama AKAZ-a 15. i 16.10.2014. godine. Edukacija za timove porodične/obiteljske medicine trajaće do februara 2015. godine uključujući i obuku facilitatora i vanjskih/unutrašnjih ocjenjivača nakon čega slijede facilitatorske posjete i prvi vanjski pregledi koje očekujemo da realiziramo već početkom naredne godine.

Slike sa obuke može pogledati ovdje.


Edukacija

13.10.2014.

Početak edukacije
Uvođenje sistema sigurnosti i kvaliteta u Domu zdravlja Cazin

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 10. oktobra/listopada 2014. godine, započela je sa edukacijom zaposlenika DZ Cazin u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

Tokom prvog edukativnog modula, dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, upoznao je prisutne o osnovnim funkcijama Agencije, zakonima koji regulišu kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite, o razlozima za uvođenje sistema kvaliteta i sigurnosti, o sertifikaciji i akreditaciji zdravstvenih ustanova, standardima, s posebnim osvrtom na standarde sigurnosti.

U drugom dijelu bilo je govora o uvođenju sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenu ustanovu. Dr. Bakir Nakaš je govorio o ključnim elementima sistema za poboljšanje kvaliteta, principima, kao i o statističkom i dinamičkom modelu institucionalizacije sistema za poboljšanje kvalieta. Ovom prilikom posebno je naglašena uloga i odgovornosti menadžmenta zdravstvene ustanove. Dr. B. Nakaš je također ovom prilikom posebnu pažnju u svome izlaganju posvetio sigurnosti pacijenata i upravljanju rizikom, prijavljivanju incidentnih situacija i sistemu odgovornosti.

Na kraju, učesnici edukacije su upoznati i sa vanjskom ocjenom i sertifikacijom/akreditacijom i dobrobitima koje ona donosi zdravstvanoj ustanovi.

Prvom edukacijskom modulu je prisustvao 31 učesnik edukacije iz DZ Cazin. Naredna radionica je zakazana za 17. 10. 2014. godine, na kojoj će učesnici edukacije biti šire upoznati sa standardima za domove zdravlja i timove porodične medicine.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE


Edukacija

09.10.2014.

Obuka za osoblje apoteka

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje edukaciju osoblja apoteka za predstojeću, zakonski obaveznu, sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.). Da bi učesnicima obuke izašli u susret i smanjili odsustvovanje sa posla, organizujemo jednodnevnu obuku za osoblje apoteka (08:00 – 18:00h).

Obuka će se održati 24.10.2014 . godine u prostorijama AKAZ-a , Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:00h .

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa standardima kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Bit će podučeni o načinu pisanja procedura, a dobit će i primjere urađenih procedura, te kako se odnositi prema procjeni rizika u apoteci i prikupljanju indikatora. Napominjemo da će najbolji učesnici ući u uži izbor za kandidate za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do 20.10.2014. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE


Projekat

03.10.2014.

AKAZ ZAPOČINJE NOVI PROJEKAT
„Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u PZZ“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 2. oktobra 2014. godine, u JU DZ Kantona Sarajevo, započela sa aktivnostima u okviru Projekta „ Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Uvodnoj jednodnevnoj radionici prisustvovalo je 50 učesnika edukacije i to: predstavnica Federalnog Ministarstva zdravstva, prim. dr. Vildana Doder, svi direktori domova zdravlja iz Kantona Sarajevo, koordinatori kvaliteta, predstavnici timova porodične/obiteljske medicine i Službe za kvalitet, na čelu sa direktoricom JU DZ Sarajevo prim. dr. Dženanom Tanović.

Nakon pozdravnog govora, prisutnim učesnicima edukacije je predstavljen AKAZ , kao i detaljan sadržaj aktivnosti koje se moraju provesti u okviru ovog Projekta.

Nadalje, mr. sc. ecc. Maida Nuhić, dipl. pravnik je govorila o uspostavi internog sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, gdje je pojašnjena organizacijska struktura, koju je potrebno uspostaviti u cilju upravljanja kvalitetom i sigurnosti, strategije poboljšanja kvaliteta u cilju izgradnje nove organizacijske kulture, kao i promjene u načinu ponašanja osoblja, uloga menadžera u sistemu, itd.

Edukacija 200 timova porodične/obiteljske medicine u oblasti uvođenja AKAZ-ovih standarda sigurnosti trajaće do januara 2015. godine nakon čega slijedi obuka facilitatora i vanjskih/unutrašnjih ocjenjivača. Entuzijam zaposlenika i podrška menadžmenta JUDZKS pružaju realne osnove za planiranje vanjskog pregleda/sertifikaciju prvih timova porodične/obiteljske medicine koji bi trebao da uslijedi već početkom naredne godine.

Video snimak sa radionice možete pogledati OVDJE
Fotografije sa radionice možete pogledati OVDJE


Edukacija

30.09.2014.

Obuka za osoblje DPST centara

Okončana je druga faza projekta Izrada akreditacijskih standarda za pružanje dobrovoljnog, povjerljivog savjetovanja i testiranja
(DPST
usluga) u FBiH
koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje. U ovoj fazi su održane dvije obuke za DPST savjetnike 26. i 29.09.2014. godine. Obuke su održane u AKAZ-ovim prostorijama u Sarajevu na kojima su prisustvovala 33 zdravstvena profesionalca , iz cijele BiH. Cilj obuke je bio da se učesnicima predoče teorija i standardima i akreditaciji te da im se daju osnovni alati i upute kako početi sa procesom unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Na obuci su polaznicima održana teorijska predavanja o akreditacijskim standardima za pružanje DPST usluga koji su definisani unutar prve faze istog projekta. Nadalje, na obuci je detaljno obrađeno kako uraditi samoocjenu koja je ključna u početnom dijelu procesa. Učesnici su potom slušali predavanje o procedurama uz praktičnu vježbu izrade procedura u grupama. Polaznici su dobili i osnovne informacije o tome šta su to facilitacija i vanjska ocjena. U nastavku projekta je planirana i obuka za vanjske ocjenjivače koja će se održati u oktobru 2014. godine.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Vijest

25.09.2014.

Prvi simpozijum specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH

Prvi simpozijum specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine održan je u Neumu, 22-25.09.2014. godine na temu „Izazovi u javnom zdravstvu“. Učesnici ovog simpozijuma su prikazali najznačajnije rezultate svog profesionalnog djelovanja u oblasti javnog zdravstva, ukazali na buduće pravce rada te kreirali nove inicijative u cilju što uspješnijeg odgovora izazovima koje nameće složena javnozdravstvena svakodnevnica. Direktor AKAZ-a dr. Ahmed Novo je na ovom skupu prezentirao aktivnosti Agencije sa dva rada: A. Novo, V. Kerleta – Tuzović. Sertifikacija – uspostava sistema sigurnosti u zdravstvenoj zaštiti.

Zbornik radova Prvog simpozijuma specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina. 24-25, 2014. i A. Novo, V. Kerleta-Tuzović, S. Bajraktarević, V. Doder. Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“. Zbornik radova Prvog simpozijuma specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina. 26-27, 2014.


Vijest

22.09.2014.

Radionica o izradi akreditacijskih standarda za porodilišta i neonatalnu zdravstvenu zaštitu,
Beograd, 15.-16. septembar 2014. godine

Dvodnevna radionica o izradi akreditacijskih standarda za porodilišta i neonatalnu zdravstvenu zaštitu, održana je u hotelu „Park“ 15. i 16. septembra 2014. godine u Beogradu. Radionicu je ogranizirao Regionalni razvojni centar za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i UNICEF.

Skup je otvorio državni sekretar Ministarstva zdravlja doc.dr Ferenc Vicko izajvivši da vjeruje da će izrada akreditacijskih standarda za porodilišta i neonatalnu zdravstvenu zaštitu doprinijeti da se postignu trajni rezultati programa „Mother and Baby Friendly Hospitals“. Nakon toga prisutnima su se obratili Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji i dr. Snežana Manić, direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i Regionalnog razvojnog centra za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, istakavši važnost ovog skupa za unaprjeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite majke i deteta.

Skupu su prisustvovali predstavnici zemalja članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope i to: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Moldavije, Makedonije i Crne Gore. Pored navedenih učesnici radionice su bili zdravstveni profesionalci u ovoj oblasti iz Srbije.

Više o radionici možete pogledati ovdje...

Link za radionicu...


Projekat

19.09.2014.

Nastavak aktivnosti u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja sa aktivnostima u oblasti edukacije glavnih sestara domova zdravlja iz Kantona Sarajevo, Breze, Kaknja i Visokog, u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“ (ProSes).

Tako je 16. i 17. septembra 2014. god. u prostorijama AKAZ-a održana radionica na temu „Timski rad“ i „Vještina komuniciranja u zdravstvu“. Ove edukative module su prezentirali dr. Bakir Nakaš i Nera Kravić, klinički psiholog. Ponuđeni moduli su pobudili veliko interesovanje prisutnih tako da je prvi dan edukacije, pored prezentacije edukativnih modula, protekao i u kvalitetnoj diskusiji predavača i prisutnih.

Drugi dan održavanja radionice, kako je planirano, bio je posvećen izradi novih procedura za primarnu zdravstvenu zaštitu. Senada Mujačić, dipl. med. sestra, supervizor, dogovorila je sa prisutnima koje procedure trebaju napisati i s tim u vezi upoznala je prisutne o zadacima koji im predstoje. Konačni rezultat ove radionice su bile četiri napisane procedure i to: „ Pravila opšteg izgleda i komunikacija“, „Povreda oštrim predmetima“ – prijava povrede i izrada obrazca za to, „Uspostavljanje venske linije u cijeloj ustanovi“ i „ Oslovljavanje pacijenata“.

Naredna radionica u ovom Projektu planirana je za početak decembra ove godine.

Fotografije sa edukacije možete pogledati OVDJE


Akreditacija

12.09.2014.

Projekt: Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

Nastavkom projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 09. i 10.09.2014. godine izvršila vanjski pregled porodilišta Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ u Novoj Bili. Pregled je izvršen prema važećoj verziji revidiranih akreditacijskih standarda za „bolnice – prijatelje beba“ iz maja 2014. godine.

U sklopu projekta su završena sva tri nivoa obuke, za osoblje, za vanjske ocjenjivače i najviši stepen obuke – za facilitatore. Obučeni facilitatori će u mjesecu septembru prema dogovorenom rasporedu izvršiti facilitatorske posjete preostalim porodilištima u FBiH koja se pripremaju za akreditaciju u svrhu stručne pomoći pri uspostavi sistema kvaliteta. Porodilišta koja budu spremna za ispunjenje zahtjeva iz standarda će ući u narednu i završnu etapu procesa, a to je vanjska ocjena. U septembru će biti održano zasjedanje Komisije za akreditaciju na kojoj će biti donešene odluke o akreditaciji porodilišta KB Zenica i HB Nova Bila.

 


Vijest

10.09.2014.

Otvorena nova stranica: "Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse"

Osnovni cilj naše aktivnosti je podizanje kapaciteta sistema u cilju poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, podrška profesionalizaciji rada u oblasti kvaliteta, sprovođenje zakonskih obaveza, realizacija razvojnih programa i projekata i uspostavljanje i razvijanje čvrstih veza unutar mreže na lokalnom i nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Da bi ostvarili ove ciljeve, moramo sve raditi zajednički. Prije svega zbog toga što su problemi s kojima se suočavamo zajednički i zato što ih samo zajednički možemo razriješiti.

To je neophodno radi transparentne razmjene dobre prakse i ubrzanja priprema svih zdravstvenih ustanova za ispunjavanje standarda/kriterija i bolje pripreme za vanjsku ocjenu. U tu svrhu Agencija je otvorila stranicu "Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse" gdje će objavljivati vaše dokumente koje ste razvili: politike, procedure, protokole, pravilnike, vodiče, kliničke puteve, kao i ostale radove za koje smatrate da su dobar primjer unapređenja prakse i kvaliteta, pod uslovima saglasnosti za objavu.

Vaše dokumente možete poslati u el. formi (ne skenirane) na email: akaz@akaz.ba


Edukacija

03.09.2014.

Obuka za facilitatore - Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

U sklopu nastavka projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ , Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 01.-02.09.2014. godine u svojim prostorijama u Sarajevu održala obuku za facilitatore. Obuci su prisustvovala 24 zdravstvena profesionalca , iz cijele FBiH.

Na obuci su polaznicima održana teorijska predavanja o facilitaciji, dužnostima i pravima facilitatora, što je izuzetno odgovoran zadatak svakog zdravstvenog profesionalca koji se odluči na tu ulogu. Zatim je održano predavanje kako da se jedna zdravstvena ustanova prijavi i pripremi za facilitaciju, koje stvari treba i koje ne treba raditi u tom procesu. Učesnici obuke su bili jako zadovoljni izuzetnim predavanjem iskusnog facilitatora o načinima i metodama facilitacije, negativnim i pozitivnim iskustvima iz kojih se dosta toga moglo naučiti.

Isto tako, učesnici su učestvovali na praktičnim vježbama o tumačenju standarda i kriterija gdje su zajednički prošli kroz neke primjere i dali svako ponaosob doprinos tumačenju. Također, svi su praktično usvojili pravila za pisanje izvještaja nakon facilitacije, koji je jako iscrpan i kompleksan. Predavači i facilitatori na obuci su bili zdravstveni profesionalci koji su dugogodišnji AKAZ-ovi suradnici na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga kao i mlade kolegice i kolege koji uskoro trebaju da naprave svoje prve facilitatorske posjete. Obuka je protekla u opuštenoj radnoj atmosferi, a učesnici su istakli zahvalnost i čestitali organizatorima za priliku da budu polaznici ove obuke i na taj način upoznaju kolege i razmijene iskustva.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE
Plan i program obuke možete pogledati OVDJE
Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Vijest

28.08.2014.

Sjednica Vlade Federacije BiH

Na 129. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 28.08.2014. godine, jednoglasno i bez primjedbi usvojeni su Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj AKAZ-a za 2013. godinu, kao i Plan rada i Finansijski plan za 2014. godinu.

Usvajanjem ovih akata Vlada FBiH je potvrdila kvalitetan rad Agencije u prethodnom periodu i omogućila kontinuirano i nesmetano obavljanje zakonom propisanih poslova Agencije i u tekućoj godini.

.

Više na stranici Vlade Federacije BiH


Akreditacija

22.08.2014.

Projekt: Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 18. i 19.08.2014. godine je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ obavila vanjski pregled porodilišta Kantonalne bolnice u Zenici. Kantonalna bolnica Zenica je prva ustanova u kojoj je obavljena vanjska ocjena u drugoj fazi projekta koji realizira AKAZ u suradnji sa UNICEF-om BiH od septembra 2013. U sklopu ovog projekta su razvijeni i definirani standardi za porodilišta te su održane obuke za osoblje porodilišta i za vanjske ocjenjivače i urađene dvije vanjske ocjene porodilišta, UKC Tuzla i OB Sarajevo.

U nastavku projekta će biti održana dodatna edukacija osoblja porodilišta u FBiH koji nisu pohađali obuku u proteklom periodu, kao i obuka facilitatora odnosno facilitacija porodilišta kojima bude potrebna pomoć u ispunjenju zahtjeva koji proizilaze iz standarda i kriterija. Bit će obučeni i novi vanjski ocjenjivači i urađena vanjska ocjena onih porodilišta koja budu ispunjavala preduvjete. Dodatna komponenta u nastavku projekta je vezana za razvoj i definisanje akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj djece (RRRD), obuka za osoblje domova zdravlja kao i pilotiranje ovih standarda u odabranim zdravstvenim ustanovama.

.

Fotografije sa vanjske ocjene možete vidjeti ovdje...


Projekat

21.08.2014.

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes)

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) ima za cilj unapređenje zdravstvenih ishoda u Bosni i Hercegovini povećanjem kvaliteta i pristupa uslugama medicinskih sestara i tehničara, posebno za ugrožene grupe stanovništva.

ProSes djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i u Brčko distriktu, a prva faza projekta obuhvata period od 2012. do septembra 2016. godine. Projekat je razvio i sprovodi konzorcij sačinjen od bosanskohercegovačkih i međunarodnih partnera (Fondacija fami, Univerzitetska bolnica u Ženevi, Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu), a podržava i finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

ProSes objedinjuje intervencije u slijedeće tri oblasti: 1) regulativa i priznavanje sestrinske profesije; 2) razvoj sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže i pristup ugroženim grupama stanovništva; 3) formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara. Dok su neposredni korisnici projekta medicinske sestre i tehničari i drugi zdravstveni radnici s kojima oni sarađuju, krajnji korisnici projekta su korisnici zdravstvenih usluga, odnosno opšta populacija, a posebno ugrožene grupe stanovništva kojima je ograničen pristup zdravstvenim uslugama.

Više informacija o projektu je dostupno na projektnoj web stranici...

...te u informativnom letku o projektu na web stranici...

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava za učešće na konferencijama , ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH. Kandidatkinje i kandidati se mogu prijaviti tako što će poslati zahtjev Komisiji za odobravanje grantova ProSes-a. Informacije o kriterijumima podobnosti, dokumentima potrebnim za prijavljivanje i krajnjim rokovima nalaze se u vodiču za prijavu.


Akreditacija

21.08.2014.

Akreditacija drop-in centara u FBiH

Država Bosna i Hercegovina je donošenjem Državnog akcionog plana za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, 2009.-2013. godine te donošenjem Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u BiH „SN BiH“ 2006. godine jasno pokazala svoje opredjeljenje na ovom polju. Jedan od načina realizacije zacrtanih ciljeva je i otvaranje drop-in centara u BiH. Federacija BiH se usvajanjem Politika za smanjenje štete (harm reduction) iz oblasti ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („SN FBiH“ broj 34/14) obavezala da poduzme sve mjere i aktivnosti koje su zasnovane na dokazima u cilju smanjenja štete po osobu ili cjelokupno stanovništvo i na taj način jačati sigurnost zajednice.

Danas je u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) u Sarajevu potpisan ugovor o implementaciji projekta „Akreditacija drop-in centara u FBiH“ sa UG Margina, čiji je predsjednik Denis Dedajić. Planirano trajanje projekta je 14 mjeseci. AKAZ je u prethodnom projektu razvio standarde za drop-in centre na osnovu kojih će biti urađena vanjska ocjena i akreditacija šest drop-in centara u FBiH, u cilju implementacije Politike za smanjenje štete (harm reduction) iz oblasti ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine („SN FBiH“ broj 34/14) u kojoj se navodi da se Federacija Bosne i Hercegovine zalaže da drop-in centri budu akreditirani od strane AKAZ-a.

Akreditacijski standardi za drop-in centre su nastali kao dio programa za „Paket servisa za smanjenje štete u Bosni i Hercegovini“ vezanih za implementaciju projekta Global Fund for HIV/AIDS, TB & Malaria. Ovi standardi se oslanjaju na Politike i programe te dobru praksu za smanjenje socijalnih, zdravstvenih te ekonomskih posljedica (zlo)upotrebe legalnih i ilegalnih psihoaktivnih supstanci, bez da te politike i programi nepobitno smanje injekciono korištenje droga. Smanjenje štete kao program je prepoznat od strane Svjetske zdravstvene organizacije, UNODC kao i UNAIDS-a.

Standarde za drop-in centre možete naći ovdje...


Vijest

12.08.2014.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine je otvorila svoj profil i stranicu na Facebook-u. Cilj ovakve komunikacije je da pružimo što veću dostupnost i odgovore kako pružaocima tako i i korisnicima zdravstvenih usluga iz domena sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. U narednom periodu ćemo na stranici sinhronizirati važnije bilješke sa objavama sa našeg web sajta. Molimo prijatelje (korisnike) da se vode pravilima korištenja, jer u protivnom ne adekvatne komentare, kao i korisnike ćemo brisati sa liste.

Link na facebook stranicu možete ostvariti sa naše stranice (vidjeti ikonu u zaglavlju) ili direktnim pretraživanjem sa fb. (ključna riječ: AKAZ).


Akreditacija

15.07.2014.

Održana ceremonija uručenja akreditacija zdravstvenim ustanovama

U Federalnom ministarstvu zdravstva je 14.07.2014. godine održana ceremonija dodjele akreditacija zdravstvenim ustanovama i odjelima koji su po ocjeni Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) ispunili propisane standarde i kriterije.

Prisutne direktore i predstavnike zdravstvenih ustanova je pozdravio Federalni ministar zdravstva prof. dr. Rusmir Mesihović koji je u svome obraćanju istakao važnost i značaj uvođenje sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove kao opredjeljenje Ministarstva zdravstva u okviru reforme zdravstvenog sektora u FBiH da podrži ovaj proces.

Također, dobitnicima akreditacije se obratio i dr. sc. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, koji je naglasio da je akreditacija rezultat dugotrajnog rada, razumijevanja značaja uvođenja sistema kvaliteta i opredjeljenosti zdravstenih ustanova da svojim korisnicima pružaju sigurne i kvalitetne usluge u skladu sa propisanim standardima. Dr. Novo se zahvalio na suradnji zdravstvenim djelatnicima i menadžmentu akreditiranih zdravstvenih ustanova, uposlenicima AKAZ-a na velikom zalaganju i Federalnom ministarstvu zdravstva te ministru Mesihoviću na podršci.

Dr. Zoran Riđanović, dugogodišnji direktor i suradnik AKAZ-a, je ovom prilikom naglasio da akreditacija i obavezuje. To znači da sve zdravstvene ustanove koje su dobile akreditaciju moraju biti primjer svim drugim zdravstvenim ustanovama u kontinuiranom procesu uspostavljanja kvaliteta.

Akreditacija je uručena Domu zdravlja Gračanica, centrima za mentalno zdravlje domova zdravlja: Srebrenik, Bihać, Tuzla, Vitez, Zenica, Vogošća i Novi Grad Sarajevo, kao i porodilištima Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo koje su akreditirane kao „bolnice prijatelji beba“.

Fotografije sa dodjele akreditacija...


Indikatori

15.07.2014.

Indikatori kvaliteta i sigurnosti

Agencija za kvalitet i akreditaciju (AKAZ) je u skladu sa članom 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 59/05) razvila set indikatora za domove zdravlja i set indikatora za bolnice. Nacrti seta indikatora su poslani na komentare ključnim akterima u sistemu zdravstvene zaštite: direktorima zdravstvenih ustanova i koordinatorima kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, federalnim i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, federalnim i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i kantonalnim ministarstvima zdravstva. Nakon analize pristiglih komentara, načinjeni su finalni nacrti seta indikatora koji su poslani federalnom ministru zdravstva na dobijanje saglasnosti. Nakon dobivanja saglasnosti od strane federalnog ministra zdravstva (dopis federalnog ministra zdravstva broj: 08-37-4551/14 od 9. jula 2014. godine), praćenje seta indikatora je postalo obaveza svih domova zdravlja i bolnica u FBiH.

Podaci se prikupljaju za 2014. godinu, a za domove zdravlja krajnji rok za dostavu podataka, indikatora kvaliteta i sigurnosti za porodičnu medicinu, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar 2015. godine. Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti za domove zdravlja je 15. mart 2015. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april 2015. godine.

Set indikatora za domove zdravlja možete preuzeti ovdje...

Za bolnice krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. Januar 2015. godine. Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart 2015. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april 2015. godine.

Set indikatora za bolnice možete preuzeti ovdje...


Vanjski ocjenjivači

15.07.2014.

U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ 59/05 i 52/11), Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na svojoj četvrtoj sjednici održanoj dana 11.07.2014.godine utvrdio privremenu listu ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta (vanjski ocjenjivači) koja važi do utvrđivanja konačne liste vanjskih ocjenjivača, a najduže do kraja kalendarske 2014. godine.


Listu ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta možete pogledati OVDJE…


Radionica

10.07.2014.

U periodu od 7. do 9. jula 2014. godine, u okviru aktivnosti Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope (Mreža), je u Bukureštu Rumunija, održana radionica na temu „Increasing Blood Availability and providing the highest donor and patient safety in transfusion therapy in emergency special circumstances“ . Cilj radionice je bio pregled aktivnosti i izazova s kojim se susreću zemlje članice Mreže u vezi sa primjenom direktive Evropske komisije 2002/98/EC koja postavlja standarde sigurnosti i kvaliteta u vezi sa prikupljanjem, testiranjem, procesiranjem, skladištenjem i distribucijom ljudske krvi i krvnih komponenti. Ovaj skup je bio odlična prilika da se razmijene iskustva za zemljama članicama EU, zemljama članicama Mreže te drugim susjednim zemljama.

Zdravstvena mreža jugoistočne Europe politički je i tehnički forum država članica (Albanije, BiH, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Moldavije, Rumunjske, Srbije, Makedonije i Izraela) osnovan 2001. godine u Sofiji, Bugarskoj, u sklopu Inicijative za socijalnu koheziju Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu.

Pored zemalja članice Mreže na ovoj radionici su učestvovali i predstavnici Turske i Kosova. Bosnu i Hercegovinu su predstavljali: dr. Ahmed Novo, AKAZ, dr. Aida Đozo i dr. Alma Ljuca iz Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, dr. Andreja Subotić-Popović, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i dr. Vesna Vujić-Aleksić, ASKVA.


Akreditacija

03.07.2014.

Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

U sklopu nastavka projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 01.-02.07.2014. godine u svojim prostorijama u Sarajevu održala obuku za vanjske ocjenjivače. Obuci je prisustvovalo 28 učesnika, iz zdravstvenih ustanova diljem FBiH.

Obuka koja je trajala dva dana je koncipirana na način da prvi dan sadrži teorijska predavanja, dok su drugi dan rađene praktične vježbe u grupama, a svaku grupu je bio angažiran i facilitator AKAZ-a. Prije i poslije teorijskog dijela obuke, učesnici su uradili test kojim je pokazana količina usvojenog znanja, a drugi dan obuke su facilitatori pojedinačno ocjenjivali svakog kandidata u svojoj grupi, prema sposobnostima koje su tražene za pojedine vježbe.

Predavači i facilitatori na obuci su zdravstveni profesionalci koji su dugogodišnji i iskusni AKAZ-ovi suradnici na polju unapređenja kvaliteta i akreditaciji u zdravstvu. Obuka je protekla u radnoj atmosferi, a učesnici su istakli zahvalnost organizatorima za priliku da usvoje nova znanja, upoznaju kolege i razmijene iskustva.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE


Konferencija

01.07.2014.

„Postignuća i perspektive u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece i uspostavljanje sistema za ranu detekciju i intervenciju kod djece sa poteškoćama u rastu i razvoju“

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su prisustvovali konferenciji u organizaciji UNICEF-a na temu „Postignuća i perspektive u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece i uspostavljanje sistema za ranu detekciju i intervenciju kod djece sa poteškoćama u rastu i razvoju“ koja je održana u Neumu, 25.-27.06.2014. godine.

Ispred Agencije su Konferenciji prisustvovali dr.sc.med. Ahmed Novo, direktor, i dr.sc.ph. Vera Kerleta-Tuzović, doc. koji su učesnicima predstavili Agenciju i njen rad te akreditacijske standarde za rani rast i razvoj djece 0 – 3 godine u predavanju „Standardi integrisanih usluga ranog rasta i razvoja kao dio standarda primarne zdravstvene zaštite“. Drugog dana Konferencije je upriličen grupni rad na temu „Izrada smjernica, dugoročnih i kratkoročnih ciljeva za svoj kanton prema Akcionom planu iz strategije“ koji je rađen u grupama prema pripadnosti kantonima čiji su rezultati prezentirani zadnjeg dana.

Pored osoblja UNICEF-a koji su tu bili kao domaćini, Konferenciji je prisustvovalo više od 140 učesnika, predstavnika ministarstava zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, predstavnici domova zdravlja, vrtića, nevladinih organizacija i drugih ustanova koje predstavljaju ključne aktere u sistemu.

Program Konferencije možete pogledati OVDJE.


Klinička revizija

25.06.2014.

Klinička revizija za diabetes mellitus

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u periodu januar-april 2014. godine provela kliničku reviziju za diabetes mellitus u kojoj su učestvovala ukupno 433 tima porodične medicine iz 65 domova zdravlja u FBiH. Kliničkom revizijom su prikupljeni podaci za ukupno 12.102 pacijenta koji boluju od diabetes mellitusa. Analizom ovih podataka smo dobili pokazatelje kvaliteta zdravstvene zaštite za ovu grupu pacijenata. Na osnovu njih, svaka ustanova, odnosno tim porodične medicine može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

AKAZ će po istoj metodologiji ponoviti kliničku reviziju za diabetes mellitus nakon „Drugog seminara za koordinatore kvaliteta“ kojeg planiramo za decembar 2014. godine. Ponavljanje kliničke revizije ima za cilj da prikaže da li je došlo do pozitivnih promjena u praksi i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata koji boluju od diabetes mellitusa.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti direktorima, koordinatorima kvaliteta i zdravstvenim profesionalcima u domovima zdravlja FBiH koji su učestvovali u ovoj reviziji i još jednom iskazali svoju spremnost za unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u svojim ustanovama.

Analiza kliničke revizije za diabetes mellitus


Edukacija

17.06.2014.

Projekt „Jačanje sestrinstva u BiH“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) je 12. i 13. juna 2014. godine nastavila sa planiranim aktivnostima u okviru projekta „ Jačanje sestrinstva u BiH“, održavanjem dvodnevne radionice na temu „ Akreditacijski standardi za domove zdravlje i timove porodične medicine“ i „Dokumentirane politike i procedure“

Prvi edukacijski modul je prezentirao dr.sc.med. Enes Šačić koji je prisutne upoznao o AKAZ-ovim akreditacijskim standardima kao sredstvom za osiguranje poboljšanja sigurnosti i kvaliteta unutar odjela i službi zdravstvenih ustanova i timova porodične medicine.

U drugom dijelu radionice bilo je govora o dokumentiranim politikama i procedurama. Mr.sc. ecc. Maida Nuhić, koja je prezentirala ovaj edukacijski modul, upoznala je učesnike edukacije sa razlozima kada i zašto treba pisati procedure, o čemu treba voditi računa kod pisanja procedura, procesom usvajanja procedure u okviru zdravstvene ustanove, revizijom, kao i primjenom politika i procedura. U nastavku prezentacije Maida Nuhić je učesnicima edukacije prezentirala primjere izrade procedura u skladu sa AKAZ-ovim akreditacijskim standardima.

Drugi dan održavanja radionice je bio posvećen izradi procedura. Spomenka Omanović, dipl. med. sestra je na početku prisutnima dala osnovne smjernice za izradu procedura,a ključni proizvod ove radionice su bile tri procedure: za identifikaciju pacijenta, za mjerenja krvnog pritiska te za tretiranje lakših opekotina. Dogovoreno je da ove procedure u zdravstvenoj ustanovi prođu cjelokupan proces usvajanja i odobravanja i da o tome AKAZ bude obaviješten. Sljedeća radionica u okviru ovog projekta na temu „Sigurnost pacijenata i principi upravljanja kliničkim i nekliničkim rizicima u zdravstvenoj ustanovi“ biće održana u septembru 2014. godine.

Fotografije sa edukacije...


Akreditacija

17.06.2014.

Registar akreditiranih zdravstvenih ustanova

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) prema članu 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („SN FBiH“ broj 59/05 i 52/11) objavljuje registar akreditiranih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama člana 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Komisija za akreditaciju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je donijela odluku, a Upravni odbor AKAZ-a rješenje o dodijeli pune akreditacije zdravstvenim ustanovama koje su za to ispunile sve uslove propisane navedenim Pravilnikom. Registar akreditiranih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine biće redovno ažuriran na službenoj web stranici AKAZ-a (www.akaz.ba).

Napominjemo da trajanje akreditacijskog statusa važi tri godine te unutar tog perioda zdravstvene ustanove podliježu najavljenim i nenajavljenim kontrolnim pregledima u svrhu utvrđivanja pridržavanja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga utvrđenih akreditacijskim standardima.

Registar akreditiranih zdravstvenih ustanova


Edukacija

13.06.2014.

Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 11.06.2014. godine održala prvu jednodnevnu obuku za osoblje apoteka prije ljetnje pauze. Obuka je učesnicima pružila teorijski dio o sertifikaciji, ispravnoj samoocjeni, pisanju politika i procedura, indikatorima i upravljanju rizikom u apoteci. Praktični dio se odnosio na pisanje procedura i izračun indikatora. Nakon obuke je uslijedila diskusija u pozitivnoj atmosferi gdje su razmatrani načini kako prevazići eventualne poteškoće u uspostavi sistema sigurnosti u apotekama. Učesnici su bili jako zadovoljni stečenim znanjem, što se vidjelo i na uspjehu u završnom testu, kao i time što su dobili i neke primjere procedura koje će im poslužiti u razvijanju sopstvenih dokumenata propisanih standardima i kriterijima.

Po okončanju obuke učesnicima su dodijeljeni certifikati i CD-ovi sa svim prezentacijama, sertifikacijskim standardima, obrascima za samoocjenu kao i ostalim potrebnim materijalima. Zainteresovani učesnici su se mogli prijaviti i za predstojeću obuku za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače koja je planirana da se održi u narednom periodu.

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE.


Edukacija

09.06.2014.

Početak edukacije za medicinske sestre/tehničare u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“, 06. juna 2014. godine, započela je edukaciju glavnih sestara iz domova zdravlja u Kantonu Sarajevu. Njima su se pridružile i glavne sestre/tehničari iz domova zdravlja Konjic, Visoko, Vareš, Breza i Kakanj te Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo.

Tema prve radionice je bila „Uvođenje sistema kvaliteta u zdravstvo“, s namjerom da se prisutni šire upoznaju sa aktivnostima AKAZ-a i zadacima Projekta. Predavač, dr. Zoran Riđanović je objasnio zašto je u sestrinstvu značajno baviti se kvalitetom, koji je regulisan i novim Zakonom o sestrinstvu. Pored toga, bilo je govora i o upravljanju rizikom, medicinskim greškama i sigurnosti zdravstvenih usluga. Nadalje, učesnici edukacije su upoznati i sa samoocjenom i poboljšanjem kvaliteta u domu zdravlja/timu porodične medicine. Poseban naglasak je stavljen na korištenje standarda kvaliteta u domu zdravlja kao i na timski rad i procedure u radu. Završni dio radionice bio je posvećen položaju indikatora u sistemu kvaliteta i njihovoj funkciji.

Naredna radionica je zakazana za 12. i 13.06.2014. godine, na kojoj će učesnici edukacije biti šire upoznati sa standardima za domove zdravlja i timove porodične medicine kao i o značaju procedura, a u okviru praktičnog dijela obuke i pisanjem procedura što predstavlja osnovni zadatak ovog Projekta koji AKAZ realizira u suradnji sa Fondacijom Fami.

Fotografije sa edukacije...


Facilitacija

06.06.2014.

U sali Instituta za naučnoistraživački rad KCUS-a (05.06.2014.) održana je uvodna radionica u sklopu realizacije projekta facilitacije dogovorenim između Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije BiH (AKAZ) i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Učesnici radionice su bili predstavnici četiri klinike te Komisije i Službe za poboljšanje kvaliteta KCUS-a. Radionicu je otvorio dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a prezentacijom o „ličnoj karti“ programima i aktivnostima Agencije, zatim je prim. dr. Zoran Riđanović govorio o procesu facilitacije i poboljšanju kvaliteta, a Maida Nuhić o iskustvima Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla u vezi sa radom Službe za poboljšanje kvaliteta UKC.

Nakon predstavljanja uposlenika i facilitatora AKAZ-a i predstavnika klinika razvila se vrlo interesantna diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni. Poslije radionice uslijedila je posjeta klinika po sljedećemo rasporedu: Klinika za gastroenterohepatologiju – Maida Nuhić, Jedinica internističke intenzivne terapije – dr. Enis Hasanović, Klinika za urologiju – Senada Mujačić i Klinika za neurohirurgiju – dr. Kasim Spahić. Supervizor facilitatora i koordinator projekta je dr. Riđanović. Sljedeća posjeta je planirana za početak jula 2014. godine.

Fotografije sa facilitacije KCUS-a

.


Edukacija

04.06.2014.

Projekt Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ koji izvodi u saradnji sa UNICEF BiH održala i drugi turnus obuke za osoblje porodilišta. Ovim je završena edukacija osoblja svih porodilišta u FBiH (Sarajevo, Mostar, Zenica, Nova Bila, Bihać, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim, Travnik, Jajce, Goražde, Bugojno, Livno), osim osoblja porodilišta iz Tešnja i Orašja koji su radi nedavnih poplava bili spriječeni da prisustvuju. Osoblje ovih porodilišta će svakako biti uključeni u naredne programe obuke za vanjske ocjenjivače i za facilitatore koje su planirane u projektu u periodu juni-juli 2014. godine. Ono što predstavlja naredni korak u uspostavi sistema kvaliteta i pripremi za akreditaciju „bolnica – prijatelj beba“ je da porodilišta u mjesecu julu 2014. godine urade samoocjenu , da bi na taj način utvrdili nivo pridržavanja u odnosu na zahtjeve predviđene standardima i pripremili akcioni plan. Zatim, ovisno o nivou pridržavanja zahtjeva iz standarda, u periodu avgust-oktobar će uslijediti posjete facilitatora za porodilišta kojima to bude potrebno. Vanjski pregled u cilju sticanja akreditacijskog statusa je planiran za period avgust-novembar 2014. godine, nakon čega Upravno vijeće AKAZ-a donosi odluke o akreditaciji za porodilišta koja ispunjavaju postavljene uvjete. Za sve one koji imaju pitanja po pitanju uspostave kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi, osoblje AKAZ-a stoji na raspolaganju na naš telefon 033/771-875 ili na mail: bfhi@akaz.ba.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE.


Simpozij

02.06.2014.

Održan Simpozij: "Novi izazovi za farmaceuta"

Federalna komora magistara farmacije u saradnji sa Farmaceutskim društvom FBiH je 31.05.-01.06.2014. godine u Konjicu u Hotelu Garden Resort City organizovala treći simpozij farmaceuta na temu „Novi izazovi za farmaceuta“. Na simpozij se odazvalo preko 560 magistara farmacije.

Drugi dan simpozija su dr.sc.med. Ahmed Novo, direktor i dr.sc.ph. Vera Kerleta-Tuzović, stručni saradnik održali dva predavanja ispred Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ): „Indikatori kvaliteta i sigurnosti u apotekama“ i „Samoocjena u apoteci“. Oni su učesnike podsjetili na njihove obaveze u vezi sa sertifikacijom apoteka i dali više detalja o indikatorima i njihovom definisanju, prikupljanju i značaju u zdravstvu te o procesu samoocjene u apoteci i kako je uraditi na pravi način.

Simpozij je, kako su to organizatori i planirali, obradio akuelne teme kao i problematiku sa kojom se susreću magistri farmacije u svakodnevnom radu u apoteci. Organizator je ovaj put pozvao i predavače iz Hrvatske i Srbije, kako bi podjelili svoja znanja i iskustva u praksi, a također su predstavljeni i novi preparati sponozora Simpozija.

.

Program Simpozija


Edukacija

02.06.2014.

Projekt Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je prošle godine počela realizaciju projekta sa UNICEF-om u svrhu akreditiranja porodilišta „bolnica – prijatelja beba“ unutar kojeg su skreditirana dva porodilišta i to UKCT i OBS. U nastavku projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi u saradnji sa UNICEF BiH održana je prva obuka za osoblje porodilišta 29.-30.05.2014. godine. Obuci je prisustvovalo 19 zdravstvenih profesionalaca iz osam zdravstvenih ustanova.

Obuka je zdravstvenim profesionalcima, kako liječnicima tako i medicinskim sestrama/tehničarima, ponudila pregled akreditacijskih standarda za „bolnice – prijatelje beba“, tehnike pisanja procedura kao i osnove o akreditacijskom kolegijalnom pregledu. Urađene su i praktične vježbe pisanja procedura te vježba pisanja indikatora.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE

Program obuke možete vidjeti OVDJE

Fotografije sa obuke možete vidjeti OVDJE


Projekti

26.05.2014.

Potpisan ugovor o realizaciji projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 23. maja 2014. godine potpisala ugovor sa Fondacijom FAMI, u cilju realizacije projekta Švicarske agencije za saradnju i razvoj (SDC), „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“.

Realizacija ovog Projekta je fokusirana na izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i teničara u oblastima opšteg unapređenja kvaliteta i sigurnosti i standardizacije zdravstvene njege. Učesnici prve faze ovog projekta će biti glavne medicinske sestre/tehničari domova zdravlja iz Kantona Sarajevo kao i susjednih gradova, koje će raditi na izradi operativnih procedura i koje će proći cjelokupan proces razvoja i njihove primjene u domovima zdravlja. Mnogobrojna sestrinska radna snaga posjeduje neprocjenljiv potencijal da utiče na zdravstvene ishode zahvaljujući svom broju, prilagodljivom kapacitetu, razumijevanju procesa njege kao i blizini pacijentima.

Kako bi odgovorila visokim zahtjevima struke, profesija sestrinstvo mora raditi na implementaciji standarda kvaliteta i sigurnosti, što uključuje i izradu procedura koje su neophodne u kvalitetnom i odgovornom pristupu prema svakom pacijentu. Primjena propisanih procedura u praksi umnogome doprinosi podizanju struke na nivo koji odgovara evropskim i svjetskim standardima.


U povodu dana žalosti

20.05.2014.

Zaposlenici, saradnici i prijatelji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH, izražavaju osjećaje najdubljeg žaljenja i saosjećanja sa žrtvama poplava, njihovim porodicama i svim osobama koje su pretrpjele materijalnu štetu usljed vremenske nepogode.

Katastrofe koje su posljedica više sile uvijek nas zatiču manje ili više tehnički nespremne ali je važno da nas nikada ne zateknu humanitarno neosjetljive. Iako AKAZ nije u prilici značajno materijalno pomoći unesrećenima, radeći naš posao s povećanom odgovornošću, ozbiljnošću i entuzijazmom, pokušaćemo učiniti sve što stvara preduslove za unapređenje zdravstvenog sektora a što, u konačnici, olakšava nastalu situaciju i teškoće naših sunarodnika sa ugroženih područja.

Apelujemo na sve zdravstvene profesionalce, tehničke i operativne djelatnike na svim nivoima zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini da daju svoj obol s pojačanom sviješću o vlastitom radu i doprinosu, koristeći znanja i sposobnosti na opću korist. Primjena standarda sigurnosti, metodologija, procedura, uputstava i iskustvenih dostignuća s područja kvaliteta u zdravstvu, biti će od bitne pomoći svima u ovim teškim uvjetima i u vremenu koje je neposredno pred nama.

AKAZ se stavlja na raspolaganje svima koji imaju potrebu da nas konzultiraju s naslova naše domene rada.


Edukacija

14.05.2014.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje edukaciju osoblja apoteka za predstojeću, zakonski obaveznu, sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.). Da bi učesnicima obuke izašli u susret i smanjili odsustvovanje sa posla, organizujemo JEDNODNEVNU OBUKU ZA OSOBLJE APOTEKA, sa istim programom ali produženim radnim danom (08:00 – 18:00h).

Obuka će se održati 11.06.2014 . godine u prostorijama AKAZ-a , Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:00h .

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa standardima kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Bit će podučeni o načinu pisanja procedura, a dobit će i primjere urađenih procedura, te kako se odnositi prema procjeni rizika u apoteci i prikupljanju indikatora. Napominjemo da će najbolji učesnici ući u uži izbor za kandidate za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do 06.06.2014. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE


Vijest

14.05.2014.

Na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Sarajevu, 12.05.2014. godine direktor AKAZ-a, mr. sc. dr. Ahmed Novo je odbranio svoju doktorsku tezu. U doktorskoj disertaciji pod nazivom „Istraživanje stepena integracije zdravstvene zaštite mjerenjem instrumenata za unapređenje kvaliteta i njihovih korelacija na nivou porodične medicine“ glavni cilj je bio istražiti efekte uvođenja instrumenata integrirane zdravstvene zaštite i izmjeriti rezultate u odnosu na kvalitet liječenja i iskustvo pacijenata. Komisija koju su činili: prof. dr. Semra Čavaljuga (predsjednica), prof. dr. Rusmir Mesihović (mentor/član) i prof. dr. Dragana Nikšić (član) je donijela zaključak da ova disertacija predstavlja originalno naučno istraživanje iz domena unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, organizacije zdravstvene zaštite i akreditacije zdravstvenih ustanova. Po mišljenju članova Komisije dr. Novo je svoju studiju proveo na relevantnom statističkom selektiranom uzorku na području Bosne i Hercegovine. Značaj istraživanja u predloženoj doktorskoj disertaciji ogleda se prvenstveno u primjeni rezultata u svakodnevnoj praksi zdravstvenih profesionalaca u porodičnoj medicini, ali i u bolnicama. To se prije svega odnosi na mogućnost korištenja postojećih potencijala koji postoje u zdravstvenom sistemu, a u cilju maksimalizacije efekata pružanja zdravstvenih usluga pacijentima.

.

Fotografije sa javne odbrane doktorske disertacije dr. Ahmeda Nove možete pogledati ovdje.


Sertifikacijski standardi za transplantacijsku medicinu

14.05.2014.

Svaka zdravstvena ustanova koja se bavi poslovima eksplantacije, transplantacije kao i laboratorije za imunogenetsku obradu i određivanje podudarnosti primaoca i darovaoca su prema Zakonu o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja, „SN FBiH“ broj 75/09, član 41., stav 1., tačka 5., član 41., stav 2. dužne uspostaviti sistem sigurnosnih sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu, a koje prema istom Zakonu definira Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

AKAZ je 08.05.2014. u svojim prostorijama u Sarajevu održao treći sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu . Ovom sastanku je prisustvovalo 11 učesnika , dva predstavnika iz AKAZ-a te devet učesnika iz četiri ustanove i to iz:

 • Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,
 • Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli,
 • Sveučilišne kliničke bolnice Mostar te
 • Zavoda za transfuzijsku medicinu.

Na sastanku su diskutovani prijedlozi i sugestije članova radne grupe na drugi nacrt Sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu te definirani konkretni zadaci koje treba uraditi u cilju finalizacije standarda. Naredni sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu biće održan početkom juna 2014 .

Spisak učesnika možete vidjeti OVDJE.


Prezentacije

14.05.2014.

U hotelu Hollywood je 07.05.2014. godine održana prezentacija Analize isplativosti implementacije programa za smanjenje štete od upotrebe droga u FBiH pod pokroviteljstvom UG Margina. Prezentaciju Analize je pred oko 30 učesnika relevantnih državnih i stranih institucija održao predsjednik udruženja, Denis Dedajić. To je dokument, prvi takve vrste u našoj zemlji, na kojem je UG Margina vrijedno radila od jula 2013. godine. Analiza isplativosti implementacije programa za smanjenje štete od upotrebe droga u FBiH predstavlja godišnje troškove rada jednog drop-in centra i poredi ih sa troškovima liječenja korisnika koji injekciono koriste opojne supstance, a oboljeli su od HCV i HIV. Tokom nastavka radnog dijela programa dr. Čardaklija je predstavio Politiku za smanjenje štete (harm reduction) od upotrebe droga u Federaciji Bosne i Hercegovine, mart 2014. Ispred Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ je dr.sc. Vera Kerleta-Tuzović učesnicima predstavila nacrt Akreditacijskih standarda za drop-in centre u FBiH. U aktivnoj diskusiji su učesnici dali vrijedne komentare koji će pomoći u definisanju finalne verzije standarda. Svi učesnici su pozvani da u pisanoj formi daju svoje komentare i sugestije koje će uputiti AKAZ-u.

Nacrt Akreditacijskih standarda za drop-in centre u FBiH možete pogledati OVDJE.


Konferencija

22.04.2014.

Geneva Health Forum 2014

U periodu od 15.-17.4.2014. predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su prisustvovali Geneva Health Forum 2014. Forum je organizovan od strane Univerzitetske bolnice u Ženevi i Univerziteta u Ženevi, u suradnji sa drugim švicarskim akademskim institucijama i organizacijama koje djeluju u oblasti zdravstva u Ženevi, ali i širom svijeta. Ovaj skup je obradio i neke globalne zdravstvene probleme te je omogućio da se prikažu jedinstvena iskustva i inicijative pokrenute od strane učesnika iz svih dijelova svijeta. Cilj je da se otvore novi vidici i ostvari intersektorijalni pristup u rješavanju kompleksnih pitanja u zdravstvom sektoru.

Ovogodišnji Geneva Health Forum je bio posvećen integrativnom pristupu u rješavanju globalnih zdravstvenih problema. AKAZ je sa kolegama iz Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) predstavio rad na temu ''Odnosi i komunikacija centara za mentalno zdravlje sa drugim relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini'', kroz koji su prikazane aktivnosti ove dvije agencije u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH.

Prezentacija postera...

.


O Agenciji

16.04.2014.

Pristup informacijama Agencije

Vodič za pristup informacijama urađen je kako bi pomogao podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama koje su pod kontrolom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ), u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11).

Vodič je besplatan, a dostupan je i u sekretarijatu AKAZ-a, kod službenika za informisanje i na stranici o Agenciji. Sjedište AKAZ-a je Sarajevu, ulica dr. Mustafe Pintola broj 1.

Popis dostupnih informacija u AKAZ-u naveden je u „Indeks registru“, koji je besplatan i također dostupan u sekretarijatu AKAZ-a i na stranici o Agenciji, a koji je također sastavni dio ovog Vodiča.

Za sva dodatna pitanja, na raspolaganju vam je službenik za pristup informacijama AKAZ-a na tel.: 033-771-874.


Edukacija

14.04.2014.

Obuka za osoblje apoteka u Tuzli

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 09.-10.04.2014. u amfiteatru Klinike za plućne bolesti u Slavinovićima, Tuzla održala dvodnevnu obuku za osoblje apoteka radi velikog interesovanja koje su iskazale apoteke u Tuzlanskom kantonu. Obuci je prisustvovalo više od 45 učesnika, iz privatnih, državnih apoteka te bolničke apoteke UKCT.

Obuka je kao i do sada dala uvid u teorijski dio uvođenja sistema sigurnosti u apoteku kao i dio sa praktičnim vježbama koje će im pomoći u pripremama za predstojeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.). Tokom obuke su se učesnici uključivali sa praktičnim pitanjima i vidnim interesovanjem za proces sertifikacije. Obuka će biti bodovana za sve polaznike od Komore farmaceuta FBiH kao i od Kantonalne komore farmaceuta TK. Zainteresovani učesnici koji su položili završni test će se moći prijaviti za vanjske ocjenjivače AKAZ-a.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE.


Vijest

07.04.2014.

Prezentacija i razgovor o Progamu saradnje UNICEF-a sa Bosnom i Hercegovinom za period 2015-2019. godine

UNICEF nastavlja saradnju sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i u narednim godinama. Tako je, 07. aprila 2014. godine u Sarajevu, održan skup odnosno prezentacija i razgovor o Programu saradnje UNICEF-a sa Bosnom i Hercegovinom za period 2015.-2019. godina, na kojem su pored brojnih programskih partnera prisustvovali i predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ).

Nastavak saradnje u procesima reforme u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite i pravosuđa kao i zdravstvene zaštite, bila je tema ovog skupa. U uvodnom izlaganju, Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a upoznala je prisutne o rezultatima rada u prošloj godini, kao i uspješnim aktivnostima u saradnji sa brojnim partnerima iz Bosne i Hercegovine, koje su pokazale veoma dobre rezultate.

Nadalje, o predloženom Programu saradnje za period od 2105.- 2019. godine prisutne je izvjestila Anne-Claire Dufay, zamjenica predstavnice UNICEF-a. Pored nastojanja u jačanju institucija vlasti u oblasti praćenja dječijih prava, smanjenju siromaštva i obezbjeđivanju inkluzivnog pristupa uslugama socijalne zaštite, posebno kada je riječ o je marginalizovanim kategorijama, kao što su Romi i djeca sa smetnjama u razvoju, jednak pristup djece kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti je također jedan od prioriteta. S tim u vezi, poseban naglasak je stavljen na usluge integrisanog ranog dječijeg rasta i razvoja.

U tom smislu i AKAZ će dati svoj doprinos i uključiti se u definiranje i razvoj standarda za rani rast i razvoj djece, koji će se nalaziti u sklopu revidiranih akreditacijskih/sertifikacijskih standarda za domove zdravlja.


Akreditacija

30.12.2013.

“Akreditacija bolnica – prijatelja beba”

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je u septembru 2013. godine započela realizaciju projekta “Akreditacija bolnica – prijatelja beba” (Baby Friendly Hospital Initiative - BFHI) u suradnji sa United Nations Children`s Fund BiH (UNICEF).

U sklopu projekta AKAZ je definirao akreditacijske standarde na osnovu 10 koraka za uspješno dojenje (UNICEF/WHO, 2009.). Akreditacijski standardi za „bolnice - prijatelje beba“ su odobreni od federalnog ministra zdravstva, prof. dr. Rusmira Mesihovića ( dopis Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 08-37-6967/13 ) i objavljeni na AKAZ-ovoj web-stranici, a možete ih pogledati OVDJE . AKAZ je u sklopu projekta razvio plan i program za Obuke te sproveo Obuku osoblja porodilišta kao i Obuku za vanjske ocjenjivače, na kojima su učestvovali zdravstveni profesionalci iz šest gradova i osam porodilišta u FBiH te iz Zavoda za javno zdravstvo kao i iz Federalnog ministarstva zdravstva.

U okviru projekta predviđena je vanjska ocjena, odnosno akreditacija dva odabrana porodilišta pa je 26.-27.12.2013. godine je u porodilištu UKC Tuzla izvršen jedan od planiranih vanjskih pregleda. Ovim pregledom je utvrđen nivo pridržavanja po pitanju 14 standarda, odnosno 66 kriterija propisanih akreditacijskim standardima. Tim vanjskih ocjenjivača su činili dr. Enis Hasanović, vođa tima, te VMS Adisa Hotić i dr. Jasmin Hodžić. Direktor AKAZ-a, dr. Ahmed Novo se priključio timu ocjenjivača nakon obavljenog pregleda te je prisustvovao završnom sastanku i izvještavanju menadžmenta zdravstvene ustanove o preliminarnim rezultatima i preporukama za poboljšanje. Povodom akreditacijskog pregleda, 26.12.2013. godine, UKC Tuzla je organizirao javnu promociju i podjelu edukativnog materijala o značaju dojenja novorođenčadi. Brojni građani Tuzle, majke s djecom i trudnice bili su zainteresirani za savjete i promotivne materijale na pultovima u centru grada. Više o promociji može pogledati ovdje: dnevno.ba , tuzlanski.ba , RTV Slon Tuzla .

Konačnu odluku o akreditacijskom statusu donijeće Komisija za akreditaciju i Upravno vijeće AKAZ-a. Prema Pravilniku o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu akreditacijski status se dodjeljuje na period od tri godine u kojem će zdravstvena ustanova imati najmanje jedan nenajavljeni vanjski pregled u svrhu nadzora nad pridržavanjem dostignutog nivoa kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Fotografije napravljene za vrijeme akreditacijskog pregleda porodilišta UKC Tuzla možete pogledati OVDJE.


Akreditacija

31.03.2014.

Projekt Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 13. i 14.03.2014. godine je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ obavila vanjski pregled porodilišta Opće bolnice „prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu. Time je okončan prvi dio pomenutog projekta koji su od septembra 2013. zajedno sprovodili AKAZ i UNICEF BiH. U sklopu projekta su razvijeni i definisani standardi za porodilišta te su održane dvije obuke, za osoblje porodilišta i za vanjske ocjenjivače i urađene dvije vanjske ocjene porodilišta, UKC Tuzla i OB Sarajevo.

AKAZ sa UNICEF-om BiH priprema nastavak projekta koji je predviđeno da traje do kraja decembra 2014. godine. U nastavku projekta će biti urađena revizija akreditacijskih standarda za „bolnice – prijatelje beba“ te će se raditi edukacija osoblja 16 porodilišta u FBiH kao i obuka facilitatora odnosno facilitacija porodilišta kojima bude potrebna pomoć u isunjenju zahtjeva iz standarda. Bit će obučeni i novi vanjski ocjenjivači i urađena vanjska ocjena onih porodilišta koja budu ispunjavala uslove za to. Dodatna komponenta u nastavku projekta je vezana za razvoj i definisanje akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj djece (RRRD), obuka za osoblje domova zdravlja kao i pilotiranje ovih standarda u odabranim zdravstvenim ustanovama.

.

.

.

.


Konferencija

28.03.2014.

Izgradnja kohezije i jačanje zdravlja za napredak društva: Promocija zdravlja putem djelovanja na socijalne determinante zdravlja i pristupe angažiranja cijelih vlada

Dana 26. i 27. marta 2014. u Sarajevu je održana konferencija ''Izgradnja kohezije i jačanje zdravlja za napredak društva: Promocija zdravlja putem djelovanja na socijalne determinante zdravlja i pristupe angažiranja cijelih vlada''. Konferencija je prvi korak u procesu razvoja javnozdravstvenih politika u Bosni i Hercegovini kroz projekat Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Švicarske agencije za razvoj i kooperaciju (SDC) ''Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u BiH''. Cilj ovog projekta je da pomogne kreatorima politika u BiH da usklade svoje javnozdravstvene politike sa zajedničkim ciljevima, vrijednostima i načelima sadržanim u novom Evropskom okviru politike i strategije – Zdravlje 2020.

Predavači su kroz svoje prezentacije pokazali praktične primjere, alate, vještine i pristupe za promociju zdravlja i smanjenje nejednakosti u zdravlju, te uvid u načine za repozicioniranje zdravlja kao ključnog elementa održivog i pravičnog razvoja u lokalnim i nacionalnim planovima.

Na konferenciji je bilo preko 50 učesnika, a među njima i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Odjela za zdravstvo i ostale usluge Distrikta Brčko, ali i drugih sektora kako bi se formirala intersektorijalna mreža za razvoj javnozdravstvenih politika. Ispred AKAZ-a, konferenciji su prisustvovali dr. Ahmed Novo, direktor i dr. Tahani Ramović.

Fotografije sa Konferencije možete pogledati OVDJE


Akreditacija / sertifikacija

24.03.2014.

Autorska prava AKAZ-a

U prethodnom periodu smo došli u posjed promotivnog materijala za održavanje seminara na temu „SERTIFIKACIJA APOTEKA-LJEKARNI“ u organizaciji izvjesne „internacionalne laboratorije „UG SYSTEM““. Iz svega navedenog na promotivnom materijalu, jasno je da navedeni pokušaj obuke predstavlja eklatantan primjer kršenja autorskog prava AKAZ-a u smislu preuzimanja i neskrivenog kopiranja Agencijinih službenih prezentacija, radnih materijala te koncepta obuke i vježbi sa osobljem u cilju pripreme za sertifikaciju apoteka, protiv čega će Agencija blagovremeno poduzeti odgovarajuće pravne mjere. Kao takav, ovaj seminar u organizaciji nama nepoznatog subjekta UG SYSTEM ne predstavlja službenu obuku niti se takvom obuka može smatrati u smislu bodovanja profesionalne edukacije i stručnog usavršavanja kod nadležnih farmaceutskih komora.

Cijeli dopis pogledajte OVDJE


Sertifikacijski standardi

21.03.2014.

Drugi sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 21.03.2014. u svojim prostorijama u Sarajevu održala drugi sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu koje svaka zdravstvena ustanova mora da ispunjava (Zakon o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja, „SN FBiH“ broj 75/09, član 41, stav 1, tačka 5, član 41, stav 2). zakonski obaveznih, a koje prema istom Zakonu definira AKAZ.

Ovom sastanku je prisustvovalo 10 učesnika, dva predstavnika iz AKAZ-a te osam učesnika iz pet ustanova i to iz:

     • Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,
     • Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli,
     • Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,
     • Zavoda za transfuzijsku medicinu i
     • Federalnog ministarstva zdravstva.
Na sastanku su diskutovani prijedlozi i sugestije članova radne grupe na prvi nacrt Sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu te definirani konkretni zadaci koje treba uraditi u cilju finalizacije standarda. Naredni sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu biće održan 23.04.2014. godine u prostorijama AKAZ-a.

Spisak učesnika možete vidjeti OVDJE.


Edukacija

17.03.2014.

Obuka za osoblje apoteka u Tuzli

Obavještavamo sve zainteresovane menadžere i uposlenike apoteka da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje dvodnevnu obuku za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima u Tuzli .

Obuka će se održati 09.-10.04.2014. u amfiteatru Klinike za plućne bolesti, Slavinovići, Tuzla.

Uspostava sistema sigurnosti u apotekama zakonom je propisana i obavezna (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, čl. 12., 57. i 72.), a upravo ova obuka nudi rješenja kako da uspostava sistema sigurnosti prođe što jednostavnije. Na ovoj obuci osoblje apoteka će steći praktična znanja i vještine koje će im omogućiti da što bolje i jednostavnije ispune zahtjeve koji proističu iz standarda, a najbolji polaznici će imati mogućnost da uđu u izbor za vanjskog ocjenjivača AKAZ-a za sertifikaciju apoteka.

Svi učesnici će na obuci dobiti Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u apotekama - zdravstvenim ustanovama u FBiH, Protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama u FBiH i druge dokumente koji će im olakšati rad na uspostavljanju sistema sigurnosti.

Sve zainteresovane molimo da prijavu i uplatu izvrše najkasnije do 05.04.2014. godine.

Obrazac za prijavu i uplatnicu možete naći OVDJE

Plan i program Obuke možete naći OVDJE


Edukacija

12.03.2014.

Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala Obuku za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 11. – 12.03.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari i drugi parazdravstveni profesionalci su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci. Koncem dvodnevne obuke sumirana su predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Obuku je pohađalo 26 učesnik/ca širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Konferencija

05.03.2014.

Druga regionalna konferencija zdravstva "Medical Health Forum "

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je bila učesnik na Drugoj regionalnoj konferenciji zdravstva 26.-27.02.2014. u Beogradu , koju je organizovala kompanija „Balkan Medical Travel“ na čelu sa generalnim direktorom Minetom Musićem. Na konferenciji se govorilo o medicinskom turizmu i potencijalu zemalja Balkana u ovoj oblasti. Glavni govornik je bio dr. Akan Suver (Akkan Suver), predsjednik Marmara fondacije i organizator Evroazijskog ekonomskog samita. On je istakao da je tržiste medicinskog turizma jedino koje je nastavilo rast uprkos ekonomskoj krizi. Na ovom polju prednjači Turska koja je među najrazvijenijim u Evropi, a Slovenija i Makedonija su već uvoliko počele koristiti svoje potencijale. Govornici su bili iz Turske, Velike Britanije, Ukrajine, Bugarske te zemalja regiona.

AKAZ je drugi dan konferencije imao priliku da se predstavi i prikaže svoj rad te načine na koje može doprinijeti medicinskom turizmu. Samo sigurne i kvalitetne zdravstvene usluge, sa educiranim osobljem imaju potencijal da privuku i održe ovu vrstu turizma, a upravo AKAZ je u mogućnosti da radi sertifikaciju (procjenu sigurnosti i bezbjednosti) i akreditaciju (procjenu kvaliteta) pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama te da educira njihovo osoblje.

Agendu konferencije možete pogledati OVDJE.


Akreditacija

05.02.2014.

Akreditacija Doma zdravlja Gračanica


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ je 03.-04.02.2014. godine obavila vanjski pregled Doma zdravlja Gračanica u svrhu akreditacije. Sedam vanjskih ocjenjivača AKAZ-a je učestvovalo u pregledu službi doma zdravlja, centra za mentalno zdravlje i ambulanti porodične medicine. Na čelu ocjenjivačkog tima je bio dr. Enes Šačić (JUDZKS ) kao glavni ocjenjivač, a tim su činili dr. Melida Hasanagić (RMC Mostar), dr. Katmerka Cerić (DZ Bihać), Klementina Nuk Vuković, dipl. psiholog (DZ-CMZ Vitez), dr. Suada Škapurević (DZ-CMZ Tešanj), dr. Farida Mehić (JUDZKS) i doc. ph.Vera Kerleta Tuzović (UNTZ).

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za akreditaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa akreditacijskim statusom DZ Gračanica.

Fotografije sa pregleda možete pogledati OVDJE.

O vanjskoj ocjeni Doma zdravlja Gračanica: neki dojmovi facilitatora

Kroz tri i po godine bio sam svjedokom rasta Doma zdravlja Gračanica, od samih početaka – prvih predavanja i radionica zaposlenika, do vanjske ocjene kvaliteta u funkciji facilitatora. Bio je to težak i neizvjestan put koji su podnijeli i izdržali svi zdravstveni profesionalci i saradnici u zdravstvu na čelu sa direktoricom – dr Zehrom Karahasanović. Kako u jednom kratkom tekstu predstaviti taj trnoviti ali uspješan put? Jer, suština je u putu, u pripremama za vanjsku ocjenu koja dolazi na kraju kao šlag na tortu. Istina, ni kolegijalni pregled, bez obzira na dobronamjernost i fleksibilnost vanjskih ocjenjivača, nije bez određene doze stresa za zaposlenike. (O stresu vanjskih ocjenjivača nekom drugom prilikom). I taj ispit je prošao... Koliko uspješno vidjet ćemo nakon analize popunjenih upitnika kolegijalne ocjene.

Više o dojmu facilitatora...


Vijest

31.01.2014.

Deklaracija o provedbi antikorupcijskih aktivnosti

Dana 20.01.2014. godine, na inicijativu direktora Ahmeda Nove, uposlenici AKAZ-a su održali tematski vanredni sastanak na kojem su bili upoznati sa aktivnostima vezanim za problem korupcije u Bosni i Hercegovini, odnosno javnim ustanovama Federacije BiH a poglavito - zdravstvenim ustanovama.

Nakon kratkog upoznavanja sa pravnim okvirom regulacije problema tj. ključnih državnih i federalnih dokumenata koji se odnose na prevenciju i zaštitu od korupcije, uposlenici AKAZ-a su usvojili Deklaraciju o provedbi antikorupcijskih aktivnosti.

Deklaracija ima za cilj jasno isticanje opredjeljenja o ovoj negativnoj društvenoj pojavi te o mjerama koje je moguće poduzeti u AKAZ-u do uspostave predviđenih odjela i dodjele nadležnosti i odgovornosti budućim nosiocima.

Dokument je dostavljen Federalnom ministarstvu zdravstva i objavljen na službenoj internet stranici AKAZ-a.

Deklaracija o provedbi antikorupcijskih aktivnosti.


Edukacija

30.01.2014.

Obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati:

11.-12.03.2014. godine u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo.

Polaznici Obuke će dobiti certifikate o učešću, a mogu ih priložiti za produženje licence u Komori magistara farmacije FBiH koja je obuku bodovala sa tri (3) poena. Jednako tako, najuspješniji polaznici će moći da uđu u izbor za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Plan i program Obuke možete pogledati OVDJE.

Obrazac za prijavu na Obuku možete preuzeti OVDJE.


Vijest

27.01.2014.

Izrada sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 23.01.2014. u svojim prostorijama u Sarajevu održala prvi sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu. Prema Zakonu o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja, „SN FBiH“ broj 75/09, član 41, stav 1, tačka 5 „ZU vrši transplantacijsku djelatnost iz člana 35. ovog zakona, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona, i to:... 5. Uspostavljen sistem bezbjedonosnih standarda u zdravstvenim ustanovama“ a prema članu 41, stav 2 istog Zakona te standarde definiše AKAZ.

Ovom sastanku je prisustvovalo 11 učesnika, pored dva predstavnika iz AKAZ-a prisustvovalo devet učesnika iz pet ustanova i to iz: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar te Zavoda za transfuzijsku medicinu i Federalnog ministarstva zdravstva.

Učesnici su na ovom sastanku upoznati sa nastojanjima i planovima Federalnog ministarstva zdravstva po pitanju transplantacije u FBiH aktivnostima na osnivanju Centra za transplantaciju. Prisutni su, između ostalog, diskutovali o: ugovoru FBiH i RH kojim se indirektno dobija pristup Eurotransplant-u, uvođenju jedinstvenog software-a kojim će koordinatori za transplantaciju u bolnicama i centrima moći da ostvaruju video konferencije te o prijedlogu Zakona o pretpostavljenom pristanku doniranja organa i o donatorskim karticama koje uskoro trebaju biti na raspolaganju kod obiteljskih liječnika.

Dr. Novo je prisutnim ekspertima prezentirao preliminarni okvir za standarde što je kasnije i bila tema diskusije te su podijeljeni radni zadaci. Sljedeći sastanak je predložen za 06.03.2014 . godine, a do tada će radna grupa razmjenjivati informacije e-mailom i pripremiti prvi nacrt standarda.

Agendu sastanka i spisak učesnika možete pogledati OVDJE.

Fotografije sa sastanka možete pogledati OVDJE.


Edukacija

21.01.2014.

Bodovanje obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Obavještavamo naše cijenjene klijente, magistre farmacije, da je Odbor za kontinuiranu edukaciju Komore magistara farmacije Federacije BiH prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14.) na osnovu zahtjeva Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) donio odluku da se polaznicima obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima dodijele (3) boda.

Dopis Komore možete pogledati OVDJE.

Obuka za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima je do sada organizovana u tri turnusa te ju je pohađalo i završilo više od 80 polaznika u protekloj godini. Mi očekujemo i ove godine dobar odziv na pohađanje Obuke, a naredni termin će biti objavljen na www.akaz.ba . Svi uspješni kandidati koji iskažu vještine i interes mogu ući u odabir za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače.

Obrazac za prijavu na Obuku možete naći OVDJE.

Podsjećamo da su uvođenje sistema sigurnosti odnosno sertifikacija apoteka i pridržavanje sigurnosnih standarda zakonski obavezni (Zakon o apotekarskoj djelatnosti „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Sertifikacijske standarde možete naći OVDJE.


Klinička revizija

30.12.2013.

Klinička revizija zdravstvenih kartona za pacijente kojima je dijagnosticiran diabetes mellitus

Na osnovu zaključaka sa ''Dana kvaliteta u zdravstvu - Prvog stručnog seminara za koordinatore kvaliteta'' i obaveze zdravstvenih ustanova da vrše provjeru kvaliteta kliničke prakse, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je započela provođenje kliničke revizije u timovima porodične medicine u FBiH za pacijente sa diabetes mellitus-om. Zadatak koordinatora kvaliteta u domu zdravlja je da prikupi podatke u skladu sa uputstvom za 10 timova porodične medicine.

Klinička revizija je definisana kroz Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), Rezoluciju o diabetesu (Vlada Federacije BiH, 12.04.2012.), Akreditacijske standarde za timove porodične medicine i domove zdravlja uređene Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05) i Politiku kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003.).

AKAZ je razvio obrasce za evidentiranje kliničke revizije zdravstvenih kartona:

- Obrazac za pojedinačni pregled za timove porodične medicine;

- Zbirni obrazac koji popunjavaju članovi tima porodične medicine;

- Obrazac za koordinatora kvaliteta doma zdravlja,

- Uputstvo za koordinatore i timove porodične / obiteljske medicine.

Deset timova porodične medicine iz svakog doma zdravlja u Federaciji BiH treba da pregledaju po 30 (svaki četvrti do ukupno 30) zdravstvenih kartona svojih pacijenata oboljelih od diabetes mellitus -a i da evidentiraju potrebne podatke za 2013. godinu u obrazac za pojedinačni pregled zdravstvenih kartona.

Iz popunjenih pojedinačnih obrazaca za pregled zdravstvenih kartona, svaki tim porodične medicine popunjava jedan zbirni obrazac i dostavlja ga koordinatoru kvaliteta svog doma zdravlja do 20. januara 2014. godine.

Koordinator kvaliteta popunjava zbirni obrazac za sve timove porodične medicine svoga doma zdravlja i dostavlja ga AKAZ-u do 31. januara 2014. godine.

U prilogu se nalazi uputstvo za provođenje kliničke revizije i obrasci za timove porodične medicine i koordinatora kvaliteta.

Za tačnost popunjenog obrasca odgovara koordinator kvaliteta doma zdravlja i šalje ga AKAZ-u do 31. januara 2014. isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona i fax-a: 033 771-870, 033 771-880.

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse


Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker