AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
KONTAKT
MAPA SAJTA

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

Osnovni podaci o zdravstvenoj ustanovi za pokretanje sertifikacijskog programa

Osnovni podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa

Obrazac za prijavu apoteke za proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu FBiH


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)

Apoteke

11.02.2016.

Sertifikacija Javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Gračanica

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) je 10.02.2016. godine obavila vanjsku ocjenu JZU Gradska apoteka Gračanica u svrhu sertifikacije.

Višemjesečni rad i entuzijazam zaposlenika ove ustanove rezultirao je aplikacijom za sertifikaciju s ciljem ispunjenja članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH ,br.40/10), po čemu su sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavila su četiri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Bakir Omerbegović, mr.ph. Sandra Stanešić Kravec, mr.ph. Ernesa Škaljo te mr.ph. Vildana Drljević ispred AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Edukacija

08.02.2016.

Započinje edukacija o uspostavljanju standarda sigurnosti za privatne zdravstvene ustanove u Federaciji BiH

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, br.46/10, čl. 55.), sve zdravstvene ustanove, bez obzira na oblik svojine, dužne su uspostaviti sistem sigurnosti na temelju standarda koje propisuje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ).

Sigurnost je ključni faktor kvaliteta u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Standard sigurnosti je izjava očekivanja o optimalno sigurnoj praksi koju zdravstvena ustanova može i mora ostvariti.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) započinje sa edukacijom osoblja zaposlenog u privatnim zdravstvenim ustanovama/ordinacijama, kako bi bili u mogućnosti da započnu proces uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim ustanovama/ordinacijama.

Program AKAZ-ove edukacije sadrži deset edukativnih modula u trajanju od 2,5 mjeseca. To znači da će se edukacija održavati jednom sedmično u trajanju od 4-5 sati. To će uključivati u pojedinim edukativnim modulima i praktične vježbe u cilju da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za nesmetano obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta.

U zavisnosti od veličine, privatne zdravstvene ustanove /ordinacije će kandidirati određeni broj učesnika edukacije. Početak edukacije je planiran u martu ove godine.

Kontakt osoba je Melka Mercvajler: e-mail: melka.m@akaz.ba ili 33 77 18 74


Apoteke

04.02.2016.

Obuka za osoblje apoteka

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 04. februara 2016. godine održana je obuka osoblja koje radi u apotekama u cilju pripreme za zakonski obaveznu sertifikaciju.

Učesnicima obuke predstavljeni su sertifikacijski standardi kao i protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost identifikacije radnih procesa koje treba unaprijediti.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura. Rezultat rada u grupama su bile tri procedure i to: Procedura za povlačenje lijekova sa tržišta, procedura za razrješavanje dugovanja i procedura za pohranjivanje lijekova.

Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u svoju apoteku?“

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Vijest

03.02.2016.

Održano predavanje za specijalizante porodične medicine

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), je 3. februara 2016. godine održano predavanje za specijalizante porodične medicine u skladu sa Planom i programom specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine Federacije BiH“, broj 6/11, 11/11, 17/11, 22/1, 26/11, 82/11, 41/12 i 79/12). Obuka u trajanju od 15 dana je usmjerena na sposobnosti specijalizanata porodične/obiteljske medicine da primjene znanje i vještine za uvođenje sistema kvaliteta u timovima porodične medicine.

Prisutni specijalizanti koji dolaze iz JUDZKS, DZ Donji Vakuf, DZ Cazin i DZ Bužim su upoznati sa Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao i drugim zakonima iz oblasti zdravstva koji uključuju uvođenje sistema kvaliteta. Nadalje, učesnicima obuke su pojašnjeni procesi AKAZ-ove edukacije, facilitacije i vanjske ocjene, kao i uloga koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. Posebnu pažnju je privukla prezentacija o standardima sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine.

Svi specijalizanti (ukupno 12) će uraditi seminarski rad u vezi sa sertifikacijskim akreditacijskim standardima za porodičnu medicine na temelju predviđenih procedura.Treba istaći visoki nivo interesovanja specijalizanata koji su svojim iskustvima iz radne prakse, pitanjima i prijedlozima pokazali veliku zainteresovanost da uđu u ovaj proces.

Fotografije sa predavanja...


Vanjska ocjena

03.02.2016.

Završena vanjska ocjena novih 33 tima porodične /obiteljske medicine iz JUDZKS

Ovlašteni ocjenjivači kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 01. i 02. februara 2016. godine obavili su vanjsku ocjenu 33 tima porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikcije.

Nakon završene sertifikacije 99 timova porodične/obiteljske medicine u prošloj godini, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 33 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se vanjsku ocjenu.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvovalo je devet AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili: dr. Senada Selmanović i Damir Mujkanović, dmt iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, DZ Tuzla, Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok i dr.sc. Ivan Bagarić iz DZ Tomislavgrad.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine u kojima je rađena vanjska ocjena, održali su završni sastanak u DZ Centar Sarajevo, na kojem su vanjski ocjenjivači prezentirali svoje utiske.

Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 33 tima porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Vijest

28.01.2016.

Posjeta Našoj maloj klinici

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ), dr. Ahmed Novo, na poziv menadžmenta Centra za estetsku hirurgiju „Naša mala klinika“ posjetio je ovu ustanovu i obavio razgovor sa dr. prim. mr.sc. Alijom Aginčićem koji je izrazio želju i spremnost da započnu sa procesom uvođenja sistema kvaliteta i sigurnosti.

„Naša mala klinika“ je jedna u nizu privatnih zdravstvenih ustanova/ordinacija koje se žele pridružiti AKAZ-ovoj listi sertificiranih/akreditiranih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu veliku zainteresovanost privatnih poliklinika u FBiH planira se održavanje edukacije za zdravstvene profesionalce u martu 2016. godine, gdje bi se stekla osnovna znanja i iskustva koja se odnose na cjelokupni proces uvođenja sistema kvaliteta/sigurnosti. Kroz deset edukativnih modula učesnici edukacije će biti upoznati sa sistemom kvaliteta u zdravstvu, AKAZ-ovim standardima sigurnosti i kvaliteta, politikama i procedurama, kliničkoj reviziji, indikatorima kvaliteta, kliničkim vodičima, timskim radom, vještinom komunikacije i sl

Svi zainteresovani mogu dobiti informacije putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba


Obavještenje

21.01.2016.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
za javnu nabavku direktnim sporazumom

Obavještavamo zainteresirane ponuđače da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH provodi postupak nabavke robe: Personalni kompjuteri (JRJN 30213000-5), laptop (JRJN 30213000-6), Ekrani za prikaz/monitori (JRJN 30231300-0), Kompjuterska oprema i potrepštine (JRJN 30200000-1) te poziva iste da dostave prijedlog cijena, predračun ili ponudu za robu prema specifikaciji u prilogu ovog Obavještenja

(preuzmite na linku: http://www.akaz.ba/Agencija/Javne_nabavke/Personalni_racunari_oprema_20_01_16.pdf)


Apoteke

20.01.2016.

Obuka za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati:

04.02.2016. godine sa početkom u 08.30 sati u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo.

Polaznici Obuke će dobiti certifikate o učešću, a mogu ih priložiti za produženje licence u Komori magistara farmacije FBiH koja je obuku bodovala sa tri (3) poena.
Jednako tako, najuspješniji polaznici će moći da uđu u izbor za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obrazac prijave za edukaciju...


Vijest

19.01.2016.

Vanjski pregled DPST centra u Tuzli

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 19.01.2016. godine u sklopu projekta „Akreditacija DPST usluga u šest centara u FBiH “, koji realizira u suradnji sa Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje (PH), obavila vanjski pregled DPST centra u sklopu UKC Tuzla, Klinika za zarazne bolesti.

Vanjski pregled centra obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača u sastavu: dr.sc. Enes Šačić i prim. dr. Jasna Topalović – Četković.

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, da će centar nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih centara u Federaciji Bosne i Hecegovine.

Akreditacijski standardi za usluge D obrovoljnog P ovjerljivog S avjetovanja i T estiranja centara su nastali kao dio programa za „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog testiranja i savjetovanja (DPTS)“ u sklopu projekta Global Funda for HIV/AIDS, TB & Malaria, koji se realizira uz podršku UNDP-a. Glavni cilj ovog programa koji implementira Partnerships in Health /Partnerstvo za zdravlje (PH) je da omogući da sve više ljudi zna svoj HIV status prvenstveno putem poboljšanja dostupnosti i kvaliteta dobrovoljnog testiranja i savjetovanja, te se ovim putem želi i prevenirati širenje HIV-virusa.


Vijest

18.01.2016.

International Nursing Review

Objavljen rad u uvođenju standardiziranih operativnih procedura u Bosni i Hercegovini

U januaru 2016. godine, u posljednjem izdanju International Nursing Review objavljen je rad (Ausserhofer D., Rakic S., Novo A., Dropic E., Fisekovic E., Sredic A. & Van Malderen G. (2015) Improving the safety and quality of nursing care through standardized operating procedures in Bosnia and Herzegovina) posvećen uvođenju standardiziranih operativnih sestrinskih procedura u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH (ProSes) koji je realiziran u saradnji sa Švicarskom Agencijom za saradnju i razvoj (SDC) i Fondacijom FAMI, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je učestvovala i dala je svoj doprinos u razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji SOP-ova u sestrinstvu.

Dietmar Ausserhofer, ekspert iz Švicarske, (Institute of Nursing Science, University of Basel, Basel, Switzerland), tokom svoje posjete Bosni i Herecegovini posjetio je Agencije u Federaciji BiH i RS, kao i četiri odabrane zdravstvene ustanove kako bi u potpunosti stekao uvid koliko korištenje standardiziranih sestrinskih operativnih procedura utiče na poboljšanje kvaliteta i sigurnosti u pružanju usluga od strane medicinskih sestara/tehničara.

 

 

Objavljeni rad možete naći ovdje: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inr.12237/full


Vijest

11.01.2016.

AKAZ POSTAO ČLAN ISQua-e

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) je postala član ISQua-e, međunarodnog društva za kvalitet u zdravstvu.

ISQua datira od 1984. godine kao globalna organizacija u čijem djelokrugu rada je prije svega kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite u svijetu. Kroz mrežu koja se proteže u 100 zemalja svijeta i pet kontinenata ISQua pruža podršku u oblasti poboljšanja sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i smislu efikasnijeg provođenja i ostvarivanja ciljeva u profesionalonom okruženju.

ISQua-ina mreža razvija partnerstvo koje pomaže u procesu poboljšavanja isporuka zdravstvene zaštite za pacijente. Ideje i rješenja se razmjenjuju kroz ISQua-inu globalnu mrežu u rasponu od zdravstvenog sistema do procesa pružanja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima.

http://www.isqua.org/membership/institutional-members


Indikatori

04.01.2016.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set  indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja  koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2015. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila (koordinator@akaz.ba), bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je  31. januar/siječanj 2016. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je  15. mart/ožujka 2016. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2016. godine. Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta. Podatke je potrebno unijeti u elektronski obrazac i poslati AKAZ-u u navedenim rokovima isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba. Indikatore izvedbe, uputstvo i obrasce možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici:  http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona: 033 771-873 i e-maila (koordinator@akaz.ba).


Dragi naši!

Povodom Novogodišnjih praznika te vjerskih praznika pripadnika svih konfesionalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine, želimo svim zdravstvenim radnicima, njihovim porodicama, kao i svim korisnicima zdravstvenih usluga i beneficijarima zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini, uspješnu i sretnu novu 2016. godinu! Svima vama, prijateljima, poslovnim partnerima, saradnicima i osobama koje podržavaju rad i nastojanja AKAZ-a, želimo uspjeh u radu a naročito u sferi sigurnosti i kvaliteta te se nadamo da ćemo zajedno ostvariti naše planove i ispuniti očekivanja onih zbog kojih smo tu.

SRETNA NOVA GODINA
od direktora i zaposlenika AKAZ-a! 


Vijest

30.12.2015.

Sertificirano još 29 timova porodične/obiteljske medicine JU Domova zdravlja Kantona Sarajevo

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je na dvadesetoj sjednici održanoj dana 30.12.2015. godine rješenjem broj 02-37-1315/15 dodijelio je sertifikaciju za još 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo koji su ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti čime se broj sertificiranih timova u ovoj ustanovi povećao na 99. Naime, osam ovlaštenih ocjenjivača Agencije je dana 14. i 15.12.2015. godine obavilo vanjsku ocjenu novih 29 timova porodične/obiteljske medicine u kojima su zaposlenici JU DZ Kantona Sarajevo do datuma ocjene uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se za sertifikaciju. U vanjskom pregledu timova porodične medicine uečstvovalo je multidisciplinarni tim od osam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr.mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, dipl.med.ses. Gildžana Bećirević-Sejdinović iz DZ Doboj-Istok Klokotnica te dmt. Damir Mujkanović iz DZ Tuzla. Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača je analizirala Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dala preporuku zaključkom broj 04-37-1300-2 od dana 23.12.2015. godine Upravnom odboru AKAZ-a koje donosi odluku o sertifikaciji.


Vijest

28.12.2015.

Prve „Q“ naljepnice za sertificirane apoteke!
naljepnica istaknuta na vratima apoteke „NERA“ u Visokom

Nakon najave i promocije grafičkog rješenja „Q“ naljepnica na Trećim danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH 17.12. tekuće godine, kada su dodijeljeni i sertifikati apotekama, prve ovakve naljepnice počinju biti distinktivno vizualno sredstvo komunikacije na objektima u kojima se nalaze sertificirane apoteke.

Apoteka „NERA“ iz Visokog, jedna je od prvih sertificiranih apoteka koja je naljepnicu sa znakom „Q“ istakla na vidno mjesto kako bi odaslala jasnu poruku korisnicima zdravstvenih usluga i klijentima apoteke da se radi o ustanovi koja je prošla proces uvođenja i uspostave sistema sigurnosti te kvalifikacijski pregled nadležnih ocjenjivača.

Čestitamo!

 


Edukacija

21.12.2015.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 2

Dana 18. i 19.12.2015. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta UNSA održana su predavanja iz izborne nastavne jedinice „Integrirana zdravstvena zaštita“, sa drugog nivoa kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene menadžere (SHCE 2).

Voditelj programa je direktor AKAZ-a, doc.dr. Ahmed Novo, dok je sunositelj edukacije, doc.dr. Antonio Sesar, specijalista oftalmolog iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa osnovama integrirane zdravstvene zaštite što uključuje predavanje o zdravstvenom sistemu, značaju uključenosti pacijenata, zajedničkom odlučivanju i partnerstvu sa pacijentom, različite perspektive EQuiP-a, te o instrumentima integrirane zdravstvene zaštite kao što su kliničke vodilje, klinička revizija, klinički puteve i procesom akreditacije. Svrha ovog edukatovnog modula je i da učesnici dobiju osnove o mogućujoj integraciji zdravstvenih usluga u bh. kontekstu.

Test za učesnike...

Fotografije sa edukacije...


Vijest

18.12.2015.

ZAVRŠENI III DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU

Enesu Šačiću priznanje 'Šampion kvaliteta', dodijeljene nagrade za izvrsnost i zahvalnice
zaslužnim institucijama i pojedincima za 2015.

Treći Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015. u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH (AKAZ) okončani su dodjelom priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu. Priznanje 'Šampion kvaliteta' dodijeljeno je dr.sc.med. Enesu Šačiću, zaposlenom JU DZ Kantona Sarajevo, epidemiologu i zamjeniku direktora za kvalitet. Ovo priznanje dodjeljuje se onima koji u organizaciji u kojoj rade uspostavljaju sistem upravljanja kvalitetom i odgovorni su za njegovu primjenu.

Nagrade za izvrsnost dobili su Halid Mahmutbegović iz Doma zdravlja Živinice u kategoriji 'Koordinator kvaliteta' a priznanje za izvrsnost u kategoriji 'Menadžer ustanove' dodijeljeno je Dr. Omeru Ćemaloviću, direktoru Psihijatrijske bolnice Sarajevo.

Priznanje za svoj rad u kategoriji 'Vanjski ocjenjivač' dobili su dugogodišnji saradnici AKAZ-a, koji su od samog početka rada Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu bili uključeni u mnoge aktivnosti: mr.sc.med Enis Hasanović, Zavod za materinstvo Kantona Sarajevo i i Roberti Perković, iz Županijske bolnice Bolnice Livno. U kategoriji 'Facilitator' nagrada za izvrsnost dodijeljena je Jasminki Jašić iz Doma zdravlja Srebrenik, dok su u kategoriji 'Junior kvaliteta' nagrađeni Danijela Ovčina iz JU 'Domovi zdravlja KS', zaposlena u Službi za kvalitet, i mr. Bakir Omerbegović, iz Privatne zdravstvene ustanove 'Nera' Visoko.

Priznanje za životno djelo dodijeljeno je dr. Zehri Karahasanović dugogodišnjoj direktorici DZ Gračanica, aa uspješnu saradnju i izvrsne rezultate rada zahvalnice su dodjeljjene Zahidi Binakaj, predsjednici Federalne farmaceutske komore, UNICEF-u BiH, Organizaciji 'MyRight', Nešadu Šeremetu iz UNDP-a i Hotelu Hollywood Sarajevo

Dani kvaliteta koji su održani u Hotelu 'Hollywood' u Sarajevu otvoreni su dodjelom certifikata i akreditacija za 70 timova porodične medicine Domova zdravlja Sarajevo, za15 apoteka iz JU 'Apoteke Sarajevo, apotekama 'Nera' iz Visokog i 'Alma Tuzla', centrima za mentalno zdravlje iz Visokog, Bugojna, Sanskog Mosta, Tešnja, Mostara, Velike Kladuše i Ključa i tri drop-in centra Asocijacije 'Margina' i to iz Tuzle, Zenice i Mostara.

Certifikate i akreditacije dodijelila je Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva koja je podsjetila da AKAZ ove godine obilježava i 10 godina od svog osnivanja.

“Agencija je vrlo brzo svojim kvalitetnim radom postala brend i lider u regionu na koji su se u mnogim stvarima mogle ugledati i ugledale su se agencije iz regije”, kazala je Bodnaruk potcrtavajući kako je kvalitet u zdravstvu jedan od prioroiteta Svjetske zdravstvene organizacije te da će trend poboljšanja kvaliteta biti prepoznat i na putu BiH ka Evropskoj uniji.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo prim. dr Draženka Malićbegović na otvaranju je kazala kako je kvalitet neophodna komponenta zdravstvene zaštite.

“Kvalitet zdravstvene zaštite pravo je svakog pacijenta i obaveza sistema da mu to pravo obezbijedi. Uspostavljanje sistema kvaliteta ključ je za daljnji napredak”, kazala je prim. dr Draženka Malićbegović.

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo na otvaranju je govorio o aktivnostima ove Agencije u protekloj godini, planovima za narednu godinu i razvoju međunarodne saradnje istaknuvši da su akreditirane i certificirane zdravstvene ustanove dobile odgovarajuće naljepnice koje će moći istaći.

“Javne ustanove kojima su dodijeljene akreditacije i certifikacije imaće istaknute naljepnice kako bi korisnici znali da se radi o ustanovi koja zadovoljava standarde kvaliteta i sigurnosti. Naljepnica “Q“ za kvalitet počinje biti prepoznatljivi znak koji će korisnicima zdravstvenih usluga jasno odaslati poruku da je nositelj ovog znaka ustanova koja ima dokaz o izvršenom pregledu i utvrđenoj uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu sa pozitivnim propisima”, kazao je Novo prezentirajući grafičko rješenje naljepnica koje će krasiti zdravstvene ustanove i apoteke koje su uspješno prošle kvalifikatornu fazu uspostave sistema sigurnosti odnosno kvaliteta.

“Mi smo 2016. godinu nazvali 'Godinom certifikacije'. Očelujem da ćemo u sljedećoj godini imati puno više certificiranih i akreditiranih zdravstvenih ustanova u cilju još većeg poboljšanja kvaliteta u zdravstvu a na zadovoljstvo krajnjih korisnika”, kazao je Novo te najavio nastavak trenutnih i početak novih projekata kao i plan da Dani kvaliteta u zdravstvu sljedeće godine traju najmanje dva dana. Ovogodišnji Dani kvaliteta prilika su i za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Organizirani pristup problemu kvaliteta zdravstvene zaštite sve češće se pominje u kontekstu odgovarajućih standarda koja naša zemlja ispunjava na svom putu priključivanju porodici evropskih naroda. S tim u vezi, u okviru zajedničkog projekta Svjetske banke «Osnovno zdravstvo» i Federalnog ministarstva zdravstva na razvoju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, 2005. godine ustanovljena je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, (AKAZ) sa sjedištem u Sarajevu, a na temelju formulirane politike kvaliteta i zakona koji tretira istu materiju.

Partneri AKAZ-a i ovogodišnjih Dana kvaliteta su i UNDP, UNICEF BiH, Asocijacija XY i UNFPA u BiH.

Lista učesnika...

Fotografije sa Konferencije...


Vijest

18.12.2015.

INTERVJU DOC.DR. AHMEDA NOVE ZA BHTRT EMISIJU „BOSNA I HERCEGOVINA DANAS“
17.12.2015.

BHT: U Sarajevu su završeni Treći dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH. 70 timova porodične medicine dobili su sertifikate i akreditacije. Kvalitet u zdravstvu, jedan je od prioriteta Svjetske zdravstvene organizacije. U narednim minutama govorićemo o ovoj temi. Gost emisije „Bosna i Hercevovina danas“ je Doc.Dr. Ahmed Novo.

BHT: g. Novo, dobrodošli u emisiju BiH danas.

AN: Hvala, hvala na pozivu.

BHT: Treći dani kvaliteta u zdravstvu ujedno su i osvrt na stanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, recite nam, koliko su kvalitetne zdravstvene usluge?

AN: Mi, koji se bavimo kvalitetom zdravstvenih usluga, koristimo jednu tehniku koja se zove benchmarking , to je, u grubom prevodu – poređenje. Mi možemo zdravstvo porediti sa drugim segmentima našeg društve, sa drugim granama: privredom, industrijom ekonomijom, itd...

Više, stenogram intervjua...

Video link: Intervju direktora Agencije...


Vijest

15.12.2015.

Vanjska ocjena 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JUDZSK

Osam ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) danas, 15.12.2015. godine, završavaju vanjsku ocjenu novih 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije.

Nakon završene sertifikacije 27 timova porodične/obiteljske medicine u novembru 2015. godine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 29 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se vanjsku ocjenu u svrhu sertifikacije.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje osam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj, Damir Mujkanović, dmt. DZ Tuzla i Gildžana Bećirević, dms. iz DZ Doboj Istok.

Nakon završetka vanjske ocjene, predstavnici AKAZ-a, vanjski ocjenjivači, menadžment JU DZ Sarajevo i predstavnici timova porodične/obiteljske medicine, koji su danas prošli ocjenu će održati zajednički sastanak u DZ Centar Sarajevo, kako bi se prezentirali utisci nakon završene vanjske ocjene. Nadalje, slijedi rad AKAZ-ove Komisije za sertifikaciju, koja će na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koji donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.


Vijest

14.12.2015.

Održana radionica: "Izazovi u procesu akreditacije"

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Makedonije u Skoplju, u periodu od 10. do 11. dembra 2015. godine održan je prva regionalna radionica s međunarodnim sudjelovanjem na temu "Izazovi u procesu akreditacije." Radionicu je otvorio državni tajnik Ministarstva zdravstva, gosp. Nasuf Ipchja, dekan Medicinskog fakulteta u Skopju, prof.dr. Nikola Jankulovski i direktorica Agencije za kvalitetu i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Makedonije, prof.dr. Elizabeta Zisovska. Svečano su dodijeljene potvrde i licence za prvu grupu vanjskih ocjenjivača u postupku akreditacije.

Na radionici, pored domaćina, sudjelovali su direktori i drugi predstavnici akreditacijskih agencija Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine (AKAZ, Federacija BiH i ASKVA, Republika Srpska) i predstavnici ministarstva zdravstva Crne Gore te gosti iz Kanade, izvršni direktor Međunarodne agencije za akreditaciju, Accreditation Canada i direktorica Odjela za procjenu zdravstvenih sistema iz iste organizacije .

Prvi dan radionice sve zemlje sudionice predstavile aktivnosti u vezi s akreditacijom u svojim zemljama. Bilo je govora o zajedničkim karakteristikama ovog procesa i problemima s kojima se susreću tijekom akreditacije. Drugi dan je održan okrugli stol na kojem su dominirale teme od interesa za sve učesnike: usporedba dvaju modela akreditacije: obveznog naspram dobrovoljnog, provedbu akreditacije na nivou primarne zdravstvene zaštite te mogućnosti i način za regionalnu i međunarodnu suradnju. Kao rezultat plodnih rasprava na kraju radionice predstavnici agencija iz regije potpisali su "Izjavu o razumijevanju i međusobnoj suradnji" u područjima od interesa: jačanje kapaciteta agencija i bolnicama u pripremi za akreditaciju, prilagodba i primjena kliničkih smjernica, rad na zajedničkim projektima, istraživanja od interesa za akreditaciju u regiji, održavanje regionalne obuke, razmjena resursa za vanjsko ocjenjivanje i druga područja od zajedničkog interesa.

Radionica je ocijenjena kao izuzetno korisna za sve učesnike u vezi sa procesom akreditacije u regiji.

Izjavu o razumijevanju i međusobnoj suradnji...


Edukacija

14.12.2015.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 3

Dana 11. i 12.12.2015. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta UNSA održana su predavanja iz izborne nastavne jedinice „Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama“, sa trećeg nivoa kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstvene menadžere (SHCE 3).

Voditelj programa i glavni predavač je direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije, odnosno predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodioci službi za kvalitet, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – šefica Sektora za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prim.dr. Lejla Mačković, specijalista infektolog i porodični ljekar – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i mr.sc.med. Enis Hasanović, specijalista ginekolog i ovlašteni ocjenjivač kvaliteta AKAZ-a.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa ulogom menadžmenta u procesima poboljšanja kvalieta i sigurnosti, menadžmentom promjena, organizacijskom strukturom za osiguranje kvaliteta, vještinama komunikacije i unapređenjem timskog rada, vanjskom ocjenom i facilitacijom, načelima pregleda na kolegijalnoj osnovi, formularima za pregled, medicinom utemeljenoj na dokazima, smjernicama za kliničku praksu i indikatorima izvedbe za domove zdravlja i bolnice te drugim praktičnim vještinama potrebnim zdravstvenim menadžerima za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama.

Test za učesnike...


Vijest

10.12.2015.

Održana konferencija UNFPA u Sarajevu
- programski dokumenti za Bosnu i Hercegovinu -

U Sarajevu je 08. decembra 2015. godine održana konferencija Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Bosni i Hercegovini na kojoj je ispred AKAZ-a prisustvovala Melka Mercvajler, prof. Na skupu je prezentiran Programski dokument za Bosnu i Hercegovinu za period od 2015. – 2019. godine, gdje su prisutni učesnici Konferencije bili upoznati sa Programom akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD), indikatorima održivih razvojnih ciljeva i njihovom povezanošću sa Razvojnim okvirom rada Ujedinjenih nacija za period 2015.-2019.

Partnerima i saradnicima UNFPA su predstavljeni rezultati aktivnosti UNFPA BiH za 2015. godinu uzimajući u obzir četiri ključna područja djelovanja: seksualno i reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava, mladi/seksualno i reproduktivno zdravlje, ravnopravnost spolova/rodno zasnovano nasilje i stanovništvo i razvoj (pitanje starijih osoba i migracije).

Prisutne su pozdravili dr. Doina Bologa, UNFPA predstavnica za BiH i direktorica za Kosovo, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Srbiju i gdin. Zlatko Horvat, sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH. Ovom prilikom Dr. D. Bologa je prezentirala Program akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju, indikatore Održivih razvojnih ciljeva i njihovom povezanošću sa Razvojnim okvirom rada Ujedinjenih nacija za period 2015.-2019. godine. Nakon toga, prezentiran je UNFPA programski dokument za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2019. i rezultati koji su postignuti u ovoj godini, a koji se odnose na rad sa adolescentima i mladima, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, seksualno i reproduktivno zdravlje i populacijsku dinamiku.

Nadalje slijedila je panel diskusija o seksulanom i reproduktivnom zdravlju u hitnim/vanrednim situacijama i na kraju zaključci i planovi na narednu godinu.


Vijest

07.12.2015.

„Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015.“
Treći stručni seminar za koordinatore kvaliteta i zdravstvene menadžere u Federaciji BiH

Dragi naši prijatelji i saradnici!

Istek i ove poslovne godine vrijeme je za već tradicionalni godišnji osvrt na stanje kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Federacije BiH, ali i prilika za dodjelu priznanja i zahvala zaslužnim institucijama i pojedincima za proteklu godinu.

Dana 17.12., biti će održani treći Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2015. i imam osobitu  čast i zadovoljstvo pozvati Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj skup te nam se pridružite u funkciji predstavnika Vaše ustanove.

Tokom 2015. godine ostvarili smo ponovo vrlo uspješnu saradnju sa zdravstvenim ustanovama Federacije BiH ali i sa mnogim stranim i domaćim partnerima u projektima od opće važnosti za sve korisnike zdravstvene zaštite, zdravstvene i medicinske radnike i građane naše države. Stoga, Dani kvaliteta predstavljaju priliku svima nama za susret koji jača našu profesionalnu i partnersku vezu i daje nam mogućnost još boljeg upoznavanja i razmjene iskustava u polju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu.

Kako biste imali uvid u tok i sadržaj događaja, te mogli planirati dolazak i povratak u vaša mjesta boravka, na ovom mjestu smo objavili agendu – dnevni red, vodeći računa o neophodnosti revijalnog dijela kao i strukovnim temama koje je potrebno iscrpiti u okviru jednog radnog dana.  

Nadamo se Vašem odzivu koji smatramo i ličnom i institucionalnom podrškom našem radu i nastojanjima, te se unaprijed radujemo susretu na DANIMA KVALITETA 2015.

Program "Dani kvaliteta 2015."

Srdačno,
Direktor
Dr.sc.med. Ahmed Novo
i zaposlenici AKAZ-a


Vijest

02.12.2015.

Promocija vodiča za pacijente „Hitna medicinska pomoć i prva pomoć“

U organizaciji Ministarstva zdravstva Federacije BiH i Udruženja za razvoj društva KAP u hotelu „Terme“ Sarajevo 2. decembra 2015. godine održana je prezentacija vodiča za pacijente „Hitna medicinska pomoć i prva pomoć“, kojoj je prisustvovala i predstavnica AKAZ-a Melka Mercvajler, prof.

Ovaj projekat koji je realizovan uz pomoć IPA projekta „Jadranski model održive mobilnosti u oblasti zdravstve zaštite – AdriHealthMob“ započeo je analizom rada službi hitne medicinske pomoći koja je pokazala da je odnos između hitnih slučajeva i onih koji to nisu 20%:80% u korist slučajeva koji to nisu. To je rezultat uvriježnog mišljenja da hitna pomoć radi sve. U tom smislu urađen je i Vodič za pacijente koji će informisati i pomoći pacijentima da jasno odrede kada treba tražiti hitnu medicinsku pomoć, a kada ne. Uz to pojašnjeno je šta je to samoliječenje i prva pomoć.

Vodič za pacijente je prezentirala prim. dr. Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva. Nadalje prisutnima su se obratili i prim. dr. Sena Softić - Taljanović, direktorica JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć i dr. Kasim Spahić iz Kantonalne bolnice Zenica koji su učestvovali u izradi ovog Vodiča. O svojim iskustvima u radu hitne medicinske pomoći su govorili dr. Suad Bijedić, direktor DZ Tuzla i Omer Hadžiradončić, direktor DZ Busovača.

Izdavanje Vodiča za pacijete su podržali: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Univerzitetsko klinčki centar Sarajevo, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Vodič možete preuzeti ovdje...


Vijest

01.12.2015.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja i ostalih pratećih hotelskih usluga

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH poziva zainteresirane ponuđače da dostave ponudu u postupku dodjele ugovora za usluge hotelskog smještaja i ostalih pratećih hotelskih usluga za potrebe održavanja stručnog seminara za zdravstvene profesionalce pod nazivom "Dani kvaliteta u zdravstvu 2015", dana 17.12.2015. godine. Procedura javne nabavke obavit će se sukladno članu 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14). i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 104/14).

Poziv za dostavljanje ponuda objavljuje se dana 01.12.2015. godine na web stranici Agencije.

Poziv možete ga preuzeti ovdje...

ili na stranici o Agenciji...


Vijest

01.12.2015.

Uručena zahvalnica za podršku i doprinos AKAZ-u

Na poliklinici AGRAM-Sunce u Sarajevu, 30. novembra 2015. godine svečano je obilježena četrdesetogodišnjica postojanja Udruženja oboljelih od multiple skleroze.

Ovo Udruženje registrovano je u Kantonu Sarajevo 1975. godine, kao nevladina organizacija osoba sa invaliditetom s ciljem da se pomogne oboljelim od multiple skleroze kako bi lakše prebrodili poteškoće na koje nailaze i kako bi bili bolje tretirani i prihvaćeni u društvu.

U kantonalnom Udruženju oboljelih od multipleskleroze do sada je registrovano 322 osobe, od kojih je 66 u potpunosti nesposobno za bilo kakav rad. U nastojanju da se što više pomogne oboljelima, članovi ovog Udruženje, na čelu sa predsjednikom Gordanom Muzurovićem, uspostavljaju uspješnu saradnju sa brojnim institucijama i pojedincima u Kantonu Sarajevo.

Obilježavanje 40 godina postojanja je bila prilika da se uruče zahvalnice svim kantonalnim institucijama, organizacijama, pojedincima, medijima, a naročito ljekarima koji daju nesebičnu podršku u cilju poboljšanja kvaliteta života oboljelih.

Za doprinos i podršku u radu Udruženja oboljelih od multiple skleroze zahvalnica je dodjeljenja i Federalnoj Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ). Ispred AKAZ-a zahvalnicu je primio direktor, dr. Ahmed Novo, koji je ovom prilikom istakao važnost saradnje sa pacijentima u procesu uvođenja standarda kvaliteta u zdravstvo i važnost uključivanja pacijenata u ovaj proces, koji bi svojim iskustvima i prijedlozima dali svoj veliki doprinos poboljšanju sigurnosti i kvaliteta usluga.

Zahvalnicu možete pogledati ovdje...


Vijest

24.11.2015.

2nd Euroasian Health Technology Assessment Forum

 

U Istanbulu je u periodu 27. do 29. novembar 2015. godine održan II Euroazijski forum na temu procjene zdravstvenih tehnologija. Na sastanku su bili predstavnici Bosne i Hercegovine, Albanije, Kazahstana, Kirgistana, Crne Gore, Makedonije, Turske i kao posmatrači predstavnici Tunisa. Bosnu i Hercegovinu su predstavljali direktori agencija za kvalitet i akreditaciju dr. Ahmed Novo, AKAZ i dr. Siniša Stević ASKVA.

Učesnicu su podijeli iskustva iz svojih zemalja u vezi sa procjenom zdravstvenih tehnologija i aktivnostima koje realiziraju na polju medicine zasnovane na dokazima, razvoja smjernica za kliničku praksu i praćenja indikatora izvršenja. Također, odlučeno je da se pruži mogućnost i drugim zainteresiranih zemljama iz regije da se priključe ovoj inicijativi.

 


Vijest

24.11.2015.

Odobrene akreditacije i sertifikacije zdravstvenih ustanova

Dana 24.11.2015. godine Upravni odbor AKAZ-a je na svojoj devetnaestoj redovnoj sjednici razmotrio prijedloge komisija za akreditaciju i sertifikaciju, kao i finalne izještaje o vanjskoj ocjeni u predmetima akreditacije 4 centra za mentalno zdravlje, 3 drop-in centra te sertifikacije 27 timova porodilčne medicine i 17 apoteka i donio rješenja o bezuvjetnim akreditacijama i sertifikacijama kako slijedi: Akreditacije u trajanju od 3 godine dobila su četiri centra za mentalno zdravlje: CMZ Bugojno, CMZ Mostar, CMZ Tešanj i CMZ Visoko kao i tri drop in centra Asocijacije "Margina" iz Mostara, Tuzle i Zenice. Također, u u okviru projekta sertifikacije timova porodične/obiteljske medicine u Kantonu Sarajevo u ovom turnusu je ocijenjeno 27 timova koji su na današnjoj sjednici dobili sertifikaciju u trajanju od 4 godine. Konačno, ali ne i manje važno, na današnjoj sjednici je dobilo sertifikaciju i 17 apoteka, od toga 15 apoteka u okviru JU Apoteke Sarajevo te PZU Apoteka „ALMA“ Tuzla i PZU Apoteka „Nera“ Visoko, koja je ujedno i prva sertificirana apoteka u Federaciji BiH.


Vijest

23.11.2015.

5. SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su na poziv Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine učestvovali na Petom simpoziju magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine koji se održao 21.-22.11.2015. godine u Mostaru, hotel "Mepas".

Simpozij na temu: „Farmacija u okviru agende za BiH “ je organiziran od strane Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine i obradio je veoma zanimljive i aktuelne teme iz struke.

Drugog dana simpozija su održana i predavanja AKAZ-a, na temu „Akreditacija/sertifikacija zdravstvenih ustanova – implikacije na pozicioniranje u zdravstvenom sistemu“, koja je održao direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo.

Program Simpozija...


Vijest

23.11.2015.

Obilježen Međunarodni dan dječijih prava
Učešće AKAZ-a na Konferenciji pod nazivom „Jer i ja postojim“

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 20. novembra 2015. godine obilježen je Međunarodni dan dječijih prava. Tim povodom održana je Konferencija pod nazivom „Jer i ja postojim“ u organizaciji Parlamentarne komisije za ljudska prava (PSBiH) u saradnji sa UNICEF-om.

Konferenciji su prisustvovali, pored članova Komisije za ljudska prava PS BiH, predstavnici UNICEF-a, Ministarstva za ljudska pava i izbjeglice, Federalnog minstarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva obrazovanja kulture, kao i Institucije ombudsmena za ljudska prava i brojna udruženja iz naše zemlje koji se bave pravima djece. U radu ove Konferencije učestvovala je i predstavnica Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) gđa. Melka Mercevajler, prof.

Međunarodni dan dječijih prava obilježava se od 20. novembra 1989. godine kada su Ujedinjeni narodi usvojili Konvenciju o pravima djeteta kojom se traži zaštita djece od svih oblika nasilja i diskriminacije. Tako je na Konferenciji istaknuto da se svako dijete rađa slobodno i s pravima koje pripadaju svakom ljudskom biću.

Na ovoj Konferenciji poseban naglasak je stavljen na velike razmjera problema sa kojima se susreću djeca sa posebnim potrebama i pitanje kako ih riješiti. Ovom prilikom su roditelji djece sa posebnim potrebama izložili svoja iskustva koja su se prije svega odnosila na mnogobrojne administrativne prepreke, diskriminaciju, netoleranciju, kao i na brojne druge probleme sa kojima se susreću u nastojanju da pomognu i olakšaju život svom djetetu.

Vijeće ministara BiH je još 2012. godine donijelo odluku o formiranju Vijeća za djecu BiH, ali postoji i činjenica da o postojanju Komisije se ne zna dovoljno i da veliki broj roditelja djece sa posebnim potrebama nije upoznat sa nadležnostima ovog Vijeća.

Poruka Konferencija „Jer i ja postojim“ je da je krajnje vrijeme da naša država preuzme odgovornost u ovoj oblasti i da se počne zalagati za jednaka prava djece na teritoriji Bosne i Hercegovine i da se konačno nešto konkretno uradi u preuzimanju odgovornosti za djecu sa posebnim potrebama.


Edukacija

20.11.2015.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

Nakon što je Federalni ministar zdravstva doc.dr. Vjekoslav Mandić dao saglasnost na redizajniran Program Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE), AKAZ je postao nositelj tri modula na svakom od tri nivoa KPE (SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3). Dana 20. i 21.11.2015 godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održano je predavanje „Kvalitet u zdravstvu“, sa prvog nivoa KPE (SHCE 1).

Nositelj edukacije i glavni predavač je direktor AKAZ-a, dr.sc. Ahmed Novo, dok su sunosioci edukacije, odnosno predavači bili eksperti iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodioci službi za kvalitet, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – šefica Sektora za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i prim.dr. Lejla Mačković – šefica Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla.

Na predavanjima su polaznici edukacije upoznati sa političkim i strateškim okvirom za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, uključujući zakone i podzakonske akte iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, Metodološkim upustvom AKAZ-a za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema kvaliteta, instrumentima za poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, osnovnim funkcijama AKAZ-a, standardima i procesima za setifikaciju i akreditaciju te principima upravljanja kvalitetom i rizicima (sistem žalbi).

Test za učesnike...


Sertifikacija

20.11.2015.

Sertifikacija PZU apoteke "Alma", Tuzla

 

Ovlašteni ocjenjivač kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ, mr.ph. Bakir Omerbegović uz prisustvo mr.ph. Vildane Drljević, kao predstavnika Agencije dana 19.11.2015.godine obavio je vanjsku ocjenu PZU Apoteka Alma,Tuzla, u svrhu sertifikacije.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaj vanjskog ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom apoteke.

 

 


Sertifikacija

17.11.2015.

Započela sertifikacija JU “Apoteke Sarajevo“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) 16. i 17. novembra započela je sa procesom vanjske ocjene 15 apoteka iz sastava JU „Apoteke Sarajevo“ u svrhu sertifikacije.

Višemjesečni rad i entuzijazam zaposlenika ove ustanove rezultirao je aplikacijom za sertifikaciju s ciljem ispunjenja članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10), po čemu su sve apoteke dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Vanjsku ocjenu obavljaju četiri ovlaštena ocjenjivača kvaliteta i to: mr.ph. Anela Galić, vođa tima, mr.ph. Adisa Hadžić, mr.ph. Daira Salihbašić i mr.ph. Damira Sulejmanović.

Uz to, zadovoljstvo nam je spomenuti da ovoj vanjskoj ocjeni prisustvuju u ulozi facilitatora gošće, mr.ph. Svetlana Stojkov, direktor Farmaceutske komore Srbije i dr. Maša Bulajić, zamjenik direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju iz Hrvatske te mr.ph. Vildana Drljević ispred AKAZ-a.

Na osnovu Izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će svoje preporuke uputiti Upravnom odboru AKAZ-a, koji će donijeti i konačnu odluku o sertifikaciji.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Edukacija

12.11.2015.

Završena obuka timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo
educirano ukupno 505 zdravstvenih profesionalaca

Zaposlenici i vanjski saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u okviru implementacije Projekta „Uspostavljanje sistema kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, 11. i 12. novembra 2015. godine održali su 24. po redu obuku kojoj je prisustvovalo 45 ljekara porodične medicine i medicinskih sestara/tehničara. Do sada je educirano ukupno 505 zdravstvenih profesionalaca iz timova porodične/obiteljske medicine. Time je u potpunosti završena osnovna obuka timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo.

Kao i na prethodno održanim radionicama, učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Urađena je „Procedura identifikacije pacijenata“, „Procedura mjerenja krvnog pritiska“ i „Procedura o kućnim posjetama“.

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo se odvija prema planu. Do sada je sertificirano 70 timova porodične medicine iz Kantona Sarajevo. Preostali timovi koji su završili edukaciju u 2014. godini užurbano se pripremaju za vanjsku ocjenu/sertifikaciju. Velika zainteresovanost i entuzijazam učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta daje nadu da će ovaj Projekat polučiti izvrsne rezultate u korist pacijenata/korisnika zdravstvenih usluga, ali i zdravstvenih profesionalaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kantona Sarajevo.

Program edukacije...

Lista učesnika....

Fotografije sa edukacije...


Vijest

06.11.2015.

Fokusirana obuka za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta za CMZ

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 06. novembra 2015. godine organizovala obuku za vanjske ocjenjivače koji će u narednom periodu vršiti vanjsku ocjenu u svrhu akreditacije centara za mentalno zdravlje u domovima zdravlja Mostar, Tešanj , Bugojno i Visoko.

Nakon uvodne i pozdravne riječi dr. Ahmeda Nove, direktora AKAZ-a, iskusni AKAZ-ov saradnik dr. Enis Hasanović podsjetio je prisutne vanjske ocjenjivače o procesu i tehnikama vanjske ocjene, načelima pregleda, kao i o formama za vanjski pregled. Dr. Hasanović je rezimirao osnovne principe vanjskog pregleda, zadatke i obaveze vanjskog ocjenjivača, što podrazumijeva organizacijske pripreme, pregled i ocjenu dokumentacije zdravstvene ustanove, pravila vanjskog pregleda, nadležnosti vođe tima, strukturu pregleda, kao i tehniku pregleda na kolegijalnoj osnovi.

Suština održavanja današnjeg skupa bila je fokusirana na pisanje izvještaja, tj. načina prezentiranja dokaza o ispunjenosti standarda/kriterija u nastojanju da svi ovlašteni ocjenjivači kvaliteta budu upoznati do detalja kako napisati izvještaj i koje su to najbitnije stvari u pisanju koje će Komisiji za akreditaciju/sertifikaciju umnogome olakšati donošenje ocjene.

Ovoj obuci je prisustvovalo 12 ocjenjivača.

fotografije sa obuke...


Vijest

02.11.2015.

Sertificirano 18 i započela vanjska ocjena 27 timova porodične/obiteljske medicine iz JUDZSK

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) na osamnaestoj sjednici koja je održana 28.10.2015. godine, rješenjem broj 02-37-1199/15 dodijelio je sertifikaciju za 18 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo koji su ispunili zahtjeve i kriterije koji proizilaze iz standarda sigurnosti.

Sedam ovlaštenih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH danas, 02.11.2015. godine, nastavljaju sa vanjskom ocjenom timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije.

Nakon završene edukacije i drugog turnusa vanjske ocjene 18 timova porodične/obiteljske medicine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 27 timova porodične/obiteljske medicine koji su uspjeli unaprijediti svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti i pripremiti se za sertifikaciju.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje sedam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice, dr. Senada Škapurević DZ Tešanj i Damir Mujkanović, dmt. DZ Tuzla.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 27 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Mentalno zdravlje

30.10.2015.

AKAZ obavio nenajavljene posjete u pet centara za mentalno zdravlje u Kantonu Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) obavila je 28. i 29. oktobra 2015. godine nenajavljene posjete centrima za mentalno zdravlje u Kantonu Sarajevo koji su akreditirani 2014. godine. U tu svrhu bila je angažirana dr. Lejla Mačković koja je prvog dana posjetila centre za mentalno zdravlje u domovima zdravlja Ilidža, Novi Grad i Novo Sarajevo, a drugi dan Stari grad i Vogošću.

Sa vanjskim, kolegijalnim pregledom, završava jedan ciklus u akreditaciji i započinje novi koji osigurava kontinuirano unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj organizaciji. Akreditacija se dobija za period od tri godine i unutar te tri godine Agencija vrši nadzor nad akreditiranim ustanovama u vidu najavljenih i nenajavljenih pregleda. Ti pregledi se obavljaju na isti način kao i pregled pri vanjskoj ocjeni, a u svrhu utvrđivanja u kojem obimu se osoblje pridržava zahtjeva koji proističu iz akreditacijskih standarda i kriterija.

Redovne nadzorne posjete su planirane i u projektu mentalnog zdravlja u BiH, odnosno akreditacije centara za mentalno zdravlje. S tim u vezi, neophodno je kontinuirano raditi na poboljšanju kvaliteta, a u cilju potvrde da svi akreditirani centri za mentalno zdravlje u Kantonu Sarajevo nastavljaju sa korištenjem standarda i unapređenjem kvaliteta u svom svakodnevnom radu, što je tokom ove posjete i utvrđeno.

Svjesni da primjena standarda vodi razvoju usluga, poboljšanju kvaliteta i ispunjenu očekivanja pacijenata, predani rad zaposlenika centara za mentalno zdravlje se nastavlja što se može vidjeti kroz revidirane procedure i kontinurani rad na poboljšanju kvaliteta.


Apoteke

29.10.2015.

Sertifikacija zdravstvenih ustanova apoteka u FBIH

Dana 28.10.2015.g Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) organizirala je vanjski pregled PZU Apoteke Nera iz Visokog u svrhu sertifikacije.Vanjski pregled obavila je mr.ph Anela Galić, ovlašteni vanjski ocjenjivač AKAZ-a.

Na osnovu izvještaja vanjskog ocjenjivača Komisija za sertifikaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa sertifikacijskim statusom PZU Apoteke Nera do konca idućeg mjeseca.

Magistri farmacije su dio tima zdravstvene zaštite kao stručnjaci za lijekove. Oni su građanima najdostupniji zdravstveni radnici i nerijetko prva i/ili posljednja karika u rješavanju zdravstvenih problema.

Napominjemo da su zbog zaštite pacijenata, sigurnog sistema rada, sigurnog radnog okruženja u apoteci te sigurnosti osoblja apoteke i na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Sl.novine Federacije BiH ,br.40/10) sve apoteke su dužne uspostaviti sistem sigurnosti.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

28.10.2015.

Akreditacija drop-in centara u FBiH

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 26. i 27.10.2015.godine u sklopu projekta Akreditacija „Drop-in centara u FBIH “, koji realizira u suradnji sa UG Margina od 2014.godine, a uz podršku UN Global Funda for HIV/AIDS,TB & Malaria, obavila vanjski pregled drop-in centara u Tuzli, Zenici i Mostaru u svrhu akreditacije.

Vanjski pregled centara obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača predvođen iskusnim dr.sci.med Enesom Šačićem i dipl.med.teh Jasminom Kunovcem.

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, da će drop-in centri UG Margina, nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih ustanova u Federaciji Bosne i Hecegovine.

Akreditacijskim standardima i akreditacijom drop-in centara se želi postići da svi ti centri u FBiH rade i pružaju usluge svojim korisnicima istim, zagarantovanim nivoom kvaliteta pri čemu je prije svega prioritet sigurnost korisnika i osoblja u drop-in centrima.


Forum

26.10.2015.

2nd Eurasian Health Technology Assessment Forum

U martu 2015. godine je u Ankari, Turska održan sastanak i radionica sa učešćem istaknutih zdravstvenih profesionalca iz oblasti poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite iz Azarbejdžana, Bosne i Hercegovine, Kazahstana, Kirgistana. Makedonije, Crne Gore i Turske. Ovaj sastanak je organiziran kao Prvi Euroazijski HTA forum i dio Euroazijske HTA inicijative. Učesnici su dali svoje prijedloge koji se tiču identifikacije mogućnosti za zajedničku suradnju i prodiskutirali izazove za razvoj medicine utemeljene na dokazima i procjene zdravstvenih tehnologija u ovim zemljama.

Pod pokroviteljstvom TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency) biće održan Drugi Euroazijski HTA forum u periodu 26.11 do 29.11.2015. godine u Istanbulu, Turska na kojem će se diskutirati u vezi sa konkretnim idejama za poboljšanje komunikacije i razvoj metoda za procjenu zdravstvenih tehnologija (HTA) u regionu. Učesnici ovog foruma će raditi u cilju zajedničkog i aktivnog pristupa rješavanju postojećih izazova i definiranju akcionog plana.

 


Seminar

19.10.2015.

Treći stručni seminar za menadžere i koordinatore kvaliteta u zdravstvu u Federaciji BiH
„Dani kvaliteta u zdravstvu 2015“

Dana 19.10.2015. u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, održana je tematska sjednica koja je imala za cilj utvrđivanje datuma održavanja i definiranje programa za Dane kvaliteta u zdravstvu u FBiH.

Dani kvaliteta u zdravstvu imaju karakter godišnjeg pregleda postignuća i analize rada kao i priliku za dodjelu priznanja partnerima i saradnicima AKAZ-a.

Na današnjoj sjednici je odlučeno da će se ovogodišnja manifestacija održati 17.12. kao jednodnevno zbivanje.

Svim našim saradnicima i poslovnim partnerima upućujemo ovim putem obavijest i poziv za učešće, te vas molimo da pratite buduće obavijesti o ovoj temi na našoj web stranici kako biste bili u toku sa eventualnim izmjenama programa.

Poziv izlagačima Seminara...

Obrazac prijave za organizacije (izlagače)...


Simpozij

13.10.2015.

Održan prvi simpozij na temu „Perspektive medicine zasnovane na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini“

U organizaciji Federalne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 12. oktobra 2015. godine održan je prvi simpozij na temu „Perspektive medicine zasnovane na dokazima i Cochrane u Bosni i Hercegovini kome je prisustvovalo preko 70 učesnika.

Konferenciju je otvorila prim. dr Marina Bera pomoćnica federalnog ministra zdravstva, doc.dr. Vjekoslava Mandića i ukazala na značaj ovoga skupa i ulogu AKAZ-a. Nadalje prisutnima su se obratili pozdravnim govorom, predstavnica Federalnog Ministarstva obrazovanja, gđa, Sanela Kuko, kao i dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Almira Hadžović Đuvo. Na kraju, prisutne je pozdravio i zažalio uspješan rada na ovom simpoziju i direktor AKAZ-a , dr. Ahmed Novo.

Prvo izlaganje je bilo pod naslovom „ Cochrane - šta je to“ (Cochrane - what is it), prezentirala je gošća iz Italije Silvia Minozzi, članica Cochrane-a, pojasnivši zašto je medicina zasnovana na dokazima (evidence based medicine), važna, šta je to Cochrane, kada je osnovan i sl. Nadalje, Dario Sambunjak, iz Hrvatske, je prezentirao „Cochrane sistemastski pregled -šta, kako i zašto“. U nastavku Mona Nasser, gošća iz Engleske, je govorila o „Upostavljanju prioriteta i kliničkim istraživanjima“. Putem skyp-a prisutnima se obratio i dr. Tom Jefferson iz Italije koji je govorio je o "Hayashi problemu: priča o Cochrane sistematskom pregledu“. I na kraju prvog dijela, učesnike simpozija pozdravila je dr. Irena Zakarija - Grković, koja je upoznala prisutne sa početkom rada Cochrane podružnice u Hrvatskoj.

U drugom dijelu prisutnima su se obratili dr. Ivica Grković, član Cochrane- a, koji je govorio o medicini zasnovanoj na dokazima i iskustvima iz Hrvatske, zatim Filipa Markotić iz Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, koja se osvrnula na najviše nivoe dokaza. Nadalje Mersiha Mahmić - Kaknjo je prezentirala Cochrane bazu podataka sa osvrtom na praktičnu primjenu u kreiranju esencijalne liste lijekova. Uz to, dr. Nermin Salkić je govorio i o korištenju Cochrane metodologije u izradi sistematkog pregleda.

Posebnu pažnju privukla je prezentacija dr. Karmele Krleža - Jerić iz Kanade koja je govorila o poboljšanje pristupa podacima kliničkih ispitivanja - brzo praćenje evolucije stvaranja dokaza, kao i izlaganje dr. Fadile Serdarević koja je upoznala prisutna sa svojim iskustvima u izradi vodilja uz korištenje medicine zasnovane na dokazima u Bosni i Herecgovini.

Na kraju, dr. Ahmed Novo je završio ovaj jednodnevni skup prezentacijom pod naslovom „Implementacija nauke u praksi i uloga Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH“. Uz to, izrazio je i nadu da će i naša zemlja naći mjesto u Cochrane organizaciji, a n a to upućuje zainteresovanost i kvalitetna diskusija koja se vodila među učesnicima skupa.

Lista učesnika...

Fotografije sa skupa...


Apoteke

08.10.2015.

Posjeta apoteke JU Apoteke/Ljekarne Vitez i PZU Nera u Visokom

Dr. Ahmed Novo, direktor, mr.ph.Vildana Drljević u ime Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su 07.10.2015. godine, posjetili apoteke JU Apoteke/Ljekarne Vitez u Vitezu i PZU Apoteke Nera u Visokom.

Posjetom se željela dati podrška kolegama - zdravstvenim profesionalcima koji intenzivno i veoma uspješno rade na uspostavi sistema kvaliteta u svojim ustanovama.

Uz veliku podršku menadžmenta ustanova i to mr.ph Anele Galić direktorice JU Apote ke /Ljekarne Vitez i prim.mr.ph Nermine Omerbegović spec, direktorice PZU Apoteke Nera ,kao i kordinatora za kvalitet, sam proces uspostave sistema kvaliteta se uspješno privodi kraju i AKAZ od ovih ustanova očekuje u vrlo skorom periodu aplikaciju za vanjsku ocjenu u svrhu sertifikacije.


Vanjska ocjena

05.10.2015.

Vanjska ocjena 18 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ danas (05.10.2015.) nastavljaju sa vanjskom ocjenom timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije.

Nakon uvodnog sastanka, kojem su pored predstavnika AKAZ-a, direktora dr. Ahmeda Nove, i Melke Mercvajler i direktora JU DZ KS, prim. dr. Milana Miokovića, prisustvovali direktori svih organizacionih jedinica i koordinatori kvaliteta, pet AKAZ-ovih ocjenjivače će započeti sa vanjskom ocjenom 18 timova porodične/obiteljske medicine, u cilju ispunjenja standarda sigurnosti.

Nakon završene edukacije i prvog turnusa vanjske ocjene 25 timova porodične/obiteljske medicine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti nove timove porodične/obiteljske medicine za sertifikaciju koji su unaprijedili svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje pet AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, i dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom 18 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Fotografije sa sastanka u JUDZKS...


Konferencija

30.09.2015.

Promocija standarda i programa akreditacije „bolnice prijatelji beba“
- održana završna Konferencija
uručena akreditacija za četiri „bolnice prijatelji beba“-

U organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i uz podršku UNICEF-a, 29. septembra 2015. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu održana je završna konferencija pod nazivom "Promocija standarda i programa - bolnica prijatelja beba“ u sklopu projekta koji su zajednički realizirali UNICEF BiH i AKAZ.

Pored organizatora, konferenciji su prisustvovali predstavnici Federalnog Ministarstva zdravstva, UNICEF-a, kao i zdravstvenih ustanova, odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo iz Federacije BiH i Brčko distrikta, koje su dale veliki doprinos u realizaciji Projekta akreditacije bolnica pijatelja beba.

Konferenciju je otvorio dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, koji je pozdravio prisutne i upoznao ih sa programom rada, nakon čega se pozdravnim govorom konferenciji obratila dr. Vildana Doder ispred Federalnog ministarstva zdravstva i dr. Ayman Abulaban, predstavnik UNICEF-a za BiH, naglašavajući značaj ovog projekta.

Ovom prilikom uručene su i akreditacije odjelima za ginekologiju i akušerstvo: Opšta bolnica Tešanj, Županijska bolnica Orašje, Zdravstveni centar Brčko i Opća bolnica Jajce.

U nastavku, „Programi federalnog ministarstva zdravstva podržani od strane UNICEF-a“ prezentirala je dr. Doder koja je ovom prilikom istakla najznačnije programe, s posebnim naglaskom na kvalitet, certifikaciju i akreditaciju. Uz to, učesnici Konferecije su bili upoznati i sa aktivnostima Internacionalne mreže za akciju dojenja i aktivnostima u Bosni i Hercegovini kao i o svjetskim trendovima dojenja o čemu su učesnike konferencije informirale dr. Sabaha Dračić i dr. Aida Filipović. Nadalje, posebnu pažnju prisutnih privukla je prezentacija dr. Mire Ademović, koja je govorila o svojim iskustvima i praksi bolnica prijatelja beba, aktivnostima u kojim aktivno sudjeluje već preko 20 godina.

Drugi dio Završne konferencije bio je posvećen prezentiranju iskustava AKAZ-ovih saradnika koji su bili uključeni u edukaciju, facilitaciju i vanjsku ocjenu porodilišta. Dr. Enis Hasanović je govorio o vanjskoj ocjeni u kojoj je učestvovao kao vođa timova vanjskih ocjenjivača, Senada Mujačić, dms. je prezentirala svoje aktivnosti u oblasti facilitacije, dok je direktor dr. Novo govorio o AKAZ-ovom programu akreditacije.

I za kraj, predstavnica Županijske bolnice Livno, Roberta Perković, dms. i Kantonalne bolnice Zenica dr. Jasmin Hodžić su predstavili svoja iskustva koja su stekli tokom pripreme svojih odjela ginekologije i akušerstva za akreditaciju .

Treba dodati da je u Federaciji BiH do sada akreditirano 14 bolnica prijatelja beba i da se preostale bolnice planiraju akreditirati čim ispune zahtjeve iz standarda i kriterija.

Program Konferencije...

Lista učesnika...

Fotografije sa Konferencije...


Apoteke

23.09.2015.

Održana obuka za osoblje apoteka u F BiH

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 23.09.2015. godine uspješno je održana Obuka za osoblje apoteka o procesu sertifikacije.

Prisutni učesnici obuke ovom prilikom su bili upoznati o procesu sertifikacije, tj. uvođenju standarda sigurnosti u apoteke. To podrazumijeva detaljno pojašnjene sertifikacijskih standarda za apoteke. Tokom obuke bilo je govora i o metodologiji razvoja politika i procedura, samoocjeni apoteke i upravljanu rizikom.

Uz to, učesnici obuke stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe, koje su se odnosile prije svega na pisanje procedura i procjenu kriterija, tj. samoocjenu, koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.). Završna sesija pod nazivom „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“ sumirala je predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Obuku je pohađalo 20 učesnika/ca iz apoteka širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove ovlaštene vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Uz veliku zainteresovanost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a obuka se odvijala u prijateljskoj i radnoj atmosferi, što obećava i dobre rezulatate u procesu uvođenja sistema sigurnosnih standarda.

Program obuke...

Fotografije sa obuke....


Apoteke

21.09.2015.

Obuka za osoblje apoteka

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje obuku za osoblje apoteka  u svrhu pripreme za zakonski obaveznu, sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.).

Da bi učesnicima obuke izašli u susret i smanjili duže odsustvovanje sa posla, organizujemo jednodnevnu obuku za osoblje apoteka (08:00 – 17:00h). Obuka će se održati 23.09.2015. godine u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:00h.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a, standardima za sertifikaciju apoteka kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve koji prostiču iz standarda i kriterija. Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, a dobiće i primjere urađenih procedura, te kako i na koji način upravljati rizikom u apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Tačan datum obuke za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta biće oglašen na www.akaz.ba

Svim učesnicima edukacije prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH dodjeljuje 3 boda.

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do 16,00h, 22.09.2015. godine.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za edukaciju...

Program obuke...


Vijest

18.09.2015.

Održana radionica u organizaciji UNFPA EECAR
- poboljšanje kvaliteta pružanja usluga za majke i novorođenčad –  

U Sarajevu je 15.-17. septembra 2015. godine održana radionica u organizaciji UNFPA EECAR kao dio regionalne inicijative za kontinuirano poboljšanje kvaliteta u oblasti pružanja usluga za materinstvo i novorođenčad, s posebnim fokusom na zemlje zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Svrha ove radionice, kojoj je prisustvovao i dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, zajedno sa nacionalnim partnerima koji rade u zdravstvenom sektoru, a koji skrbe o zdravlju majki i djece, je praćenje praktičnog aspekta u cilju uvođenja i implementacije odabranih BTN (Beyond the numbers) pristupa na nacionalonom nivou. To se odnosi na nepovoljne događaje izbjegnute u posljednji čas, povjerljive preglede koji se odnose na smrtnost majki na državnom nivou, kliničku reviziju i ažuriranje kliničkih vodilja zasnovanim na dokazima, itd.

Ciljevi ove UNFPA radionice su pružanje dokaza koji se odnose na zaštitu kvaliteta seksualnog i reproduktivnog zdravlja na državnom nivou i saradnja sa RO/CO u cilju unapređenja politika i programa održivog poboljšanja kvaliteta pružanja usluga. Uz to, jedan od ciljeva ovog skupa je također i jačanje državnog institucionalnog mehanizma za razvoj kliničkih vodilja, povezivanje ključnih aktera u sistemu, implementacije aktivnosti i kliničke revizije koje se odnose na ishode zdravlja majki. Pored toga, neophodno je bilo i identificirati prepreke, potencijale i finalizirati/ažurirati državni akcioni plan i implementirati pregled smrtnosti majki, slučajeve morbiditeta za sistematsko poboljšanje i jačanje materinstva i perinatalne zdravstvene zaštite.

Doprinos AKAZ- na ovom skupu je u oblasti razmjene iskustava koji se odnose na implementaciju akreditacijskog/sertifikacijskog programa te razvoja kliničkih vodilja.


Vijest

16.09.2015.

Akreditacija centara za mentalno zdravlje

Nakon što je 27.-28.07.2015. godine obavljena je vanjska ocjena u svrhu akreditacije centara za mentalno zdravlje Ključ i Velika Kladuša prema članovima 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11) te odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, u AKAZ-u je dana 09. septembra 2015. godine zasjedala Komisija za akreditaciju AKAZ-a i nakon detaljne analize finalnog izvještaja vanjske ocjene i uvida u ispunjenost standarda i kriterija, Upravnom odboru AKAZ-a predložila da se imenovanim centrima dodijeli bezuslovna akreditacija za period od tri godine prijedlogom Komisije broj 03-37-1147-3/15 od 09. septembra 2015. godine.

Sukladno tome, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je na svojoj 17. redovnoj sjednici, dana 16. septembra 2015. godine, razmotrio izvještaje Komisije za akreditaciju i ocjene ovlaštenih ocjenjivača AKAZ- i na osnovu članova 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11), kao i u skladu sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH donio odluku o dodijeli bezuslovne akreditacije rješenjem broj 02-37-1154-1/15 za CMZ Velika Kladuša, sa 86,50% ispunjenjosti akreditacijskih standarda za centre mentalnog zdravlja, odnosno rješenjem broj 02-37-1154-2/15 sa 91% ispunjenosti standarda.

Zaposlenici oba CMZ-a su, uz veliku podršku menadžmenta, facilitatora i osoblja AKAZ-a, duži vremenski period marljivo radili na uspostavljanju sistema kvaliteta. Svjesni da primjena standarda vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta, ispunjenu očekivanja pacijenata, unapređenju procesa i ishoda liječenja u zdravstvenoj ustanovi, predani rad zaposlenika ove ustanove je na kraju rezultirao i značajnim priznanjem - dodjelom akreditacije.


Vijest

16.09.2015.

Potpisan je Memorandum o razumijevanju

Dana 15.09.2015. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i Agencije za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Makedonije (AKAZUM), radi uspostavljanja partnerskog odnosa na obostranu korist te razvoja saradnje u cilju razmjene informacija i dobre prakse.

Područja saradnje agencija će biti razmjena informacija, transparentnih dokumenata, ekspertize, razvoj osoblja, razmjena znanja i iskustva, razmjena eksperata (vanjskih ocjenjivača, facilitatora, predavača), saradnja u istraživačkom radu te saradnja na zajedničkim projektima i drugim aktivnostima korisnim za obje strane.

Memorandum o razumijevanju...

Fotografije sa potpisivanja...


Vijest

07.09.2015.

Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz učešće Medicinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva organizaciju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Oglase i prijavnice za edukaciju možete preuzeti ovdje...


Vijest

01.09.2015.

Simpozij „Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini“

Dana 12.10.2015. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u suradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira simpozij sa međunarodnim učešćem na temom „Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini“. Navedenim simpozijem imamo za cilj potaknuti ključne aktere u edukaciji ljekara, zatim donosioce odluka u zdravstvu, kao i sve koji bi mogli doprinijeti širenju medicine zasnovane na dokazima, te promovirati upotrebu najvišeg nivoa dokaza u medicini-sistematskih/sustavnih pregleda.

U zavisnosti od finansijskih mogućnosti, planirali smo pozvati eminentne stručnjake iz oblasti medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a.

Medicina zasnovana na dokazima (Evidence Based Medicine-EBM) integrira individualnu kliničku ekspertizu sa najboljim mogućim dokazima i razumnu upotrebu individualnih prava i preferencija pacijenta pri donošenju kliničkih odluka o njihovoj skrbi. Masivna produkcija medicinskih informacija danas predstavlja veliki izazov doktorima u sortiranju i identificiranju relevantnih i validnih dokaza, i najvažnije je prevesti dokaze u klinički upotrebljive podatke.

„Kliničar dvadesetprvog vijeka koji ne zna kritički ocijeniti studiju je nepripremljen jednako kao i onaj koji ne zna izmjeriti krvni pritisak ili pregledati kardiovaskularni sistem“ BMJ 2008; 337:704-705.

Cijela je medicina zasnovana na empirijskom iskustvu; značaj EBM-a ogleda se u klasificiranju dokaza po njihovoj snazi: najviši nivo dokaza predstavljaju sistematski/sustavni/sistemski pregledi sa ili bez meta-analize. Resursi u zdravstvu nisu neograničeni, te bi ih trebalo usmjeravati u one oblike zdravstvene zaštite koji su se pokazali najefikasniji, odnosno sa najvišim nivoom dokaza o djelotvornosti.

Cochrane je jedinstvena, neovisna, međunarodna, neprofitna organizacija, čiji je cilj pomoći u donošenju informiranih odluka o svim oblicima zdravstvene skrbi i to kroz izradu, održavanje i pomoviranje dostupnosti sistematskih preglednih članaka o učincima zdravstvenih intervencija. Danas Cochrane biblioteka broji više od 6.300 sistematskih pregleda, te predstavlja visoko vrijedan, nepristrasan izvor informacija. Poseban značaj ima činjenica da je pristup cijelim člancima sa teritorije Bosne i Hercegovine besplatan, s obzirom na kategorizaciju od strane Svjetske banke i Svjetske zdravstvene organizacije.


Vijest

24.08.2015.

Priručnik za kliničku reviziju

Klinička revizija je tehnika koja se koristi za održavanje i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i usluga koju pruža zdravstveni profesionalac ili organizacija u cjelini. To je metoda koju koriste zdravstveni radnici da procijene, evaluiraju i poboljšaju zdravstvenu zaštitu pacijenata na sistematičan način te da unaprijede liječenje pacijenata i njihov kvalitet života.

Klinička revizija je vrlo praktičan alat za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i vrlo efikasan način za prikupljanje dokaza u vezi sa kliničkim radom. Ovaj instrument za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite treba biti integralni dio kliničke prakse i kao takav je moćno oruđe za pozitivne promjene koje rezultiraju poboljšanom praksom i rezultatima liječenja. Klinička revizija je i način da zdravstveni profesionalac demonstrira sebi i drugima da pruža dobre usluge u skladu sa svojim zaduženjima i odgovornostima i da bolje upozna ustanovu u kojoj radi te da naprave poboljšanja.

Klinička revizija nije nažalost sastavni dio dodiplomske edukacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i većina zdravstvenih djelatnika nije upoznata s metodologijom i primjenom ovog efikasnog instrumenta u svakodnevnoj praksi. To je vjerovatno razlog zbog čega se klinička revizija redovno ne sprovodi u zdravstvenim ustanovama i pored toga što je i obaveza u smislu ispunjenja zahtjeva iz akreditacijkih i sertifikacijskih standarda. Ovaj priručnik je doprinos AKAZ-a u cilju pomoći zdravstvenim profesionalcima da rad na kliničkoj reviziji postane dio njihovih svakodnevnih aktivnosti.

Priručnik za kliničku reviziju možete naći ovdje...


Mentalno zdravlje

14.08.2015.

Indikatori za centre mentalnog zdravlja u FBiH

Obavještavamo Vas da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH  (AKAZ), provodi prikupljanje podataka za izračun indikatora na nivou bolničke i primarne zdravstvene zaštite u   u okviru implementacije Projekta « Akreditacija centara za mentalno zdravlje ».

Cilj projekta je doprinijeti uspostavljanju  sistema za efikasno upravljanje uslugama mentalnog zdravlja u zajednici i sistema za kontinuirano unapređenje kvaliteta zasnovanog na dokazima.

Prikupljanje podataka o stanju u mentalnom zdravlju u FBiH je obavezno i radi se na osnovu ključnih indikatora na godišnjem nivou. AKAZ će za cijelu dužinu projekta angažirati Koordinatora projekta za monitoring i evaluaciju u cilju davanja podrške osoblju zaduženom za prikupljanje i dostavljanje podataka u odjeljenjima/klinikama/bolnicama, centrima za mentalno zdravlje, domovima zdravlje. U cilju prukupljanja validnih i ispravnih podataka ovaj proces potrebno je monitorirati tokom cijele godine kako bi na kraju godine podaci bili što tačniji i omogućili izračun ključnih indikatora projekta te vršiti kontinuirane/periodične analize.

Definisani indikatori kao i upustva nalaze se u prilogu: 

Opis posla i uputa za prikupljanje indikatora...

Forma za prikupljanje i izračun indikatora...


Vijest

07.08.2015.

Izvještaj sa Sedmog hrvatskog Cochrane simpozija

Na mrežnim stranicama Cochrane Community je izašao članak o Sedmom hrvatskom Cochrane simpoziju održanom 11.05.2015. godine u Splitu, Hrvatska uz prisustvo preko 70 učesnika.

Ove godine simpozij je bio posvećen razvoju i implementaciji kliničkih vodilja.

Predavači su bili Peter Tugwell, Cochrane Canada, Joerg Meerphol, Cochrane Germany, Nichole Taske, NICE UK, Ana Marušić i Vanja Giljača, Cochrane Hrvatska.

Više o Sedmom hrvatskom Cochrane simpoziju možete naći ovdje:
http://community.cochrane.org/news/blog/report-7th-annual-croatian-cochrane-symposium

 

 


Vijest

03.08.2015.

"Rauche" zdravstveni časopis
intervju sa dr. sc. med. Ahmedom Novom, direktorom AKAZ-a

U novom broju zdravstvenog časopisa „Rauche“ objavljen je intervju sa direktorom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), dr.sc.med. Ahmedom Novom.

Kroz odgovore na pitanja urednika ovog časopisa dr. Novo je dao kompletnu sliku Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), od njenog osnutka, aktivnosti kojima se bavi, procesu uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta i pripremama za sertifikaciju i akreditaciju, misiji i viziji AKAZ-a i dr.

Intervju iz časopisa „Rauche“ možete pogledati ovdje...


Vijest

31.07.2015.

Standardi za kantonalne zavode javnog zdravstva
u kontekstu novog javnog zdravstva

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je razvila nacrt sertifikacijskih i akreditacijskih standarda za kantonalne zavode za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovi standardi kantonalne zavode za javno zdravstvo sagledavaju kao prirodne lidere u razvoju povezanog lokalnog sistema javnog zdravstva, naglašavajući važnost, kako njihovog intramuralnog , tako i ekstramuralnog djelovanja u podizanju nivoa zdravlja u lokalnoj zajednici. U tom smislu, kantonalni zavodi za javno zdravstvo imaju jedinstvenu odgovornost da predvode i koordiniraju sve aktivnosti u implementaciji esencijalnih usluga javnog zdravstva , za što im je u prvom redu potrebna zakonska osnova, partnerstvo u zajednici i adekvatno finansiranje usluga javnog zdravstva koje zadovoljavaju kritične potrebe pripadajuće populacije i koje, u krajnjoj liniji, treba da dovedu do unapređenja zdravlja u zajednici.

Ovim putem želimo da dobijemo   Vaše mišljenje, komentare i sugestije o predloženom nacrtu standarda   prije nego definiramo finalnu verziju i zatražimo saglasnost federalnog ministra zdravstva. Očekujemo učešće svih direktora i koordinatora u kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u FBiH, s ciljem eventualnih korekcija kako bismo ih što bolje prilagodili primjeni u praksi. Stoga Vas molimo da u okviru stručnih tijela prodiskutujete sadržaj standarda, a sve Vaše pisane komentare i sugestije u vezi s ovom verzijom možete poslati do 07. 09 2015. godine na e-mail: koordinator@akaz.ba ili putem faxa na broj 033/771-880.


Vijest

29.07.2015.

Posjeta zdravstvenim ustanovama u Srednjebosanskom kantonu

U cilju razvoja saradnje u vezi sa procesom uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), sa svojim saradnicama, Melkom Mercvajler, prof. i mr.ph. Vildanom Drljević, 28.07.2015. godine, posjetio domove zdravlja i apoteke u Kreševu i Fojnici.

U Domu zdravlja Kreševo je održan sastanak sa direktoricom, dr. Dianom Ban, koja je predstavila ovu zdravstvenu ustanovu i izrazila spremnost da započne sa procesom uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta uz pomoć AKAZ-a. I u Domu zdravlja Fojnica, direktorica dr. Zijada Salihagić, tokom sastanka je istakla brojne probleme sa kojima se susreće ova zdravstvena ustanova, kao što je nedostatak medicinskog kadra, veliki broj pacijenata i sl., ali usprkos tome pokazala je veliku zainteresovanost i želju za uvođenjem AKAZ-ovih standarda sigurnosti i kvaliteta.

Nadalje, obavljen je razgovor i sa dr. Elmedinom Huskićem direktorom JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“, koji je iskazao veliku zainteresovanost i odlučnost da započne sa pripremama za akreditaciju.

Pored posjeta domovima zdravlja. mr. ph. Vildana Drljević je u pomenutim gradovima obišla i apoteke, (Apoteka AVICENA u Lepenici, JU Apoteka Kreševo i privatna apoteka Galena i JU Ljekarna/Apoteka Fojnica) kako bi upoznala zaposlenike ovih ustanova o aktivnostima AKAZ-a i mogućnosti da se uključe u zakonom propisani proces uvođenja standarda sigurnosti.


Vijest

29.07.2015.

Vanjska ocjena centara za mentalno zdravlje Ključ i Velika Kladuša

Dana 27.-28.07.2015. godine, obavljena je vanjska ocjena u svrhu akreditacije centara za mentalno zdravlje Ključ i Velika Kladuša.

Pregled je obavljen u skladu sa članovima 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11) te sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH. AKAZ-ovi timovi ovlaštenih ocjenjivača u sastavu Enes Šačić i Elvira Ališahović Gelo posjetili su centar za mentalno zdravlje Velika kladuša, a tim u sastavu Melida Hasanagić i Marko Martinac Centar za mentalno zdravlje Ključ.

U narednom period očekuju se finalni izvještaji ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta i odluka Komisije za akreditaciju koja daje prijedlog Upravnom vijeću AKAZ-a koje zatim donosi rješenje o akreditacijskom statusu navedenih centara. Rezultate ocjene ova dva centra AKAZ će objaviti u septembru ove godine.

 


Edukacija

24.07.2015.

Održana obuka za Centre za metalno zdravlje u Federaciji BiH

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 23. i 24. jula 2015. godine održana je radionica za obuku zdravstvenih profesionalaca koji su zaposleni u centrima za mentalno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine, koji do sada nisu bili obuhvaćeni kroz prvu fazu projekta „Mentalnog zdravlja u BiH“.

Kao što je poznato obnovljen je ugovor o nastavku aktivnosti u okviru Projekta „Akreditacija centara za mentalno zdravlje“. Do sada je akreditirano 14 centara za mentalno zdravlje u FBiH, a u narednom ugovornom periodu planira se akreditacija još najmanje devet centara.

Tokom dvodnevne obuke učesnici su upoznati sa Projektom mentalnog zdravlja u BIH, standardima za mentalno zdravlje, samoocjenom centara, metodologijom razvoja politika i procedura, indikatorima kvaliteta, kliničkoj reviziji, kao i o strateškom i akcionom planiranju.

Uz to, potrebno je istaći da su ovoj obuci prisustvovali i zaposlenici Centra za mentalno zdravlje koji su već akreditirani, kako bi svojim iskustvima i savjetima pomogli svojim kolegama u cilju uspješnijeg provođenja aktivnosi u oblasti uvođenja sistema kvaliteta u programu facilitacije.

Po ocjeni svih 25 učesnika obuke, radionica je postigla planirane ciljeve. Također, treba istaći i visoki novi uključenosti u obuku velikog broja učesnika ove radionice, koji su svojim pitanjima i prijedlozima pokazali veliku zainteresovanost da uđu u ovaj proces i uspješno ga okončaju dodjelom akreditacije.

Program obuke...

Fotografije sa obuke...


Vijest

23.07.2015.

Indikatori kvaliteta i sigurnosti za bolnice i domove zdravlja

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH. Prema članu 25. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu, akreditirana zdravstvena ustanova je dužna jednom godišnje izvještavati AKAZ o utvrđenim incidentima i nepovoljnim događajima kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni djelatnici i zdravstveni saradnici u procesu pružanja zdravstvenih usluga. AKAZ je ovim aktom propisao koji incidenti i nepovoljni događaji podliježu obaveznom prijavljivanju i u kojim rokovima.

Materijal je poslan bolnicama i domovima zdravlja u FBiH, a krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje, elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar 2015. godine. Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2015. godine, a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2015. godine. AKAZ je izvršio analizu pristiglih podataka iz bolnica i domova zdravlja FBiH, rezultate analize možete pogledati u prilogu.

Izvještaj za bolničke indikatore

Izvještaj za indikatore domova zdravlja


Akreditacija

21.07.2015.

Dodijeljena akreditacija Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas je dodijeljena akreditacija Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo, prvoj akreditiranoj bolnici u Bosni i Hercegovini.

Na prigodnom skupu kome su prisustvovali sekretar Ministarstva zdravstva FBiH, Snježana Bodnaruk, direktor bolnice dr. Omer Ćemalović sa svojim saradnicima, kao i dr. Ahmed Novo direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), akreditaciju je uručio doc. dr. Vjekoslav Mandić, ministar zdravstva FBiH.

Uz čestitke predstavnicima Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, ministar Mandić je istakao važnost uspostavljanja sistema kvaliteta i izrazio nadu da će uskoro imati mogućnosti ovo značajno priznanje uručiti i drugim zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uz to, također je naglasio značaj i važnost AKAZ-a za zdravstveni sistem F BiH u procesu uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta.

Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, je primjer kako se uz veliku podršku menadžmenta i angažman svih zaposlenika, posebno koordinatora kvaliteta, dr. Biljane Kurtović, mogu postići zavidni rezultati u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta, što predstavlja značajan uspjeh kako za pacijente, korisnike usluga tako i za zaposlenike ove bolnice.

Više u saopštenju za medije...

Fotografije sa dodjele...


Vijest

20.07.2015.

Sertificirano 25 timova porodične medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je na svojoj 16. redovnoj sjednici, dana 16. jula 2015. godine, razmotrio izvještaje Komisije za sertifikaciju i ocjene sedam ovlaštenih ocjenjivača AKAZ-a, koji su 29. i 30. juna 2015. godine obavili vanjski pregled 25 timova porodične medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije i donio odluku o dodjeli bezuslovne sertifikacije za period od četiri godine.

Odluka je donesena na osnovu članova 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11),kao i u skladu sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Ugovorom, koji je potpisan 14.07.2014. godine, između Federalnog Ministarstva zdravstva i AKAZ-a započele su aktivnosti na uspostavljanju sistema sigurnosti u timovima porodične medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Uz veliku podršku menadžmenta, 185 obavljenih facilitacija, kao i uz dodatne napore zaposlenika ove zdravstvene ustanove 25 timova je apliciralo za sertifikaciju i zasluženo je dobili. Finalni izvještaji vanjskih ocjenjivača pokazali su stopostotno pridržavanje standarda.

Svjesni da primjena standarda sigurnosti, vodi pružanju sigurnih usluga i ispunjenu očekivanja pacijenata, unapređenju procesa i ishoda liječenja, predani rad 25 timova porodične medicine ove ustanove je na kraju rezultirao i značajnim priznanjem – dodjelom sertifikacije.


Vijest

16.07.2015.

Uspostavljanje intersektorijalne saradnja između zdravstvenih ustanova na uspostavi sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Kantonu Sarajevo.

Služba za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga Univerzitetsko kliničkog centra u Sarajevu, 15.07.2015.g u prostorijama Instituta za naučno istraživački rad i razvoj UKC Sarajevo

bila je domaćin Okruglog stola pod nazivom „Interesektorijalna saradnja na uspostavi kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Kantonu Sarajevo.

Ovom skupu prisustvovali su pored predstavnika Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, Odjela za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Udruženja slijepih i slabovidnih osoba Kantona Sarajevo, Udruženja oboljelih od multiple skleroze u FBiH, Zavoda za liječenje ovisnosti Kantona Sarajevo, koordinatora kvaliteta OJ UKC Sarajevo i predstavnici AKAZ-a, dr. Ahmed Novo, direktor i Melka Mercvajler.

Ovo zasigurno nije prvi put, da se govorilo o značaju intersektorijalnosti u cilju uspostave kvaliteta i sigurnosti usluga koje se pružaju pacijentima, ali budući da je priča o kvalitetu neiscrpna i da postoji puno razloga za međusobnu saradnju svih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, drugih ustanova od značaja za zdravstvo, te saradnju sa krajnjim korisnicima zdravstvenih usluga, ovo je bio povod da se govori o uspostavljanju bolje saradnje, mogućim problemima i donošenju smjernica za bolje funkcionisanje.

Svi učesnici Okruglog stola su dali značajan doprinos u diskusijama koje su se odnosile na poboljšanje kvaliteta u zdravstvu, te donijeli konstruktivne zaključke o radu u budućnosti intersektorijalne saradnje. Jedan od glavnih zaključaka Okruglog stola je formiranje radne grupe koju će činiti zdravstveni radnici, saradnici i pacijenti, a sa ciljem kreiranja Strategije uspostave sistema kvaliteta na sva tri nivoa zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo.

Istaknuto je da je ovaj Okrugli sto dobar početak saradnje i da je neophodno ovakve i slične radne sastanke provoditi u kontinuitetu.


Vijest

06.07.2015.

„Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini“

Dana 12.10.2015. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u suradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira simpozij sa međunarodnim učešćem na temom „Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini“. Navedenim simpozijem imamo za cilj potaknuti ključne aktere u edukaciji ljekara, zatim donosioce odluka u zdravstvu, kao i sve koji bi mogli doprinijeti širenju medicine zasnovane na dokazima, te promovirati upotrebu najvišeg nivoa dokaza u medicini-sistematskih/sustavnih pregleda.

U zavisnosti od finansijskih mogućnosti, planirali smo pozvati eminentne stručnjake iz oblasti medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a.

Medicina zasnovana na dokazima (Evidence Based Medicine-EBM) integrira individualnu kliničku ekspertizu sa najboljim mogućim dokazima i razumnu upotrebu individualnih prava i preferencija pacijenta pri donošenju kliničkih odluka o njihovoj skrbi. Masivna produkcija medicinskih informacija danas predstavlja veliki izazov doktorima u sortiranju i identificiranju relevantnih i validnih dokaza, i najvažnije je prevesti dokaze u klinički upotrebljive podatke.

„Kliničar dvadesetprvog vijeka koji ne zna kritički ocijeniti studiju je nepripremljen jedanko kao i onaj koji ne zna izmjeriti krvni pritisak ili pregledati kardiovaskularni sistem“ BMJ 2008; 337:704-705.

Cijela je medicina zasnovana na empirijskom iskustvu; značaj EBM-a ogleda se u klasificiranju dokaza po njihovoj snazi: najviši nivo dokaza predstavljaju sistematski/sustavni/sistemski pregledi sa ili bez meta-analize.

Resursi u zdravstvu nisu neograničeni, te bi ih trebalo usmjeravati u one oblike zdravstvene zaštite koji su se pokazali najefikasniji, odnosno sa najvišim nivoom dokaza o djelotvornosti.

Cochrane je jedinstvena, neovisna, međunarodna, neprofitna organizacija, čiji je cilj pomoći u donošenju informiranih odluka o svim oblicima zdravstvene skrbi i to kroz izradu, održavanje i pomoviranje dostupnosti sistematskih preglednih članaka o učincima zdravstvenih intervencija. Danas Cochrane biblioteka/knjižnica broji više od 6.300 sistematskih pregleda, te predstavlja visoko vrijedan, nepristrasan izvor informacija. Poseban značaj ima činjenica da je pristup cijelim člancima sa teritorije Bosne i Hercegovine besplatan, s obzirom na kategorizaciju od strane Svjetske banke i Svjetske zdravstvene organizacije.


Sertifikacija

29.06.2015.

Vanjska ocjena 25 timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ovlašteni ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ danas (29.06.2015.) su započeli vanjsku ocjenu timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije. Sedam AKAZ-ovih ocjenjivače će u dva dana ocijeniti 25 timova porodične/obiteljske medicine, u cilju ispunjenja standarda sigurnosti.

Nakon završene edukacije 198 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u oblasti uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i uspješno obavljene facilitacije, uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora, zaposlenici doma zdravlja su uspjeli pripremiti timove porodične/obiteljske medicine za sertifikaciju i prilagoditi svoj rad u skladu sa AKAZ-ovim standardima sigurnosti.

U vanjskom pregledu timova porodične medicine učestvuje sedam AKAZ-ovih ocjenjivača koje predvodi dr. Samira Srabović iz DZ Tuzle. Tim vanjskih ocjenjivača čine: dr. Senada Selmanović iz DZ Tuzla, dr. Zlatko Šantić i dr. Senaida Marina Babić iz DZ Stolac, dr. Ivan Bagarić i dr. Bernardina Šarac iz DZ Tomislavgrad, kao i dr. mng. Halid Mahmutbegović iz DZ Živinice.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za sertifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa sertifikacijom timova porodične/obiteljske medicine iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Akreditacija

29.06.2015.


Preuzeto iz Dnevnog AVAZ-a, 28.06.2015.

Vijest

29.06.2015.

Rani rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini
- integrisani pristup u cilju sveukupne dobrobiti djece -

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku UNICEF-a u BiH, 26. juna 2015. godine u zgradi Parlamentarne skupštine je organizovalo konferenciju pod nazivom “Rani rast i razvoj djece u Bosni i Hercegovini”, kojoj su pored brojnih učesnika iz Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta prisustvovali i predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), dr. Ahmed Novo, direktor i Melka Mercvajler.

Cilj ove Konferencije je bio prestavljanje situacije i dostignuća, uz primjere dobre prakse u oblasti ranog rasta i razvoj djece u Bosni i Hercegovini kao i perspektiva unapređenja usluga. Snažna opredijeljenost i investiranje u rani dječji rast i razvoj predstavljaju važnu oblast fokusiranog djelovanja za nacionalni razvoj u Bosni i Hercegovini. Analizom pod nazivom „Siromaštvo i deprivacija djece u Bosni i Hercegovini“ iz 2014. godine utvrđeno je da skoro jedna trećina djece u zemlji živi u apsolutnom siromaštvu i nalazi se pod rizikom od ograničenja u razvoju. S tim u vezi ovom prilikom je posebno istaknuta važnost integrisanog pristupa ovoj problematici, jer jedino na taj način se može uticati na sveukupnu dobrobit djece.

U cilju da se osiguraju dostupne i kvalitetne usluge djeci i roditeljima, kao i da se stimuliše pravilan rast i razvoj djece, s posebnim naglaskom na djecu do tri godine, kao i ranu detekciju djece sa smetnjama u rastu i razvoju i intervencije prilagođene djetetu, u okviru domova zdravlja u BiH započeli su sa radom Centri za rani rast i razvoj. AKAZ je svoj doprinos dao u razvoju standarda kvaliteta za ove centre kao i u kontinuiranoj facilitaciji i monitoringu procesa uvođenja standarda.

 

 


Akreditacija

25.06.2015.

Akreditirana prva bolnica u Bosni i Hercegovini
- JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo -

Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je na svojoj 15. redovnoj sjednici, dana 24. juna 2015. godine, razmotrio izvještaje Komisije za akreditaciju i ocjene ovlaštenih ocjenjivača AKAZ-a koji su 25. i 26. maja 2015. godine obavili vanjski pregled u svrhu akreditacije u JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo i donio odluku o dodijeli bezuslovne akreditacije.

Odluka je donesena na osnovu članova 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11), kao i u skladu sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Nakon detaljne analize finalnog izvještaja vanjske ocjene i uvida u ispunjenost standarda i kriterija, koju je uradila Komisija za akreditaciju, Upravnom odboru AKAZ-a je predloženo da se Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo dodijeli bezuslovna akreditacija za period od tri godine.

Zaposlenici Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo su, uz veliku podršku menadžmenta, facilitatora i osoblja AKAZ-a, duži vremenski period marljivo radili na uspostavljanju sistema kvaliteta. Svjesni da primjena standarda vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta, ispunjenu očekivanja pacijenata, unapređenju procesa i ishoda liječenja u zdravstvenoj ustanovi, predani rad zaposlenika ove ustanove je na kraju rezultirao i značajnim priznanjem - dodjelom akreditacije.


Apoteke

24.06.2015.

Potvrde za apoteke o otpočetom procesu uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta

Budući da je na osnovu člana 12. Zakona o apotekarskoj djelatnosti («Službene novine Federacije BiH» broj 40/10) svaka apoteka dužna uspostaviti sistem standarda sigurnosti i kvalitete svojih usluga, a uzimajući u obzir da se dokaz o uspostavljenosti standarda sigurnosti zahtjeva i od strane kantonalnih ministarstva zdravstva u smislu člana 41. stava 2. tačke 15 Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije («Službene novine Federacije BiH» broj 44/12), obavještavamo sve zainteresirane apoteke zdravstvene ustanove da će Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) u narednom periodu na zahtjev osnivača apoteke izdavati potvrde o otpočetom procesu uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta kojim se , na osnovu službene evidencije AKAZ-a, potvrđuje da je predmetna apoteka otpočela proces uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta (uspostave sigurnosnih standarda) zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenata, o čemu se sklapa poseban Ugovor o uslovima vanjskog pregleda i sertifikaciji apoteke između AKAZ-a, sa jedne strane, i osnivača/apoteke sa druge strane.

Potvrda će se izdati na zahtjev osnivača/apoteke kao dokaz u svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za rad apoteke zdravstvene ustanove od kantonalnog ministarstva zdravstva u smislu citiranog člana 41. stava 2. tačke 15. Pravilnika, te se u druge svrhe neće moći koristiti.

Zainteresirana apoteka se AKAZ-u može obratiti popunjavanjem aplikacijskog formulara koji možete preuzeti OVDJE, nakon čega slijedi zaključenje ugovora i izdavanje navedene potvrde kao dokaza o započetom procesu uspostavljanja sistema sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta u svrhu registracije apoteke kod nadležnog ministarstva. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na 033-771-871 i 033-771-875, kao i na e-mail apoteke@akaz.ba .


Vijest

18.06.2015.

Okrugli sto na temu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 17.06.2015. godine održan okrugli sto posvećen mogućnostima poboljšanja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini u organizaciji švedske organizacije MyRight i pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle.

Uvodničari okruglog stola su bili Fikret Zuko, predsjednik Koalicije organizacija osoba s invaliditetom kantona Sarajevo, dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, dr. Siniša Stević, direktor ASKVA, Maida Nuhić, načelnica Sektora za organizaciju i poboljšanje kvaliteta UKC Tuzla i prim. doc. dr. Zaim Jatić specijalista porodične medicine JUDZKS.

Na okruglom stolu su predstavljeni pozitivni primjeri rada na poboljšanju kvaliteta usluga za osobe sa invaliditetom koji je rezultat saradnje sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ). AKAZ je prilikom rada na reviziji standarda za timove porodične medicine i centara za mentalno zdravlje uključila i predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom koji su imali priliku dati svoje komentare, prijedloge i sugestije kako bi standardi uključili i prava i potrebe osoba sa invaliditetom. MyRight je također potpisao memorandum o saradnji i sa Agencijom za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA). Cilj diskusije okruglog stola je bio usmjeren na saradnju organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnika zdravstvenog sektora na aktivnostima koje će omogućiti osobama sa invaliditetom da uživaju pravo na zdravstvenu uslugu jednako kao i ostali građani.


Vijest

18.06.2015.

Posjeta Mostaru i Zapadnohercegovačkom kantonu

Dr. Ahmed Novo, direktor, mr.ph. Vildana Drljević i dipl.ecc. Alhijad Hajro u ime Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su 16.06.2015. godine, posjetili Mostar i Zapadnohercegovački kanton.

Tom prilikom posjetili su ambulantu porodične medicine u Vrapčićima, ljekarne „mr.ph.Marin Crnogorac“ u Posušju i „Matić“ u Ljubuškom te DZ Ljubuški, Centar za mentalno zdravlje i Centar za rani rast i razvoj u istom domu zdravlja.

Upriličen je i sastanak direktora AKAZ-a dr. Nove i ravnatelja DZ Ljubuški dr. Srećka Matića u okviru kojeg su predstavnici AKAZ –a posjetili i zdravstvenu ustanovu palijativne njege bolesnih – Hospicij Božanske milosti koji je dio DZ Ljubuški i jedan je od dva takva objekta u čitavoj BiH koji su izgrađeni i funkcioniraju u skladu sa najvišim standardima njege.

 

 


Vijest

15.06.2015.

Projekt „Mentalno zdravlje u BiH“
Obnovljen ugovor o nastavku aktivnosti u okviru Projekta „Mentalno zdravlje u BiH“.

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Dr. Ahmed Novo, potpisao je danas Ugovor o međusobnoj saradnji sa Asocijacijom „XY“ iz Sarajeva, u kojem se preciziraju odredbe o nastavku aktivnosti u okviru Projekta „Mentalno zdravlje u BiH“.

Projekat švicarske organizacije SDC (Swiss Development Association), koji se već pet godina provodi na teritoriju cijele države, jedan je od najsveobuhvatnijih i najvažnijih projekata u polju javnog zdravstva i stanja nacionalnog mentalnog zdravlja općenito. AKAZ je, kao partner u projektu, do sada provela aktivnosti vezane za reviziju akreditacijskih standarda, obuke uposlenika centara za mentalno zdravlje, facilitacije i vanjske ocjene te, na poslijetku, akreditacije CMZ s područja FBiH.

Akreditacija je provedena za 15 CMZ, a planira se za još najmanje 9 centara u narednom ugovornom periodu, odnosno do februara 2018. godine.

 

 

 


Vijest

11.06.2015.

Vanjska ocjena porodilišta u Općoj bolnici Jajce i Općoj bolnici Brčko distrikta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 08. i 09. juna 2015. godine, u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“, koji se realizira od septembra 2013. godine, u saradnji sa UNICEF-om BiH, obavila vanjski pregled porodilišta u Općoj bolnici Jajce i Općoj bolnici Brčko distrikta u svrhu fokusirane akreditacije.

Činjenica je da je podrška facilitatora AKAZ-a, kao i spremnost i želja zaposlenika porodilišta u bolnici u Jajcu i Brčko distriktu, dala izvrsne rezultate. AKAZ-ovi standardi koji su razvijenu na osnovu 10 koraka za uspješno dojenje Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a i koji promoviraju dojenje, kao i obuka zaposlenika u porodilištima ovih zdravstvenih ustanova umnogome su doprinijeli da zaposlenici ovih bolnica ispune zahtjeve koji proizilaze iz standarda i kriterija.

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, da će porodilišta u Općoj bolnica u Jajcu kao i u Bolnici Brčko distrikta, nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi, do sada, 11 akreditiranih porodilišta u Federaciji Bosne i Hecegovine.

https://www.brckodanas.com/novosti/brcko/brcanska-bolnica-kandidat-za-zvanje-bolnica-prijatelj-beba/

http://www.brcko.tv/brcko/brcanska-bolnica-dobila-pozitivne-rezultate-u-projektu-bolnica-prijatelj-beba/


Vijest

11.06.2015.

Bosna i Hercegovina nema formalno organizirane Cochrane aktivnosti, osim što je Ljekarska/liječnička komora Zeničko-dobojskog kantona partnerska organizacija sa Hrvatskim Cochraneom http://www.ljkzedo.ba/ , iako se BH ljubitelji Cochranea sreću svake godine na godišnjem sastanku Cochrane Hrvatska, koji se tradiocionalno održava svake godine u rano proljeće u Splitu http://croatia.cochrane.org/hr/7-hrvatski-cochrane-simpozij-2015 .

Naša suradnica dr. Mersiha Mahmić Kaknjo je objavila rad u časopisu Acta Medica Academica na temu razvoja medicine utemeljene na dokazima u BiH i suradnje sa Cochrane Craoatia. Rad po nazivom „Cochrane and its prospects in Bosnia and Herzegovina: Relying on Cochrane Croatia“.

http://ama.ba/index.php/ama/ article/view/240/p


Vijest

04.06.2015.

Posjeta zdravstvenim ustanova u Kantonu Tuzla

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) direktor dr. Ahmed Novo i mr.ph. Vildana Drljević su dana 03.06.2015. godine posjetili Tuzlanski kanton. Posjetom se željela dati podrška kolegama - zdravstvenim profesionalcima koje rade veoma ozbiljno i uspješno na uspostavi sistema kvaliteta u svojim ustanovama.

Posjeta je upriličena DZ Živinice u Živinicama, Javno zdravstveno-nastavnoj ustanovi DZ „Dr Mustafa Šehović“u Tuzli, apotekama: PZU Apoteka „Alma“ u Tuzli, JZU „Gradska apoteka“ u Gračanici, te DROP-IN centru Asocijacije "Margina" u Tuzli i konstatovan je značajan napredak.

Ovom prilikom održan je i sastanak dr. Ahmeda Nove s direktoricom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona gđom. Almirom Hurić,dipl.ecc i gđom. Aidom Hadžić dipl. pravnicom. Na sastanku su razmotreni mogući vidovi saradnje ove dvije institucije te je zaključeno da su sve zdravstvene ustanove dužne poštovati zakonsku regulativu o uspostavi sistema sigurnosnih standarda (sertifikacija) u zdravstvu te da će takve ustanove uskoro biti prepoznate u sistemu zdravstvenog osiguranja.

 


Edukacija

03.06.2015.

ZAVRŠENA EDUKACIJA ZA TIMOVE PORODIČNE MEDICINE
domova zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradačac, Usora i privatna poliklinika MEDICUS iz Tešnja

Edukacija iz oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta za timove porodične medicine kojoj su prisustvovali predstavnici domova zdravlja iz Tešnja, Maglaja, Gradačca i Usore kao i privatne poliklinika Medicus iz Tešnja uspješno je završena 02. juna 2015.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) zajedno sa svojim saradnicima, predavačima kroz 14 edukativnih modula upoznali su učesnike edukacije sa AKAZ-ovom standardima kvaliteta, politikama i procedurama, kliničkoj reviziji, kliničkim putevima i svim drugim aktivnostima koje zdravstvena ustanova treba poduzeti u cilju ispunjenja standarda.

Velika zainteresovanost učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta daje nadu da će ovaj proces polučiti izvrsne rezultate u korist pacijenata/korisnika zdravstvenih usluga, ali i zdravstvenih profesionalaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pomenutih domova zdravlja.

Tokom prezentacije zadnjeg edukativnog modula „Projekat u ustanovi“, učesnici edukacije su pokazali da su u potpunosti upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu

Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je 35 učesnika.

Fotografije sa edukacije...


Vijest

02.06.2015.

Klinička revizija zdravstvenih kartona za pacijente kojima je dijagnosticiran diabetes mellitus

Na osnovu zaključaka sa ''Dana kvaliteta u zdravstvu - Drugog stručnog seminara za koordinatore kvaliteta'' i obaveze zdravstvenih ustanova da vrše provjeru kvaliteta kliničke prakse, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je započela provođenje drugog kruga kliničke revizije u timovima porodične/obiteljske medicine u FBiH za pacijente sa diabetes mellitus-om. Zadatak koordinatora kvaliteta u domu zdravlja je bio da prikupi podatke u skladu sa uputstvom za 10 timova porodične/obiteljske medicine dostavi ih u AKAZ do 31.01.2015. godine.

Ponavljanje kliničke revizije ima za cilj da prikaže da li je došlo do pozitivnih promjena u praksi i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata koji boluju od ove bolesti.

Zaključno sa 24. martom 2015. godine, rezultate kliničke revizije je, od ukupno 79 domova zdravlja koji su dobili dopis, poslalo 71 domova zdravlja, ili 90% od ukupnog broja. U prošloj godini, je u kliničkoj reviziji učestvovalo 440 timova porodične/obiteljske medicine iz 71 doma zdravlja , što predstavlja 1,61% više u odnosu na 2013. godinu, kada su u kliničkoj reviziji za DM bila uključena 433 tima porodične/obiteljske medicine iz 65 domova zdravlja.

Rezultate revizije možete pogledati ovdje...


Kutak za EBM trenutak

01.06.2015.

Cochrane (ranije Cochrane kolaboracija), jedinstvena je nezavisna, ne-vladina, međunarodna, neprofitna organizacija, čiji je cilj pomoći ljudima u donošenju informiranih odluka o svim oblicima zdravstvene skrbi i to kroz izradu, održavanje i promoviranje dostupnosti sistematskih/sustavnih preglednih članaka o učincima zdravstvenih intervencija.

Naziv je dobio prema Archibaldu Archiju Cochraneu (izgovara se http://www.pronounceitright.com/pronounce/2070/archie-cochrane).

Archibald Leman Cochrane (1909.-1988.) bio je škotski doktor. Proslavio se knjigom „Efektivnost i efikasnost: randomizirane refleksije zdravstvenih usluga“ http://www.nuffieldtrust.org.uk/sites/files/nuffield/publication/Effectiveness_and_Efficiency.pdf .

Principi definirani u ovoj knjizi bili su kristalno jasni: resursi će uvijek biti ograničeni, te bi ih trebalo usmjeravati u one oblike zdravstvene zaštite koji su se pokazali najefikasniji u kvalitetno dizajniranim studijama. Naročito je naglašen značaj upotrebe randomiziranih kontroliranih studija, s obzirom da one donose dokaze koji su pouzdaniji od dokaza dobivenih iz drugih izvora. Značaj Archijevih jednostavnih i jasnih principa ubrzo su prepoznali kako zdravstveni profesionalci, tako i pacijenti.

Vjerovatno jednu od najcitiranijih rečenica u medicini napisao je 1979.godine: „Velika je zamjerka našoj profesiji to što ne postoji organiziran kritički zbornik randomiziranih kontroliranih studija za svaku specijalnost, a koji bi se periodično adaptirao.“

Cochrane je najveća organizacija na svijetu posvećena pripremi, održavanju i promoviranju pristupa sistematskim pregledima učinkovitosti zdravstvenih intervencija.

Zvanična adresa orgaizacije je: www.cochrane.org

Cochraneov najznačajniji proizvod je Cochrane biblioteka/knjižnica . Ključni dio biblioteke je Cochrane baza sistematskih/sustavnih pregleda, zbirka pregleda i protokola pregleda. Svaki pregled je sačinjen tako da jasno odgovara na konkretno pitanje, npr.: Pomaže li vitamin C u prevenciji i liječenju prehlade?

Vrlo važno: Bosna i Hercegovina je od strane Svjetske zdravstvene organizacije klasificirana kao HINARI 2 kategorija, što omogućava besplatan „one-click“ pristup sa bilo koje IP adrese u Bosni i Hercegovini bilo kojem cjelovitom sistematskom/sustavnom pregledu iz Cochrane knjižnice.

Više informacija potražite na stranici Kutak za EBM trenutak


Vijest

29.05.2015.

SVJETSKI DAN NEPUŠENJA

Danas, 29. maja 2015. godine Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je obilježio Svjetski dan nepušenja u Gradskoj vijećnici Sarajevo, kojoj je prisustvovao i direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, dr. Ahmed Novo.

Ovo je bila prilika da se naglase zdravstveni rizici povezani sa upotrebom duhanskih proizvoda, kao i da se istaknu efikasne politike za smanjenje potrošnje duhana.

Ove godine obilježavanje Svjetskog dana nepušača urađeno je u skladu sa protokolom Svjetske zdravstvene organizacije, gdje se prepoznaju posljedice ilegalne trgovine duhanskih proizvoda na globalnom nivou. Duhan koji se nalazi u nelegalnoj prodaji prije svega nije laboratorijski ispitan što ukazuje na sumnju u prisustvo kancerogenih supstanci i mikroorganizama koji mogu biti veoma opasni za zdravlje pušača, što pokazuje podatak da je konzumiranje duhana odgovorno za 10% smrtnih slučajeva u svijetu.

Krajnji cilj Svjetskog dana nepušenja je pronaći način kojim bi se zaštitile sadašnje i buduće generacije, ne samo od razornih posljedica na zdravlje zbog konzumiranja duhana, već i ogromnih socijalnih, ekoloških i ekonomskih pošasti koje izaziva upotrebe duhana i izlaganje duhanskom dimu.


Vijest

28.05.2015.

Inovativno finansiranje javnog zdravstva
Održana Konferencija u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije u BiH

U saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju Svjetska zdravstvena organizacija u Bosni i Hercegovini kao i Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministartstvo zdravstva Federacije BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Odjeljenje za zdravstvo Distrikta Brčko BiH pokrenuli su projekat „Jačanje i unapređenje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravstva stanovništva u Bosni i Hercegovini“.

S tim u vezi u Sarajevu je 26. maja 2015. održana Konferencija o politici na temu inovativno finansiranje javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini na kojoj je učestvovao i dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH.

Konferencija je organizovana kao dvodnevni događaj sa međunarodnim i subregionalnim učešćem. Ovom prilikom razmjenjena su iskustva, izazovi i prilike koji se tiču ulaganja u javno zdravstvo i argumenti koji govore u korist ulaganja u javno zdravstvo.

Na Konferenciji je bila posvećena posebna pažnja poboljšanju razumijevanja načina za ostvarivanje održivog i poboljšanog finansiranja javnog zdravstva, razmjenu praktičnih iskustava u mobiliziranju dodatnih izvora finansiranja u vremenu ekonomske krize i pronalaženju načina na koji se mogu povećati vrijednosti dobivene u odnosu na uloženi novac u oblasti pružanja usluga javnog zdravstva u BIH.


Vijest

27.05.2015.

Vanjska ocjena J.U. Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ je 25.- 26.05. 2015. godine obavila vanjski pregled JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo u cilju akreditacije ove zdravstvene ustanove.

Nakon završene edukacije u oblasti uspostave sistema kvaliteta u zdravstvu i facilitacije koja je započela krajem januara 2014. godine, uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora, zaposlenici bolnice su uspjeli pripremiti ovu ustanovu za akreditaciju.

U vanjskom pregledu JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo učestvovalo je pet vanjskih ocjenjivača AKAZ-a, koje je predvodila, kao glavni ocjenjivač, mr.sc.ecc Maida Nuhić, dipl.pravnik iz UKC Tuzla. Tim vanjskih ocjenjivača su činili dr.med. Mustafa Uščuplić , spec. neuropsihijatar, dr.med. Suada Škapurević , spec. neuropsihijatar, dipl.psih. Klementina Nuk-Vuković i dipl.menadžer u zdravstvu Salih Slijepčević .

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo.

Fotografije sa vanjske ocjene...


Vijest

18.05.2015.

Treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine

Treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, održan je u Sarajevu, u periodu 14.-17.05.2015. godine u organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutskog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutskog društva Republike Srpske.

Tema ovog kongresa, Farmacija zasnovana na dokazima (Evidence Based Pharmacy), imala je za cilj da objedini nauku i praksu, a namjera organizatora je bila da u okviru programa učesnici imaju priliku proširiti postojeća znanja, diskutovati o aktuelnim temama te doprinijeti budućem razvoju farmacije Bosne i Hercegovine, koja baštini dugu tradiciju na ovim prostorima .

AKAZ se na ovom izuzetno uspješnom Kongresu na kojem je učestvovalo preko 1.300 magistara farmacije predstavio radom na temu „Sertifikacija apoteka u Federaciji Bosne i Hercegovine“ autora: Novo A, Kerleta Tuzović V. i Drljević V. koji je i objavljen u Zborniku radova, Pharmacia 2015; vol. 18; (1) supl. 1:123-127.


Vijest

14.05.2015.

Održan 7. godišnji simpozij Hrvatskog Cochranea-CroCoS

U Dioklecijanovu gradu je 11.5.2015.godine održan godišnji simpozij Hrvatskog Cochrane-aa. Tradicionalno, svake godine u proljeće, u Splitu se skupe ljubitelji Cochrane-a, kako bi razmijenili svoja iskustva i uspjehe. I ovaj put Split je bio domaćin zanimljivim predavanjima, okruglim stolovima, radionicima; ove godine je po prvi put održana i poster-sesija, gdje su vrijedni Cochraneovci predstavili svoj doprinos radu ove organizacije.

Cochrane je neovisna međunarodna organizacija čiji je cilj da producira dokaze najviše kvalitete u medicini: sistematske/sustavne preglede, a volonterski karakter organizacije jamči kvalitetne informacije, oslobođene upliva bilo kakvih interesa. O Cochrane je bilo riječi u Kutku za EBM trenutak http://www.akaz.ba/EBM/EBM.html, a sljedeći broj (maj/juni) će biti u potpusnoti posvećen Cochrane organizaciji.

Tema ovogodišnjeg Cochrane-a bila je Izrada i provedba kliničkih smjernica u zdravstvu. Skup su otvorili i prisutne pozdravili dekan Medicinskog fakulteta u Splitu, dr Dragan Ljutić, i su-voditeljica Cochrane Hrvatska, dr Irena Zakarija-Grković.

Više u izvještaju sa Simpozija...

Link: 7. Hrvatski Cochrane simpozij 2015.


Edukacija

08.05.2015.

Obuka za ovlaštene ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta

U radnom dnevniku AKAZ-a, za četvrtak 07. i petak 08.05., u okviru zajedničkog projekta pokrenutog od strane UNICEF-a „Baby Friendly Hospitals“ (Bolnice prijatelji beba) te razvoja standarda za rani rast i razvoj djece, predviđena je dvodnevna obuka za ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta.

Po već ranije utvrđenoj shemi predavanja osmišljenoj da u intenzivnom ritmu prenese optimum potrebnih znanja za polaznike tečaja koji su izabrani na osnovu vlastitih karakteristika koje ih profiliraju za potencijalne vanjske ocjenjivače, obuka se odvija na način da ex catedra dio prethodi interaktivnom dijelu rada u grupama i dijelu finalne provjere.

Dvodnevni tečaj je, ovaj put, uspješno okončalo ukupno 19 polaznika, zdravstvenih radnika i profesionalca te su im na kraju programa uručena priznanja – certifikati o završenoj obuci za vanjskog ocjenjivača.

Spisak učesnika možete vidjeti ovdje...
Program obuke možete vidjeti ovdje...
Fotografije sa obuke možete vidjeti ovdje...


Vijest

06.05.2015.

Direktor AKAZ-a Dr. Ahmed Novo imenovao je 07.04.2015. godine Komisiju za prijem i provjeru dokumentacije po prijavi na javni konkurs za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta.

Nakon isteka roka za predaju dokumentacije neophodne za učešće na konkursu za vanjske ocjenjivače AKAZ-a, 14. i 15.04., izvršen je uvid u pristigle aplikacije od strane komisije za pregled prijava. Komisija u sastavu M. Mercvajler, Lj. Kravec i A. Pašić, konstatirala je sljedeće:

 • Konkurs za vanjske ocjenjivače AKAZ-a otvoren je 16.03. i okončan je 07.04.205. godine;
 • Nakon isteka dodatnog vremenskog roka predviđenog za dostavu putem pošte, sastala se komisija za pregled prijava i utvrdila konačno stanje;
 • Na konkurs za vanjske ocjenjivače AKAZ-a prijavilo se 111 kandidata;
 • Konstatovano je da 101 prijava sadržava kompletiranu dokumentaciju predviđenu konkursom;
 • Listu kompletiranih aplikacija i izvještaj sa zapisnikom o radu, komisija je 15.04. pripremila za sastanak Upravnog odbora AKAZ-a i okončala rad.

Upravni odbor AKAZ-a je na sjednici održanoj 29.04.2015. godine donio odluku o utvrđivanju Popisa ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta (vanjski ocjenjivači). Popis nije konačan, već se po održavanju narednih obuka i sticanjem ostalih uslova predviđenih mjerilima za ovlaštene ocjenjivača kvaliteta, drugi kandidati mogu naknadno uvrstiti na Popis nakon prijave AKAZ-u.

Spisak ovlaštenih vanjskih ocjenjivača.


Vijest

05.05.2015.

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem vas obavještavamo da je Agencija za akreditaciju i kvalitet u zdravstvu nastavlja sa aktivnostima u vezi sa web portal om pod nazivom „Kutak za EBM trenutak“. Naša namjera je da kolegama na multimedijalan način olakšamo sticanje osnovnih znanja iz medicine zasnovane na dokazima. Portal možete naći na stranici: www.akaz.ba/EBM/EBM.html

U trećem izdanju Kutka za EBM trenutak Agencija nastavlja sa pojašnjenjima bibliografske tražilice Pubmed i olakšava pretragu medicinske literature, naravno one koja je indeksirana unutar baze Medline. Trenutno Pubmed sadrži 24 miliona bibliografskih jedinica.

Također, molimo naše suradnike da o ovome posebno izvijestite članove i voditeljstvo Komisija za edukaciju unutar komora zdravstvenih djelatnika . Molimo da nas obavijestite ako biste bili zainteresirani za druge vidove diseminacije ove vrste znanja, u smislu organiziranja predavanja, ili pomognemo relicenciranje članove vaše komore sastavljanjem ispita npr. u svrhu relicenciranja članova koji nisu na drugi način skupili potrebne kvalifikacije za produženje licence.

Molimo da kolegama, članovima vaše komore, proslijedite informaciju. Otvoreni smo i za druge mogućnosti saradnje.

Dopis za komore možete naći ovdje..


Vijest

04.05.2015.

POSJETA MINISTRA ZDRAVSTVA FBIH DR. VJEKOSLAVA MANDIĆA AKAZ-u

Dana 29.04., Federalni ministar zdravstva, doc. dr. Vjekoslav Mandić, posjetio je AKAZ i zadržao se u razgovoru sa direktorom agencije dr. Ahmedom Novom i članovima upravnog vijeća AKAZ-a.

Naime, gospodin ministar je do preuzimanja te dužnosti obnašao dužnost podpredsjednika upravnog vijeća AKAZ-a te je sjednicu ovog tijela, predviđenu za taj dan, iskoristio kako bi i zvanično informirao članove vijeća o razrješenju s pomenute dužnosti i uputio riječi podrške donedavnim kolegama članovima vijeća.

Također, ministar je ovom prilikom pozdravio novu, privremeno imenovanu članicu upravnog vijeća, doc. dr. Jasnu Zeljko Penavić i poželio joj uspjeh u radu.

U svom obraćanju prisutnima, dr. Mandić se još jednom osvrnuo na dosadašnji vanredno uspješan rad agencije te naglasio važnost AKAZ-a za sve zdravstvene radnike i korisnike zdravstvenih usluga u Federaciji BiH kao i za zdravstveni sistem u cjelini.


Vijest

23.04.2015.

Dom zdravlja Livno ulazi u proces certifikacije i akreditacije

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 22. aprila 2015. godine započela je aktivnosti u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i u Kantonu 10. Na jučerašnjem skupu, u organizaciji Doma zdravlja Livno prisustvovalo je preko 70 zdravstvenih djelatnika, kako iz doma zdravlja i bolnice tako i iz općinskih ljekarni/apoteka te Zavoda za javno zdravstvo iz Livna.

Cilj ovog skupa i predavanja je bio ozvaničiti službeni početak procesa sertifikacije i akreditacije Doma zdravlja Livno i pobliže upoznati zaposlenike sa aktivnostima AKAZ-a u ovom procesu, kao i zadacima i odgovornostima zdravstvenih profesionalaca, u cilju efikasne realizacije zahtjeva iz standarda i kriterija sigurnosti i kvaliteta.

Na veliko zadovoljstvo menadžmenta DZ Livno, organizatora ovog skupa, kao i predstavnika AKAZ-a, prisutni su pokazali veliko interesovanje i to ne samo zaposlenici doma zdravlja nego i drugi zdravstveni djelatnici, učesnici ovog skupa u Livnu.

Fotografije sa skupa...


Edukacija

10.04.2015.

Edukacija magistara farmacije i farmaceutskih tehničara iz JU Apoteka Sarajevo

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH uspješno je održala Obuku za osoblje JU Apoteka Sarajevo o procesu sertifikacije. Obuka je održana 10.04.2015. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije i farmaceutski tehničari su na obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa djelatnostima AKAZ-a i programu sertifikacije i akreditacije, sertifikacijskim standardima i protokolu sertifikacije za apoteke. Nadalje, detaljno su upoznati sa politikama i procedurama, nakon čega je slijedila i vježba.

U drugom dijelu obuke prisutnima je prezentiran sistem žalbi i pohvala u apoteci, teorija upravljanja rizikom i indikatori izvršenja uz vježbu koja se odnosila na pisanje i izračunavanje indikatora. Završni dio obuke je bio posvećen uputama „šta da radim kada se nakon obuke vratim u apoteku“.

Evaluacioni listovi su pokazali veliko zadovoljstvo svih 36 učesnika edukacije početkom rada u oblasti uvođenja standarda sigurnosti u apoteke.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Medicina zasnovana na dokazima

07.04.2015.

Kutak za EBM trenutak

AKAZ nastavlja ciklus napisa pod nazivom „Kutak za EBM trenutak“ novim nastavkom za mart. U ovom dijelu govorimo o izvorima dokaza u medicini, i donosimo niz korisnih informacija i linkova koji vas vode svijetom medicine zasnovane na dokazima. Također, pozivamo vas i na samostalan pristup i pretrage po vašoj želji na besplatnim tražilicama kao i bibliografskim bazama dostupnim uz pretplatu.

Više na stranici Kutak za EBM trenutak


Konkurs

30.03.2015.

Na osnovu člana 28. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ broj 59/05 i 52/11), člana 23. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 94/07), Mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta te odluke Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH broj 02-02-879-3/14 od 29.12.2014. godine, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta

Osnovni uvjeti:
Kandidati za ovlaštenog ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta (vanjski ocjenjivač) mogu biti istaknuti stručnjaci iz područja zdravstvenog usmjerenja sa najmanje deset (10) godina odgovarajućeg radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva.

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju uslove za prijavu na konkurs da je datum dostave predmetne dokumentacije produžen za sedam (7) dana

Rok za podnošenje prijave:
Krajnji rok za podnošenje prijava na javni konkurs je do utorka 07.04.2015. godine prijave možete poslati na fax: 033 771-870 i/ili na e-mail: ocjenjivac@akaz.ba molimo Vas da pošta ne bude veća od 6 MB.

Za više informacija možete pogledati ovdje...


Edukacija

03.04.2015.

Obuka za facilitatore iz JU DZ Kantona Sarajevo

Nakon završene edukacije timova porodične/obiteljske medicine 26.03. 2015, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) nastavlja sa planiranim aktivnostim u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta. Pored obuke uposlenika JU DZ Kantona Sarajevo za vanjske ocjenjivače, 01. i 02. aprila 2015. godine organizovana je obuka i za facilitatore.

Dvodnevnoj radionici koja se održavala u prostorijama AKAZ-a prisustvovalo je 36 odabranih zdravstvenih djelatnika iz domova zdravlja Kantona Sarajevo. Prvog dana edukacije prisutni su bili upoznati o AKAZ-ovim programima akreditacije i sertifikacije, programu i teoriji facilicitacije kao i o zadacima, pravima i obavezama facilitatora. Drugog dana učesnicima edukacije je prezentirano šta sačinjava i kako facilitator treba pisati izvještaj koji se dostavlja AKAZ-u i zdravstvenoj ustanovi.

Na kraju prezentirana je priprema zdravstvene ustanove za facilitaciju, na primjeru JU DZ Sarajevo, kako bi učesnici edukacije mogli da se uključe u ovaj proces i doprinesu kvalitetnom pristupu uvođenja sistema kvaliteta.

Lista učesnika...

Program obuke...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

27.03.2015.

Održana napredna obuka osoblja drop-in centara u FBiH

U okviru Projekta Akreditacija drop-in centara u FBiH koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa UG Margina, 27. marta 2015. godine u prostorijama AKAZ-a održana je napredna obuka za osoblje šest drop in centara u FBiH.

Cilj obuke je bio da se učesnicima predoči proces vanjske ocjene, proces i tehnika vanjskog pregleda. Ovom prilikom prisutni su upoznati i o ulozi vanjskog ocjenjivača, zadacima, sposobnostima, kao i procedurama koje AKAZ koristi prilikom izbora vanjskih ocjenjivača. Uz to, učesnici edukacije su radili i praktičnu vježbu, ocjena pravilnosti izrade samoocjene, kako bi ima se na najbolji način objasnio i približio ovaj proces kao i vanjska ocjena.

Nakon završene edukacije zaposlenici drop-in centara započinju sa finalnim pripremama za akreditaciju, koja se planira za sredinu ove godine.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

26.03.2015.

Završena edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo
-educirano 197 timova-

Edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo je završena. Zaposlenici i vanjski saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 25. i 26. marta 2015. godine su održali 23. obuku kojoj je prisustvovalo devet timova porodične/obiteljske medicine. Ukupan broj educiranih timova porodične/obiteljske medicine iznosi 197.

Kao i na do sada održanim radionicama, učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Urađena je „Procedura o prijavljivanju zaraznih bolesti“ i „Procedura standardizovanog postupka postavljanja periferne intravenske kanile“

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo se odvija prema planu. Timovi koji su završili edukaciju u 2014. godini užurbano se pripremaju za vanjsku ocjenu/sertifikaciju uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora. Velika zainteresovanost učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta daje nadu da će ovaj Projekat polučiti izvrsne rezultate u korist pacijenata/korisnika zdravstvenih usluga, ali i zdravstvenih profesionalaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kantona Sarajevo.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Simpozij

23.03.2015.

Drugi Simpozij magistara farmacije Kantona Tuzla

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su na poziv Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona učestvovali na Drugom simpoziju magistara farmacije Tuzlanskog Kantona koji se održavao 21.-22.03.2015. godine u Tuzli, hotel Tuzla.

Simpozij na temu: „Farmaceut stručnjak u različitim oblastima“ je organizovala Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona i obradio je veoma zanimljive i aktuelne teme iz struke. Drugog dana simpozija su održana i predavanja AKAZ-a, a po pitanju aktuelne teme: zakonski obavezna sertifikacije apoteka .

Predavanje je održao direktor AKAZ-a, dr.sci.med Ahmed Novo, na temu „Sertifikacija apoteka u Federaciji Bosne i Hercegovine “ gdje su rekapitulirane zakonske obaveze AKAZ-a i apoteka, akreditacije i sertifikacije u zdravstvenim ustanovama te sumirani rezultati, veoma uspješne edukacije i obuke za magistre farmacije u proteklom periodu. Kao rezultat toga imamo obučena 172 djelatnika apoteka, a 25 magistra farmacije je uspješno položilo obuku za vanjskog ocjenjivača.

Ova tema je zauzela važno mjesto u diskusiji magistara farmacije i okruglom stolu koji je organiziran nakon predavanja.

Program Simpozija...


Novosti

20.03.2015.

Kutak za EBM trenutak

Agencija za kvalitet i akreditaciju Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ) je pokrenula novu stranicu pod nazivom "Kutak za EBM trenutak" s ciljem da promovira medicinu zasnovanu na dokazima, tako što će ljekarima, donosiocima odluka u zdravstvu, pacijentima, kao i ostalim učesnicima u zdravstvenom sistemu olakšati pristup informacijama, ali i razumijevanje, kritički pristup dokazima i adekvatno korištenje istih u vlastitom okruženju. Danas, više nego ikad, neophodno je trajno raditi na širenju znanja koja će omogućiti učesnicima u zdravstvenim sistemima da sami ocijene kvalitetu ponuđenih informacija, te na osnovu najkvalitetnijih informacija donose kvalitetne odluke. Zato ćete na ovoj stranici pronaći linkove za mnoge korisne stranice na kojima ćete moći sami provjeravati informacije.

Priručnik za razvoj i primjenu kliničkih puteva

U zadnje vrijeme, naročito danas u vrijeme globalne ekonomske krize i recesije, intenzivni pritisak na zdravstveni sektor kako bi se smanjili troškovi zdravstvene zaštite uticao je na mnoge zdravstvene organizacije u cilju potrage za rješenjem kako bi se resursi koristili racionalno, potrošnja reducirala, a da se u isto vrijeme osigura i unaprijedi kvalitet zdravstvene zaštite. Klinički put je nov koncept i korisno sredstvo za unapređenje međuprofesionalnih komunikacija, komunikacija s pacijentom i njegovom porodicom, koordinacije zaštite kroz cijelu epizodu tretmana i preko granica kliničkih disciplina, obično za više od jednog aspekta zdravstvene zaštite (dijagnostika, intervencije, tretman). U tu svrhu Agencija je obogatila zbirku publikacija sa novim priručnikom za razvoj i primjenu kliničkih puteva.

Više možete potražiti stranici Klinički putevi


Edukacija

19.03.2015.

Održana 22. radionica
obuka timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

AKAZ nastavlja sa realizacijom projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Dana 18.-19.03.2015. godine je održana 22 radionica. Činjenica je da se AKAZ sve više bliži svome cilju – obučiti oko 200 timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovalo je ukupno 20 učesnika. Prvi dan edukacij, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Kroz rad u timovima urađeni su nacrti tri procedure i to: „Standardizirani postupak mjerenja tjelesne temperature aksilarno“, „Standardizirani postupak mjerenja tjelesne temperature rektalno“ i „Standardizirani postupak primjene kisika u terapijske svrhe“. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Posljednja radionica je planirana za 25.-26. mart. 2015.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

19.03.2015.

AKAZ započeo edukaciju timova porodične medicine
u domovima zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradiška, Usora i privatnoj poliklinici MEDICUS

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 17. marta 2015. godine, započela je sa edukacijom zdravstvenih djelatnika, timova prodične medicine iz domova zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradiška, Usora. Njima su se pridružili i predstavnici privatne poliklinike Medicus iz Tešnja.

Edukacija se održavala u Domu zdravlja Tešanj. Nakon uvodnog izlaganja Melke Mercvajler, prof. , koja je prisutne upoznala o historijatu, funkcijama i aktivnostima AKAZ-a, programu edukacije i obuke zdravstvenih profesionalca, dr. Zoran Riđanović je prezentirao prvi edukativni modul „Uspostavljanje sistema kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/porodičnoj medicini“ .

Imajući u vidu da je primarna zdravstvena zaštita fundamentalna za visokokvalitetni zdravstveni sistem i za osiguranje i povjerenje javnosti, jer predstavlja mjesto prvog kontakta korisnika sa zdravstvenom službom, neophodno joj je posvetii posebnu pažnju, naglasio je dr, Z. Riđanovič. Nadalje, ovom prilikom bilo je govora o principima sistema za poboljšanje kvaliteta, upravljanju rizikom, uključivanju timova porodične medicine u sistem kvaliteta doma zdravlja, organizacijskoj strukturi za upravljenje sigiurnosti i kvalitetom, unutrašnjoj provjeri sigurnosti i kvaliteta, kao i o ulozi menadžmenta u neometanom odvijanju ovog procesa.

Prvom edukativnom modulu je prisustvovalo 32 učesnika. Prisutni su pokazali veliko interesovanje u oblasti razvoja kulture sigurnosti i kvaliteta i volju da što prije započnu sa ovim procesom.

Fotografije sa edukacije...


Konferencija

16.03.2015.

1st Eurasian Health Technology Assessment Forum

Na poziv organizatora, Nacionalne asocijacije Turske za medicinu utemeljenu na dokazima, dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a i dr. Siniša Stević, direktor ASKVA-e su učestvovali na „Drugom simpoziju o medicini utemeljenoj na dokazima“ i „Četvrtom nacionalnom forumu za procjenu zdravstvenih tehnologija (HTA)“ koji su održani u Ankari, Turska 12. i 13.03.2015. godine. Glavne teme su bile Smjernice za kliničku praksu i procjena zdravstvenih tehnologija. Pored domaćina i predstavnika iz Bosne i Hercegovine na ovom skupu su učestvovali i predstavnici Finske, Francuske, Nizozemske, Njemačke i Engleske. Namjera organizatora je bila da skrene pažnju zdravstvenih profesionalaca u vezi sa metodima i alatima za razvoj smjernica za kliničku praksu i identificira oblasti u kojima su potrebna poboljšanja te da približi ključne aktere u javnom zdravstvu, obrazovanju i industriji u cilju zajedničkog i aktvnog pristupa rješavanju postojećih izazova.

Na marginama ovog skupa organiziran je sastanak i radionica sa učešćem istaknutih zdravstvenih profesionalca iz oblasti poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite iz Azarbejdžana, Bosne i Hercegovine, Kazahstana, Kirgistana. Makedonije, Crne Gore i Turske. Ovaj sastanak je organiziran kao Prvi Euroazijski HTA forum i dio Euroazijske HTA inicijative. Učesnici su dali svoje prijedloge koji se tiču identifikacije mogućnosti za zajedničku suradnju i prodiskutirali izazove za razvoj medicine utemeljene na dokazima i procjene zdravstvenih tehnologija u ovim zemljama.

 

 


Edukacija

13.03.2015.

Održana 21. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) privodi kraju edukaciju zdravstvenih profesionaloca, u okviru projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ u JU DZ Kantona Sarajevo. Kako je to i planirano edukacija 200 timova porodične medicine će biti završena krajem marta ove godine.

U prostorijama AKAZ-a 11. i 12. marta održana je 21. radionica kojoj je prisustvovalo 15 učesnika, tj. pet timova porodične medicine iz tri organizacione jedinice.

Prvog dan edukacije zdravstveni profesionalci su bili upoznati sa standardima sigurnosti, samoocjenom, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom kao i o indikatorima izvedbe. Uz to urađeni su i testovi na osnovu kojih se mogao steći uvid koliko su naučili i da li su spremni da započnu sa svim aktivnosti koje slijede u procesu uvođenja standarda sigurnosti u timove porodične/obiteljske medicine.

Nadalje, drugog dana, podijeljeni u grupe, učesnici edukacije radili su na izradi procedura koje se zahtijevaju standardima sigurnosti. Kroz praktične vježbe, svi članovi timova su obučeni kako da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Naredna edukacija će biti održana 18. i 19. marta 2015. godine.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

10.03.2015.

Obuka vanjskih ocjenjivača

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 09. i 10. marta 2015. godine je organizovala obuku za vanjske ocjenjivače za sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova.

U uvodnoj prezentaciji ukratko je urađena rekapitulacija standarda sigurnosti i kvaliteta i dato je pojašnjenje šta znači vanjska ocjena za zdravstvenu ustanovu. Nadalje, učesnici obuke su bili detaljno upoznati sa ulogom, zadacima, traženim sposobnostima za odabir vanjskog ocjenivača kao i procesom i tehnikama vanjskog pregleda. Uz to, učesnicima obuke je prezentiran i pojašnjen formular za vanjski pregled kao i načini izvještavanja vanjskog ocjenjivača i donošenje odluke o sertifikaciji i akreditaciji.

Drugog dana svi učesnici obuke su učestvovali u vježbama, simulaciji, koja je omogućila da se jasno vidi kako izgleda stvarni proces vanjske ocjene na ponuđenim modelima. To je prije svega uključivalo utvrđivanje dokaza za ispunjenost standarda/kriterija/indikatora i ocjenu pravilnosti izvršene ocjene. Uz to, na kraju obuke, urađeno je usmeno izvještavanje „menadžmenta“, kako to slijedi tokom vanjskog pregleda u zdravstvenoj ustanovi.

Ovoj obuci je prisutvovalo 14 magistara farmacije iz F BiH i 6 doktora i medicinskih sestara/tehničara iz JUDZKS.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

05.03.2015.

Održana 20. radionica
edukacija timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo odvija se u skladu sa planom. Edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz domova zdravlja kantona Sarajevo bliži se kraju. Do sada je educirano 173 tima porodične /obiteljske medicine

Dana 04.-05. marta 2015. godine održana je 20. radionica kojoj je prisustvovao 21 učesnik edukacije.

Na ovoj dvodnevnoj obuci, prvi dan, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

03.03.2015.

Završena edukacija
Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Nakon gotovo četiri mjeseca kontinuirane aktivnosti Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 03.03.2015. godine završila je edukaciju uposlenika Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u oblasti uvođenja sistema kvaliteta, koja je započela 11. novembra 2014. godine.

Učesnici edukacije su odslušali 16 edukativnih modula i u potpunosti su upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u procesu uvođenja sistema kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu.

Završni edukativni modul „Projekat u ustanovi“ prezentirala je Melka Mercvajler, prof. Nakon kratkog rezimea prezentiranih edukativnih modula, prisutni su bili upoznati o zadacima koordinatora kvaliteta, Komisije za kvalitet, kao i o procesu facilitacije i vanjske ocjene.

Veliko zanimanje učesnika edukacije kao i brojna pitanja koja su postavljali tokom prezentacije pokazali su veliku zainteresovanost i želju da se što prije započne sa ovim procesom kako bi se i ova dva zavoda našla na AKAZ-ovoj listi akreditiranih zdravstvenih ustanova.

Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je 28 učesnika.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

27.02.2015.

Obuka za osoblje apoteka

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 27. februara 2015. godine održana je obuka magistara farmacije u cilju pripreme za sertifikaciju apoteka.

Učesnicima obuke predstavljeni su sertifikacijski standardi kao i protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost da se dođe do spoznaje koje radne procese treba unaprijediti. Nadalje, prisutnim učesnicima obuke pojašnjena je facilitacija i vanjska ocjena.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura. Rezultat rada u grupama su bile tri procedure i to: Procedura za povlačenje lijekova sa tržišta, Procedura za razrješavanje dugovanja i Procedura za pohranjivanje lijekova.

U drugom dijelu obuke bilo je govora o sistemu žalbi i pohvala u apoteci i upravljanju rizikom i o indikatorima kvaliteta. Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u svoju apoteku“

Učesnici obuke pokazali su veliko interesovanje i razumijevanje za važnost uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta i želju da što prije započnu sa aktivnostima u svojim apotekama.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

27.02.2015.

Održana 19. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 25. i 26. februara 2015. godine održana je devetnaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz Kantona Sarajevo. Edukaciji u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ su se pridružili timovi porodične medicine iz domova zdravlja Livno, Bužim i Grude.

Prvog dana edukacije učesnici su bili upoznati sa standardima sigurnosti i samoocjenom, prvim zadatkom koji ih čeka nakon povratka u svoje domove zdravlja. Nadalje, nova saznanja su stekli i u oblasti upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, kao i o facilitaciji i vanjskoj ocjeni. Drugi dan obuke je sadržavao teorijsko upoznavanje sa politikama i procedurama, da bi nakon toga podijeljeni u grupe radili na izradi procedura o provođenju kliničke revizije i vađenje venske i kapilarne krvi u ambulantama. Na kraju, učesnici edukacije dobili su sugestije šta trebaju raditi po povratku u svoju ambulantu porodične/obiteljske medicine.

Naredna edukacija je planirana za 04.-05. mart 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

25.02.2015.

UNICEF Projekat „Rani rast i razvoj djece“
Obuka vanjskih ocjenjivača i facilitatora

U sklopu nastavka projekta “Rani rast i razvoj djece“” u saradnji sa UNICEF-om BiH Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja svoje aktivnosti. Tako je u prostorijama AKAZ-a 23. i 24. februara 2015. održana radionica za obuku vanjskih ocjenjivača i facilitatora u cilju uspješne ocjene i akreditacije centara za rani rast i razvoj u Federaciji BiH.

Tokom obuke, prvi dan učesnici su bili upoznati teorijski o akreditacijskim standardima i vanjskoj ocjeni, zadacima, ulozi, sposobnostima, načelima pregleda kao i o proceduri za izbor vanjskog ocjenjivača. Posebna pažnja je bila posvećena procesima i tehnici vanjskog pregleda i izvještavanju. Drugi dan obuke, bio je usmjeren na vježbe, simulaciju vanjskog pregleda koji se odnosio na utvrđivanje dokaza za ispunjenost standarda/kriterija/indikatora, ocjeni pravilnosti izvršene samoocjene i usmeno informiranje menadžmenta.

Nakon urađenih testova znanja i pokazanih sposobnosti tokom vježbi mora se naglasiti da je AKAZ dobio još 24 izuzetna suradnika.

Program obuke...

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

19.02.2015.

Održana 18. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo
- do sada educirano 160 timova -

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo i dalje je u fokusu AKAZ-ovih aktivnosti.

Tako je 18. i 19. februara u prostorijama AKAZ-a održana 18. radionica kojoj je prisustvovalo 22 učesnika ili 10 timova porodične medicine iz JU DZ Sarajevo. Prvog dana obuke prisutni su bili upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Naredna edukacija će biti održana 25. i 26. februara 2015.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

17.02.2015.

UNICEF Projekat „Bolnica-prijatelj beba“
Obuka osoblja za akreditaciju porodilišta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) 16. i 17. februara 2015. godine u sklopu nastavka projekta “Bolnica – prijatelj beba” koji radi u saradnji sa UNICEF-om BiH, je organizirala obuku osoblja za akreditaciju preostalih porodilišta u Federaciji BiH. Ovom skupu su prisustvovali zaposlenici porodilišta iz JZU Zdravstveni centar Brčko, Opća bolnica Tešanj, Opća bolnica Jajce, kao i DZ Tomislavgrad i JUDZKS, ukupno 15 zdravstvenih profesionalaca.

Ovom prilikom, pored upoznavanja sa akreditacijom u zdravstvu, djelatnošću i aktivnostima AKAZ-a, prisutni su bili upoznati sa Innocenti deklaracijom-nacionalnom legislativom, međunarodnim dokumentima o dojenju, razvoju i unapređenju prirodne ishrane dojenčadi u Bosni i Hercegovini, standardima i iskustvima akreditiranih porodilišta u F BiH.

Drugog dana učesnicima edukacije je detaljno bili pojašnjen proces uspostave sistema kvaliteta, facilitacije, proces vanjskog pregleda, sistem bodovanja, kao i cjelokupni proces od prijave do dobijanja akreditacije.

Tokom dvodnevne edukacije prisutni su pokazali veliko interesovanje da započnu sa procesom uspostavljanja sistema kvaliteta u porodilištima. Zadovoljstvo je istaknuti da nakon urađenih testova na kraju obuke učesnici edukacije su pokazali izvrsno znanje koje su ovom prilikom usvojili.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

13.02.2015.

Obuka za vanjske ocjenjivače za apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje obuku za magistre farmacije - vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka u vezi sa zakonski obaveznom, sertifikacijom apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05 i 59/11, čl. 22., 23., 25., 27., 28. i 35.). Obuka će se održati prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo 09. i 10. marta 2015. godine sa početkom u 09:00h.

Program obuke za vanjske ocjenjivače, možete pogledati OVDJE

Napominjemo da je osnovna obuka za osoblje apoteka preduvjet za zainteresirane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače. Osnovna obuka za osoblje apoteka će biti realizirana u prostorijama AKAZ-a 27. februara 2015. godine, a prijave za ovu obuku se primaju do 25.02.2015. godine.

Plan i program osnovne obuke, možete pogledati OVDJE

Obrazac prijave za osnovnu obuku, možete preuzeti OVDJE

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku vanjskih ocjenjivača izvrše najkasnije do 05.03.2015. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za obuku vanjskih ocjenjivača, možete preuzeti OVDJE


Edukacija

13.02.2015.

Održana 17. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 11. i 12. februara 2015. godine u prostorijama AKAZ-a održala 17. obuku za osoblje timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Obuci je prisustvovalo 24 učesnika, iz šest organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Na dvodnevnoj radionici učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Urađena je „Procedura o upotrebi inhalatorne terapije“, „Upućivanje pacijenta u hitnim stanjima u druge zdravstvene ustanove“ i „Savjetovanje putem telefona od strane tima“

Naredna edukacija je planirana za 18. i 19. februar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

11.02.2015.

Obuka za vanjske ocjenjivače za primarnu zdravstvenu zaštitu

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, 09. i 10. februara 2015. godine, u okviru Projekta „Uspostavljanje sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, održana je radionica - obuka, za vanjske ocjenjivače za porodičnu medicinu.

Cilj ove radionice je bila obuka i priprema zdravstvenih profesionalca iz primarne zdravstvene zaštite za poslove vanjskog ocjenjivača. S tim u vezi, na radionici bilo je govora o ulozi, sposobnostima, procedurama za selekciju, načelima pregleda, kao i o formularima za vanjski pregled. Ovom prilikom učesnici su bili upoznati i sa osnovnim principima vanjskog pregleda, zadacima i obavezama vanjskog ocjenjivača, što podrazumijeva organizacijske pripreme, pregled i ocjenu dokumentacije zdravstvene ustanove, pravila vanjskog pregleda, nadležnosti vođe tima, strukturu pregleda doma zdravlja/tima porodične medicine, kao i tehnici pregleda na kolegijalnoj osnovi.

Drugi dan obuke učesnici su bili podijeljeni u četiri grupe od šest učesnika, koje su uz pomoć facilitatora radili vježbe, kako bi im se što više približio i praktični dio zadataka koji trebaju obavljati u ulozi vanjskog ocjenjivača. Pored izvanrednih ocjena u praktičnom dijelu edukacije učesnici su pokazali svoje sposobnosti za ulogu vanjskog ocjenjivača i kroz pismenu provjeru znanja.

I ova obuka, u nizu drugih koje AKAZ obavlja, pokazala je veliku zainteresovanost i razumijevanje za važnost uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i želju zdravstvenih profesionalaca da učestvuju u ovom procesu.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa obuke...


Edukacija

06.02.2015.

Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje edukaciju osoblja apoteka za predstojeću, zakonski obaveznu, sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.). Da bi učesnicima obuke izašli u susret i smanjili odsustvovanje sa posla, organizujemo jednodnevnu obuku za osoblje apoteka (08:00 – 18:00h).

Obuka će se održati 27.02.2015. godine u prostorijama AKAZ-a , Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:00h.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa standardima kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Bit će podučeni o načinu pisanja procedura, a dobit će i primjere urađenih procedura, te kako se odnositi prema procjeni rizika u apoteci i prikupljanju indikatora. Napominjemo da je ova ova obuka preduvjet za zainteresirane kandidate koji žele da prođu obuku za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače . Ova obuka biće održana u martu, a tačan datum ove obuke biće oglašen na www.akaz.ba

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do 25.02.2015. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE


Edukacija

05.02.2015.

Održana 16. radionica za timove porodične/obiteljske medicine

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 04. i 05. februara 2015. godine, u prostorijama AKAZ-a, obuci prisustvovalo 18 učesnika, tj. osam timova porodične medicine iz pet organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su bili upoznati o djelatnostima AKAZ-a, standardima sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine, samoocjeni, facilitaciji, vanjskoj ocjeni, upravljanu rizikom i indikatorima kvaliteta. Drugi dan edukacije bio je posvećen praktičnim vježbama tj. izradi politika i procedura koje je neophodno uraditi kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja standarda sigurnosti.

Na kraju, učesnici edukacije su uradili test koji je pokazao da su stekli dovoljno znanja kako bi neometano mogli započeti proces uvođenja standarda sigurnosti u timove porodične/obiteljske medicine u svojoj zdravstvenoj ustanovi.

Naredna edukacija je planirana za 11. i 12. februar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

04.02.2015.

Završena edukacija medicinskih sestara u okviru projekta “Jačanje sestrinstva u BiH“

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 02. i 03. februara 2015. godine, održana je edukacija glavnih sestara domova zdravlja iz Kantona Sarajevo, Tomislavgrada, Breze, Kaknja, Visokog i Vareša u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“ (ProSes).

Tema završne radionice je bila „Vođenje sestrinske dokumentacije“. Ovaj edukativni modul su prezentirale dr. Lejla Mačković i Alma Kurt, dipl. medicinska sestra. U prvom dijelu radionice bilo je govora o standardima sestrinske prakse kao dogovorenoj i prihvatljivoj kvalitetnoj sestrinskoj njezi na određenom radnom mjestu, kojima se prosuđuje i evaluira sestrinska praksa. Nadalje, dr. Lejla Mačković je govorila o pojmu, vrsti, svrsi, zakonskoj regulativi i vođenju medicinske dokumentacije.

U nastavku Alma Kurt je govorila o sestrinskoj dokumentaciji, pismeno ili elektronski generisanoj informacija o korisniku zdravstvene zaštite, koja opisuje njegu ili usluge koje se pružaju. Uz to, naglašeno je da je sestrinska dokumentacija vrijedan metod koji pokazuje, da u okviru odnosa medicinske sestre/babice i pacijenta se primjenjuju profesionalna znanja, vještine i donošenje odluka u skladu sa profesionalnim standardima.

Na kraju, pravog dana edukacije, bilo je govora o kartonu sestre u zajednici i zadacima, a koji se odnose prije svega na proširenje zdravstvene zaštite van zdravstvene ustanove kao i pronalaženje i podsticanje korisnika na očuvanje i unapređenje zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima življenja.

Drugi dan održavanja radionice, kako je planirano, bio je posvećen izradi novih procedura za primarnu zdravstvenu zaštitu. Dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, dipl. med. sestra, supervizori, dogovorile su koje procedure trebaju napisati i s tim u vezi upoznale prisutne o zadacima koji im predstoje. Konačni rezultat ove radionice su bile dvije napisane procedure i to: „Procedura kojom se reguliše minimalni sadržaj sestrinske dokumentacije“ i „Procedura o kućnoj posjeti patronažne sestre novorođenom djetetu“. Uz to urađeni su i obrasci za kućnu posjetu i obrazac za primjenu procedure kojom se reguliše minimalni sadržaj sestrinske dokumentacije.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacija...


Vijest

30.01.2015.

Posjeta prim. dr Dženane Tanović AKAZ-u

Danas, 30.01.2015. godine, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, dr. Ahmed Novo i saradnici imali su čast i zadovoljstvo ugostiti generalnu direktoricu J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo, gospođu prim. dr. Dženanu Tanović.

Posjeta direktorice dr. Tanović vezana je za realizaciju projekta „ Uspostava sistema sigurnosnih standarda u JUDZKS“, koji je započet u oktobru prošle godine i u okviru kojega je predviđena sertifikacija 200 timova porodične/obiteljske medicine. Ovo je, do sada najveći projekat i saradnja u Kantonu Sarajevo koju realizira AKAZ na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Na sastanku koji je održan prilikom ove posjete, izraženo je obostrano zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima i nada da će se projekat realizirati u planiranom periodu i obimu.

 

 

 


Edukacija

29.01.2015.

Održana 15. radionica za timove porodične/obiteljske medicine

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 28. i 29. januara 2015. godine, u prostorijama AKAZ-a obuci prisustvovalo 24 učesnika, tj. devet timova porodične medicine iz pet organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo kao i jedan tim iz DZ Bužim. Do sada, AKAZ je uspio educirati 129 timova porodične medicine iz JUDZKS.

Kao i obično, tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa kako bi se stekao uvid koliko su učesnici edukacije naučili o standardima sigurnosti, procesu implementacije i cjelokupnom putu ka dobijanju sertifikacije. Uz to, kroz praktične vježbe, svi članovi timova su obučeni kako da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Naredna edukacija je planirana za 04. i 05. februar 2015. godine

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Vijest

28.01.2015.

Posjeta akreditiranoj zdravstvenoj ustanovi - Dom zdravlja Gračanica

Dr. Ahmed Novo, direktor i Melka Mercvajler, menadžer za edukaciju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) su 27.01.2015. godine, posjetili DZ Gračanicu i obavili razgovor sa direktoricom dr. Zehrom Karahasanović i njenim suradnicima o nastavku saradnje i uključivanju zaposlenika ove zdravstvene ustanove u aktivnosti facilitacije i vanjske ocjene koje provodi AKAZ.

Vrijedno iskustvo u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta koje ima DZ Gračanica, kao akreditirana zdravstvena ustanova, će biti od velike koristi tokom pripreme drugih zdravstvenih ustanova za sertifikaciju/akreditaciju u Federaciji BiH.

U nemogućnosti da predstavnici DZ Gračanica prisustvuju godišnjem skupu koordinatora kvaliteta F BiH, koji je održan sredinom decembra u Sarajevu, ovo je, također, bila prilika i da se uruče i zaslužena priznanja i to : priznanje za razmjenu dobre prakse za Dom zdravlja Gračanica, kao i priznanje za izvrsnost u kategoriji vanjski ocjenjivač koje je dobila dr. Eldina Šešlak.

 

 


Facilitacija

23.01.2015.

Započela druga faza Projekta “Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
- facilitacija educiranih timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Sarajevo -

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 23. januara 2015. godine, organiziran je sastanak AKAZ-ovih facilitatora koji su odabrani za facilitaciju timova porodične/obiteljske medicine u JUDZ Sarajevo, čime započinje i druga faza Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pored direktora AKAZ-a, dr. Ahmeda Nove i zamjenika direktora za kvalitet JUDZ Sarajevo, dr. Enesa Šačića, ovom sastanku su prisustvovali: dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, iz DZ Tuzla, dr. Katmerka Cerić, DZ Bihać, dr. Jasminka Jašić, DZ Srebrenik i dr. Melida Hasanagić iz RMC Mostar. Imajući u vidu obimnost i važnost ovog Projekta vodilo se računa o izboru zdravstvenih profesionalca koji imaju veliko iskustvo u ulozi facilitatora, kao i znanje u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvo.

Nakon AKAZ-a, sastanak je nastavljen u OJ Centar, DZ Vrazova, kome su prisustvovali zaposlenici Službe za kvalitet JU DZ Sarajevo, kao i unutrašnji facilitatori iz svih organizacionih jedinica JUDZ Sarajevo. Pored upoznavanja sa AKAZ-ovim facilitatorima, ovom prilikom data su osnovna uputstva o toku facilitacije, izboru timova porodične/obiteljske medicine, kao i vremenskom okviru u kojem je potrebno provesti sve planirane aktivnosti koje se odnose na facilitaciju.

Nakon toga svi facilitatori su otišli u prvu posjetu kako je to i planirano: dr. Melida Hasanagić - OJ Novi Grad, OJ Hadžići i OJ Trnovo, dr. Katmerka Cerić – OJ Novo Sarajevo, OJ Ilidža i OJ Ilijaš i dr. Jasminka Jašić - OJ Centar, OJ Stari Grad i OJ Vogošća.


Edukacija

22.01.2015.

Održana 14. radionica
do sada educirano 120 timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

AKAZ nastavlja sa realizacijom projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Dana 21.-22.01.2015. godine je održana i četrnaesta radionica. Činjenica je da se AKAZ sve više bliži svome cilju – održati dvadeset radionica u okviru Projekta koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovalo je ukupno 20 učesnika. I na ovoj dvodnevnoj obuci, prvi dan, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Naredna edukacija je planirana za 27.-28. junuar 2015.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

13.01.2015.

Educirano 111 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

U okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, u prostorijama AKAZ-a, 14. i 15. januara 2015. godine, održana je 13. radionica/ obuka za osoblje timova porodične/obiteljske medicine

Dvodnevna radionica, kojoj je prisustvovalo 20 učesnika iz šest organizacionih jedinica porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo te zdravstveni djelatnici iz dva tima iz DZ Stolac održavala se u prostorijama AKAZ-a. To je bila prilika učesnicima edukacije da se upoznaju sa cjelokupnim procesom uvođenja standarda sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine, što podrazumijeva izradu samoocjene, osnove upravljanja rizikom, indikatore kvaliteta, način razvoja politika i procedura, kao i proces facilitacije i vanjske ocjene. Pored teorijskog dijela učesnici edukacije su uradili i dva testa, te praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje educirani da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Do sada, od ukupno 200 koliko je planirano u ovom Projektu, educirano je 111 timova porodične/obiteljske medicine iz Kantona Sarajevo.

Naredna edukacija je planirana za 21.-22. januar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Indikatori izvedbe

13.01.2015.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH. Zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2014. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila, bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje , elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar 2015. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2015. godine , a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2015. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Prema članu 25. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu , akreditirana zdravstvena ustanova je dužna jednom godišnje izvještavati AKAZ o utvrđenim incidentima i nepovoljnim događajima kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni djelatnici i zdravstveni saradnici u procesu pružanja zdravstvenih usluga. AKAZ je ovim aktom propisao koji incidenti i nepovoljni događaji podliježu obaveznom prijavljivanju i u kojim rokovima.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti direktorima, koordinatorima kvaliteta i zdravstvenim profesionalcima u zdravstvenim ustanovama FBiH koji su učestvovali na „Danima kvaliteta u zdravstvu – Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta“ i još jednom iskazali svoju spremnost za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u svojim organizacijama. Indikatori izvedbe su definirani kroz  Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05), Akreditacijskim standardima i Politiku kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003.).

Koordinator kvaliteta prikuplja podatke za svoju zdravstvenu ustanovu i dostavlja ih AKAZ-u do 31. januara 2015. godine . Indikatore izvedbe i uputstvo možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta i šalje ga AKAZ-u do 31. januara 2015. godine isključivo u elektronskoj formi na e-mail:  koordinator@akaz.ba

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona i fax-a: 033 771-870, 033 771-880.


Edukacija

08.01.2015.

Održana dvanaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine

U Novoj 2015. godini u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) 07. i 08. januara 2015. održana je radionica u okviru projekta „ Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti “. Dvanaestoj radionici, u okviru ovog projekta, je prisustvovalo 20 učesnika obuke iz šest organizacionih jedinica, domova zdravlja Kantona Sarajevo.

Kao i na dosada održanim radionicama učesnici su upoznati sa standardima sigurnosti, samoocjenom, upravljanjem rizikom, indikatorima kvaliteta, politikama i procedurama. Pored toga, drugog dana obuke, prisutni timovi porodične/obiteljske medicine su bili u prilici da i praktično pokažu usvojena znanja na ovoj obuci.

Naredna radionica je zakazana za 14. i 15. januar ove godine.

 

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Klinička revizija

31.12.2014.

Klinička revizija zdravstvenih kartona za pacijente kojima je dijagnosticiran diabetes mellitus

Na osnovu zaključaka sa ''Dana kvaliteta u zdravstvu - Drugog stručnog seminara za koordinatore kvaliteta'' i obaveze zdravstvenih ustanova da vrše provjeru kvaliteta kliničke prakse, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je započela provođenje drugog kruga kliničke revizije u timovima porodične/obiteljske medicine u FBiH za pacijente sa diabetes mellitus-om. Zadatak koordinatora kvaliteta u domu zdravlja je da prikupi podatke u skladu sa uputstvom za 10 timova porodične/obiteljske medicine.

Klinička revizija je definisana kroz Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), Rezoluciju o diabetesu (Vlada Federacije BiH, 12.04.2012.), Akreditacijske standarde za timove porodične medicine i domove zdravlja uređene Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05) i Politiku kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003.).

AKAZ je razvio obrasce za evidentiranje kliničke revizije zdravstvenih kartona:

- Obrazac za pojedinačni pregled za timove porodične medicine;

- Zbirni obrazac koji popunjavaju članovi tima porodične medicine;

- Obrazac za koordinatora kvaliteta doma zdravlja,

- Uputstvo za koordinatore i timove porodične / obiteljske medicine.

Deset timova porodične medicine iz svakog doma zdravlja u Federaciji BiH treba da pregledaju po 30 (svaki četvrti do ukupno 30) zdravstvenih kartona svojih pacijenata oboljelih od diabetes mellitus -a i da evidentiraju potrebne podatke za 2014. godinu u obrazac za pojedinačni pregled zdravstvenih kartona.

Iz popunjenih pojedinačnih obrazaca za pregled zdravstvenih kartona, svaki tim porodične medicine popunjava jedan zbirni obrazac i dostavlja ga koordinatoru kvaliteta svog doma zdravlja do 20. januara 2015. godine.

Koordinator kvaliteta popunjava zbirni obrazac za sve timove porodične medicine svoga doma zdravlja i dostavlja ga AKAZ-u do 31. januara 2015. godine.

U prilogu se nalazi uputstvo za provođenje kliničke revizije i obrasci za timove porodične medicine i koordinatora kvaliteta.

Za tačnost popunjenog obrasca odgovara koordinator kvaliteta doma zdravlja i šalje ga AKAZ-u do 31. januara 2015. isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona i fax-a: 033 771-870, 033 771-880.


Saopštenje za medije

16.12.2014.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU:
Porodilištima 'Bolnice-prijatelji beba' i centrima za mentalno zdravlje dodijeljene akreditacije

Na „Drugom stručnom seminaru za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH“ koji se održava u Sarajevu 15. i 16. decembra porodilištima iz Zenice, Nove Bile, Livna, Gračanice, Travnika, Bihaća, Mostara i Bugojna su dodijeljene akreditacije 'Bolnica-prijatelj beba'. Dodijeljene su i akreditacije centrima za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja Novo Sarajevo, Stari Grad i Ilidža iz sastava JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te centrima za mentalno zdravlje Doma zdravlja Travnik i Regionalnog medicinskog centra „Dr. Safet Mujić“ Mostar.

„Prvi dan, ponedjeljak, posvećen je regionalnoj suradnji i na ovaj skup pozvani su predstavnici agencija za kvalitet i akreditaciju iz Beograda, Zagreba, Banjaluke, Skoplja i Direktorata za poboljšanje kvaliteta Crne Gore te predstavnik Zdravstvene mreže za jugoistočnu Evropu. Gosti će prezentirati svoje rezultate od osnivanja do danas“ , kaže Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) koja je organizator Dana zdravstva u okviru kojih se Seminar održava.

„Za drugi dan u utorak su pozvani direktori i koordinatori kvaliteta iz zdravstvenih ustanova FBIH. Prezentiramo rezultate našeg rada našim prvim suradnicima i kolegama iz zdravstvenih ustanova FBiH. Također, naši partneri s kojima realiziramo brojne projekte predstaviće svoje aktivnosti: od UNICEF-a, SDC-a (Swiss Agency for Development and Cooperation) pa do Svjetske zdravstvene organizacije i Federalnog ministarstva zdravstva. Ovaj skup održavamo drugu godinu zaredom i želimo da postane tradicionalan jer je ovo sjajna prilika da razmijenimo iskustva i primjere dobre prakse kojih itekako ima“, kazao je dr. Novo dodajući kako će biti dodijeljena i i priznanja za istaknute suradnike AKAZ-a po kategorijama: šampion kvaliteta, priznanje za izvrsnost, menadžer zdravstvene ustanove, koordinator kvaliteta, vanjski ocjenjivači, razmjena dobre prakse, facilitator i drugi bitni akteri.

Fokusirane akreditacije 'Bolnica-prijatelj beba' s trajanjem od tri godine dobili su Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kantonalne bolnice Zenica, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Odjel za ženske bolesti i porode Županijske bolnice "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno, Ginekološki odjel Opće bolnice “Dr Mustafa Beganović” Gračanica, Ginekološko-porođajna služba JU Bolnice Travnik, Medicinski odjel za ginekologiju i akušerstvo Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać, Odjel za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Centar za majku i dijete Regionalnog medicinskog centra "Dr.Safet Mujić" Mostar i Porodilište Opće bolnice Bugojno.

Lista učesnika ...

Program Seminara ...

Fotografije sa Seminara ...


Akreditacija

15.07.2014.

Održana ceremonija uručenja akreditacija zdravstvenim ustanovama

U Federalnom ministarstvu zdravstva je 14.07.2014. godine održana ceremonija dodjele akreditacija zdravstvenim ustanovama i odjelima koji su po ocjeni Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) ispunili propisane standarde i kriterije.

Prisutne direktore i predstavnike zdravstvenih ustanova je pozdravio Federalni ministar zdravstva prof. dr. Rusmir Mesihović koji je u svome obraćanju istakao važnost i značaj uvođenje sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove kao opredjeljenje Ministarstva zdravstva u okviru reforme zdravstvenog sektora u FBiH da podrži ovaj proces.

Također, dobitnicima akreditacije se obratio i dr. sc. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, koji je naglasio da je akreditacija rezultat dugotrajnog rada, razumijevanja značaja uvođenja sistema kvaliteta i opredjeljenosti zdravstenih ustanova da svojim korisnicima pružaju sigurne i kvalitetne usluge u skladu sa propisanim standardima. Dr. Novo se zahvalio na suradnji zdravstvenim djelatnicima i menadžmentu akreditiranih zdravstvenih ustanova, uposlenicima AKAZ-a na velikom zalaganju i Federalnom ministarstvu zdravstva te ministru Mesihoviću na podršci.

Dr. Zoran Riđanović, dugogodišnji direktor i suradnik AKAZ-a, je ovom prilikom naglasio da akreditacija i obavezuje. To znači da sve zdravstvene ustanove koje su dobile akreditaciju moraju biti primjer svim drugim zdravstvenim ustanovama u kontinuiranom procesu uspostavljanja kvaliteta.

Akreditacija je uručena Domu zdravlja Gračanica, centrima za mentalno zdravlje domova zdravlja: Srebrenik, Bihać, Tuzla, Vitez, Zenica, Vogošća i Novi Grad Sarajevo, kao i porodilištima Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo koje su akreditirane kao „bolnice prijatelji beba“.

Fotografije sa dodjele akreditacija...

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker