AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
KONTAKT
MAPA SAJTA

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

REGISTAR AKREDITIRANIH USTANOVA


Osnovni podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)
Edukacija

27.03.2015.

Održana napredna obuka osoblja drop-in centara u FBiH

U okviru Projekta Akreditacija drop-in centara u FBiH koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa UG Margina, 27. marta 2015. godine u prostorijama AKAZ-a održana je napredna obuka za osoblje šest drop in centara u FBiH.

Cilj obuke je bio da se učesnicima predoči proces vanjske ocjene, proces i tehnika vanjskog pregleda. Ovom prilikom prisutni su upoznati i o ulozi vanjskog ocjenjivača, zadacima, sposobnostima, kao i procedurama koje AKAZ koristi prilikom izbora vanjskih ocjenjivača. Uz to, učesnici edukacije su radili i praktičnu vježbu, ocjena pravilnosti izrade samoocjene, kako bi ima se na najbolji način objasnio i približio ovaj proces kao i vanjska ocjena.

Nakon završene edukacije zaposlenici drop-in centara započinju sa finalnim pripremama za akreditaciju, koja se planira za sredinu ove godine.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

26.03.2015.

Završena edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo
-educirano 197 timova-

Edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo je završena. Zaposlenici i vanjski saradnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 25. i 26. marta 2015. godine su održali 23. obuku kojoj je prisustvovalo devet timova porodične/obiteljske medicine. Ukupan broj educiranih timova porodične/obiteljske medicine iznosi 197.

Kao i na do sada održanim radionicama, učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Urađena je „Procedura o prijavljivanju zaraznih bolesti“ i „Procedura standardizovanog postupka postavljanja periferne intravenske kanile“

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji AKAZ realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo se odvija prema planu. Timovi koji su završili edukaciju u 2014. godini užurbano se pripremaju za vanjsku ocjenu/sertifikaciju uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora. Velika zainteresovanost učesnika edukacije da aktivno sudjeluju u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta daje nadu da će ovaj Projekat polučiti izvrsne rezultate u korist pacijenata/korisnika zdravstvenih usluga, ali i zdravstvenih profesionalaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Kantona Sarajevo.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Simpozij

23.03.2015.

Drugi Simpozij magistara farmacije Kantona Tuzla

Predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) su na poziv Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona učestvovali na Drugom simpoziju magistara farmacije Tuzlanskog Kantona koji se održavao 21.-22.03.2015. godine u Tuzli, hotel Tuzla.

Simpozij na temu: „Farmaceut stručnjak u različitim oblastima“ je organizovala Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona i obradio je veoma zanimljive i aktuelne teme iz struke. Drugog dana simpozija su održana i predavanja AKAZ-a, a po pitanju aktuelne teme: zakonski obavezna sertifikacije apoteka .

Predavanje je održao direktor AKAZ-a, dr.sci.med Ahmed Novo, na temu „Sertifikacija apoteka u Federaciji Bosne i Hercegovine “ gdje su rekapitulirane zakonske obaveze AKAZ-a i apoteka, akreditacije i sertifikacije u zdravstvenim ustanovama te sumirani rezultati, veoma uspješne edukacije i obuke za magistre farmacije u proteklom periodu. Kao rezultat toga imamo obučena 172 djelatnika apoteka, a 25 magistra farmacije je uspješno položilo obuku za vanjskog ocjenjivača.

Ova tema je zauzela važno mjesto u diskusiji magistara farmacije i okruglom stolu koji je organiziran nakon predavanja.

Program Simpozija...


Novosti

20.03.2015.

Kutak za EBM trenutak

Agencija za kvalitet i akreditaciju Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ) je pokrenula novu stranicu pod nazivom "Kutak za EBM trenutak" s ciljem da promovira medicinu zasnovanu na dokazima, tako što će ljekarima, donosiocima odluka u zdravstvu, pacijentima, kao i ostalim učesnicima u zdravstvenom sistemu olakšati pristup informacijama, ali i razumijevanje, kritički pristup dokazima i adekvatno korištenje istih u vlastitom okruženju. Danas, više nego ikad, neophodno je trajno raditi na širenju znanja koja će omogućiti učesnicima u zdravstvenim sistemima da sami ocijene kvalitetu ponuđenih informacija, te na osnovu najkvalitetnijih informacija donose kvalitetne odluke. Zato ćete na ovoj stranici pronaći linkove za mnoge korisne stranice na kojima ćete moći sami provjeravati informacije.

Priručnik za razvoj i primjenu kliničkih puteva

U zadnje vrijeme, naročito danas u vrijeme globalne ekonomske krize i recesije, intenzivni pritisak na zdravstveni sektor kako bi se smanjili troškovi zdravstvene zaštite uticao je na mnoge zdravstvene organizacije u cilju potrage za rješenjem kako bi se resursi koristili racionalno, potrošnja reducirala, a da se u isto vrijeme osigura i unaprijedi kvalitet zdravstvene zaštite. Klinički put je nov koncept i korisno sredstvo za unapređenje međuprofesionalnih komunikacija, komunikacija s pacijentom i njegovom porodicom, koordinacije zaštite kroz cijelu epizodu tretmana i preko granica kliničkih disciplina, obično za više od jednog aspekta zdravstvene zaštite (dijagnostika, intervencije, tretman). U tu svrhu Agencija je obogatila zbirku publikacija sa novim priručnikom za razvoj i primjenu kliničkih puteva.

Više možete potražiti stranici Klinički putevi


Edukacija

19.03.2015.

Održana 22. radionica
obuka timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

AKAZ nastavlja sa realizacijom projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Dana 18.-19.03.2015. godine je održana 22 radionica. Činjenica je da se AKAZ sve više bliži svome cilju – obučiti oko 200 timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovalo je ukupno 20 učesnika. Prvi dan edukacij, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Kroz rad u timovima urađeni su nacrti tri procedure i to: „Standardizirani postupak mjerenja tjelesne temperature aksilarno“, „Standardizirani postupak mjerenja tjelesne temperature rektalno“ i „Standardizirani postupak primjene kisika u terapijske svrhe“. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Posljednja radionica je planirana za 25.-26. mart. 2015.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

19.03.2015.

AKAZ započeo edukaciju timova porodične medicine
u domovima zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradiška, Usora i privatnoj poliklinici MEDICUS

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 17. marta 2015. godine, započela je sa edukacijom zdravstvenih djelatnika, timova prodične medicine iz domova zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradiška, Usora. Njima su se pridružili i predstavnici privatne poliklinike Medicus iz Tešnja.

Edukacija se održavala u Domu zdravlja Tešanj. Nakon uvodnog izlaganja Melke Mercvajler, prof. , koja je prisutne upoznala o historijatu, funkcijama i aktivnostima AKAZ-a, programu edukacije i obuke zdravstvenih profesionalca, dr. Zoran Riđanović je prezentirao prvi edukativni modul „Uspostavljanje sistema kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/porodičnoj medicini“ .

Imajući u vidu da je primarna zdravstvena zaštita fundamentalna za visokokvalitetni zdravstveni sistem i za osiguranje i povjerenje javnosti, jer predstavlja mjesto prvog kontakta korisnika sa zdravstvenom službom, neophodno joj je posvetii posebnu pažnju, naglasio je dr, Z. Riđanovič. Nadalje, ovom prilikom bilo je govora o principima sistema za poboljšanje kvaliteta, upravljanju rizikom, uključivanju timova porodične medicine u sistem kvaliteta doma zdravlja, organizacijskoj strukturi za upravljenje sigiurnosti i kvalitetom, unutrašnjoj provjeri sigurnosti i kvaliteta, kao i o ulozi menadžmenta u neometanom odvijanju ovog procesa.

Prvom edukativnom modulu je prisustvovalo 32 učesnika. Prisutni su pokazali veliko interesovanje u oblasti razvoja kulture sigurnosti i kvaliteta i volju da što prije započnu sa ovim procesom.

Fotografije sa edukacije...


Konkurs

16.03.2015.

Na osnovu člana 28. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ broj 59/05 i 52/11), člana 23. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 94/07), Mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta te odluke Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH broj 02-02-879-3/14 od 29.12.2014. godine, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta

Osnovni uvjeti:
Kandidati za ovlaštenog ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta (vanjski ocjenjivač) mogu biti istaknuti stručnjaci iz područja zdravstvenog usmjerenja sa najmanje deset (10) godina odgovarajućeg radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva.

Rok za podnošenje prijave:
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na web-stranici Agencije: www.akaz.ba.

Za više informacija možete pogledati ovdje...


Konferencija

16.03.2015.

1st Eurasian Health Technology Assessment Forum

Na poziv organizatora, Nacionalne asocijacije Turske za medicinu utemeljenu na dokazima, dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a i dr. Siniša Stević, direktor ASKVA-e su učestvovali na „Drugom simpoziju o medicini utemeljenoj na dokazima“ i „Četvrtom nacionalnom forumu za procjenu zdravstvenih tehnologija (HTA)“ koji su održani u Ankari, Turska 12. i 13.03.2015. godine. Glavne teme su bile Smjernice za kliničku praksu i procjena zdravstvenih tehnologija. Pored domaćina i predstavnika iz Bosne i Hercegovine na ovom skupu su učestvovali i predstavnici Finske, Francuske, Nizozemske, Njemačke i Engleske. Namjera organizatora je bila da skrene pažnju zdravstvenih profesionalaca u vezi sa metodima i alatima za razvoj smjernica za kliničku praksu i identificira oblasti u kojima su potrebna poboljšanja te da približi ključne aktere u javnom zdravstvu, obrazovanju i industriji u cilju zajedničkog i aktvnog pristupa rješavanju postojećih izazova.

Na marginama ovog skupa organiziran je sastanak i radionica sa učešćem istaknutih zdravstvenih profesionalca iz oblasti poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite iz Azarbejdžana, Bosne i Hercegovine, Kazahstana, Kirgistana. Makedonije, Crne Gore i Turske. Ovaj sastanak je organiziran kao Prvi Euroazijski HTA forum i dio Euroazijske HTA inicijative. Učesnici su dali svoje prijedloge koji se tiču identifikacije mogućnosti za zajedničku suradnju i prodiskutirali izazove za razvoj medicine utemeljene na dokazima i procjene zdravstvenih tehnologija u ovim zemljama.

 

 


Edukacija

13.03.2015.

Održana 21. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) privodi kraju edukaciju zdravstvenih profesionaloca, u okviru projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ u JU DZ Kantona Sarajevo. Kako je to i planirano edukacija 200 timova porodične medicine će biti završena krajem marta ove godine.

U prostorijama AKAZ-a 11. i 12. marta održana je 21. radionica kojoj je prisustvovalo 15 učesnika, tj. pet timova porodične medicine iz tri organizacione jedinice.

Prvog dan edukacije zdravstveni profesionalci su bili upoznati sa standardima sigurnosti, samoocjenom, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom kao i o indikatorima izvedbe. Uz to urađeni su i testovi na osnovu kojih se mogao steći uvid koliko su naučili i da li su spremni da započnu sa svim aktivnosti koje slijede u procesu uvođenja standarda sigurnosti u timove porodične/obiteljske medicine.

Nadalje, drugog dana, podijeljeni u grupe, učesnici edukacije radili su na izradi procedura koje se zahtijevaju standardima sigurnosti. Kroz praktične vježbe, svi članovi timova su obučeni kako da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Naredna edukacija će biti održana 18. i 19. marta 2015. godine.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

10.03.2015.

Obuka vanjskih ocjenjivača

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 09. i 10. marta 2015. godine je organizovala obuku za vanjske ocjenjivače za sertifikaciju i akreditaciju zdravstvenih ustanova.

U uvodnoj prezentaciji ukratko je urađena rekapitulacija standarda sigurnosti i kvaliteta i dato je pojašnjenje šta znači vanjska ocjena za zdravstvenu ustanovu. Nadalje, učesnici obuke su bili detaljno upoznati sa ulogom, zadacima, traženim sposobnostima za odabir vanjskog ocjenivača kao i procesom i tehnikama vanjskog pregleda. Uz to, učesnicima obuke je prezentiran i pojašnjen formular za vanjski pregled kao i načini izvještavanja vanjskog ocjenjivača i donošenje odluke o sertifikaciji i akreditaciji.

Drugog dana svi učesnici obuke su učestvovali u vježbama, simulaciji, koja je omogućila da se jasno vidi kako izgleda stvarni proces vanjske ocjene na ponuđenim modelima. To je prije svega uključivalo utvrđivanje dokaza za ispunjenost standarda/kriterija/indikatora i ocjenu pravilnosti izvršene ocjene. Uz to, na kraju obuke, urađeno je usmeno izvještavanje „menadžmenta“, kako to slijedi tokom vanjskog pregleda u zdravstvenoj ustanovi.

Ovoj obuci je prisutvovalo 14 magistara farmacije iz F BiH i 6 doktora i medicinskih sestara/tehničara iz JUDZKS.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

05.03.2015.

Održana 20. radionica
edukacija timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo odvija se u skladu sa planom. Edukacija timova porodične/obiteljske medicine iz domova zdravlja kantona Sarajevo bliži se kraju. Do sada je educirano 173 tima porodične /obiteljske medicine

Dana 04.-05. marta 2015. godine održana je 20. radionica kojoj je prisustvovao 21 učesnik edukacije.

Na ovoj dvodnevnoj obuci, prvi dan, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

03.03.2015.

Završena edukacija
Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Nakon gotovo četiri mjeseca kontinuirane aktivnosti Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 03.03.2015. godine završila je edukaciju uposlenika Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u oblasti uvođenja sistema kvaliteta, koja je započela 11. novembra 2014. godine.

Učesnici edukacije su odslušali 16 edukativnih modula i u potpunosti su upoznati sa cjelokupnim procesom i zadacima u procesu uvođenja sistema kvaliteta, kako bi neometano započeli sa aktivnostima koje im predstoje u narednom periodu.

Završni edukativni modul „Projekat u ustanovi“ prezentirala je Melka Mercvajler, prof. Nakon kratkog rezimea prezentiranih edukativnih modula, prisutni su bili upoznati o zadacima koordinatora kvaliteta, Komisije za kvalitet, kao i o procesu facilitacije i vanjske ocjene.

Veliko zanimanje učesnika edukacije kao i brojna pitanja koja su postavljali tokom prezentacije pokazali su veliku zainteresovanost i želju da se što prije započne sa ovim procesom kako bi se i ova dva zavoda našla na AKAZ-ovoj listi akreditiranih zdravstvenih ustanova.

Ceritifikat o uspješno završenoj edukacije dobilo je 28 učesnika.

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

27.02.2015.

Obuka za osoblje apoteka

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 27. februara 2015. godine održana je obuka magistara farmacije u cilju pripreme za sertifikaciju apoteka.

Učesnicima obuke predstavljeni su sertifikacijski standardi kao i protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama. Protokol je predstavljen sa namjerom da približi uspostavu sistema sigurnosti osoblju apoteke i da olakša put do sertifikacije. Uz to, detaljno je pojašnjena i samoocjena koja je prvi korak u uspostavljanju sistema sigurnosti i ispunjenosti optimalnih standarda, kao i mogućnost da se dođe do spoznaje koje radne procese treba unaprijediti. Nadalje, prisutnim učesnicima obuke pojašnjena je facilitacija i vanjska ocjena.

Jedan dio obuke bio je posvećen teorijskom objašnjenu politika i procedura, da bi nakon toga učesnici obuke bili podijeljeni u grupe kako bi radili na izradi procedura. Rezultat rada u grupama su bile tri procedure i to: Procedura za povlačenje lijekova sa tržišta, Procedura za razrješavanje dugovanja i Procedura za pohranjivanje lijekova.

U drugom dijelu obuke bilo je govora o sistemu žalbi i pohvala u apoteci i upravljanju rizikom i o indikatorima kvaliteta. Obuka je završena odgovorom na pitanje „Šta da radim kada se vratim u svoju apoteku“

Učesnici obuke pokazali su veliko interesovanje i razumijevanje za važnost uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta i želju da što prije započnu sa aktivnostima u svojim apotekama.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

27.02.2015.

Održana 19. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 25. i 26. februara 2015. godine održana je devetnaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz Kantona Sarajevo. Edukaciji u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ su se pridružili timovi porodične medicine iz domova zdravlja Livno, Bužim i Grude.

Prvog dana edukacije učesnici su bili upoznati sa standardima sigurnosti i samoocjenom, prvim zadatkom koji ih čeka nakon povratka u svoje domove zdravlja. Nadalje, nova saznanja su stekli i u oblasti upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, kao i o facilitaciji i vanjskoj ocjeni. Drugi dan obuke je sadržavao teorijsko upoznavanje sa politikama i procedurama, da bi nakon toga podijeljeni u grupe radili na izradi procedura o provođenju kliničke revizije i vađenje venske i kapilarne krvi u ambulantama. Na kraju, učesnici edukacije dobili su sugestije šta trebaju raditi po povratku u svoju ambulantu porodične/obiteljske medicine.

Naredna edukacija je planirana za 04.-05. mart 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

25.02.2015.

UNICEF Projekat „Rani rast i razvoj djece“
Obuka vanjskih ocjenjivača i facilitatora

U sklopu nastavka projekta “Rani rast i razvoj djece“” u saradnji sa UNICEF-om BiH Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja svoje aktivnosti. Tako je u prostorijama AKAZ-a 23. i 24. februara 2015. održana radionica za obuku vanjskih ocjenjivača i facilitatora u cilju uspješne ocjene i akreditacije centara za rani rast i razvoj u Federaciji BiH.

Tokom obuke, prvi dan učesnici su bili upoznati teorijski o akreditacijskim standardima i vanjskoj ocjeni, zadacima, ulozi, sposobnostima, načelima pregleda kao i o proceduri za izbor vanjskog ocjenjivača. Posebna pažnja je bila posvećena procesima i tehnici vanjskog pregleda i izvještavanju. Drugi dan obuke, bio je usmjeren na vježbe, simulaciju vanjskog pregleda koji se odnosio na utvrđivanje dokaza za ispunjenost standarda/kriterija/indikatora, ocjeni pravilnosti izvršene samoocjene i usmeno informiranje menadžmenta.

Nakon urađenih testova znanja i pokazanih sposobnosti tokom vježbi mora se naglasiti da je AKAZ dobio još 24 izuzetna suradnika.

Program obuke...

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

19.02.2015.

Održana 18. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo
- do sada educirano 160 timova -

Projekat „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizira u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo i dalje je u fokusu AKAZ-ovih aktivnosti.

Tako je 18. i 19. februara u prostorijama AKAZ-a održana 18. radionica kojoj je prisustvovalo 22 učesnika ili 10 timova porodične medicine iz JU DZ Sarajevo. Prvog dana obuke prisutni su bili upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Naredna edukacija će biti održana 25. i 26. februara 2015.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

17.02.2015.

UNICEF Projekat „Bolnica-prijatelj beba“
Obuka osoblja za akreditaciju porodilišta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) 16. i 17. februara 2015. godine u sklopu nastavka projekta “Bolnica – prijatelj beba” koji radi u saradnji sa UNICEF-om BiH, je organizirala obuku osoblja za akreditaciju preostalih porodilišta u Federaciji BiH. Ovom skupu su prisustvovali zaposlenici porodilišta iz JZU Zdravstveni centar Brčko, Opća bolnica Tešanj, Opća bolnica Jajce, kao i DZ Tomislavgrad i JUDZKS, ukupno 15 zdravstvenih profesionalaca.

Ovom prilikom, pored upoznavanja sa akreditacijom u zdravstvu, djelatnošću i aktivnostima AKAZ-a, prisutni su bili upoznati sa Innocenti deklaracijom-nacionalnom legislativom, međunarodnim dokumentima o dojenju, razvoju i unapređenju prirodne ishrane dojenčadi u Bosni i Hercegovini, standardima i iskustvima akreditiranih porodilišta u F BiH.

Drugog dana učesnicima edukacije je detaljno bili pojašnjen proces uspostave sistema kvaliteta, facilitacije, proces vanjskog pregleda, sistem bodovanja, kao i cjelokupni proces od prijave do dobijanja akreditacije.

Tokom dvodnevne edukacije prisutni su pokazali veliko interesovanje da započnu sa procesom uspostavljanja sistema kvaliteta u porodilištima. Zadovoljstvo je istaknuti da nakon urađenih testova na kraju obuke učesnici edukacije su pokazali izvrsno znanje koje su ovom prilikom usvojili.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

13.02.2015.

Obuka za vanjske ocjenjivače za apoteke

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje obuku za magistre farmacije - vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka u vezi sa zakonski obaveznom, sertifikacijom apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05 i 59/11, čl. 22., 23., 25., 27., 28. i 35.). Obuka će se održati prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo 09. i 10. marta 2015. godine sa početkom u 09:00h.

Program obuke za vanjske ocjenjivače, možete pogledati OVDJE

Napominjemo da je osnovna obuka za osoblje apoteka preduvjet za zainteresirane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače. Osnovna obuka za osoblje apoteka će biti realizirana u prostorijama AKAZ-a 27. februara 2015. godine, a prijave za ovu obuku se primaju do 25.02.2015. godine.

Plan i program osnovne obuke, možete pogledati OVDJE

Obrazac prijave za osnovnu obuku, možete preuzeti OVDJE

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku vanjskih ocjenjivača izvrše najkasnije do 05.03.2015. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac prijave za obuku vanjskih ocjenjivača, možete preuzeti OVDJE


Edukacija

13.02.2015.

Održana 17. radionica za timove porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 11. i 12. februara 2015. godine u prostorijama AKAZ-a održala 17. obuku za osoblje timova porodične/obiteljske medicine u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Obuci je prisustvovalo 24 učesnika, iz šest organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Na dvodnevnoj radionici učesnici edukacije su bili upoznati sa sadržajem sertifikacijskih standarda za timove porodične/obiteljske medicine, kako se izrađuje samoocjena te šta su facilitacija i vanjska ocjena, osnove upravljanja rizikom, indikatorima kvaliteta, razvojem politika i procedura. Drugi dan obuke zdravstveni profesionalci su uradili praktične vježbe koje su se odnosile na pisanje procedura, kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti. Urađena je „Procedura o upotrebi inhalatorne terapije“, „Upućivanje pacijenta u hitnim stanjima u druge zdravstvene ustanove“ i „Savjetovanje putem telefona od strane tima“

Naredna edukacija je planirana za 18. i 19. februar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

11.02.2015.

Obuka za vanjske ocjenjivače za primarnu zdravstvenu zaštitu

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH, 09. i 10. februara 2015. godine, u okviru Projekta „Uspostavljanje sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, održana je radionica - obuka, za vanjske ocjenjivače za porodičnu medicinu.

Cilj ove radionice je bila obuka i priprema zdravstvenih profesionalca iz primarne zdravstvene zaštite za poslove vanjskog ocjenjivača. S tim u vezi, na radionici bilo je govora o ulozi, sposobnostima, procedurama za selekciju, načelima pregleda, kao i o formularima za vanjski pregled. Ovom prilikom učesnici su bili upoznati i sa osnovnim principima vanjskog pregleda, zadacima i obavezama vanjskog ocjenjivača, što podrazumijeva organizacijske pripreme, pregled i ocjenu dokumentacije zdravstvene ustanove, pravila vanjskog pregleda, nadležnosti vođe tima, strukturu pregleda doma zdravlja/tima porodične medicine, kao i tehnici pregleda na kolegijalnoj osnovi.

Drugi dan obuke učesnici su bili podijeljeni u četiri grupe od šest učesnika, koje su uz pomoć facilitatora radili vježbe, kako bi im se što više približio i praktični dio zadataka koji trebaju obavljati u ulozi vanjskog ocjenjivača. Pored izvanrednih ocjena u praktičnom dijelu edukacije učesnici su pokazali svoje sposobnosti za ulogu vanjskog ocjenjivača i kroz pismenu provjeru znanja.

I ova obuka, u nizu drugih koje AKAZ obavlja, pokazala je veliku zainteresovanost i razumijevanje za važnost uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu i želju zdravstvenih profesionalaca da učestvuju u ovom procesu.

Program obuke...

Lista učesnika...

Fotografije sa obuke...


Edukacija

06.02.2015.

Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje edukaciju osoblja apoteka za predstojeću, zakonski obaveznu, sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ br. 40/10, čl. 12., 57. i 72.). Da bi učesnicima obuke izašli u susret i smanjili odsustvovanje sa posla, organizujemo jednodnevnu obuku za osoblje apoteka (08:00 – 18:00h).

Obuka će se održati 27.02.2015. godine u prostorijama AKAZ-a , Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:00h.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa standardima kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve. Bit će podučeni o načinu pisanja procedura, a dobit će i primjere urađenih procedura, te kako se odnositi prema procjeni rizika u apoteci i prikupljanju indikatora. Napominjemo da je ova ova obuka preduvjet za zainteresirane kandidate koji žele da prođu obuku za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače . Ova obuka biće održana u martu, a tačan datum ove obuke biće oglašen na www.akaz.ba

Molimo sve zainteresovane da uplate i prijave za obuku izvrše najkasnije do 25.02.2015. godine. Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a apoteke@akaz.ba  i na broj telefona 033/771-875.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE


Edukacija

05.02.2015.

Održana 16. radionica za timove porodične/obiteljske medicine

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 04. i 05. februara 2015. godine, u prostorijama AKAZ-a, obuci prisustvovalo 18 učesnika, tj. osam timova porodične medicine iz pet organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo.

Tokom edukacije zdravstveni profesionalci su bili upoznati o djelatnostima AKAZ-a, standardima sigurnosti za timove porodične/obiteljske medicine, samoocjeni, facilitaciji, vanjskoj ocjeni, upravljanu rizikom i indikatorima kvaliteta. Drugi dan edukacije bio je posvećen praktičnim vježbama tj. izradi politika i procedura koje je neophodno uraditi kako bi svi članovi timova bili što bolje obučeni da započnu sa radom u oblasti uvođenja standarda sigurnosti.

Na kraju, učesnici edukacije su uradili test koji je pokazao da su stekli dovoljno znanja kako bi neometano mogli započeti proces uvođenja standarda sigurnosti u timove porodične/obiteljske medicine u svojoj zdravstvenoj ustanovi.

Naredna edukacija je planirana za 11. i 12. februar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

04.02.2015.

Završena edukacija medicinskih sestara u okviru projekta “Jačanje sestrinstva u BiH“

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 02. i 03. februara 2015. godine, održana je edukacija glavnih sestara domova zdravlja iz Kantona Sarajevo, Tomislavgrada, Breze, Kaknja, Visokog i Vareša u okviru Projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“ (ProSes).

Tema završne radionice je bila „Vođenje sestrinske dokumentacije“. Ovaj edukativni modul su prezentirale dr. Lejla Mačković i Alma Kurt, dipl. medicinska sestra. U prvom dijelu radionice bilo je govora o standardima sestrinske prakse kao dogovorenoj i prihvatljivoj kvalitetnoj sestrinskoj njezi na određenom radnom mjestu, kojima se prosuđuje i evaluira sestrinska praksa. Nadalje, dr. Lejla Mačković je govorila o pojmu, vrsti, svrsi, zakonskoj regulativi i vođenju medicinske dokumentacije.

U nastavku Alma Kurt je govorila o sestrinskoj dokumentaciji, pismeno ili elektronski generisanoj informacija o korisniku zdravstvene zaštite, koja opisuje njegu ili usluge koje se pružaju. Uz to, naglašeno je da je sestrinska dokumentacija vrijedan metod koji pokazuje, da u okviru odnosa medicinske sestre/babice i pacijenta se primjenjuju profesionalna znanja, vještine i donošenje odluka u skladu sa profesionalnim standardima.

Na kraju, pravog dana edukacije, bilo je govora o kartonu sestre u zajednici i zadacima, a koji se odnose prije svega na proširenje zdravstvene zaštite van zdravstvene ustanove kao i pronalaženje i podsticanje korisnika na očuvanje i unapređenje zdravlja, posebno u najosjetljivijim razdobljima življenja.

Drugi dan održavanja radionice, kako je planirano, bio je posvećen izradi novih procedura za primarnu zdravstvenu zaštitu. Dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, dipl. med. sestra, supervizori, dogovorile su koje procedure trebaju napisati i s tim u vezi upoznale prisutne o zadacima koji im predstoje. Konačni rezultat ove radionice su bile dvije napisane procedure i to: „Procedura kojom se reguliše minimalni sadržaj sestrinske dokumentacije“ i „Procedura o kućnoj posjeti patronažne sestre novorođenom djetetu“. Uz to urađeni su i obrasci za kućnu posjetu i obrazac za primjenu procedure kojom se reguliše minimalni sadržaj sestrinske dokumentacije.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacija...


Vijest

30.01.2015.

Posjeta prim. dr Dženane Tanović AKAZ-u

Danas, 30.01.2015. godine, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, dr. Ahmed Novo i saradnici imali su čast i zadovoljstvo ugostiti generalnu direktoricu J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo, gospođu prim. dr. Dženanu Tanović.

Posjeta direktorice dr. Tanović vezana je za realizaciju projekta „ Uspostava sistema sigurnosnih standarda u JUDZKS“, koji je započet u oktobru prošle godine i u okviru kojega je predviđena sertifikacija 200 timova porodične/obiteljske medicine. Ovo je, do sada najveći projekat i saradnja u Kantonu Sarajevo koju realizira AKAZ na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Na sastanku koji je održan prilikom ove posjete, izraženo je obostrano zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima i nada da će se projekat realizirati u planiranom periodu i obimu.

 

 

 


Edukacija

29.01.2015.

Održana 15. radionica za timove porodične/obiteljske medicine

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) nastavlja sa aktivnostima u okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Tako je 28. i 29. januara 2015. godine, u prostorijama AKAZ-a obuci prisustvovalo 24 učesnika, tj. devet timova porodične medicine iz pet organizacionih jedinica porodične medicine JUDZ Kantona Sarajevo kao i jedan tim iz DZ Bužim. Do sada, AKAZ je uspio educirati 129 timova porodične medicine iz JUDZKS.

Kao i obično, tokom edukacije zdravstveni profesionalci su uradili dva testa kako bi se stekao uvid koliko su učesnici edukacije naučili o standardima sigurnosti, procesu implementacije i cjelokupnom putu ka dobijanju sertifikacije. Uz to, kroz praktične vježbe, svi članovi timova su obučeni kako da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Naredna edukacija je planirana za 04. i 05. februar 2015. godine

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Vijest

28.01.2015.

Posjeta akreditiranoj zdravstvenoj ustanovi - Dom zdravlja Gračanica

Dr. Ahmed Novo, direktor i Melka Mercvajler, menadžer za edukaciju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) su 27.01.2015. godine, posjetili DZ Gračanicu i obavili razgovor sa direktoricom dr. Zehrom Karahasanović i njenim suradnicima o nastavku saradnje i uključivanju zaposlenika ove zdravstvene ustanove u aktivnosti facilitacije i vanjske ocjene koje provodi AKAZ.

Vrijedno iskustvo u oblasti uvođenja sistema sigurnosti i kvaliteta koje ima DZ Gračanica, kao akreditirana zdravstvena ustanova, će biti od velike koristi tokom pripreme drugih zdravstvenih ustanova za sertifikaciju/akreditaciju u Federaciji BiH.

U nemogućnosti da predstavnici DZ Gračanica prisustvuju godišnjem skupu koordinatora kvaliteta F BiH, koji je održan sredinom decembra u Sarajevu, ovo je, također, bila prilika i da se uruče i zaslužena priznanja i to : priznanje za razmjenu dobre prakse za Dom zdravlja Gračanica, kao i priznanje za izvrsnost u kategoriji vanjski ocjenjivač koje je dobila dr. Eldina Šešlak.

 

 


Facilitacija

23.01.2015.

Započela druga faza Projekta “Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“
- facilitacija educiranih timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Sarajevo -

U Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 23. januara 2015. godine, organiziran je sastanak AKAZ-ovih facilitatora koji su odabrani za facilitaciju timova porodične/obiteljske medicine u JUDZ Sarajevo, čime započinje i druga faza Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pored direktora AKAZ-a, dr. Ahmeda Nove i zamjenika direktora za kvalitet JUDZ Sarajevo, dr. Enesa Šačića, ovom sastanku su prisustvovali: dr. Lejla Mačković i Spomenka Omanović, iz DZ Tuzla, dr. Katmerka Cerić, DZ Bihać, dr. Jasminka Jašić, DZ Srebrenik i dr. Melida Hasanagić iz RMC Mostar. Imajući u vidu obimnost i važnost ovog Projekta vodilo se računa o izboru zdravstvenih profesionalca koji imaju veliko iskustvo u ulozi facilitatora, kao i znanje u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvo.

Nakon AKAZ-a, sastanak je nastavljen u OJ Centar, DZ Vrazova, kome su prisustvovali zaposlenici Službe za kvalitet JU DZ Sarajevo, kao i unutrašnji facilitatori iz svih organizacionih jedinica JUDZ Sarajevo. Pored upoznavanja sa AKAZ-ovim facilitatorima, ovom prilikom data su osnovna uputstva o toku facilitacije, izboru timova porodične/obiteljske medicine, kao i vremenskom okviru u kojem je potrebno provesti sve planirane aktivnosti koje se odnose na facilitaciju.

Nakon toga svi facilitatori su otišli u prvu posjetu kako je to i planirano: dr. Melida Hasanagić - OJ Novi Grad, OJ Hadžići i OJ Trnovo, dr. Katmerka Cerić – OJ Novo Sarajevo, OJ Ilidža i OJ Ilijaš i dr. Jasminka Jašić - OJ Centar, OJ Stari Grad i OJ Vogošća.


Edukacija

22.01.2015.

Održana 14. radionica
do sada educirano 120 timova porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

AKAZ nastavlja sa realizacijom projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“. Dana 21.-22.01.2015. godine je održana i četrnaesta radionica. Činjenica je da se AKAZ sve više bliži svome cilju – održati dvadeset radionica u okviru Projekta koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Na obuci, koja je održana u prostorijama AKAZ-a, prisustvovalo je ukupno 20 učesnika. I na ovoj dvodnevnoj obuci, prvi dan, prisutni su teorijski upoznati sa djelatnošću Agencije, standardima sigurnosti, kako uraditi samoocjenu, facilitacijom, vanjskom ocjenom, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja. Drugi dan obuke, detaljno je objašnjena izrada politika i procedura, razlozi zbog kojih treba pristupiti pisanju procedura, kada treba pisati procedure i sl. Uz to učesnici edukacije su kroz rad u timovima stekli i prvo iskustva u izradi procedure. Na kraju, date su jasne preporuke šta činiti nakon edukacije, kada se vrate u svoje ambulante.

Naredna edukacija je planirana za 27.-28. junuar 2015.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Edukacija

13.01.2015.

Educirano 111 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo

U okviru Projekta „Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) radi u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i JU DZ KS, u prostorijama AKAZ-a, 14. i 15. januara 2015. godine, održana je 13. radionica/ obuka za osoblje timova porodične/obiteljske medicine

Dvodnevna radionica, kojoj je prisustvovalo 20 učesnika iz šest organizacionih jedinica porodične/obiteljske medicine iz JUDZ Kantona Sarajevo te zdravstveni djelatnici iz dva tima iz DZ Stolac održavala se u prostorijama AKAZ-a. To je bila prilika učesnicima edukacije da se upoznaju sa cjelokupnim procesom uvođenja standarda sigurnosti u timovima porodične/obiteljske medicine, što podrazumijeva izradu samoocjene, osnove upravljanja rizikom, indikatore kvaliteta, način razvoja politika i procedura, kao i proces facilitacije i vanjske ocjene. Pored teorijskog dijela učesnici edukacije su uradili i dva testa, te praktične vježbe, kako bi svi članovi timova bili što bolje educirani da započnu sa radom u oblasti uvođenja sistema sigurnosti.

Do sada, od ukupno 200 koliko je planirano u ovom Projektu, educirano je 111 timova porodične/obiteljske medicine iz Kantona Sarajevo.

Naredna edukacija je planirana za 21.-22. januar 2015. godine.

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Indikatori izvedbe

13.01.2015.

Obavještenje za koordinatore kvaliteta

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH. Zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2014. godinu. Set sadrži i listu elektivnih indikatora, koji još uvijek nisu obavezni za prijavljivanje, ali zahtjevaju da se osoblje sa njima upozna i da svoj doprinos njihovom što boljem definiranju. U ovome veliku ulogu imaju koordinatori kvaliteta koji će moći postavljati pitanja i dobivati odgovore bilo putem e-maila, bilo na web stranici AKAZ-a.

Krajnji rok za dostavu podataka, indikatora za obavezno prijavljivanje , elektivnih indikatora i nepovoljnih događaja je 31. januar 2015. godine . Rok za dostavu indikatora kvaliteta i sigurnosti je 15. mart/ožujka 2015. godine , a rok za slanje godišnjeg izvještaja strukturiranog prema obaveznim sastavnim dijelovima je 15. april/travnja 2015. godine . Na osnovu njih svaka ustanova može da uporedi svoje rezultate i stekne uvid u kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža, da otkrije neočekivane nivoe izvedbe koje zahtjevaju promjenu prakse, ali i da postavi početnu tačku za praćenje tih promjena.

Prema članu 25. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu , akreditirana zdravstvena ustanova je dužna jednom godišnje izvještavati AKAZ o utvrđenim incidentima i nepovoljnim događajima kojima su bili izloženi pacijenti, drugi korisnici zdravstvenih usluga, kao i zdravstveni djelatnici i zdravstveni saradnici u procesu pružanja zdravstvenih usluga. AKAZ je ovim aktom propisao koji incidenti i nepovoljni događaji podliježu obaveznom prijavljivanju i u kojim rokovima.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti direktorima, koordinatorima kvaliteta i zdravstvenim profesionalcima u zdravstvenim ustanovama FBiH koji su učestvovali na „Danima kvaliteta u zdravstvu – Drugi stručni seminar za koordinatore kvaliteta“ i još jednom iskazali svoju spremnost za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u svojim organizacijama. Indikatori izvedbe su definirani kroz  Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05), Akreditacijskim standardima i Politiku kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003.).

Koordinator kvaliteta prikuplja podatke za svoju zdravstvenu ustanovu i dostavlja ih AKAZ-u do 31. januara 2015. godine . Indikatore izvedbe i uputstvo možete naći i na AKAZ-ovoj web stranici: http://www.akaz.ba/Indikatori_izvedbe/Indikatori.htm

Za tačnost podataka odgovara koordinator kvaliteta i šalje ga AKAZ-u do 31. januara 2015. godine isključivo u elektronskoj formi na e-mail:  koordinator@akaz.ba

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona i fax-a: 033 771-870, 033 771-880.


Edukacija

08.01.2015.

Održana dvanaesta radionica za timove porodične/obiteljske medicine

U Novoj 2015. godini u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) 07. i 08. januara 2015. održana je radionica u okviru projekta „ Uspostavljanje sistema sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti “. Dvanaestoj radionici, u okviru ovog projekta, je prisustvovalo 20 učesnika obuke iz šest organizacionih jedinica, domova zdravlja Kantona Sarajevo.

Kao i na dosada održanim radionicama učesnici su upoznati sa standardima sigurnosti, samoocjenom, upravljanjem rizikom, indikatorima kvaliteta, politikama i procedurama. Pored toga, drugog dana obuke, prisutni timovi porodične/obiteljske medicine su bili u prilici da i praktično pokažu usvojena znanja na ovoj obuci.

Naredna radionica je zakazana za 14. i 15. januar ove godine.

 

Lista učesnika edukacije...

Fotografije sa edukacije...


Klinička revizija

31.12.2014.

Klinička revizija zdravstvenih kartona za pacijente kojima je dijagnosticiran diabetes mellitus

Na osnovu zaključaka sa ''Dana kvaliteta u zdravstvu - Drugog stručnog seminara za koordinatore kvaliteta'' i obaveze zdravstvenih ustanova da vrše provjeru kvaliteta kliničke prakse, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je započela provođenje drugog kruga kliničke revizije u timovima porodične/obiteljske medicine u FBiH za pacijente sa diabetes mellitus-om. Zadatak koordinatora kvaliteta u domu zdravlja je da prikupi podatke u skladu sa uputstvom za 10 timova porodične/obiteljske medicine.

Klinička revizija je definisana kroz Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), Rezoluciju o diabetesu (Vlada Federacije BiH, 12.04.2012.), Akreditacijske standarde za timove porodične medicine i domove zdravlja uređene Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05) i Politiku kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003.).

AKAZ je razvio obrasce za evidentiranje kliničke revizije zdravstvenih kartona:

- Obrazac za pojedinačni pregled za timove porodične medicine;

- Zbirni obrazac koji popunjavaju članovi tima porodične medicine;

- Obrazac za koordinatora kvaliteta doma zdravlja,

- Uputstvo za koordinatore i timove porodične / obiteljske medicine.

Deset timova porodične medicine iz svakog doma zdravlja u Federaciji BiH treba da pregledaju po 30 (svaki četvrti do ukupno 30) zdravstvenih kartona svojih pacijenata oboljelih od diabetes mellitus -a i da evidentiraju potrebne podatke za 2014. godinu u obrazac za pojedinačni pregled zdravstvenih kartona.

Iz popunjenih pojedinačnih obrazaca za pregled zdravstvenih kartona, svaki tim porodične medicine popunjava jedan zbirni obrazac i dostavlja ga koordinatoru kvaliteta svog doma zdravlja do 20. januara 2015. godine.

Koordinator kvaliteta popunjava zbirni obrazac za sve timove porodične medicine svoga doma zdravlja i dostavlja ga AKAZ-u do 31. januara 2015. godine.

U prilogu se nalazi uputstvo za provođenje kliničke revizije i obrasci za timove porodične medicine i koordinatora kvaliteta.

Za tačnost popunjenog obrasca odgovara koordinator kvaliteta doma zdravlja i šalje ga AKAZ-u do 31. januara 2015. isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona i fax-a: 033 771-870, 033 771-880.


Saopštenje za medije

16.12.2014.

DANI KVALITETA U ZDRAVSTVU:
Porodilištima 'Bolnice-prijatelji beba' i centrima za mentalno zdravlje dodijeljene akreditacije

Na „Drugom stručnom seminaru za koordinatore kvaliteta u Federaciji BiH“ koji se održava u Sarajevu 15. i 16. decembra porodilištima iz Zenice, Nove Bile, Livna, Gračanice, Travnika, Bihaća, Mostara i Bugojna su dodijeljene akreditacije 'Bolnica-prijatelj beba'. Dodijeljene su i akreditacije centrima za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja Novo Sarajevo, Stari Grad i Ilidža iz sastava JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te centrima za mentalno zdravlje Doma zdravlja Travnik i Regionalnog medicinskog centra „Dr. Safet Mujić“ Mostar.

„Prvi dan, ponedjeljak, posvećen je regionalnoj suradnji i na ovaj skup pozvani su predstavnici agencija za kvalitet i akreditaciju iz Beograda, Zagreba, Banjaluke, Skoplja i Direktorata za poboljšanje kvaliteta Crne Gore te predstavnik Zdravstvene mreže za jugoistočnu Evropu. Gosti će prezentirati svoje rezultate od osnivanja do danas“ , kaže Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) koja je organizator Dana zdravstva u okviru kojih se Seminar održava.

„Za drugi dan u utorak su pozvani direktori i koordinatori kvaliteta iz zdravstvenih ustanova FBIH. Prezentiramo rezultate našeg rada našim prvim suradnicima i kolegama iz zdravstvenih ustanova FBiH. Također, naši partneri s kojima realiziramo brojne projekte predstaviće svoje aktivnosti: od UNICEF-a, SDC-a (Swiss Agency for Development and Cooperation) pa do Svjetske zdravstvene organizacije i Federalnog ministarstva zdravstva. Ovaj skup održavamo drugu godinu zaredom i želimo da postane tradicionalan jer je ovo sjajna prilika da razmijenimo iskustva i primjere dobre prakse kojih itekako ima“, kazao je dr. Novo dodajući kako će biti dodijeljena i i priznanja za istaknute suradnike AKAZ-a po kategorijama: šampion kvaliteta, priznanje za izvrsnost, menadžer zdravstvene ustanove, koordinator kvaliteta, vanjski ocjenjivači, razmjena dobre prakse, facilitator i drugi bitni akteri.

Fokusirane akreditacije 'Bolnica-prijatelj beba' s trajanjem od tri godine dobili su Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kantonalne bolnice Zenica, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Odjel za ženske bolesti i porode Županijske bolnice "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno, Ginekološki odjel Opće bolnice “Dr Mustafa Beganović” Gračanica, Ginekološko-porođajna služba JU Bolnice Travnik, Medicinski odjel za ginekologiju i akušerstvo Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać, Odjel za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Centar za majku i dijete Regionalnog medicinskog centra "Dr.Safet Mujić" Mostar i Porodilište Opće bolnice Bugojno.

Lista učesnika ...

Program Seminara ...

Fotografije sa Seminara ...


Akreditacija

15.07.2014.

Održana ceremonija uručenja akreditacija zdravstvenim ustanovama

U Federalnom ministarstvu zdravstva je 14.07.2014. godine održana ceremonija dodjele akreditacija zdravstvenim ustanovama i odjelima koji su po ocjeni Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ) ispunili propisane standarde i kriterije.

Prisutne direktore i predstavnike zdravstvenih ustanova je pozdravio Federalni ministar zdravstva prof. dr. Rusmir Mesihović koji je u svome obraćanju istakao važnost i značaj uvođenje sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove kao opredjeljenje Ministarstva zdravstva u okviru reforme zdravstvenog sektora u FBiH da podrži ovaj proces.

Također, dobitnicima akreditacije se obratio i dr. sc. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a, koji je naglasio da je akreditacija rezultat dugotrajnog rada, razumijevanja značaja uvođenja sistema kvaliteta i opredjeljenosti zdravstenih ustanova da svojim korisnicima pružaju sigurne i kvalitetne usluge u skladu sa propisanim standardima. Dr. Novo se zahvalio na suradnji zdravstvenim djelatnicima i menadžmentu akreditiranih zdravstvenih ustanova, uposlenicima AKAZ-a na velikom zalaganju i Federalnom ministarstvu zdravstva te ministru Mesihoviću na podršci.

Dr. Zoran Riđanović, dugogodišnji direktor i suradnik AKAZ-a, je ovom prilikom naglasio da akreditacija i obavezuje. To znači da sve zdravstvene ustanove koje su dobile akreditaciju moraju biti primjer svim drugim zdravstvenim ustanovama u kontinuiranom procesu uspostavljanja kvaliteta.

Akreditacija je uručena Domu zdravlja Gračanica, centrima za mentalno zdravlje domova zdravlja: Srebrenik, Bihać, Tuzla, Vitez, Zenica, Vogošća i Novi Grad Sarajevo, kao i porodilištima Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo koje su akreditirane kao „bolnice prijatelji beba“.

Fotografije sa dodjele akreditacija...

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker