AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi Aktuelno Meni

Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:


Pitanja koja najčešće postavljate:


Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)
O Agenciji

16.04.2014.

Pristup informacijama Agencije

Vodič za pristup informacijama urađen je kako bi pomogao podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama koje su pod kontrolom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ), u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11).

Vodič je besplatan, a dostupan je i u sekretarijatu AKAZ-a, kod službenika za informisanje i na stranici o Agenciji. Sjedište AKAZ-a je Sarajevu, ulica dr. Mustafe Pintola broj 1.

Popis dostupnih informacija u AKAZ-u naveden je u „Indeks registru“, koji je besplatan i također dostupan u sekretarijatu AKAZ-a i na stranici o Agenciji, a koji je također sastavni dio ovog Vodiča.

Za sva dodatna pitanja, na raspolaganju vam je službenik za pristup informacijama AKAZ-a na tel.: 033-771-874.


Edukacija

14.04.2014.

Obuka za osoblje apoteka u Tuzli

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 09.-10.04.2014. u amfiteatru Klinike za plućne bolesti u Slavinovićima, Tuzla održala dvodnevnu obuku za osoblje apoteka radi velikog interesovanja koje su iskazale apoteke u Tuzlanskom kantonu. Obuci je prisustvovalo više od 45 učesnika, iz privatnih, državnih apoteka te bolničke apoteke UKCT.

Obuka je kao i do sada dala uvid u teorijski dio uvođenja sistema sigurnosti u apoteku kao i dio sa praktičnim vježbama koje će im pomoći u pripremama za predstojeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.). Tokom obuke su se učesnici uključivali sa praktičnim pitanjima i vidnim interesovanjem za proces sertifikacije. Obuka će biti bodovana za sve polaznike od Komore farmaceuta FBiH kao i od Kantonalne komore farmaceuta TK. Zainteresovani učesnici koji su položili završni test će se moći prijaviti za vanjske ocjenjivače AKAZ-a.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE.


Indikatori

08.04.2014.

Nacrt seta indikatora za bolnice

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine FBiH br. 59/05 i 52/11) nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova. AKAZ je u skladu sa članom 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, razvio nacrt seta indikatora za bolnice koji sadrži 40 obaveznih i 12 elektivnih indikatora.

Indikatori izvedbe predstavljaju moćno sredstvo za uvid u učinkovitost zdravstvene zaštite i utvrđivanje kritičnih oblasti, pa su stoga sastavni dio dobrog menadžmenta i profesionalne prakse.

Ovim putem želimo da dobijemo Vaše mišljenje o predloženom setu indikatora prije nego definiramo finalnu verziju i zatražimo saglasnost federalnog ministra zdravstva. Očekujemo učešće svih direktora i koordinatora u bolnicama u FBiH, s ciljem eventualnih korekcija indikatora te kako bismo ih što bolje prilagodili primjeni u praksi. Stoga Vas molimo da u okviru stručnih tijela unutar bolnice prodiskutujete sadržaj ovog seta indikatora, a sve Vaše pisane komentare i sugestije u vezi s ovom verzijom indikatora možete poslati do 22. aprila 2014. na e-mail: koordinator@akaz.ba ili putem faxa na broj 033/771-880.

Nacrt seta indikatora možete preuzeti ovdje...


Vijest

07.04.2014.

Prezentacija i razgovor o Progamu saradnje UNICEF-a sa Bosnom i Hercegovinom za period 2015-2019. godine

UNICEF nastavlja saradnju sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i u narednim godinama. Tako je, 07. aprila 2014. godine u Sarajevu, održan skup odnosno prezentacija i razgovor o Programu saradnje UNICEF-a sa Bosnom i Hercegovinom za period 2015.-2019. godina, na kojem su pored brojnih programskih partnera prisustvovali i predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ).

Nastavak saradnje u procesima reforme u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite i pravosuđa kao i zdravstvene zaštite, bila je tema ovog skupa. U uvodnom izlaganju, Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a upoznala je prisutne o rezultatima rada u prošloj godini, kao i uspješnim aktivnostima u saradnji sa brojnim partnerima iz Bosne i Hercegovine, koje su pokazale veoma dobre rezultate.

Nadalje, o predloženom Programu saradnje za period od 2105.- 2019. godine prisutne je izvjestila Anne-Claire Dufay, zamjenica predstavnice UNICEF-a. Pored nastojanja u jačanju institucija vlasti u oblasti praćenja dječijih prava, smanjenju siromaštva i obezbjeđivanju inkluzivnog pristupa uslugama socijalne zaštite, posebno kada je riječ o je marginalizovanim kategorijama, kao što su Romi i djeca sa smetnjama u razvoju, jednak pristup djece kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti je također jedan od prioriteta. S tim u vezi, poseban naglasak je stavljen na usluge integrisanog ranog dječijeg rasta i razvoja.

U tom smislu i AKAZ će dati svoj doprinos i uključiti se u definiranje i razvoj standarda za rani rast i razvoj djece, koji će se nalaziti u sklopu revidiranih akreditacijskih/sertifikacijskih standarda za domove zdravlja.


Indikatori

31.03.2014.

Nacrt seta indikatora za domove zdravlja

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ( Službene novine FBiH br. 59/05 i 52/11 ) nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova. AKAZ je u skladu sa članom 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, razvio nacrt seta indikatora za domove zdravlja koji sadrži 38 obaveznih i 8 elektivnih indikatora.

Indikatori izvedbe predstavljaju moćno sredstvo za uvid u učinkovitost zdravstvene zaštite i utvrđivanje kritičnih oblasti, pa su stoga sastavni dio dobrog menadžmenta i profesionalne prakse.

Ovim putem želimo da dobijemo Vaše mišljenje o predloženom setu indikatora prije nego definiramo finalnu verziju i zatražimo saglasnost federalnog ministra zdravstva. Očekujemo učešće svih direktora i koordinatora u domovima zdravlja u FBiH, s ciljem eventualnih korekcija indikatora te kako bismo ih što bolje prilagodili primjeni u praksi. Stoga Vas molimo da u okviru stručnih tijela unutar doma zdravlja prodiskutujete sadržaj ovog seta indikatora, a sve Vaše pisane komentare i sugestije u vezi s ovom verzijom indikatora možete poslati do 15. aprila 2014. na e-mail: koordinator@akaz.ba ili putem faxa na broj 033/771-880.

Nacrt seta indikatora možete preuzeti ovdje...


Akreditacija

31.03.2014.

Projekt Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 13. i 14.03.2014. godine je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ obavila vanjski pregled porodilišta Opće bolnice „prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu. Time je okončan prvi dio pomenutog projekta koji su od septembra 2013. zajedno sprovodili AKAZ i UNICEF BiH. U sklopu projekta su razvijeni i definisani standardi za porodilišta te su održane dvije obuke, za osoblje porodilišta i za vanjske ocjenjivače i urađene dvije vanjske ocjene porodilišta, UKC Tuzla i OB Sarajevo.

AKAZ sa UNICEF-om BiH priprema nastavak projekta koji je predviđeno da traje do kraja decembra 2014. godine. U nastavku projekta će biti urađena revizija akreditacijskih standarda za „bolnice – prijatelje beba“ te će se raditi edukacija osoblja 16 porodilišta u FBiH kao i obuka facilitatora odnosno facilitacija porodilišta kojima bude potrebna pomoć u isunjenju zahtjeva iz standarda. Bit će obučeni i novi vanjski ocjenjivači i urađena vanjska ocjena onih porodilišta koja budu ispunjavala uslove za to. Dodatna komponenta u nastavku projekta je vezana za razvoj i definisanje akreditacijskih standarda za rani rast i razvoj djece (RRRD), obuka za osoblje domova zdravlja kao i pilotiranje ovih standarda u odabranim zdravstvenim ustanovama.

 

 

 

 


Konferencija

28.03.2014.

Izgradnja kohezije i jačanje zdravlja za napredak društva: Promocija zdravlja putem djelovanja na socijalne determinante zdravlja i pristupe angažiranja cijelih vlada

Dana 26. i 27. marta 2014. u Sarajevu je održana konferencija ''Izgradnja kohezije i jačanje zdravlja za napredak društva: Promocija zdravlja putem djelovanja na socijalne determinante zdravlja i pristupe angažiranja cijelih vlada''. Konferencija je prvi korak u procesu razvoja javnozdravstvenih politika u Bosni i Hercegovini kroz projekat Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Švicarske agencije za razvoj i kooperaciju (SDC) ''Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u BiH''. Cilj ovog projekta je da pomogne kreatorima politika u BiH da usklade svoje javnozdravstvene politike sa zajedničkim ciljevima, vrijednostima i načelima sadržanim u novom Evropskom okviru politike i strategije – Zdravlje 2020.

Predavači su kroz svoje prezentacije pokazali praktične primjere, alate, vještine i pristupe za promociju zdravlja i smanjenje nejednakosti u zdravlju, te uvid u načine za repozicioniranje zdravlja kao ključnog elementa održivog i pravičnog razvoja u lokalnim i nacionalnim planovima.

Na konferenciji je bilo preko 50 učesnika, a među njima i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Odjela za zdravstvo i ostale usluge Distrikta Brčko, ali i drugih sektora kako bi se formirala intersektorijalna mreža za razvoj javnozdravstvenih politika. Ispred AKAZ-a, konferenciji su prisustvovali dr. Ahmed Novo, direktor i dr. Tahani Ramović.

Fotografije sa Konferencije možete pogledati OVDJE


Akreditacija / sertifikacija

24.03.2014.

Autorska prava AKAZ-a

U prethodnom periodu smo došli u posjed promotivnog materijala za održavanje seminara na temu „SERTIFIKACIJA APOTEKA-LJEKARNI“ u organizaciji izvjesne „internacionalne laboratorije „UG SYSTEM““. Iz svega navedenog na promotivnom materijalu, jasno je da navedeni pokušaj obuke predstavlja eklatantan primjer kršenja autorskog prava AKAZ-a u smislu preuzimanja i neskrivenog kopiranja Agencijinih službenih prezentacija, radnih materijala te koncepta obuke i vježbi sa osobljem u cilju pripreme za sertifikaciju apoteka, protiv čega će Agencija blagovremeno poduzeti odgovarajuće pravne mjere. Kao takav, ovaj seminar u organizaciji nama nepoznatog subjekta UG SYSTEM ne predstavlja službenu obuku niti se takvom obuka može smatrati u smislu bodovanja profesionalne edukacije i stručnog usavršavanja kod nadležnih farmaceutskih komora.

Cijeli dopis pogledajte OVDJE


Sertifikacijski standardi

21.03.2014.

Drugi sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 21.03.2014. u svojim prostorijama u Sarajevu održala drugi sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu koje svaka zdravstvena ustanova mora da ispunjava (Zakon o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja, „SN FBiH“ broj 75/09, član 41, stav 1, tačka 5, član 41, stav 2). zakonski obaveznih, a koje prema istom Zakonu definira AKAZ.

Ovom sastanku je prisustvovalo 10 učesnika, dva predstavnika iz AKAZ-a te osam učesnika iz pet ustanova i to iz:

     • Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,
     • Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli,
     • Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,
     • Zavoda za transfuzijsku medicinu i
     • Federalnog ministarstva zdravstva.
Na sastanku su diskutovani prijedlozi i sugestije članova radne grupe na prvi nacrt Sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu te definirani konkretni zadaci koje treba uraditi u cilju finalizacije standarda. Naredni sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu biće održan 23.04.2014. godine u prostorijama AKAZ-a.

Spisak učesnika možete vidjeti OVDJE.


Edukacija

17.03.2014.

Obuka za osoblje apoteka u Tuzli

Obavještavamo sve zainteresovane menadžere i uposlenike apoteka da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje dvodnevnu obuku za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima u Tuzli .

Obuka će se održati 09.-10.04.2014. u amfiteatru Klinike za plućne bolesti, Slavinovići, Tuzla.

Uspostava sistema sigurnosti u apotekama zakonom je propisana i obavezna (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, čl. 12., 57. i 72.), a upravo ova obuka nudi rješenja kako da uspostava sistema sigurnosti prođe što jednostavnije. Na ovoj obuci osoblje apoteka će steći praktična znanja i vještine koje će im omogućiti da što bolje i jednostavnije ispune zahtjeve koji proističu iz standarda, a najbolji polaznici će imati mogućnost da uđu u izbor za vanjskog ocjenjivača AKAZ-a za sertifikaciju apoteka.

Svi učesnici će na obuci dobiti Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u apotekama - zdravstvenim ustanovama u FBiH, Protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama u FBiH i druge dokumente koji će im olakšati rad na uspostavljanju sistema sigurnosti.

Sve zainteresovane molimo da prijavu i uplatu izvrše najkasnije do 05.04.2014. godine.

Obrazac za prijavu i uplatnicu možete naći OVDJE

Plan i program Obuke možete naći OVDJE


Edukacija

12.03.2014.

Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala Obuku za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 11. – 12.03.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari i drugi parazdravstveni profesionalci su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci. Koncem dvodnevne obuke sumirana su predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Obuku je pohađalo 26 učesnik/ca širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Akreditacija

12.03.2014.

Akreditacija zdravstvenih ustanova

Dana 10.03.2014. godine, na osnovu članova 28. i 29. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Sl. Novine FBiH 59/05 i 52/11), u skladu sa odredbama članova 5. i 22. Pravilnika o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH te odredbi Poslovnika o radu komisija za akreditaciju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, a prema ukazanoj potrebi, u prostorijama Agencije prvi put je zasjedalo posebno stručno tijelo Agencije iz oblasti akreditacije zdravstvenih ustanova - Komisija za akreditaciju. Na sjednicama stručne Komisije razmatrani su finalni izvještaji vanjskih ocjenjivača o akreditacijskim pregledima više zdravstvenih ustanova koje su u prethodnom periodu bile intenzivno uključene u proces upostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, a koje su aplicirale za akreditaciju.

Prilikom imenovanja u Komisiju za akreditaciju vodilo se računa da sastav najprije ispunjava kriterij stručnosti: profil visoko stručnih zdravstvenih profesionalaca imenovanih isključivo zbog svoje profesionalne specijaliziranosti za oblasti srodne osnovnim djelatnostima predmetnih akreditovanih zdravstvenih ustanova.

Nakon podrobne analize Komisija je predložila Upravnom odboru Agencije bezuslovnu akreditaciju Doma zdravlja Gračanica (uključujući 17 timova porodične medicine i Centar za mentalno zdravlje), sedam centara za mentalno zdravlje (Bihać, Tuzla, Srebrenik, Vogošća, Novi Grad – Sarajevo, Vitez i Zenica)  i porodilišta UKC Tuzla kao „bolnice prijatelja beba“.


Konferencija

05.03.2014.

Druga regionalna konferencija zdravstva "Medical Health Forum "

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je bila učesnik na Drugoj regionalnoj konferenciji zdravstva 26.-27.02.2014. u Beogradu , koju je organizovala kompanija „Balkan Medical Travel“ na čelu sa generalnim direktorom Minetom Musićem. Na konferenciji se govorilo o medicinskom turizmu i potencijalu zemalja Balkana u ovoj oblasti. Glavni govornik je bio dr. Akan Suver (Akkan Suver), predsjednik Marmara fondacije i organizator Evroazijskog ekonomskog samita. On je istakao da je tržiste medicinskog turizma jedino koje je nastavilo rast uprkos ekonomskoj krizi. Na ovom polju prednjači Turska koja je među najrazvijenijim u Evropi, a Slovenija i Makedonija su već uvoliko počele koristiti svoje potencijale. Govornici su bili iz Turske, Velike Britanije, Ukrajine, Bugarske te zemalja regiona.

AKAZ je drugi dan konferencije imao priliku da se predstavi i prikaže svoj rad te načine na koje može doprinijeti medicinskom turizmu. Samo sigurne i kvalitetne zdravstvene usluge, sa educiranim osobljem imaju potencijal da privuku i održe ovu vrstu turizma, a upravo AKAZ je u mogućnosti da radi sertifikaciju (procjenu sigurnosti i bezbjednosti) i akreditaciju (procjenu kvaliteta) pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama te da educira njihovo osoblje.

Agendu konferencije možete pogledati OVDJE.


Akreditacija

05.02.2014.

Akreditacija Doma zdravlja Gračanica


Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ je 03.-04.02.2014. godine obavila vanjski pregled Doma zdravlja Gračanica u svrhu akreditacije. Sedam vanjskih ocjenjivača AKAZ-a je učestvovalo u pregledu službi doma zdravlja, centra za mentalno zdravlje i ambulanti porodične medicine. Na čelu ocjenjivačkog tima je bio dr. Enes Šačić (JUDZKS ) kao glavni ocjenjivač, a tim su činili dr. Melida Hasanagić (RMC Mostar), dr. Katmerka Cerić (DZ Bihać), Klementina Nuk Vuković, dipl. psiholog (DZ-CMZ Vitez), dr. Suada Škapurević (DZ-CMZ Tešanj), dr. Farida Mehić (JUDZKS) i doc. ph.Vera Kerleta Tuzović (UNTZ).

Na osnovu izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za akreditaciju će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a u vezi sa akreditacijskim statusom DZ Gračanica.

Fotografije sa pregleda možete pogledati OVDJE.

O vanjskoj ocjeni Doma zdravlja Gračanica: neki dojmovi facilitatora

Kroz tri i po godine bio sam svjedokom rasta Doma zdravlja Gračanica, od samih početaka – prvih predavanja i radionica zaposlenika, do vanjske ocjene kvaliteta u funkciji facilitatora. Bio je to težak i neizvjestan put koji su podnijeli i izdržali svi zdravstveni profesionalci i saradnici u zdravstvu na čelu sa direktoricom – dr Zehrom Karahasanović. Kako u jednom kratkom tekstu predstaviti taj trnoviti ali uspješan put? Jer, suština je u putu, u pripremama za vanjsku ocjenu koja dolazi na kraju kao šlag na tortu. Istina, ni kolegijalni pregled, bez obzira na dobronamjernost i fleksibilnost vanjskih ocjenjivača, nije bez određene doze stresa za zaposlenike. (O stresu vanjskih ocjenjivača nekom drugom prilikom). I taj ispit je prošao... Koliko uspješno vidjet ćemo nakon analize popunjenih upitnika kolegijalne ocjene.

Više o dojmu facilitatora...


Vijest

31.01.2014.

Deklaracija o provedbi antikorupcijskih aktivnosti

Dana 20.01.2014. godine, na inicijativu direktora Ahmeda Nove, uposlenici AKAZ-a su održali tematski vanredni sastanak na kojem su bili upoznati sa aktivnostima vezanim za problem korupcije u Bosni i Hercegovini, odnosno javnim ustanovama Federacije BiH a poglavito - zdravstvenim ustanovama.

Nakon kratkog upoznavanja sa pravnim okvirom regulacije problema tj. ključnih državnih i federalnih dokumenata koji se odnose na prevenciju i zaštitu od korupcije, uposlenici AKAZ-a su usvojili Deklaraciju o provedbi antikorupcijskih aktivnosti.

Deklaracija ima za cilj jasno isticanje opredjeljenja o ovoj negativnoj društvenoj pojavi te o mjerama koje je moguće poduzeti u AKAZ-u do uspostave predviđenih odjela i dodjele nadležnosti i odgovornosti budućim nosiocima.

Dokument je dostavljen Federalnom ministarstvu zdravstva i objavljen na službenoj internet stranici AKAZ-a.

Deklaracija o provedbi antikorupcijskih aktivnosti.


Edukacija

30.01.2014.

Obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ obavještava sve zainteresovane da je određen novi termin za naredni turnus obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima, koji će se održati:

11.-12.03.2014. godine u prostorijama AKAZ-a, Dom zdravlja Ilidža, Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo.

Polaznici Obuke će dobiti certifikate o učešću, a mogu ih priložiti za produženje licence u Komori magistara farmacije FBiH koja je obuku bodovala sa tri (3) poena. Jednako tako, najuspješniji polaznici će moći da uđu u izbor za AKAZ-ove vanjske ocjenjivače.

Napominjemo da je proces sertifikacije zakonska obaveza za sve apoteke bez obzira na vid svojine (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Plan i program Obuke možete pogledati OVDJE.

Obrazac za prijavu na Obuku možete preuzeti OVDJE.


Vijest

27.01.2014.

Izrada sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je 23.01.2014. u svojim prostorijama u Sarajevu održala prvi sastanak radne grupe za izradu sertifikacijskih standarda za transplantacionu medicinu. Prema Zakonu o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja, „SN FBiH“ broj 75/09, član 41, stav 1, tačka 5 „ZU vrši transplantacijsku djelatnost iz člana 35. ovog zakona, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona, i to:... 5. Uspostavljen sistem bezbjedonosnih standarda u zdravstvenim ustanovama“ a prema članu 41, stav 2 istog Zakona te standarde definiše AKAZ.

Ovom sastanku je prisustvovalo 11 učesnika, pored dva predstavnika iz AKAZ-a prisustvovalo devet učesnika iz pet ustanova i to iz: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar te Zavoda za transfuzijsku medicinu i Federalnog ministarstva zdravstva.

Učesnici su na ovom sastanku upoznati sa nastojanjima i planovima Federalnog ministarstva zdravstva po pitanju transplantacije u FBiH aktivnostima na osnivanju Centra za transplantaciju. Prisutni su, između ostalog, diskutovali o: ugovoru FBiH i RH kojim se indirektno dobija pristup Eurotransplant-u, uvođenju jedinstvenog software-a kojim će koordinatori za transplantaciju u bolnicama i centrima moći da ostvaruju video konferencije te o prijedlogu Zakona o pretpostavljenom pristanku doniranja organa i o donatorskim karticama koje uskoro trebaju biti na raspolaganju kod obiteljskih liječnika.

Dr. Novo je prisutnim ekspertima prezentirao preliminarni okvir za standarde što je kasnije i bila tema diskusije te su podijeljeni radni zadaci. Sljedeći sastanak je predložen za 06.03.2014 . godine, a do tada će radna grupa razmjenjivati informacije e-mailom i pripremiti prvi nacrt standarda.

Agendu sastanka i spisak učesnika možete pogledati OVDJE.

Fotografije sa sastanka možete pogledati OVDJE.


Edukacija

21.01.2014.

Bodovanje obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima

Obavještavamo naše cijenjene klijente, magistre farmacije, da je Odbor za kontinuiranu edukaciju Komore magistara farmacije Federacije BiH prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14.) na osnovu zahtjeva Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) donio odluku da se polaznicima obuke za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima dodijele (3) boda.

Dopis Komore možete pogledati OVDJE.

Obuka za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima je do sada organizovana u tri turnusa te ju je pohađalo i završilo više od 80 polaznika u protekloj godini. Mi očekujemo i ove godine dobar odziv na pohađanje Obuke, a naredni termin će biti objavljen na www.akaz.ba . Svi uspješni kandidati koji iskažu vještine i interes mogu ući u odabir za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače.

Obrazac za prijavu na Obuku možete naći OVDJE.

Podsjećamo da su uvođenje sistema sigurnosti odnosno sertifikacija apoteka i pridržavanje sigurnosnih standarda zakonski obavezni (Zakon o apotekarskoj djelatnosti „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Sertifikacijske standarde možete naći OVDJE.


Klinička revizija

30.12.2013.

Klinička revizija zdravstvenih kartona za pacijente kojima je dijagnosticiran diabetes mellitus

Na osnovu zaključaka sa ''Dana kvaliteta u zdravstvu - Prvog stručnog seminara za koordinatore kvaliteta'' i obaveze zdravstvenih ustanova da vrše provjeru kvaliteta kliničke prakse, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH je započela provođenje kliničke revizije u timovima porodične medicine u FBiH za pacijente sa diabetes mellitus-om. Zadatak koordinatora kvaliteta u domu zdravlja je da prikupi podatke u skladu sa uputstvom za 10 timova porodične medicine.

Klinička revizija je definisana kroz Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/12), Rezoluciju o diabetesu (Vlada Federacije BiH, 12.04.2012.), Akreditacijske standarde za timove porodične medicine i domove zdravlja uređene Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/05) i Politiku kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo zdravstva, juli 2003.).

AKAZ je razvio obrasce za evidentiranje kliničke revizije zdravstvenih kartona:

- Obrazac za pojedinačni pregled za timove porodične medicine;

- Zbirni obrazac koji popunjavaju članovi tima porodične medicine;

- Obrazac za koordinatora kvaliteta doma zdravlja,

- Uputstvo za koordinatore i timove porodične / obiteljske medicine.

Deset timova porodične medicine iz svakog doma zdravlja u Federaciji BiH treba da pregledaju po 30 (svaki četvrti do ukupno 30) zdravstvenih kartona svojih pacijenata oboljelih od diabetes mellitus -a i da evidentiraju potrebne podatke za 2013. godinu u obrazac za pojedinačni pregled zdravstvenih kartona.

Iz popunjenih pojedinačnih obrazaca za pregled zdravstvenih kartona, svaki tim porodične medicine popunjava jedan zbirni obrazac i dostavlja ga koordinatoru kvaliteta svog doma zdravlja do 20. januara 2014. godine.

Koordinator kvaliteta popunjava zbirni obrazac za sve timove porodične medicine svoga doma zdravlja i dostavlja ga AKAZ-u do 31. januara 2014. godine.

U prilogu se nalazi uputstvo za provođenje kliničke revizije i obrasci za timove porodične medicine i koordinatora kvaliteta.

Za tačnost popunjenog obrasca odgovara koordinator kvaliteta doma zdravlja i šalje ga AKAZ-u do 31. januara 2014. isključivo u elektronskoj formi na e-mail: koordinator@akaz.ba

Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati putem telefona i fax-a: 033 771-870, 033 771-880.

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke


Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

 

 

AKAZ © 2003 -
  webmaster@akaz.ba
eXTReMe Tracker