Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja AKAZ-om. Upravno vijeće broji tri člana i to:

  • 2 (dva) člana, osobe sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja;
  • 1 (jedan) član, osoba sa završenim pravnim, ekonomskim ili fakultetom društvenog usmjerenja;

koje imenuje i razrješava ministar zdravstva, saglasno proceduri utvrđenoj propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. (Odluka ministra o imenovanju i Pravilnik o izmjeni pravilnika o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova upravnog vijeća.)

Članovi Upravnog odbora/vijeća imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani za još jedan mandatni period.

Upravni odbor/vijeće donosi Statut AKAZ-a i druge opće akte, kao i Poslovnik o radu Upravnog odbora/vijeća, utvrđuje planove rada i razvoja AKAZ-a, periodične i godišnje programe rada, te prati njihovo izvršenje, donosi finansijski plan i usvaja periodični i godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti AKAZ-a, podnosi izvjštaje o svom radu ministru zdravstva najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, razvija i odobrava politiku i procedure za rad direktora AKAZ-a, razvija, primjenjuje i evaluira sistem akreditacije i certifikacije u zdravstvu, propisuje mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta, te utvrđuje Popis ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta, donosi odluku o izdavanju akreditacije i certifikacije, ukidanju odnosno obnavljanju akreditacije i/ili certifikacije zdravstvenoj ustanovi, utvrđuje cjenovnik usluga AKAZ-a, na prijedlog direktora, izdaje saglasnost na visinu naknade za rad ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta, imenuje i razrješava direktora, kao i rukovodne radnike AKAZ-a, uz prethodnu saglasnost ministra zdravstva, odlučuje o žalbama uposlenika AKAZ-a protiv odluka i rješenja direktora koja se odnose na prava i obaveze iz radnog odnosa te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona, Statutom AKAZ-a i općim aktima AKAZ-a.

Saradnja i partnerstva