Javne nabavke

Agencija za javne nabavke/nabave BH dostavila mišljenje u povodu upita AKAZ-a o zaključivanju ugovora sa zdravstvenim ustanovama FBiH kao navodnom odnosu „ugovorni organ – dobavljač/ponuđač“. Slijedom dopisa Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koji je upućen Agenciji za javne nabavke/nabave BiH (br. 01-14-96-1/17 od 16.03.2017. godine), a u kojem se navodi: “Ovim putem od Vas tražimo stručno mišljenje da li se stručni i sa njima povezani upravni poslovi Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za provođenje zakonskih ovlaštenja u poslovima akreditiranja, certificiranja, izrade dokumenata, educiranja i facilitiranja iz oblasti sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu za koje je isključivo ovlaštena i nadležna, mogu biti predmetom javne nabavke , obzirom da su zdravstvene ustanove na osnovu propisa iz oblasti zdravstva dužne imati uspostavljen sistem sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, a što temeljem istih propisa obavlja, procjenjuje i za šta je isključivo nadležan AKAZ uz naplatu troškova postupaka u skladu sa tim propisima te potpada pod član 10. stav d) Zakona o javnim nabavkama (zakonski monopol).“, dostavljeno je predmetno mišljenje sa zaključkom koji integralno donosimo: „Nadalje, član 10. Stav (1) tačka d) Zakona propisuje da se od primjene ovog zakona izuzima ugovor o javnoj nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, gasa, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju;

Imajući u vidu gore navedeno, a u smislu vašeg pitanja, napominjemo da ukoliko je određenim zakonom uspostavljen zakonski monopol za ugovore iz oblasti vođenja postupka akreditacije i sertifikacije zdravstvenih ustanova u segmentu procjene zadovoljenja standarda i sigurnosti kvaliteta; razvoja i revizije kliničkih vodilj, vodiča i puteva na temelju medicine zasnovane na dokazima i pokazatelja izvršenja; edukacije i facilitacije iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga , isti su prema citiranom članu izuzeti od primjene Zakona, i to do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju.“

Datum objave

Saradnja i partnerstva