AKAZ Agencija

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Agencija je uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH br. 59/07) koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 13.04.2005.god. i na sjednici Doma naroda od 29.07.2005. godine.

KOJE SU GLAVNE FUNKCIJE AKAZ-a?

 • Razvoj i revizija certifikacijskih i akreditacijskih standarda za zdravstvene ustanove;
 • razvoj i revizija kliničkih vodilja na temelju medicine zasnovane na dokazima;
 • definiranje, razvoj i revizija indikatora izvedbe radi poboljšanja prakse zdravstvenih ustanova;
 • prikupljanje, obrada i analiza podataka iz zdravstvenih ustanova i dostavljanje informacija zdravstevnim ustanovama u svrhu edukacije i radi komparativnih analiza (na primjer: indikatori izvedbe, kliničke revizije, upravljanje rizikom);
 • resursni centar: AKAZ osigurava pristup i prikuplja informacije o dobroj praksi iz zemlje i inostranstva, razmjenjuje ih i poredi s informacijama iz drugih zemalja;
 • domaća i međunarodna suradnja u oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.
 • edukacija: AKAZ organizira edukaciju i obuku iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga za zdravstvene i druge profesionalce;
 • facilitacija u podizanju sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama na temelju zahtjeva iz definisanih standarda;
 • vanjska ocjena zdravstvenih ustanova na osnovu standarda sigurnosti i kvaliteta;
 • certifikacija i akreditacija zdravstvenih ustanova kroz proces poboljšanja usluga sigurnosti i kvaliteta.

ŠTA AKAZ NUDI?

AKAZ nudi jedinstveni program poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, za sve zdravstvene ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine.

KAKVA JE KORIST OD CERTIFIKACIJE/AKREDITACIJE?

Primjena standarda vodi ka dokazanim koristima u razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u cijeloj zdravstvenoj ustanovi.

Korist za zdravstvene ustanove:

 • Na temelju samoocjene, raste opća svijest o važnosti i vrijednosti kvaliteta u pružanju usluga i bolje razumijevanje u razvoju i primjeni organizacijskih i stručnih politika i procedura;
 • kontinuirani razvoj organizacije kroz cikluse stalnog unapređenja kvaliteta, sigurnosti usluga i osposobljavanja osoblja za pozitivne promjene;
 • svi organizacijski sistemi su ojačani i, stičući povjerenje u njih, osoblje može svoju energiju da usmjeri na pružanje boljeg kvaliteta zdravstvene zaštite;
 • na nivou ustanove značajno se poboljšava sistem upravljanja evidencijama;
 • svim zainteresiranima poručuje se da ustanova posjeduje i kapacitete i resurse za kontinuirani napredak;
 • jasno se pokazuje želja i htijenje da se stalno uči i da se insistira na unapređenju standarda kvaliteta i usluga;

Korist za menadžment ustanove:

 • sredstvo za efikasno i upravljanje i rukovođenje zdravstvenom ustanovom;
 • akreditacija podiže ugled svim menadžerima ustanove na temelju kolegijalnog priznanja i priznanja kvaliteta od strane zavoda zdravstvenog osiguranja putem stimulativnog finansiranja ustanove;
 • akreditacija snažno preporučuje menadžere lokalnim ministarstvima zdravstva;
 • akreditacija može biti jaka brana i osiguranje protiv eventualnih restriktivnih mjera.

Korist za zdravstvene profesionalce:

 • Sredstvo privlačenja kvalificiranog osoblja;
 • sredstvo boljeg međusobnog komuniciranja zbog poboljšanih horizontalnih i vertikalnih komunikacija u cijeloj ustanovi, uključujuci i bolje veze između multidisciplinarnih timova;
 • sredstvo funkcionalnog uvezivanja različitih organizacijskih jedinica;
 • jačanje timskog rada kroz zajedničko učenje i širenje dobre prakse između odjela, službi i zdravstvenih ustanova (umrežavanje);
 • osnova za kontinuirano stručno usavršavanje;
 • način da se i formalno priznaju napori osoblja uloženi u poboljšanje kvaliteta svakodnevnog rada;
 • bolje razumijevanje iskustva pacijenta i pitanja koja se odnose na prava pacijenta, na primjer, privatnost, dostojanstvo i povjerljivost;
 • poboljšano znanje i sistemi upravljanja rizikom, uključujući zdravlje i sigurnost osoblja, upravljanje žalbama pacijenata i osoblja, izvještavanje o incidentima i učenje iz grešaka.

Korist za korisnike zdravstvene zaštite:

 • Povjerenje da certificirana/akreditirana ustanova zadovoljava standarde sigurnosti, kvaliteta i stručnosti zdravstvenih profesionalaca;
 • povjerenje da je zdravstvena ustanova privržena stalnom unapređenju svojih usluga i postizanju optimalnog standarda zaštite;
 • povjerenje da mogu očekivati pravičan odgovor na svoje potrebe;
 • povjerenje da kroz učinkovite mehanizme rješavanja žalbi mogu dobiti satisfakciju;
 • mogućnost da pacijenti i njihovi njegovatelji aktivnije učestvuju u ostvarivanju svojih prava;
 • mogućnost informiranih izbora i informiranog pristanka na invazivne procedure i operativne zahvate;
 • transparentno informiranje o aktivnostima u zdravstvenim ustanovama ka boljem pružanju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Korist za zavode zdravstvenog osiguranja:

 • Jasan uvid koje zdravstvene ustanove pružaju dobru zdravstvenu zaštitu i usluge kao preduvjet za ugovaranje, finansiranje, racionaliziranje troškova i realociranje finansijskih sredstava.
Saradnja i partnerstva