Kontakti

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

+387 33 771 870;
Fax: +387 33 771 880;
akaz@akaz.ba

Adresa:
Dr. Mustafe Pintola 1,
71000 Sarajevo (Dom zdravlja Ilidža)

Žiro račun: 3383202266132924
UniCredit Zagrebačka Banka
ID.: 4201093510003
PB.: 1041102102
PDV br.: 201093510003

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine

+387 33 771 870;
Fax: +387 33 771 880;
akaz@akaz.ba

Adresa:
Dr. Mustafe Pintola 1,
71000 Sarajevo (Dom zdravlja Ilidža)

Žiro račun: 3383202266132924
UniCredit Zagrebačka Banka
ID.: 4201093510003
PB.: 1041102102
PDV br.: 201093510003

Doc.dr. Ahmed Novo
Direktor
+387 33 77 18 72
anovo@akaz.ba
Snježana Hamzić
Referent za administrativne poslove
+387 33 77 18 71
shamzic@akaz.ba
Melka Mercvajler, prof.
Viši stručni saradnik za obuku i edukaciju
+387 33 77 18 74
melka.m@akaz.ba
Doc.dr.sci.ph. Vera Kerleta Tuzović
Viši stručni saradnik za standardizaciju
+387 33 77 18 75
vkerleta@akaz.ba
Vildana Drljević, mr.ph.
Viši stručni saradnik za sertifikaciju i akreditaciju
+387 33 77 18 75
vdrljevic@akaz.ba
Adnan Bilić, mag.iur.
Viši stručni saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove
+387 33 77 18 77
abilic@akaz.ba
Alhijad Hajro, dipl.ecc.
Viši stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove
+387 33 77 18 73
ahajro@akaz.ba
Azur Pašić, dipl.iur.
Stručni saradnik za poslove domaće i međunarodne saradnje i projektne aktivnosti
+387 33 77 18 81
pasic@akaz.ba
Eldin Serdarević, dipl.ecc.
Referent za projektne aktivnosti
+387 33 77 18 81
eserdarevic@akaz.ba
Ljubomir Kravec
Sistem administrator, webmaster
+387 33 77 18 76
klj@akaz.ba,
webmaster@akaz.ba

Drugi kontakti:

 
Kontakt za proces Certifikacije zdravstve ustanove u FBiH +387 33 77 18 75
certifikacija@akaz.ba
Kontakt za proces Akreditacije zdravstve ustanove u FBiH +387 33 77 18 74
akreditacija@akaz.ba
Kontakt za obuke apoteka u FBiH +387 33 77 18 75
apoteke@akaz.ba
Projekat Mentalno zdravlje u BiH – CMZ u FBiH +387 33 77 18 76
cmz@akaz.ba
Kontakt za koordinatore kvaliteta zdravstvenih ustanova +387 33 77 18 73
koordinator@akaz.ba
Kontakt za ovlaštene ocjenjivače +387 33 77 18 71
ocjenjivac@akaz.ba
Kontakt za facilitatore +387 33 77 18 71
facilitacija@akaz.ba
Saradnja i partnerstva