Lista vanjskih ocjenjivača:

Ocjenjivači, provjerite da li ste na listi!

09.02.21

Na posljednjoj 24. sjednici Upravnog vijeća Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), donesena je odluka o redovnom ažuriranju Popisa ocjenjivača vanjske provjere sigurnosti i kvaliteta (vanjskih ocjenjivača).

Status vanjskog ocjenjivača, kao i koordinatora kvaliteta, stiče se ispunjavanjem osnovnih uvjeta određenih za ove kategoriju AKAZ-ovih saradnika, odnosno imenovanih zdravstvenih djelatnika u svim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Međutim, biti vanjskim ocjenjivačem, kao i koordinatorom kvaliteta, podrazumijeva i obavezu stalnog održavanja tog statusa.

Godišnja napredna obuka koja se redovno provodi na manifestaciji Dani kvaliteta u zdravstvu, a koju AKAZ organizira, obično i najčešće, krajem kalendarske godine, predstavlja uvjet za obnovu statusa.

Obzirom na uslove rada koji su obilježili proteklu godinu, to jest CORONA/Covid19 pandemiju, Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2020. održani su virtualno a obuka za koordinatore i ocjenjivače, tematski je sadržana u, posebno, za tu namjenu osmišljenom, prikupljenom i izrađenom, informativno-edukacijskom video-materijalu.

Naime, u formi prezentacija, izlaganja i/ili predavanja, pozvani stručnjaci, i odgovorne osobe iz domaćih i stranih institucija, sa odgovarajućih aspekata, obrađuju niz problematika koje se vezuju uz pomenutu pandemiju i implikacije u društvu a naročito u oblasti zdravstvene zaštite. Materijalima je moguće pristupiti na http://www.akaz.ba/dani-kvaliteta-u-zdravstvu-u-fbih-2020-pristup-materijalima.

AKAZ je odlučila da je ta aktuelna tematika i najvažniji izvor za obuku ocjenjivača i koordinatora koji redovno rade na pojedinim nivoima zdravstvene zaštite, i u različitim funkcionalno-organizacijskim oblicima u zdravstvenim ustanovama.

Pozivamo sve vanjske ocjenjivače i koordinatore kvaliteta da provjere vlastiti status, a one koji još nisu ispunili vlastite obaveze, da poduzmu neophodne korake i izvrše odgovarajuće radnje za ažuriranje statusa.

Napomena: Stalni vanjski saradnici Agencije (vanjski ocjenjivači, facilitatori i predavači) iznos kotizacije od 120,00 KM uplaćuju da bi zadržali aktivni status na Listi ovlaštenih vanjskih ocjenjivača i drugih saradnika (obrazac za uplatu na web stranici AKAZ-a http://www.akaz.ba/dani-kvaliteta). Budući da je u vrijeme pandemije angažman vanjskih saradnika ograničen, kotizaciju je moguće uplatiti u bilo koje doba, a najkasnije prilikom prvog narednog angažmana. Vanjski saradnici koji ne ažuriraju svoj status, ostaju na Listi ocjenjivača bez suspenzije, a naknadnom uplatom stiču pravo da budu i dalje angažirani kao aktivni ocjenjivači.

Prilog: Popis ocjenjivača vanjske provjere sigurnosti i kvaliteta; link AKAZ YouTube kanala sa prezentacijama DKObrazac prijave za vanjske ocjenjivace za Dane kvaliteta 2020.

Saradnja i partnerstva