Obavještenje:

Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH 2020. - Pristup materijalima

31.12.20

Obavještavamo sve učesnike u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga da će ovogodišnji „Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH“ u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) kao zadnji segment programa godišnje obavezne kontinuirane stručne edukacije za koordinatore kvaliteta biti u formatu video-materijala tj. prezentacija koje će biti dostupne na YouTube kanalu AKAZ-a od 31.12.2020. godine pa do daljnjeg.

Nažalost, ovogodišnja tema, u skladu sa situacijom, rad u zdravstvenim ustanovama na polju sigurnosti u kontekstu COVID-19 pandemije, Dani kvaliteta će predstavljati godišnji pregled aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u kontektsu COVID-19 pandemije, sa širim poljem eskpertnih predavanja na ovu tematiku.

Budući da je jedna od nadležnosti i ciljeva Agencije razmjena dobre prakse i uspostave resursnog centra znanja na nivou Federacije BiH, na ovaj način pružamo priliku svim učesnicima u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu prepoznaje (zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, korisnici zdravstvenih usluga, zavodi za javno zdravstvo, zavodi zdravstvenog osiguranja, komore i udruženja zdravstvenih radnika, ministarstva zdravstva kao i pacijente), da budu informirani o najnovijim saznanjima iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u kontektsu COVID-19 pandemije.

1. Za imenovane koordinatore kvaliteta i članove komisija za kvalitet i druge zaposlenike koji rade na kvalitetu unutar zdravstvenih ustanova, zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja, komora i udruženja zdravstvenih radnika te ministarstva zdravstva, godišnja stručna edukacija za koordinatore kvaliteta se neće naplaćivati (dovoljno je počevši od 01.01.2021. godine pa do daljnjeg dostaviti e-mailom u slobodnoj formi na koordinator@akaz.ba informaciju o preuzimanju materijala uz podatke o: svom imenu i prezimenu; poziciji i instituciji/poslodavcu; i kontakt podacima; čime su ispunili obavezu kontinuirane edukacije).

2. Stalni vanjski saradnici Agencije (vanjski ocjenjivači, facilitatori i predavači) iznos kotizacije od 120,00 KM uplaćuju da bi zadržali aktivni status na Listi ovlaštenih vanjskih ocjenjivača i drugih saradnika (obrazac za uplatu na web stranici AKAZ-a http://www.akaz.ba/dani-kvaliteta). Budući da je u vrijeme pandemije angažman vanjskih saradnika ograničen, kotizaciju je moguće uplatiti u bilo koje doba, a najkasnije prilikom prvog narednog angažmana. Vanjski saradnici koji ne ažuriraju svoj status, ostaju na Listi ocjenjivača bez suspenzije, a naknadnom uplatom stiču pravo da budu i dalje angažirani kao aktivni ocjenjivači.

3. Svi zainteresirani kandidati (uključujući i zdravstvene profesionalce pod 1. i pod 2.) mogu za preuzeti materijal dobiti odgovarajući certifikat o završenoj naprednoj edukaciji zdravstvenih profesionalaca iz oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu u kontekstu COVID-19 pandemije, koji služi kao dokaz o dodatnoj edukaciji iz oblasti kontrole kvaliteta u smislu člana 58. Zakona o liječništvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13), člana 43. Zakona o sestrinstvu i primaljstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/13), za što je potrebno ispuniti odgovarajući formular (obrazac za prijavu na web stranici AKAZ-a a http://www.akaz.ba/dani-kvaliteta), uplatiti naknadu edukacije od 160,00 KM i ispuniti testove koji će kandidatu biti dostavljeni e-mailom radi dodjele certifikata nakon uspješnog testiranja. Zainteresirani kandidati za pribavljanje certifakata svoju prijavu i zahtjev za testiranje dostavljaju na danikvaliteta@akaz.ba).

Obavještavamo sve zainteresirane učesnike da na zvaničnoj web stranici AKAZ-a http://www.akaz.ba/dani-kvaliteta možete preuzeti program Dana kvaliteta i obrasce prijave kao i sve druge upute za plaćanje ažuriranja statusa aktivnog ocjenjivača, odnosno preuzimanje certifikata napredne obuke iz oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu u kontekstu COVID-19 pandemije.

Važni linkovi za DK 2020.:

Za eventualne nejasnoće možete nas kontaktirate na gore navedne e-mailove ili brojeve telefona 033-771-878, 033-771-874 ili 033-771-873

Saradnja i partnerstva