Obavijest:

Zavodi zdravstvenog osiguranja počeli tražiti certifikat o sigurnosti AKAZ-a pri provođenju javnih nabavki zdravstvenih usluga

ovjera z.k. od strane uposlenika zavoda za javno zdravstvo 23.12.20

Kako smo već najavljivali, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je u okviru procesa uključivanja zdravstvenih ustanova u uspostavu sistema sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, na osnovu kontakata sa menadžmentima zdravstvenih ustanova, uočila potrebu da se zdravstvenim ustanovama naglasi zakonska obaveza certifikacije za sigurnost, u smislu propisa o zdravstvenoj zaštiti, ali i propisa o zdravstvenom osiguranju, odnosno skretanja pažnje na posjedovanje certifikata pri ugovaranju nabavke zdravstvenih usluga, ili barem razvijanja kriterija od strane zavoda zdravstvenog osiguranja za dodjelu ugovora koji bi zahtjevali certifikat o sigurnosti, a preferirali zdravstvene ustanove koje imaju certifikat o kvalitetu i sigurnosti.

Sukladno tome, zavodi zdravstvenog osiguranja planiraju tražiti certifikat AKAZ-a o uspostavi sigurnosti pri provođenju javnih nabavki zdravstvenih usluga u 2021. godini, a na osnovu člana 55. stav 1. tačka 5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13) i člana 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/20).

Posjedovanje certifikata AKAZ-a je obaveza za zdravstvene ustanove, kao dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta, a radi dokazivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva. Ista obaveza postoji i za već verificirane ustanove koje imaju obavezu pribavljanja certifikata, ili barem ulaska u proces uspostave sistema sigurnosti pri AKAZ, za šta AKAZ kao prijelazno rješenje izdaje potvrdu o ulasku u proces certifikacije.

AKAZ će u cilju ubrzavanja procesa verifikacije ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti kao i realizacije tenderskih procedura, odnosno nesmetane realizacije tenderskih procedura zavoda zdravstvenog osiguranja (koja zahtjeva i dokaz o uspostavljenim standardima sigurnosti), izdavati privremene potvrde o otpočinjanju procesa uspostave standarda sigurnosti odmah po prijavi za certifikaciju svim zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnim praksama koje za pokrenu proces verifikacije integralno ili za njihove unutrašnje funkcionalne ili organizacione jedinice, pred svojim resornim ministarstvom zdravstva. Predmetne potvrde se mogu koristiti kao dokaz o ulasku u proces certifikacije na tenderima, odnosno pri verifikaciji zdravstvenih ustanova, kao prijelazni dokaz o uspostavljenosti sistema sigurnosti do izdavanja certifikata.

Zahtjeve za pokretanje postupaka akreditacije i certifikacije je moguće preuzeti na http://www.akaz.ba/certifikacija i http://www.akaz.ba/akreditacija.

Za sve nejasnoće u vezi procesa certifikacije i akreditacije osoblje zdravstvenih ustanova zaduženo za kontrolu kvaliteta može kontaktirati naše saradnike na brojeve telefona 033/771-871 i mailove certifikacija@akaz.ba i akreditacija@akaz.ba.

Saradnja i partnerstva