Vanjsku ocjena u Domu zdravlja Prača

Uposlenici Doma zdravlja Prača 29.05.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 27 i 28.05.2024, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Prača.

Vanjska ocjena rađena je u svrhu certifikacije pet timova porodične/obiteljske medicine, hitne medicinske pomoći, stomatologije i laboratorija.

Koordinator kvaliteta Doma zdravlja je Indira Imširović.

 
Saradnja i partnerstva