Reakreditacija

Vanjska provjera sigurnosti i kvaliteta u Javnoj ustanovi Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

16.10.20

Ovlašteni ocjenjivači vanjske provjere kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ), odnosno, kolokvijalno, - vanjski ocjenivači, započeli 15.10., u JU Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, najvažniji dio u postupku akreditacije, vanjsku provjeru uspostavljenog sistema sigurnosti i kvaliteta.

Slijedom aplikacije za reakreditiranje koju potpisuje direktorica ZJZ KS, prof dr Aida Pilav, AKAZ je uputila dvije vanjske ocjenjivačice koje će, dvodnevnim intenzivnim radom na više lokacija, utvrditi nivo ispunjenosti kriterija i standarda kvaliteta i sigurnosti.

Tim ocjenjivača specijalisti socijalne medicine sa organizacijom zdravstvene zaštite Majda dr Sarihodžić, v.d. direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Kalčo, načelnica Stručne službe za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom Zavoda za javno zdravstvo SBK, izabrane sa Popisa ovlaštenih vanjskih ocjenjivača AKAZ-a koje imaju sva neophodna znanja, ali i iskustva za provedbu ovog postupka ocjene te vodeći računa da je, naročito u ovom periodu Covid19/Corona pandemije, kantonalni zavod javnog zdravstvafokalna tačka pojačanog pritiska rada, i očekivanja javnosti u domenu javnozdravstvenih prijetnji.

Svim zdravstvenim radnicima i saradnicima uključenim u vanjsku ocjenu, kako od strane Zavoda, tako i AKAZ-a, želimo uspješan rad, pozitivnu atmosferu i produktivno okruženje.

Saradnja i partnerstva