Vanjska ocjenu u Domu zdravlja Sapna

15.05.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 13 i 14.05.2024. godine, obavio je prvu vanjsku ocjenu Doma zdravlja Sapna, od predviđene dvije.

Vanjska ocjena rađena je u svrhu certifikacije četiri tima porodične/obiteljske medicine, specijalističko konsultatitve službe (ginekologije, interne medicine, pedijatrije, stomatologije, Higijensko-epidemiološke službe, i laboratorija).

Treba napomenuti da je Dom zdravlja predhodno imao urađenu facilitaciju.

Koordinator kvaliteta Doma zdravlja je Enisa Mahmutović.

Saradnja i partnerstva