Vanjska ocjena Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije

26.06.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), je 24. i 25.06.2024. godine, obavio vanjsku ocjenu Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije / kantona.

Vanjska ocjena rađena je u svrhu certifikacije zakonski obavezne uspostave sistema sigurnosti.

Treba istaknuti da je u proteklom mjesecu održana i interna edukacija radnicima Zavoda na temu uspostave Sistema kvaliteta, na kojoj su od strane koordinatora za kvalitet upoznati sa aktivnostima i važnosti ispunjavanja certifikacijskih standarda u Zavodu, propisanih od strane Agencije za kvalitet i akreditacije u zdravstvu FBiH.

Koordinator kvaliteta zdravstvene ustanove je Dalibor Vuković.

Saradnja i partnerstva