Vanjska ocjena u Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona

Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona 15.09.23

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), su na dane 03. i 04.07.2023. godine, obavili vanjsku ocjenu Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u svrhu akreditacije. Koordinator kvaliteta iz Zavoda bila je Jasmina Zukančić.

Akreditacija predstavlja najviši stepen izvrsnosti i kvaliteta pri pružanju zdravstvene zaštite, a ona podrazumijeva urađenu i certifikaciju koja je zakonska obaveza i predstavlja uspostavu sistema sigurnosti propisanu Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Saradnja i partnerstva