Vanjska ocjena u četiri apoteke/ljekarne u FBiH

09.11.23

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) intenzivno provodi planirani proces vanjskih ocjena u svrhu obnove certifikacije u zdravstvenim ustanovama apotekama kao i proces uključivanja necertificiranih apoteka u sistem sigurnosti s ciljem zaštite pacijenta.

Prema planu certifikacije, u mjesecu oktobru tekuće godine ovlašteni vanjski ocjenjivači Agencije: Vedina Čordalija, Jasmina Mušović, Iva Mayer, Emina Ramić i Amra Husanović  obavili su vanjsku ocjenu u :

  • ZU Ljekarna/apoteka Lašva Lijek
  • Privatna apoteka Selen
  • Privatna apoteka “Shoping”
  • Privatna apoteka “Vedam”

u svrhu certifikacije/obnove certifikacije. Na osnovu izvještaja ocjenjivača sačinjenih nakon pregleda, a u skladu sa procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru Agencije koji donosi konačnu odluku o certifikaciji.

Podsjećamo da je uspostava sistema sigurnosti i certifikacija zakonska obaveza na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05, 52/11 i 6/17), kao i Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/12), na osnovu kojih AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu zadovoljenja sigurnosnih standarda, odnosno provjeru da li apoteke imaju uspostavljen sistem sigurnosnih standarda kao uslov za obavljanje apotekarske djelatnosti. Sve navedeno se odnosi na apoteke u javnom i privatnom vlasništvu, i u svim organizacionim oblicima.

Saradnja i partnerstva