Vanjska ocjena Poliklinike Medicom Zenica

Osoblje Poliklinike 24.06.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 10. i 11.06.2024, obavio je vanjsku ocjenu Poliklinike Medicom Zenica.

Vanjska ocjena rađena je u svrhu certifikacije Poliklinike.

Treba istaknuti da je Medicom je prva privatna zdravstvena ustanova u Zenici osnovana prije 25 godina i jedan je od najjačih dijagnostičkih centara u BiH.

Usluge koje nudi Poliklinika su: laboratorijska dijagnostika, konsultativni pregledi, medicina rada i radiološka dijagnostika.

Koordinator kvaliteta zdravstvene ustanove je Jasmin Hodžić.

Saradnja i partnerstva