Vanjska ocjena JU Doma zdravlja sa stacionarom Kakanj

JU DZ Kakanj 18.09.23

Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) 28. i 29.08.2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu JU Doma zdravlja Kakanj. Veliki trud je uložio cijeli tim doma zdravlja na čelu sa koordinatorom kvaliteta Kovačević Nevzetom.

Vanjska ocjena rađena je u svrhu certifikacije. Certifikacija predstavlja ispunjenje zakonski obavezne uspostave Sistema sigurnosti. Pregledan je cijeli Dom zdravlja što podrazumijeva: specijalističko-konsultativne službe, Centar za mentalno zdravlja te 19 timov porodične/obiteljske medicine. Ustanova je pregledana prema važećim standardima koji se mogu naći na stranici www.akaz.ba

Saradnja i partnerstva