Vanjska ocjena Doma zdravlja Rama.

Dom zdravlja Rama 29.05.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 22.05.2024, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Rama.

Vanjska ocjena je rađena u svrhu certifikacije.

Treba napomenuti da je  tokom 2019 godine, AKAZ održao edukaciju za zaposlenike Doma zdravlja Prozor-Rama, i obuku u pogledu neophodnih osnova i praktičnih znanja za provedbu postupka certifikacije timova porodične medicine.

Saradnja i partnerstva