Vanjska ocjena Doma zdravlja Grude

Osoblje doma zdravlja 24.06.24

Tim ovlaštenih vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 10. i 11.06.2024, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Grude.

Vanjska ocjena rađena je u svrhu certifikacije cijelog Doma zdravlja (četiri tima porodične/obiteljske medicine, ginekologije, pedijatrije, fizikalne medicine, stomatologije, laboratorija, hitne medicinske pomoći, higijensko epidemiološke službe).

Koordinator kvaliteta Doma zdravlja je Mirjana Alpeza.

Saradnja i partnerstva