Vanjska ocjena Doma zdravlja Gračanica

DZ Gračanica 15.09.23

Tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) 26. i 27. juna 2023. godine, obavio je vanjsku ocjenu Doma zdravlja Gračanica.

Vanjska ocjena rađena je u svrhu re-certifikacije.

Ovo je prva od planirane tri vanjske ocjene Doma zdravlja Gračanica. Do sada su pregledane:  Higijensko-epidemiološka služba, Služba za laboratorijsku dijagnostiku, RTG dijagnostika, Specijalističko-konsultativna služba, Služba za pneumofiziologiju i tri tima porodične/obiteljske medicine, a vanjska ocjena rađena je po standardima za domove zdravlja (ver.2017).

Treba napomenuti da je ovo prvi dom zdravlja koji je akreditiran 2014. godine.

Koordinator kvaliteta iz doma zdravlja je dr. Petra Klokić.

Saradnja i partnerstva