Strategija razvoja FBiH:

Učešće AKAZ-a na multisektorskoj radionici za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027.

01.11.19

U hotelu Terme na Ilidži, u četvrtak 31.10., održana je multisektorska radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. koja je okupila stručnjake iz tri oblasti prezentovane u okviru tematskih podgrupa: „Obrazovanje, nauka, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada“, „Zdravlje i kvalitet života“, i „Demografija i socijalne politike“.

Naime, sveobuhvatne aktivnosti koje provodi  Federalni zavod za programiranje razvoja a koje predstavljaju sistemsko prikupljanje iskustava, mišljenja i komentara iz prakse te koji će biti osnova za izradu Stategije razvoja FBiH 2021.-2027., osmišljene su na planu integracije širokog dijapazona općih javnih interesa. 

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), učestvovala je na radionici, kao drugom tematskom okupljanju, doprinoseći stavovima u vezi zdravstvenog sektora odnosno oblasti sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu. Predstavnik AKAZ-a g. Azur Pašić, je i u ovoj prilici naglasio potrebu provođenja procesa sertifikacije zdravstvenih ustanova u FBiH, i stvaranje uvjeta koji će omogućiti potpunu realizaciju te zadaće u narednom periodu na koji se odnosi Strategija razvoja.

Saradnja i partnerstva