Svjetski dan sigurnosti pacijenata

15.09.23

Svjetski dan sigurnosti pacijenata obilježit će se 17. septembra 2023. pod temom „Angažiranje pacijenata za sigurnost pacijenata“, u znak priznanja ključne uloge koju pacijenti, porodice i njegovatelji imaju u sigurnosti zdravstvene zaštite.

Dokazi pokazuju da kada se pacijenti tretiraju kao partneri u njihovoj skrbi, ostvaruju se značajni dobici u sigurnosti, zadovoljstvu pacijenata i zdravstvenim rezultatima. Postajući aktivni članovi zdravstvenog tima, pacijenti mogu doprinijeti sigurnosti svoje skrbi i zdravstvenog sistema u cjelini.

Kroz slogan “Osnažite glas pacijenata!”, Svjetska zdravstvena organizacija poziva sve sudionike zdravstvenih sistema da preduzmu potrebne mjere kako bi osigurali da pacijenti budu uključeni u formuliranje politika, da budu zastupljeni u strukturama upravljanja, da sudjeluju u zajedničkom osmišljavanju sigurnosnih strategija i da su aktivni partneri u svojoj skrbi. Ovo se može postići samo pružanjem platformi i mogućnosti pacijentima, porodicama i zajednicama da podignu svoj glas, izraze zabrinutost, očekivanja i preferencije kako bi unaprijedili sigurnost, usredotočenost na pacijenta, pouzdanost i pravičnost.

Angažman pacijenata i njihovih porodica ugrađen je u Rezoluciju Svjetske zdravstvene organizacije WHA72.6 – „Globalno djelovanje za sigurnost pacijenata“ i u Globalni akcioni plan za sigurnost pacijenata 2021-2030. kao glavne strategije za kretanje ka eliminaciji štete u zdravstvenoj zaštiti koja se može izbjeći.

Svjetski dan sigurnosti pacijenata jedan je od svjetskih dana javnog zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije. Uspostavljen je 2019. godine od strane 72. Svjetske zdravstvene skupštine usvajanjem rezolucije WHA72.6 – „Globalno djelovanje za sigurnost pacijenata“. Njegovi ciljevi su povećanje svijesti i angažmana javnosti, poboljšanje globalnog razumijevanja i rad na globalnoj solidarnosti i djelovanju država članica kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata i smanjila šteta za pacijente.

Ciljevi Svjetskog dana sigurnosti pacijenata 2023 su:

  1. Podići globalnu svijest o potrebi za aktivnim angažmanom pacijenata i njihovih porodica i njegovatelja u svim okruženjima i na svim nivoima zdravstvene zaštite kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata.
  2. Angažirati kreatore politika, lidere u zdravstvu, zdravstvene radnike i njegovatelje, udruženja pacijenata, civilno društvo i druge zainteresirane strane u nastojanjima da se pacijenti i porodice uključe u politike i prakse za sigurnu zdravstvenu zaštitu.
  3. Osnažiti pacijente i porodice da se aktivno uključe u vlastitu zdravstvenu zaštitu i unapređenje sigurnosti zdravstvene zaštite.
  4. Zagovarati hitnu akciju na angažmanu pacijenata i porodice, u skladu sa Globalnim akcionim planom za sigurnost pacijenata 2021–2030, koju treba da preduzmu svi partneri.
 
Saradnja i partnerstva