AKAZ-ove publikacije

Principi upravljanja rizikom

16.07.19

Podsjećamo kolegice i kolege, koordinatore kvaliteta, naše facilitatore i ocjenjivače da na sljedećem linku mogu naći http://www.akaz.ba/udoc/Principi_upravljanja_rizikom_rev2.pdf AKAZ-ov priručnik: „Principi upravljanja rizikom“.

„Upravljanje rizikom u kontekstu zdravstvene zaštite obuhvata kliničke i nekliničke službe. Radi se o pažljivom planiranju, kako bi se utvrdilo postojanje različitih rizika koji su nerazdvojni od procesa pružanja zdravstvene zaštite“ (Bradshaw M. 1998. IBC Conferences).

Upravljanje rizikom je praksa u kojoj postoje procesi, metode i sredstva za upravljanje rizicima. Upravljanje rizikom osigurava disciplinirano okruženje za proaktivno donošenje odluka u kojem se: obavljaju različite aktivnosti u organizaciji, vrši kontinuirana procjena kako bi se utvrdilo šta bi moglo krenuti u neželjenom pravcu (rizici), identificiraju rizici koji postoje, vrši procjena tih rizika i to iz aspekta njihove moguće učestalosti, vjerovatnoće i ozbiljnosti, utvrđuje kojim rizicima treba posvetiti posebnu pažnju, eliminiraju rizici koji se mogu eliminirati, smanjuju efekti onih rizika koji se ne mogu eliminirati, primjenjuju strategije o postupanju s tim rizicima i uspostavljaju finansijski mehanizmi kojima će se apsorbirati finansijske posljedice onih rizika koji preostaju. Cilj je zaštititi korisnike zdravstvenih usluga tako što će se lokalizirati ili svesti na minimum.

Kad budete vršili procjenu rizika, prisjetite se da nesreće uzrokuju ljudi i ono što oni rade; nesreće se ne dešavaju same od sebe. Trebalo bi napraviti procjenu rizika koja se odnosi na određenu radnu aktivnost na takav način da bude lako razumljiva ljudima na koje se odnosi. Treba voditi lokalnu evidenciju o ovim procjenama na radnom mjestu, kao i povremenim pregledima kako bi se osiguralo da svaka ta procjena bude relevantna za radnu aktivnost na koju se odnosi. Sve procjene rizika bi trebalo pregledati bar jednom godišnje.

Ključni cilj upravljanja rizikom je smanjenje incidence nesretnih slučajeva i grešaka, čiji će rezultat biti sigurnija praksa, sigurniji sistemi rada, sigurnije prostorije i veća svijest osoblja o opasnosti i odgovornosti. Ključni cilj svakog sistema upravljanja kvalitetom jeste pružanje usluga koje ispunjavaju najveće moguće standarde zdravstvene zaštite; a rezultat ovoga je smanjenje troškova koje rizik donosi. Dakle, upravljanje rizikom i upravljanje kvalitetom imaju isti cilj, ali se na njih gleda iz različitih uglova.

Saradnja i partnerstva