OBAVIJEST

Poziv zdravstvenim ustanovama za prijavu recertifikacije i reakreditacije

akaz logotip 17.07.20

S obzirom na to da je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH – AKAZ, od šestog mjeseca ove godine otpočela proces hitnog uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u uspostavu sistema sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, napominjemo da je obaveza svih već certificiranih i akreditiranih ustanova prilikom obnove svojih certifikata prijaviti se prije isteka važećeg certifikata.

U skladu sa članom 44. Pravilnika o akreditaciji i certifikaciji zdravstvenih ustanova Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (broj 02-02-193-2/18 od 30.03.2018. i 02-02-372-2/19 od 28.10.2019. godine) LINK, zdravstvena ustanova podnosi zahtjev za obnovu akreditacije ili certifikacije AKAZ-u tri mjeseca prije isteka bezuslovnog certifikata, uz koji prilaže prateću dokumentaciju u vidu ranije izdatog rješenja o akreditaciji ili certifikaciji, nove samoocjene i druge dokumente iz člana 11. Pravilnika, ukoliko je bilo izmjene do momenta podnošenja zahtjeva za obnovu. Rješenje za obnovu akreditacije ili certifikacije (reakreditaciji/recertifikaciji) donosi se na isti način i po istom postupku i u rokovima predviđenim za dodjeljivanje akreditacije ili certifikacije. Obrasce prijave koordinatori kvaliteta mogu preuzeti za svoju zdravstvenu ustanovu, na web stranici AKAZ-a, i to za certifikaciju na http://www.akaz.ba/certifikacija i za akreditaciju na http://www.akaz.ba/akreditacija.

Podsjećamo, na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/05, 52/11 i 6/17), kao i Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/20), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) isključivo je ovlaštena federalna agencija za obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova u vezi sa poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga na teritoriji Federacije BiH, a naročito u vezi člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da AKAZ obavlja kontinuirano praćenje i procjenu zadovoljenja sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, odnosno da zdravstvene ustanove mogu obavljati zdravstvenu djelatnost, ako ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, i to, inter alia, imaju i uspostavljen sistem sigurnosnih standarda kao minimum uslova koje mora ispunjavati zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Od januara 2020. godine, članom 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost iz domena primarne i sekundarne zdravstvene zaštite mora imati certifikat AKAZ-a za dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta radi dokazivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva.

Verifikacija ispunjenosti uslova prostora, opreme i kadra, odnosno generalno verifikacija i kontrola obavljanja zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova (u šta spada i ispunjenost standarda sigurnosti na osnovu AKAZ-ovog certifikata kao dokaza) u nadležnosti kantonalnih inspektorata i kantonalnih ministarstava zdravstva, te Agencija planira o neuspostavljanju sistema sigurnosti obavijestiti resorna kantonalna ministarstva zdravstva i inspektorate za sve vrste zdravstvenih ustanova, kao i kantone i općine kao osnivače, i zavode zdravstvenog osiguranja kao finansijere javnih zdravstvenih ustanova.

Posjedovanje tzv. ISO-certifikata ne može se smatrati ispunjenjem zakonske obaveze iz gore citiranih akata, niti je zamjenjivo sa certifikatom AKAZ-a koji je u dijelu zadovoljenja standarda sigurnosti s ciljem zaštite pacijenta jedini validan certifikat u Federaciji BiH, za sve zdravstvene ustanove, bez obzira na oblik vlasništva, organizacioni oblik ili nivo zdravstvene zaštite.

Saradnja i partnerstva