edukacija i obuka

Poziv na obuku za koordinatora kvaliteta

Učesnici ranijih obuka za koordinatore kvaliteta ZU 03.03.23

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05, 52/11 i 6/17), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), je isključivo ovlaštena Agencija za obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova u vezi sa poboljšanjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u Federaciji BiH za certifikaciju (uvođenje sistema sigurnosti) i akreditaciju (uvođenje sistema kvaliteta), kao i na ocjeni uspješnosti pridržavanja standarda sigurnosti i kvaliteta.

S tim u vidu, želimo Vas obavijestiti da prema Planu i program edukacija, AKAZ-ova obuka za koordinatore kvaliteta započinje 30. marta 2023. godine, a sastavljena je od 16 edukativnih modula. Cijena pune edukacije je 1.600,00 KM, te je moguća uplata u ratama.

U skladu sa Pravilnikom o obuci za kontinuirano usavršavanje za koordinatore kvaliteta i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, ovaj program obuke je obavezan za sve koordinatore kvaliteta u smislu ažuriranja znanja i razmjene iskustava između zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Međutim, imajući u vidu da koordinator kvaliteta zbog obima posla iziskuje uvođenje i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, kao i cjelokupni proces certifikacije/akreditacije, ne može sam da obavlja sve zadatke preporučujemo edukaciju i drugih zaposlenika zdravstvene ustanove.

Stoga pozivamo Vašeg koordinatora kvaliteta, članove Komisije ili Vaše uposlenike koje odaberete da prisustvuju edukaciji za koordinatore kvaliteta koja će se održavati četvrtkom, svake sedmice počevši od 30.03.2023. godine i zaključno sa 01.06.2023. godine, u prostorijama Agencije, na adresi: Dr. Mustafe Pintola br. 1 Ilidža/Sarajevo ili u hotelu Hollywood na Ilidži o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

U tom period će biti prezentirani svi osnovni edukacijski moduli, koji ukoliko kandidat ima neophodne reference mogu biti priznati i kao ekvivalent za završeni prvi stepen SHCE kontinuirane profesionalne edukacije za zdravstveni menadžment.

Za eventualna pitanja stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: ahalilagic@akaz.ba ili na brojeve telefona 033/771-874 (centrala 033/771-871).

Kontakt osoba je Viši stručni saradnik za poslove edukacije i obuke Aida Halilagić, prof.

Saradnja i partnerstva