Početak postupka akreditacije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Sveučilišna klinička bolnica Mostar
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
03.06.22

Dana 02.06.2022. godine, vodstvo SKBM formaliziralo je prethodno donesenu stratešku odluku započinjanja sistemske provjere stanja sigurnosti i kvaliteta prema standardima sigurnosti i kvaliteta za bolnice Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), kako bi ishodila akreditaciju kao potvrdu vlastitog angažmana i rada.

Prema ugovoru potpisanom sa Agencijom, SKBM će u više faza akreditirati sve svoje klinike, počevši sa klinikama koje su se facilitirale, da bi u konačnici ostvarili integralnu akreditaciju kompletnog kliničkog centra.

Naime, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u svojstvu jedine ovlaštene federalne upravne organizacije za kvalitetu u zdravstvu, utvrđuje vanjskim pregledom i ocjenom usklađenost sa propisanim kriterijima i standardima čime se ostvaruje status certificirane, odnosno akreditirane zdravstvene ustanove. SKBM, a posebice njen Ured za kvalitetu, već duže vrijeme rade na pripremi bolnice za akreditaciju, te su nakon jednogodišnjeg procesa facilitiranja, ove godine otpočeli sa procesom akreditacije. Već sljedeće sedmice planirana je vanjska ocjena klinika za onkologiju i za dječije bolesti, nakon čega slijedi sukcesivno uključenje preostalih boličkih klniika, odjela i službi, kao i nemedicinskih organizacionih jedinica koje je moguće akreditirati od strane AKAZ-a.

Iskazujemo iskrene čestitke vodstvu, i svim uključenim osobama, posebice Uredu za kvalitetu SKBM i facilitatorima - zdravstvenim profesionalcima koje je ispred Agencije uputio Sektor za poboljšanje kvaliteta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, te upućujemo izraze nade da se postupak akreditacije što skorije provede sa maksimalnim uspjehom, te za konačno zadovoljstvo i korist pacijenata i nositelja zdravstvene zaštite.

Konačno, potpisom ugovora sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, AKAZ je ostvario formalno prisustvo u domenu uspostave kvaliteta u sva tri klinička centra u Federaciji BiH.

Saradnja i partnerstva