OBAVJEŠTENJE:

On-line edukacija za koordinatore kvaliteta/članove Komisije i druge zdravstvene profesionalce

05.05.21

Prema planu i programu edukacija,  za koordinatore kvaliteta, započela 29. aprila, 2021. godine, a sastavljena je od 64 sata obuke raspoređenih kroz 16 edukativnih modula. Shodno tome Agencija će sve module predavanja objavljivat sedmično na AKAZ YouTube kanalu pod nazivom Obuka za koordinatore kvaliteta 2021 (ili na linkove za edu. module),  od 05. maja, 2021. pa do daljnjeg.

Stoga pozivamo koordinatora kvaliteta, članove Komisije, i druge zdrravstvene profesionalce da prisustvuju on-line edukaciji svake sedmice.

Na http://www.akaz.ba/obuka-za-koordinatore-kvaliteta možete preuzeti Programe obuke, syllabuse i primjerak uplatnice koji sa Obrascem za prijavu trebate dostaviti putem fax-a u AKAZ (033/771-880) ili elektronski putem mail-a (koordinator@akaz.ba). Za eventualna pitanja kontakt osoba je gđa. Melka Mercvajler, prof., putem e-mail-a: melka.m@akaz.ba i telefona 033/771-874.

Više o koordinatoru kvaliteta dostupno je u  Priručniku za koordinatore kvaliteta

Linkovi za edukacijske module:

Modul 1: Program certifikacije i akreditacije

 1. Uloga AKAZ-a u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštita
 2. Program certifikacije i akreditacije
 3. Uspostava internog sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama

Modul 2: Certifikacijski i akreditacijski standardi

 1. Standardi sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti FBiH
 2. Samoocjena u zdravstvenim ustanovama

Modul 3: Politike i procedure na temelju standarda

 1. Dokumentirane politike i procedure

Modul 4: Kvalifikacije i uloga koordinatora kvaliteta

 1. Kvalifikacija koordinatora kvaliteta
 2. Uloga koordinatora kvaliteta
 3. Od prijave zdravstvene ustanove do rješenja Upravnog odbora

Modul 5: Etička i pravna pitanja i prava pacijenata i sistem žalbi

 1. Etička i pravna pitanja
 2. Prava pacijenata

Modul 6: Sistem žalbi

 1. Sistem prigovora/žalbi i sugestija u zdravstvenoj ustanovi

Modul 7: Medicina zasnovana na dokazima i kliničke vodilje

 1. Medicina zasnovana na dokazima
 2. Kliničke vodilje

Modul 8: Strateško i akciono planiranje

 1. Strateško i akciono planiranje
 2. Strateško planiranje - primjeri iz prakse
 3. Strateško planiranje i kvalitet

Modul 9: Upravljanje rizikom i incidentne situacije

 1. Upravljanje rizikom i incidentne situacije

Modul 10: Indikatori kvaliteta

 1. Indikatori kvaliteta (primjeri iz prakse)
 2. Dostavljanje indikatora AKAZ-u

Modul 11: Vještina komuniciranja

 1. Odnos ljekar pacijent
 2. Vještina komuniciranja

Modul 12: Timski rad

 1. Timski rad

Modul 13: Klinička revizija  instrument za unapređenje zdtravstvene zaštite

 1. Klinička revizija 

Modul 14: Klinički put pacijenata

 1. Klinički put

Modul 15: Planiranje i pokretanje projekta

 1. Planiranje i pokretanje projekta
 2. Uspostava i osiguranje kvaliteta

Modul 16: Razmjena isustava dobre prakse

 1. Razmjena isustava dobre prakse
Saradnja i partnerstva