Edukacija za koordinatore kvaliteta

Modul 13. Odnos zdravstveni radnik-pacijent

Dr.sc. Amina Godinjak i prof. dr. Sabina Alispahić 06.06.19

Današnja tema i modul koji je prezentiran polaznicima tečaja, koordinatorima kvaliteta iz zdravstvenih ustanova FBiH, po prvi puta ulazi u korpus edukacijskog materijala kao odgovor na potrebe, kako zdravstvenih radnika samih, tako i pacijenta i korisnika usluga zdravstvene zaštite.

Predavanje s početka obuke na temu: „Od čega se sastoji dobar odnos između zdravstvenog radnika i pacijenta?“, predmet je prezentacije Prof.dr. Sabine Alispahić, geštalt psihoterapeuta koja je bila i današnji prvi prezenter, a sadržaj sa naslovima „Nauka i vještina komunikacije sa pacijentom“, i „Greške i neželjeni događaji“, prezentirala je Dr.sc. Amina Godinjak.

Prof. Alispahić i Dr. Godinjak su i kooautorice knjige:„ (R)evolucija odnosa ljekar – pacijent“, o kojoj su ukratko obavijestile auditorij, a koja se bavi narečenim pitanjima, jednako s aspekta struke, kao i medicinske prakse.

„Smatramo da je neohodno i suštinski važno konstantno dorađivati i unapređivati sve pojedine edukacijske kurikulume kako bismo adekvatno odgovorili na potrebe iz prakse. Današnji modul je, po našem mišljenju, in medias res, realna pomoć, i  vrlo koristan alat u radu svim zdravstvenim radnicima a poglavito terapeutima - medicinskim djelatnicima. Već po prvim reakcijama polaznika obuke zaključujemo da je modul, kao i cijenjene predavačice, prihvaćen izvrsno i to nam je indikativno za naredne cikluse obuke.“ Rekao je nakon završetka današnjeg rada direktor AKAZ-a Doc.dr. Ahmed Novo.

Saradnja i partnerstva