UPRAVNI ODBOR AKAZ-a

Donesene odluke o izdavanju akreditacija i certifikata zdravstvenim ustanovama koje su uspješno prošle vanjske ocjene

S vanjske ocjene u LJZU “BIOPHARM” Neum - Ogranak Međugorje
S vanjske ocjene u svrhu certifikaciranja u LJZU “BIOPHARM” Neum - Ogranak Međugorje
20.07.18

Na devetoj sjednici održanoj 20.07.2018. godine, privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je donio odluke o izdavanju akreditacija i certifikacija za više zdravstvenih ustanova.

U prethodnom periodu je obavljena vanjska ocjena u svrhu akreditacije po jednog zavoda za javno zdravstvo, zavoda za bolesti ovisnosti, porodilišta i centra za rani rast i razvoj, kao i 29 timova porodične/obiteljske medicine domova zdravlja (JZU DZ Gračanica, JZU DZ Gradačac, JZU DZ Mostar, JZU DZ Tuzla, JZU DZ Zenica, JZU DZ Živinice, JZU DZ Goražde), a nakon provedenih vanjskih ocjena i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača od strane Komisije za akreditaciju, Upravno vijeće AKAZ-a je donijelo rješenje o akreditaciji svim pregledanim zdravstvenim ustanovama, s obzirom na to da ispunjavaju više od 80 odsto akreditacijskih standarda za bolnice, odnosno zavode javnog zdravstva, usluge „bolnice prijatelje beba“ i timove porodične/obiteljske medicine. Također, pored već akreditiranih 29,  još dva tima JZU DZ Gradačac su certificirana čime je na istoj sjednici ukupno certificirano 31 tim porodične/obiteljske medicine u sedam domova zdravlja.

Akreditacija i certifikacija prema standarima za bolnice je dodijeljena Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, a prema standardima za javno zdravstvo Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona.

Fokusirana akreditacija prema standardima za „Bolnice prijatelje beba“ je dodijeljena Klinici za ginekologiju i porodništvo Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Centru za rani rast i razvoj SOS Dječija sela BiH SOS Dječiji vrtići Goražde.

Dodijeljeni su certifikati za uspostavljen sistem sigurnosnih standarda za 22 apoteke (Apoteka „ARNIKA“ Gračanica, Apoteka „SOLANA“ Tuzla, JU Apoteka „ZDRAVLJE“ Zenica - ogranak Apoteka Odmut, LJZU “BIOPHARM” Neum,– ogranci Ljekarna Međugorje i Ljekarna Vitina, ZU Apoteka „ZENI-LIJEK“ Zenica, Apoteka Galen – Centralni objekat sa ograncima Apoteka Babina rijeka-ogranak 15, Apoteka Blatuša - Ogranak 23, Apoteka Crkvice – ogranak 2, Apoteka Gračanica - ogranak 6,  Apoteka Gradska Zavidovići – ogranak 13, Apoteka Grbavica - ogranak 22, Apoteka Jalija - ogranak 12,Apoteka Mokušnice - ogranak 11, Apoteka Nemila - ogranak 14, Apoteka Peri han- Ogranak 10, Apoteka Podlugovi - ogranak 19, Apoteka PSC – Ogranak 17,Apoteka Tetovo –Ogranak 5, Apoteka Vogošća - ogranak 21, Apoteka Zavidovići - ogranak 7, Apoteke Masarykova - Ogranak 1).

Navedenim apotekama je nakon provedene vanjske ocjene i verifikacije izvještaja vanjskih ocjenjivača Komisija za certifikaciju apoteka odobrila certifikate s obzirom na to da su u potpunosti ispunili zahtjeve i kriterije standarda sigurnosti za apoteke.

“Uz čestitke svima koji su uspješno prošli proces akreditacije i certifikacije, Agencija će sve navedene zdravstvene ustanove u narednom periodu kontaktirati radi načina preuzimanja/uručenja certifikata i zatvaranja eventualnih preostalih obaveza prema Agenciji”, poručuju iz AKAZ-a.

 

Saradnja i partnerstva