ODGOVORNE OSOBE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U FBIH:

DA LI STE PROVJERILI KADA ISTIČE CERTIFIKACIJA/ AKREDITACIJA VAŠE USTANOVE?

06.01.22

Agencija za kvalitet i akreditaciju u  zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ), u skladu sa zakonskom obavezom, i svojim ovlaštenjem o provedbi utvrđivanja usklađenosti sa kriterijima i standardima sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, poziva SVE ODGOVORNE OSOBE i organe upravljavnja, kao i pojedince zadužene za poslove koordinacije, odnosno članove komisija za kvalitet, DA REDOVNO I AŽURNO PROVJERAVAJU STANJE VAŽENJA IZDATE CERTIFIKACIJE/AKREDITACIJE ZA TEKUĆU GODINU.

Naglašavamo da je stanje sigurnosti u zdravstvu u naročito složenoj situaciji izazvanoj, između ostaloga, i pandemijskim uticajima kako na opću populaciju, tako i na zdravstvene, a poglavito medicinske radnike - izložene dodatnom stresu i psihološkim opterećenjima.

AKAZ je dobila službene informacije i obavještenja koja upućuju da će inspekcijski nadzor na terenu biti pojačan kao i da će Zavodi zdravstvenog osiguranja posebno obratiti pažnju na stanje ispunjenosti uslova sigurnosti kod zdravstvenih ustanova a u pogledu zaključivanja ugovora i finansiranja istih.

Pozivamo sve odgovorne inokosne i kolektivne organe da ažurno utvrde stanje ispunjenosti uslova sigurnosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama za koje snose odgovornost i što skorije kontaktiraju AKAZ u povodu obnove važećeg certifikata/akreditacije.

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-mail adresa i telefonskih kontakata zaposlenika AKAZ-a objavljenih na zvaničnoj stranici agencije.

Saradnja i partnerstva