AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Pitanja koja najčešće postavljate
Meni


Ukoliko želite da u Vašoj ustanovi uspostavite sistem poboljšanja kvaliteta, pažljivo pročitajte:

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Ocijenite Vašu zdravstvenu ustanovu:

Dosadašnji rezultati anketiranja:
Pitanja koja najčešće postavljate:

Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care

 2. European Society for Healthcare Quality

 3. Picker Institute Europe

 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)

 5. National Association for Healthcare Quality (USA)

 6. Haute Autorité de Santé

 7. National Institute for Clinical Excellence

 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network

 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)

 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety

 11. International Journal for Quality in Health Care

 12. British Medical Journal

 13. Institute of Medicine Publications

 14. Quality Assurance Project (QAP)

Šta zdravstvena ustanova mora da učini da bi se akreditirala?

Sistem poboljšanja kvaliteta može se definirati kao skup procedura, mjerila i planiranih akcija na svim nivoima organizacije koji se poduzimaju s ciljem osiguranja da je zdravstvena zaštita pružena pacijentima ispunila odredene kriterije koji opisuju svaki standard i da se trajno radi na osiguranju i poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite. Takav sistem ima dvojaku namjenu: unutrašnju i vanjsku. Za davaoce usluga i njihove zdravstvene institucije, sistem je sredstvo za trajnu edukaciju i privlačenje zdravstvenih profesionalaca; za društvo, javnost, pacijente, finansijere i donositelje političkih odluka u zdravstvu, sistem pokazuje na koji način davaoci usluga i menadžment organizacije poboljšavaju kvalitet. To zahtijeva vanjsku evaluaciju sistema i cijele organizacije (vanjska ocjena kvalitete i akreditacija zdravstvene ustanove).

Sistematsko poboljšanje kvaliteta zaštite i usluga u biti je pozitivan pristup. Za razliku od kontrole i osiguranja kvalitete koji počivaju na teoriji loših jabuka (trule 'jabuke' treba odstraniti da bi sistem bio bolji, što vrijedi za sigurnost zaštite i minimalne standarde), trajno poboljšanje kvalitete zasniva se na teoriji dobrih jabuka koja na poboljšanje gleda u cjelini, dakle, kao poboljšanje već dobrih procedura, bilo dosezanjem optimalnih standarda, bilo postavljanjem optimalnih standarda na još višu razinu kvaliteta (Berwick DM. Continous Improvement as an Ideal in Health Care. In: Quality in Health Cstaticki are, Theory, Application, and Evolution. Graham Nancy O, ed. Aspen Publication, Gaitherburg, Marylland 1995: 64-72.).

Danas je sistematsko poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i usluga profesionalna dužnost i odgovornost davalaca usluga koja se ostvaruje u prijateljskoj klimi nekažnjavanja za sporadičnu lošu izvedbu i koja postaje dio rutinskog rada. Naglasak je na dobrom vodstvu organizacije, uspostavi odgovarajuce strukture i funkcija za sigurnost i kvalitet, privrženosti menadžmenta poboljšanju kvaliteta, timskom radu koji prelazi granice jedne službe i/ili organizacije, samoocjeni, samoregulaciji, stimulacijama za dobru izvedbu i odgovarajućim resursima.

Zdravstvene ustanovu ne mogu bez pomoći Agencije ući u zahtjevan program akreditacije koji, naravno, podrazumijeva prethodno podignut sistem poboljšanja kvaliteta. U tu svrhu, prilikom sklapanja ugovora s agencijama, ove se obavezuju da će im pružiti svaku pomoć, uključujući i angažman iskusnijeg zdravstvenog profesionalca ili njih više u funkciji facilitatora. Facilitacija može trajati od 6 – 12 mjeseci ili duže, što ovisi o uspješnosti ustanove koja ulazi u program akreditacije. Dužnosti agencija, facilitatora i ustanova su slijedeće:

Faze
Aktivnosti
Inicijalna faza
(“svjesnost”)
• Aplikacija zdravstvene ustanove • Potpisan je ugovor • Dogovoren je plan projekta u zdravstvenoj ustanovi • Ageniciji je uručen popunjen obrazac o profilu zdravstvene • ustanove • Standardi i tehnička dokumentacija u ustanovi su distribuirani • Dogovoreni su načini obavještavanja ustanove o projektu • Dogovoreni su načini informiranja o projektu unutar ustanove • U ustanovi je formiran projektni tim s jasnim dužnostima i • odgovornostima (projektni tim može biti zakonom obavezna • Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti) • Napravljen je zajednički plan edukacije i obuke različitih profila • ljudi u ustanovi (menadžment, koordinator kvaliteta, članovi Komisije, • unutrašnji ocjenjivači) • Drže se jednodnevni do dvodnevni modularni kursevi za zaposleno osoblje prema profilima zaposlenih • Facilitator drži otvoreni sastanak s menadžmentom i osobljem ustanove radi informiranja o početku projekta i promocije projekta (poželjno je prisustvo što većeg broja osoblja) • Osiguranje vodstva i podrške direktora / ravnatelja i menadžmenta ustanove • Projekat je zvanično pokrenut i svi u ustanovi su s tim upoznati • Zdravstvena ustanova plakatira na za to podesnim mjestima zvaničan početak projekta, njegovu svrhu i ciljeve • Zdravstvena ustanova brine se za lokalnu medijsku promociju, obavezujući se tako pred pacijentima i javnosti da će uspostaviti sistem poboljšanja kvaliteta i sigurnosti i da je aplicirala za akreditaciju.
Faza početnog uspostavljanja sistema (“probni period”)
• Svaki odjel i služba ocjenjuju se u odnosu na njima primjerene standarde = «samoocjena» (P = potpuno pridržavanje; D = djelomičcno pridržavanje; N = nepridržavanje; NP = nije primjenljivo) • Facilitator je tumač smisla svakog standarda i kriterija, i pomaže u samoocjeni ustanove • U slučaju dvojbe, jedini ovlašteni tumač standarda je Agencija • Zdravstvena ustanova traži od Agencije izuzeća za pojedine standarde/kriterije koji za ustanovu nisu primjenljivi • Agencija zajedno s facilitatorom razmatra takve zahtjeve i odobrava ili ne odobrava izuzeća od standarda • Zadužene su osobe i timovi za pisanje politika i procedura, koje se zahtijevaju standardima/kriterijima, i odredeni su rokovi za završetak tih zadataka • Facilitator pribavlja već napisane politike i procedure na drugim mjestima («mreža ustanova» koje su prethodno prošle kroz projekte kvaliteta) ili upućuje ustanovu na odgovarajuće web resurse • Kordinator organizira sastanke projektnog tima najmanje jednom sedmično radi monitoringa i evaluacije učinjenog i o tome podnosi izvještaj direktoru (stalni zadatak) • Projektni tim zajedno s facilitatorom definira akcioni plan poboljšanja kvaliteta u skladu sa samoocjenom i prioritetima ustanove • Prišlo se formulaciji strategije kvaliteta i rizika u ustanovi • Svi uočeni nedostaci su popisani • Popisane su aktivnosti i zadaci koji će se provoditi uz podršku facilitatora/Agencije • Prišlo se implementaciji promjena prema prioritetima.
Faza punog razvoja sistema (“širenje”)
• Zdravstvena ustanova uz pomoć facilitatora uvodi kliničku reviziju; kao vježbu razvija vodilje za kliničku praksu; razvija pokazatelje izvedbe; definira lokalnu povelju o pravima pacijenata, razvija sistem žalbi i vrši anketiranje pacijenata; razvija sistem izvještavanja o incidentima s pripadajućim obrascima; provodi reviziju medicinske dokumentacije i obrazaca; uspostavlja sestrinsku dokumentaciju; ustrajno radi na razvoju politika i procedura • U svim ovim aktivnostima neizostavna je pomoć facilitatora i Agencije (savjetovanje, dokumentacija, tehnički priručnici) • U planski odredenim vremenskim intervalima facilitator zajedno sa koordinatorom kvaliteta i Komisijom ocjenjuje učinjeno i o tome redovno izvještava menadžment ustanove • Na zdravstvenoj ustanovi je da odredi nagrade i mjere u slučaju kašnjenja i neispunjavanja preuzetih obaveza • Nastavlja se obuka: obučavaju se unutrašnji ocjenjivači i po potrebi se obučava osoblje prema planu i programu drugih modula (npr. razvoj indikatora, kliničkih vodilja, klinička revizija, upravljanje kliničkim i nekliničkim rizicima, itd.) • Facilitator analizira učinjeno i pomaže u revizijama akcionog plana.
Faza završnih priprema za vanjsku ocjenu (“širenje” s nekim elementima “konsolidacije”)
• Unutrašnji ocjenjivači provode unutrašnju ocjenu vlastite ustanovu («druga samoocjena»), simulirajući procedure vanjske ocjene • Facilitator je na raspolaganju za savjetovanje prilikom unutrašnje ocjene • Usaglašavanje facilitatora, koordinatora kvaliteta, članova Komisije, unutrašnjih ocjenjivača i predstavnika menaždmenta u vezi sa završnim izvještajem o drugoj samoocjeni • Utvrduje se akcioni plan za ispravljanje nedostataka koji su uočeni tokom unutrašnje ocjene (pomoć facilitatora se podrazumijeva)

Postoje tri ključne faze u programu akreditacije:

 1. unutrašnje samoocjenjivanje prema standardima;
 2. planiranje akcija (razvoj akcionih planova);
 3. i razvoj usluga koji prati vanjsko kolegijalno ocjenjivanje.

Tokom procesa pripreme za vanjsku ocjenu na kolegijalnoj osnovi, zdravstvenu ustanovu pomaže facilitator iz Agencije, koji je iskusni zdravstveni profesionalac i koji savjetuje i tumači standarde i pomaže u pitanjima vodenja projekta poboljšanja kvaliteta. Facilitator će dobro poznavati zdravstvenu ustanovu i može biti neprocjenjiv izvor informacija i značajna podrška zdravstvenoj ustanovi.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalo zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

AKAZ © 2003 -