AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Mapa sajta
Meni
Početna

Pitanja koja najčešće postavljate:

Važni linkovi da biste više saznali...

 1. ISQua, The International Society for Quality in Health Care
 2. European Society for Healthcare Quality
 3. Picker Institute Europe
 4. Institute for Healthcare Improvement (USA)
 5. National Association for Healthcare Quality (USA)
 6. Haute Autorité de Santé
 7. National Institute for Clinical Excellence
 8. Scotish Intercollegiate Quidelines Network
 9. Quality and Safety in Health Care (QSHC)
 10. Joint Commission Journal on Quality and Safety
 11. International Journal for Quality in Health Care
 12. British Medical Journal
 13. Institute of Medicine Publications
 14. Quality Assurance Project (QAP)

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader


Pretraživač:


 

 

 


O Agenciji

Korisni dokumenti

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH

The Law on the Quality and Safety Improvement System, and on Accreditation in Healhthcare

Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pregled Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH s komentarima i prijedlog za akcione planove svih aktera u zdravstvu za period 2007. – 2010.

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Upitnik za procjenu razumijevanja i ispunjenosti uputa navedenih u Metodološkom uputstvu za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta i sigurnost i zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u FBiH

Paketi proizvoda i usluga AKAZ-a

Pravilnici Agencije

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Poslovnik o radu Upravnog odbora Agencije

Pravilnik o imenovanju Upravnog vijeća


Akreditacijski standardi

Korisni dokumenti

Akreditacijaki standardi za bolnice

Akreditacijski standardi za dom zdravlja

Akreditacijski standardi za timove porodične / obiteljske medicine

Akreditacijski standardi za zdravstvene usluge naklonjene mladima

Akreditacijski standardi za centre mentalnog zdravlja

Sertifikacijski standardi za apoteke (maj 2013.)

Standardi za akreditaciju „BOLNICA – PRIJATELJA BEBA“

Akreditacijski standardi za drop-in centre u FBiH

Akreditacijski standardi za usluge dobrovoljnog, povjerljivog savjetovanja i testiranja (DPST)

Sertifikacijski standardi za transplantacijsku medicinu

Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Uputstva za distribuciju i usaglašavanje standarda

Osnovne informacije za nacionalne politike kvaliteta zdravstvenih sistema

Nacrt politike i strategije FMZ 2011.-2020.

Izmjene i dopune akreditacijski standardi za timove obiteljske/porodične medicine

Izmjene i dopune akreditacijski standarda za domove zdravlja

Izmjene i dopune akreditacijski standarda za bolnice

Politika mladi i zdravlje, Federalno ministarstva zdravstva BiH

Strategija mladi i zdravlje, Federalno ministarstvo zdravstva BiH

Međunarodni dokumenti

Guidance on Developing Quality and Safety Strategies with a Health System Approach

Assuring of Health Care in the European Union: A Case for Action

ISQua Checklist for Development of New Healthcare Accreditation Programs - Guidance for Governments, Agencies and Other Groups, November 2006


International Accreditation Standards for Healthcare External Evaluation Organisations. Third Edition 2007

ISQua International Principles For Healthcare Standards. Third Edition 2007

Toolkit for Accreditation Programs. Some issues in the design and redesign of external health care assessment and improvement systems, 2004


Samoocjena, unutrašnja i vanjska ocjena

Ocjene u odnosu na standarde za bolnice:

Samoocjena:
I dio, II dio, III dio, IV dio, V dio, VI dio, VII dio

Unutrašnja ocjena:
I dio, II dio, III dio, IV dio, V dio, VI dio, VII dio

Ocjene u odnosu na standarde za dom zdravlja:

Samoocjena:
Forme za samoocjenu DZ rev.2010

Unutrašnja i vanjska ocjena:
Forme za samoocjenu DZ rev.2010

Ocjene u odnosu na standarde za timove porodične / obiteljske medicine:

Forme za sertifikacijsku samoocjenu

Forme za akreditacijsku samoocjenu

Akreditacijski standardi za zdravstvene usluge naklonjene mladima

Forme za samoocjenu

Akreditacijski standardi za centre mentalnog zdravlja

Forme za samoocjenu u odnosu na standarde za centre mentalnog zdravlja

Sertifikacijski standardi za apoteke

Obrazac za samoocjenu I dio

Obrazac za samoocjenu II dio

Obrazac za samoocjenu III dio

Obrazac za samoocjenu IV dio

Akreditacijski standardi za „BOLNICA – PRIJATELJA BEBA“

Forme za samoocjenu za standardi za „BOLNICA – PRIJATELJA BEBA“

Akreditacijski standardi za drop-in centre u FBiH

Forme za samoocjenu i vanjsku ocjenu drop-in centara

Akreditacijski standardi za usluge dobrovoljnog, povjerljivog savjetovanja i testiranja (DPST)

Forme za samoocjenu i vanjsku ocjenu DPST usluga


Tabela planiranja projekta

Aplikacija za oslobađanje od standarda

Revizija zdravstvenih kartona za DZ

Klinička revizija historija bolesti za bolnice

Ocjenjivači na kolegijalnoj osnovi

Upravljanje pregledom

Priručnik za ocjenjivače

Obuka iz oblasti poboljšanja kvaliteta

Politika kvaliteta

Principi upravljanja rizikom

Priručnik za koordinatore kvaliteta

Priručnik za menadžere zdravstvenih ustanova

Smjernice za koordinatore kvaliteta

Uputstva za distribuciju i usaglašavanje standarda

 


Vanjska ocjena i akreditacija

Registar akreditiranih / sertificiranih zdravstvenih ustanova

Formulari vanjske ocjene u odnosu na bolničke standarde:

I dio, II dio, III dio, IV dio, V dio, VI dio, VII dio

Formulari vanjske ocjene u odnosu na standarde za domove zdravlja:

I dio, II dio, III dio, IV dio, V dio, VI dio

Tabela planiranja akreditacijskog projekta

 

Osnovni podaci o bolnici za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o domu zdravlja za pokretanje akreditacijskog programa

Osnovni podaci o timu porodične /obiteljske medicine za pokretanje akreditacijskog programa

Aplikacija za oslobađanje od standarda

Formular za reviziju zdravstvenih kartona u domovima zdravlja

Formular za reviziju bolnički historija bolest


Facilitacija

Strukturirani izvještaj facilitatora o obavljenoj posjeti zdravstvenoj ustanovi

Uputstvo za pripremu dokumentacije i popunjavanje obrazaca za ocjenu pridržavanja standarda prije vanjskog pregleda

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Paketi proizvoda i usluga AKAZ-a


Edukacija

Održane edukacije:

Izvještaj o edukacija u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla 10.04.-23.06.2008. godine
Fotogafije

Izvještaj o edukaciji timova porodične medicine iz Kantona Sarajevo od 19.03.- 04.06.2008 god.
Fotogafije

Izvještaj o edukaciji Klinička bolnica Zenica i Hrvatska bolnica Nova Bila 2008 god.
Fotogafije

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Paketi proizvoda i usluga AKAZ-a


Fokus na pacijenta

Prava pacijenta

Sigurnost pacijenta

Žalbe pacijenta

Anketiranje pacijenta

Zdravstvena zaštita u čijem je fokusu pacijent

Patient Focus
Sky Business Centre, Damastown Co. Dublin

NHS Health Scotland is the national agency for improving the health of our population. We are a Special Health Board in NHS Scotland

The Health Care Standards Unit (HCSU), HCSU, Innovation Centre, Keele University, Staffordshire

Patient Focus
Patient experience: assisting the healthcare industry

Prava pacijenta

Izjava o postojanju potrebe za usvajanjem prava pacijenata u BiH

Statement about the need for the adoption of Charter of Patients's Rights in B&H

Zakon o zaštiti prava
pacijenata, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

"Re-akcija" Udruženje za promociju i zaštitu prava pacijenata Srbije

WHO Patients' rights

eMedicine Health Practical Guide To Health

Patients' Rights in the United State

Sigurnost pacijenta

Preporuke Rec (2006)7
Komiteta Ministara zemljama članicama o menadžmentu sigurnosti pacijenta i prevenciji nepovoljnih događaja u zdravstvenoj zaštiti

Principi upravljanja rizikom, AKAZ

Priručnik za incidentne situacije - UKC Tuzla

Bolesnikova sigurnost
(Uspostavljanje europskih pokazatelja bolesnikove sigurnosti)

Bolesnikova sigurnost
( Rječnik za primjenu u Europi)

HSE - Health and Safety Executive

Professional Health and Safety Consultants, UK London

Žalbe pacijenta

Sistem žalbi u zdravstvenim ustanovama (ključ za zaštitu u čijem je središtu pacijent, ključ za bolje upravljanje rizikom)

"Sretna obitelj" - Udruga za unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života duševnog bolesnika i njegove obitelji

Udruga "Pacijent danas" Rijeka

Anketiranje pacijenta

Upitnik o misljenju pacijenata i evaluaciji primarne zdravstvene zaštite

Izvještaj o ispitivanju u vezi sa mišljenjima pacijenata i evaluaciji primarne zdravstvene zaštite

AKAZ izvještaj SZO o provedenoj anketi u vezi sa mišljenjima pacijenata i evaluaciji primarne zdravstvene zaštite


Klinička revizija/audit

Dizajn audit protokola

Revizija zdravstvenih kartona za DZ

Klinička revizija historija bolesti za bolnice

BQM br. 2
Časopis Udruženja za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH

Healthcare Quality Improvement Partnership

National Clinical Audit Advisory Group

Care Quality Commission

National Institute for Health and Clinical Excellence

National Patient Safety Agency

National Audit Governance Group

International Society for Quality in Health Care

Institute for Healthcare Improvement

Clinical Governance Bulletin


Klinički put

Klinički putevi razvijeni u zdravstvenim ustanovama kroz projekat SZO

Klinički put za dijabetes mellitus - TIP 2, Odjeljenje za zdravstvo Brčko Distrikta BiH

Klinički put za hipertenziju, Odjeljenje za zdravstvo Brčko Distrikta BiH

Klinički put za PAPA test, Odjeljenje za zdravstvo Brčko Distrikta BiH

Klinički put za akutni gastroenteritis, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za upalu pluća, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za upalu srednjeg uha, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za urinarne infekciije, Dom zdravlja Čapljina

Klinički put za urtikariju, Dom zdravlja Čapljina

Knjižica o praćenju oboljelih od šećerne bolesti (izvod iz kliničkog puta), Dom zdravlja Doboj

Knjižica o praćenju oboljelih od povišenog krvnog pritiska (izvod iz kliničkog puta), Dom zdravlja Doboj

Klinički put za PAPA test, Dom zdravlja Doboj

Integrirani klinički put za dijabetes mellitus - TIP 2, Dom zdravlja Kladanj

Integrirani klinički put za hipertenziju, Dom zdravlja Kladanj

Integrirani klinički put za kontrolu brisa PAPA test, Dom zdravlja Kladanj

Integrirani klinički put za dijabetes mellitus - TIP 2, Dom zdravlja Orašje

Integrirani klinički put za esencijalnu hipertenziju, Dom zdravlja Orašje

Integrirani klinički put za kontrolu brisa PAPA test, Dom zdravlja Orašje

Klinički put za depresiju, Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Klinički put za dijabetesno stopalo, Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Klinički put za akutnu lumbalnu bol, Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Klinički put sekundarne prevencije kardiovaskularnih bolesti KVB, Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Klinički put za tranzitorni ishemični atak (TIA), Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Klinički put za akutni bronhitis, Dom zdravlja Tuzla

Klinički put za sideropenijsku anemiju, Dom zdravlja Tuzla

Integrirani klinički put za dijabetes mellitus - TIP 2, Dom zdravlja Tuzla

Integrirani klinički put za esencijalnu hipertenziju, Dom zdravlja Tuzla

Integrirani klinički put za kontrolu brisa PAPA test, Dom zdravlja Tuzla

Klinički put primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti KVB, Dom zdravlja Tuzla

Klinički put za ulkusnu bolest, Dom zdravlja Tuzla

Integrisani klinički put za operaciju katarakte, Klinika za očne bolesti UKC Tuzla

Inostrani dokumenti:

An integrated care pathway for menorrhagia across the
primary–secondary interface: patients’ experience, clinical
outcomes, and service utilisation

Downloaded from qshc.bmj.com on 25 September 2007

An integrated care pathway for crisis triage and assessment
Julie Hall and Jeannette Connelly

Integrated Care Pathways
A guide to good practice
Edited by Nicola Davis

Development of a Regional
Clinical Pathway for Total Hip
Replacement in a Rural Health Network (Case Study)
Jessica Meleskie and Katrina Wilson

Integrated Care Pathways PA46
The Chartered Society Of Physioterapy

Urgent Care Pathways for Older People with Complex Needs – Best Practice Guidance
Published to DH Department of Health UK.

Discharge from hospital: pathway, process and practice
Published to DH Department of Health UK.

18 Week Patient Pathway
Delivery Resource Pack

Published to DH Department of Health UK.

Southampton University Hospitals NHS Trust integrated care pathway for revision of total hip replacement
Merrilyn Dracass and Caroline Sharland, Southampton University Hospitals NHS Trust

Assessing Clinical Pathways Use in a Community Hospital: It Depends on What “Use” Means
Nancy Hoffart, Ann Kuckelman Cobb
Journal on Quality Improvment

Physician-Perceived Barriers to Adopting a Critical Pathway for Community-Acquired Pneumonia
Sumit R. Majumdar, Scot H. Simpson, Thomas J. Marrie
Joint Commission Journal on Quality and Safety

Integrated Care Pathways for
Mental Health
NHS Draft Standards ~ April 2007

Clinical Pathways: A Guide for Clinicians
The Royal Children’s Hospital
Melbourne, Australia

What is an Integrated Care Pathway - ICP?
Volume 3, number 3
Published by Hayward Medical Communications, a division of Hayward Group plc.

Linkovi:

Open Clinical, Knowledge management for medical care - Clinical Pathways

The Royal Children's Hospital Melbourne - Clinical Pathways

Venture Training & Consulting, Integrated Care Pathways -ICPs

Publications - DH Department of Health UK


Kliničke vodilje

AGREE - INSTRUMENT ZA PROCJENU VODILJA ZA ISTRAŽIVANJE I EVALUACIJU (The AGREE Collaboration. Appraisal of Guidelines for REsearch & Evaluation- AGREE Instrument)

Kliničke vodilje / vodiči (AKAZ)

Savjetovanje i procedure namjernog ranog prekida trudnoće

Savjetovanje i procedure namjernog ranog prekida trudnoće (skraćeni pregled)

Preventivni vodič za arterijsku hipertenziju

Vodič za prevenciju i skrining karcinoma cerviksa

Vodič za prevenciju i ranu detekciju karcinoma debelog crijeva

Vodič za rano otkrivanje karcinoma dojke

Vodič za prevenciju frakture kuka kod osoba od 65 i više godina

Preporuke u prevenciji nenamjernih povređivanja u dobi od 0 - 5 godina

Preventivni vodič za tranzitornu ishemičnu ataku i moždani udar

Vodiči razvijeni uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije 2008. godine Regionalnog ureda za BiH

Vodič za depresiju

Vodič za dijabetes

Vodič za hipertenziju

Vodič za karcinom vrata materice

Vodič za akutni ishemijski moždani udar

Kratki vodič za zbrinjavanje bolesnika sa moždanim udarom

Vodič za tuberkulozu

Dijagnostičko terapeutski vodiči razvijeni od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Vodiči koje je razvila Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske

Neki sajtovi na Internetu kao izvori kliničkih vodilja

The Guidelines International Network is a major international initiative involving organisations from around the world. G-I-N seeks to improve the quality of health care by promoting systematic development of clinical practice guidelines and their application into practice

Agency for Quality in Medicine (AZQ) Njemačka

ANAES (L'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé) Francuska

Canadian Medical Association

Guidelines Group New Zealand

National Centre for Quality Assessment in Health Care: Poljska

National Electronic Library for Health: baza podataka vodilja na bazi dokaza, uključujući  NICE vodilje i College of Nursing, UK

National Guideline Clearing House: baza podataka, koju sponzorira AHRQ, vodilje koje su nedavno publicirane u recenziranim časopisima, SAD

NICE (National Institute for Clinical Excellence): pojedinačne zdravstvene tehnologije (npr., lijekovi, sprave, tehnike, kriteriji za upućivanje) I tretman bolesti, Velika Britanija

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network): multidisciplinarne vodilje, uključujući sestrinstvo, farmaciju, stomatologiju

TNO Prevention and Health Netherlands

Sistematski pregledi i istraživanje

Centre for Reviews and Dissemination

Cochrane Library

Bandolier: tvori vodilje koje su jednostavnije i pristupačnije za liječnike i pacijente

Cancer Services Collaborative: prema pacijentu usmjereni putevi zaštite za najčešće karcinome


Indikatori izvedbe

PATH '09

Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Izvještaj: Druga PATH međunarodna radionica, Krakow, Oktobar 26-17, 2009.

Obrađeni rezultati 8 bolnica iz Federacije BiH za 6 odabranih indikatora

PATH '09:

PATH - Alat za ocjenu izvedbe za poboljšanje kvalitete u bolnicama

PATH '09, Strateška orijentacija

Strateška poruka PATH mreže u Federaciji BiH i Distriktu Brčko

Bečka izjava o ocjeni bolničke izvedbe, 4. jul  2008.

Talinska povelja


Učešće u PATH '09:

Lista bolnica učesnica u PATH '09 u FBiH i DB

PATH '09 The hospital registration form.

PATH '09 registracijska forma za bolnice (prevod).


Indikatori i alati:

Prvi set indikatora kvaliteta za bolnice

Indikatori kvaliteta za bolnice

Stopa carskog reza nakon isključenja poroda sa visokim rizikom za carski rez

Intrahospitalna stopa mortaliteta unutar 30 dana od prijema u bolnicu zbog moždanog udara

C8.Dužina hospitalizacije

Rezultat upitnika Europske mreže bolnica bez duhanskog dima

AKAZ © 2003 -