AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Edukacija
Meni


Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH


Održane edukacije:

Izvještaj o edukacija u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla
10.04.-23.06.2008. godine

Fotogafije

Izvještaj o edukaciji timova porodične medicine iz Kantona Sarajevo od 19.03.- 04.06.2008 god.
Fotogafije

Izvještaj o edukaciji Klinička bolnica Zenica i Hrvatska bolnica Nova Bila 2008 god.
Fotogafije

Izvještaj o obavljenim aktivnostima na projektu:«Izrada akreditacijskih standarda i ostalih dokumenata za prijateljski pristup u pružanju zdravstvenih usluga mladima»
Fotogafije


Pitanja koja najčešće postavljate:

Početak edukacije za medicinske sestre/tehničare u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), u okviru projekta „Jačanje sestrinstva u BiH“, 06. juna 2014. godine, započela je edukaciju glavnih sestara iz domova zdravlja u Kantonu Sarajevu. Njima su se pridružile i glavne sestre/tehničari iz domova zdravlja Konjic, Visoko, Vareš, Breza i Kakanj te Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo.

Tema prve radionice je bila „Uvođenje sistema kvaliteta u zdravstvo“, s namjerom da se prisutni šire upoznaju sa aktivnostima AKAZ-a i zadacima Projekta. Predavač, dr. Zoran Riđanović je objasnio zašto je u sestrinstvu značajno baviti se kvalitetom, koji je regulisan i novim Zakonom o sestrinstvu. Pored toga, bilo je govora i o upravljanju rizikom, medicinskim greškama i sigurnosti zdravstvenih usluga. Nadalje, učesnici edukacije su upoznati i sa samoocjenom i poboljšanjem kvaliteta u domu zdravlja/timu porodične medicine. Poseban naglasak je stavljen na korištenje standarda kvaliteta u domu zdravlja kao i na timski rad i procedure u radu. Završni dio radionice bio je posvećen položaju indikatora u sistemu kvaliteta i njihovoj funkciji.

Naredna radionica je zakazana za 12. i 13.06.2014. godine, na kojoj će učesnici edukacije biti šire upoznati sa standardima za domove zdravlja i timove porodične medicine kao i o značaju procedura, a u okviru praktičnog dijela obuke i pisanjem procedura što predstavlja osnovni zadatak ovog Projekta koji AKAZ realizira u suradnji sa Fondacijom Fami.

Fotografije sa edukacije...


Obuka osoblja porodilišta za akreditaciju "bolnica – prijatelja beba” (03.-04.06.2014.)

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ koji izvodi u saradnji sa UNICEF BiH održala i drugi turnus obuke za osoblje porodilišta. Ovim je završena edukacija osoblja svih porodilišta u FBiH (Sarajevo, Mostar, Zenica, Nova Bila, Bihać, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim, Travnik, Jajce, Goražde, Bugojno, Livno), osim osoblja porodilišta iz Tešnja i Orašja koji su radi nedavnih poplava bili spriječeni da prisustvuju. Osoblje ovih porodilišta će svakako biti uključeni u naredne programe obuke za vanjske ocjenjivače i za facilitatore koje su planirane u projektu u periodu juni-juli 2014. godine. Ono što predstavlja naredni korak u uspostavi sistema kvaliteta i pripremi za akreditaciju „bolnica – prijatelj beba“ je da porodilišta u mjesecu julu 2014. godine urade samoocjenu , da bi na taj način utvrdili nivo pridržavanja u odnosu na zahtjeve predviđene standardima i pripremili akcioni plan. Zatim, ovisno o nivou pridržavanja zahtjeva iz standarda, u periodu avgust-oktobar će uslijediti posjete facilitatora za porodilišta kojima to bude potrebno. Vanjski pregled u cilju sticanja akreditacijskog statusa je planiran za period avgust-novembar 2014. godine, nakon čega Upravno vijeće AKAZ-a donosi odluke o akreditaciji za porodilišta koja ispunjavaju postavljene uvjete. Za sve one koji imaju pitanja po pitanju uspostave kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi, osoblje AKAZ-a stoji na raspolaganju na naš telefon 033/771-875 ili na mail: bfhi@akaz.ba.

Fotografije sa obuke možete pogledati OVDJE.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE.


Obuka osoblja porodilišta za akreditaciju "bolnica – prijatelja beba”

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je prošle godine počela realizaciju projekta sa UNICEF-om u svrhu akreditiranja porodilišta „bolnica – prijatelja beba“ unutar kojeg su skreditirana dva porodilišta i to UKCT i OBS. U nastavku projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi u saradnji sa UNICEF BiH održana je prva obuka za osoblje porodilišta 29.-30.05.2014. godine. Obuci je prisustvovalo 19 zdravstvenih profesionalaca iz osam zdravstvenih ustanova.

Obuka je zdravstvenim profesionalcima, kako liječnicima tako i medicinskim sestrama/tehničarima, ponudila pregled akreditacijskih standarda za „bolnice – prijatelje beba“, tehnike pisanja procedura kao i osnove o akreditacijskom kolegijalnom pregledu. Urađene su i praktične vježbe pisanja procedura te vježba pisanja indikatora.

Spisak učesnika možete pogledati OVDJE

Program obuke možete vidjeti OVDJE

Fotografije sa obuke možete vidjeti OVDJE


Obuka za osoblje apoteka u Tuzli

Obavještavamo sve zainteresovane menadžere i uposlenike apoteka da Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje dvodnevnu obuku za osoblje apoteka o sertifikaciji i sertifikacijskim standardima u Tuzli .

Obuka će se održati 09.-10.04.2014. u amfiteatru Klinike za plućne bolesti, Slavinovići, Tuzla.

Uspostava sistema sigurnosti u apotekama zakonom je propisana i obavezna (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, čl. 12., 57. i 72.), a upravo ova obuka nudi rješenja kako da uspostava sistema sigurnosti prođe što jednostavnije. Na ovoj obuci osoblje apoteka će steći praktična znanja i vještine koje će im omogućiti da što bolje i jednostavnije ispune zahtjeve koji proističu iz standarda, a najbolji polaznici će imati mogućnost da uđu u izbor za vanjskog ocjenjivača AKAZ-a za sertifikaciju apoteka.

Svi učesnici će na obuci dobiti Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema sigurnosti i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u apotekama - zdravstvenim ustanovama u FBiH, Protokol o pokretanju i vođenju postupka sertifikacije u apotekama u FBiH i druge dokumente koji će im olakšati rad na uspostavljanju sistema sigurnosti.

Sve zainteresovane molimo da prijavu i uplatu izvrše najkasnije do 05.04.2014. godine.

Obrazac za prijavu i uplatnicu možete naći OVDJE

Plan i program Obuke možete naći OVDJE


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala Obuku za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 11. – 12.03.2014. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Magistri farmacije, farmaceutski tehničari i drugi parazdravstveni profesionalci su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci. Koncem dvodnevne obuke sumirana su predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Obuku je pohađalo 26 učesnik/ca širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Plan i program obuke možete pogledati OVDJE

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Okončan zadnji turnus Obuke za osoblje apoteka u 2013. godini

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je uspješno ispratila i treću generaciju Obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima u 2013. godini. Obuka je održana 11.-12.12.2013. godine u AKAZ-ovim prostorijama, DZ Ilidža, ul. Dr. Mustafe Pintola 1, Sarajevo. Učesnici su na Obuci stekli uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Termin za narednu Obuku za osoblje apoteka će biti objavljen na web stranici AKAZ-a .

Spisak učesnika možete vidjeti OVDJE

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Završena edukacija zdravstvenih profesionalaca u Bihaću iz oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta u zdravstvu

U Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, 10. decembra 2013. godine, završena je edukacije zdravstvenih profesionalca u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama.

Prvog dana edukacije, 9. decembra 2013. učesnici su imali priliku da se upoznaju o „Sučelju primarne zdravstvene zaštite i bolnice“, a koja je organizirana u formi interaktivne radionice. Ovo je bila prilika da se definiraju osnovni problemi koji se javljaju na relaciji dom zdravlja - bolnica. S tim u vezi, dr. Zoran Riđanović, koji je prezentirao ovaj edukacijski modul, posebnu pažnju je posvetio integriranoj zdravstvenoj zaštiti u kojoj se odgovornost za pacijenta dijeli između pojedinaca i timova koji pripadaju različitim zdravstvenim ustanovama.

Tokom prezentacije završnog edukacijskog modula „Projekat u ustanovi“ koji je prezentirala Melka Mercvajler, prof. data su detaljna uputstva o svim aktivnostima koja slijede nakon završetka edukacije. AKAZ-ovi standardi moraju postati dijelom svakodnevne prakse, a Komisija za kvalitet ili zasebno formiran tim imaju sveukupnu odgovornost za upravljanje procesima samoocjene, poboljšanja kvaliteta i vanjske ocjene. Ovom prilikom naglašeno je, također, da je svo osoblje bolnice i doma zdravlja odgovorno za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga.

Prisutnima se ovom prilikom obratio i direktor AKAZ-a, dr. Ahmed Novo koji je upoznao učesnike edukacije koje su koristi od akreditacije i pojasnio sam postupak akreditacije. U daljem izlaganju dr. Novo je govorio o pravima i obavezama akreditiranih ustanova, kao i o mogućnosti ukidanja i obnavljanja akreditacije.

Na kraju, učesnicima edukacije (149) iz bolnice „ dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać i domova zdravlja Bihać, Sanski Most i Bužim uručeni su AKAZ-ovi certifikati o završenoj edukaciji.

Fotografije sa edukacije možete vidjeti OVDJE.


Obuka vanjskih ocjenjivača za akreditaciju "bolnica – prijatelja beba”

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je u sklopu projekta Akreditacija „bolnica – prijatelja beba“ koji realizira u suradnji sa UNICEF BiH sprovela Obuku za vanjske ocjenjivače porodilišta (04.-05.12.2013.). Obuka je trajala dva dana i njoj su prisustvovali zdravstveni profesionalci iz osam porodilišta i šest gradova Federacije BiH. Prvi dan su se učesnici Obuke upoznali sa zadacima vanjskih ocjenjivača i načelima pregleda na kolegijalnoj osnovi te o usmenom i pisemnom izvještavanju. Drugi dan su kandidati imali priliku da kroz interaktivne vježbe uz pomoć AKAZ-ovih facilitatora praktično primijene teoretsko znanje. Svaki kandidat je bio procijenjen u odnosu na vještine koje se traže za vanjski pregled.

Pored procesa učenja, na opšte zadovoljstvo na Obuci su potaknute i mnoge diskusije te razmjena iskustava između kolega, a sve u svrhu unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

 

Plan i program Obuke možete vidjeti OVDJE.

Fotografije sa edukacije možete vidjeti OVDJE.

 


Završena edukacija zdravstvenih profesionalaca u Mostaru

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar završena je edukacija zdravstvenih profesionalaca u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta u zdravstvu kojoj je prisustvovalo osoblje zdravstvenih ustanova iz HNK, ZHK i Kantona 10.

U periodu od 19.06.do 28.11.2013. godine zaposlenici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, kao i vanjski saradnici, prezentirali su 16 edukativnih modula, što predstavlja osnov za ulazak u proces uspostavljanja sistema kvaliteta i uvođenja evropskih standarda kvaliteta u zdravstvenu ustanovu.

Završni edukacijski modul „Projekat u ustanovi“ privukao je veliku pažnju učesnika, jer je ovo bila prilika da se učesnicima daju osnovna uputstva o nastavku projekta u zdravstvenoj ustanovi kao i o aktivnostima koja slijede nakon završene edukacije.

Certifikate o završenoj edukaciji je primilo 156 učesnika edukacije.

Fotografije sa edukacije...

 


Obuka vanjskih ocjenjivača za akreditaciju "bolnica – prijatelja beba”

U sklopu projekta Akreditacija “bolnica – prijatelja beba” koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) izvodi u saradnji sa UNICEF-om BiH, AKAZ je definisao standarde za akreditaciju “bolnica – prijatelja beba” koji se temelje na deset koraka za uspješno dojenje (UNICEF/WHO, 2009.). Proteklog mjeseca je u sklopu Projekta održana i dvodnevna Obuka za osoblje porodilišta (05.-06.11.2013.) kojoj su prisustvovala 22 zdravstvena profesionalca iz šest gradova i sedam porodilišta u FBiH.

Sljedeća aktivnost u sklopu projekta je Obuka za vanjske ocjenjivače za porodilišta. Obuka za izabrane zdravstvene profesionalce će se održati u AKAZ-ovim prostorijama 04.-05.12.2013. Najuspješniji kandidati će učestvovati u vanjskoj ocjeni (akreditacijski pregled) dva porodilišta u FBiH koja je planirana za kraj godine.

Ljubazno molimo direktore zdravstvenih ustanova koji su dobili poziv, a nisu potvrdili učešće svojih uposlenika na Obuci da to urade što prije.

 

 

Program Obuke možete pogledati OVDJE

 


Edukacija osoblja "bolnica – prijatelja beba" (Baby Friendly Hospital Initiative - BFHI)

U sklopu projekta “Akreditacija bolnica – prijatelj beba” koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) realizira u suradnji sa UNICEF-om BiH, AKAZ je organizirao i održao dvodnevnu Obuku za osoblje porodilišta u periodu od 05.-06.11.2013. godine, u svojim prostorijama u Sarajevu . Obuci su prisustvovala 22 zdravstvena profesionalca iz sedam porodilišta u FBiH (Nova Bila, Zenica, Mostar, Tuzla, Sarajevo). Na Obuci su učesnici uradili pred- i post-test te tako pokazali porast znanja sa 49% prije Obuke na 82% po završetku Obuke. Učesnicima su dodijeljeni certifikati, a oni sa najvišim ocjenama će imati priliku da pohađaju Obuku za vanjske ocjenjivače i postanu AKAZ-ovi vanjski ocjenjivači.

U okviru ovog projekta, AKAZ je razvio akreditacijske standarde za “bolnice – prijatelji beba” koji se temelje na deset koraka za uspješno dojenje (UNICEF/WHO, 2009.). Dalje u projektu slijedi Obuka za vanjske ocjenjivače i vanjska ocjena izabranih porodilišta odnosno fokusirana akreditacija porodilišta koji se u pružanju zdravstvenih usluga pridržavaju definiranih standarda.

Spisak učesnika i plan obuke možete pogledati OVDJE

Fotografiju sa Obuke možete pogledati OVDJE.

 


Obuka osoblja apoteke o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je uspješno održala prvi turnus Obuke za osoblje apoteka o procesu sertifikacije i sertifikacijskim standardima. Obuka je održana 08. – 09.10.2013. godine, u prostorijama AKAZ-a, u Sarajevu. Prva generacija magistara farmacije i farmaceutskih tehničara i drugih parazdravstvenih profesionalaca je na Obuci stekla uvid u proces sertifikacije, kao i praktična znanja i vještine koje će im pomoći u pripremama za nadolazeću zakonski obaveznu sertifikaciju apoteka (Zakon o apotekarskoj djelatnosti, „SN FBiH“ broj 40/10, član 12., 57. i 72.).

Obuka je prošla u pozitivnom raspoloženju, uz veliku zainteresiranost i entuzijazam učesnika i osoblja AKAZ-a, a u prijateljskoj i radnoj atmosferi.Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Sertifikacijskih standarda za apoteke, upravljanjem rizikom i indikatorima izvršenja, politikama i procedurama i uspostavom sistema žalbi u apoteci. Također, stekli su i vještine koje su potrebne za ispunjenje zahtjeva iz standarda kroz praktične vježbe: Pisanje i izračunavanje indikatora, pisanje politika i procedura i sistem žalbi i pohvala u Apoteci, a sesija pod nazivom „Šta da radim kada se vratim u moju apoteku?“ je sumirala predavanja i vježbe u konkretne akcije koje osoblje apoteka treba da realiziraju.

Interesantno je napomenuti da su učesnici Obuke bili ne samo iz apoteka, nego i iz veledrogerija kao i iz farmaceutskih kuća. Prvi turnus Obuke je pohađao 31 učesnik/ca iz 12 gradova širom FBiH, a najuspješniji kandidati na osnovu položenog testa će imati mogućnost kvalifikacije za AKAZ-ove licencirane vanjske ocjenjivače za sertifikaciju apoteka.

Radi velikog interesovanja kolega, AKAZ je organizovao i objavio termin za naredni turnus Obuke, za 30.-31.10.2013. godine koja će se održati u AKAZ-ovim prostorijama, DZ Ilidža, Sarajevo. Plan i program obuke i obrazac za prijavu možete preuzeti na www.akaz.ba

Fotografije sa Obuke možete pogledati OVDJE


Početak edukacije u HNK, ZHK i Kantonu 10

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH (AKAZ), 19. juna 2013. godine, započela je sa edukacijom zdravstvenih djelatnika iz bolnica i domova zdravlja iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10.

Edukacija se održavala u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Edukaciji su prisustvovali odabrani zdravstveni profesionalci iz: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, Opšte bolnice Konjic, Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ iz Livna te domova zdravlja Mostar, Jablanica, Livno, Ljubuški i Čapljina.

Nakon uvodnog izlaganja dr. Ahmeda Nove, direktora AKAZ, koji je prisutne upoznao o zakonskom okviru historijatu Agencije te prezentirao dosadašnja postignuća i planove za naredni period, Melka Mercavjeler, prof. je učesnicima predstavila AKAZ-ov program edukacije i obuke za zdravstvene djelatnike. Prvi edukativni modul, „Uspostavljanje sistema kvaliteta u zdravstvu“ je prezentirao dr. Zoran Riđanović.

Na poziv AKAZ-a prvom modulu su, također, prisustvovale dr. Zehra Karahasanović, direktorica, i dr. Eldina Šešlak, specijalista porodične medicine iz DZ Gračanica, koje su prisutnima izložile svoja iskustva u trogodišnjeme radu na uvođenju sistema kvaliteta u svojoj ustanovi.

Prvom edukativnom modulu je prisustvovalo 58 učesnika. Učesnici edukacije su pokazali interesovanje u oblasti razvoja kulture kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, a da bi akreditacijski proces bio uspješan potrebno je obezbijediti podršku menadžmenta zdravstvene ustanove i motiviranost osoblja, te stručnu pomoć Agencije za kvalitet i akreditaciju.

Fotografije sa edukacije


Sarajevo, 17.06.2013.

Na osnovu člana 27. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Sl. Novine FBiH“ 59/05 i 52/11), u smislu članova 151. do 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. Novine FBiH“ 46/10) i članova 15. i 25. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH („Sl. Novine FBiH 94/07“) te Odluke Upravnog odbora o dodjeli specijalizacije broj: 02-37-225-1/13 od 15.05.2013. godine, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH , objavljuje

KONKURS

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

1. SOCIJALNA MEDICINA, ORGANIZACIJA I EKONOMIKA ZDRAVSTVA

Za dodjelu specijalizacija, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove :

- završen medicinski fakultet
- položen stručni ispit
- najmanje jedna godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita
- aktivno poznavanje jednog stranog jezika

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za dodjelu specijalizacije trebaju dostaviti:

- Prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom
- Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
- Diplomu o završenom medicinskom fakultetu
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Odobrenje za samostalni rad - licencu
- Potvrdu o radnom iskustvu u struci najmanje godinu dana od dana položenog stručnog ispita
- Potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika

Dokumenti kojim se dokazuje ispunjavanje uslova trebaju biti u originalu, ovjerene fotokopije ili fotokopije uz prilog originala na uvid.

Prijave na konkurs sa traženim dokazima potrebno je dostaviti lčno ili poštom u roku od 7 dana od dana objavljivanja Konkursa na sljedeću adresu: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, ul. Mustafe Pintola br. 1., 71000 Sarajevo , sa naznakom „ za konkurs za dodjelu specijalizacije "

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Završena edukacija u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Zdravstveni profesionalci iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo priveli su kraju edukaciju u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta u zdravstvu 12. juna 2013.

Završni edukacijski modul „Projekat u ustanovi“ koji je prezentirao dr. Zoran Riđanović privukao je veliku pažnju učesnika edukacije. Ovom prilikom učesnicima su data detaljna upustva o aktivnostima koja slijede nakon završetka edukacije. AKAZ-ovi standardi moraju postati dijelom svakodnevne prakse, a Komisija za kvalitet ili zasebno formiran projektni tim ima sveukupnu odgovornost za upravljanje procesima samoocjene, poboljšanja kvaliteta i vanjske ocjene. Sve osoblje doma zdravlja je odgovorno za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga, naglasio je dr. Riđanović.

Prisutnima se ovom prilikom obratio i direktor AKAZ-a, dr. Ahmed Novo, koji je učesnicima edukacije objasnio ključne razlike između inspekcije, sertifikacije i akreditacije. Posebno se osvrnuo na sertifikacijske standarde - standarde sigurnosti kojim se obezbjeđuje siguran sistem rada i radno okruženje, odgovarajuće procedure i protokoli tokom pružanja zdravstvenih usluga pacijentima i drugim korisnicima i koji se odnose i na sigurnost osoblja zdravstvene ustanove.

Na kraju izlaganja dr. Ahmed Novo upoznao je prisutne da uposlenici AKAZ-a planiraju raditi na pripremi sertifikacijskih standarda za bolnice, domove zdravlja, porodičnu medicinu i stomatološku službu. Također, nastavljaju se aktivnosti u edukaciji zdravstvenih profesionalca u JU DZ Sarajevo, HNK, ZHK i Kantonu 10. Dalje, planirana je i akreditacija Centara za mentalno zdravlje (Projekt mentalno zdravlje u BiH, SDC), uspostava mreže koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u FBiH, projekti SDC: Jačanje sestrinstva u BiH (SDC), CVRAM projekt (SDC/WHO), kao i reinženjering akreditacijskih standarda za bolnice, domove zdravlja i porodičnu medicinu.

Učesnicima edukacije iz domova zdravlja/ timova porodične medicine Kantona Sarajevo (62) uručeni su AKAZ-ovi certifikati o završenoj edukaciji.

Fotografije sa edukacije...


Početak procesa edukacije u Unsko-sanskom kantonu

Početkom oktobra 2012. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) započela je proces edukacije u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu u Unsko-sanskom kantonu.

Edukaciju u Unsko-sanskom kantonu će vršiti osoblje AKAZ-a i angažirani stručnjaci za pojedine teme. Edukacija zdravstvenih profesionalca odvija se u Kantonalnoj bolnici «dr Irfan Ljubijankić» u Bihaću. Pored 48 zaposlenika ove ustanove, edukaciji prisustvuje još osam učesnika iz domova zdravlja Bihać, Sanski Most i Bužim.

Učesnici edukacije će tokom edukacionog procesa biti obučeni da primjene i koriste stečena znanja u praksi. Da bi se razvila kultura kvaliteta i sigurnosti potrebno je angažiranje svih zaposlenika u zdravstvenoj ustanovi. Kroz zajednički rad, razmjenu ideja kako da koriste akreditacijske standarde i razvijaju usluge, članovi osoblja u prilici su da bolje upoznaju svoju organizaciju. Njihovo učešće u programu doprinosi i jačanju entuzijazma za rad i predstavlja katalizator za nove kreativne načine rada za dobrobit osoblja, pacijenata i organizacije kao cjeline.

Fotografije sa edukacije...


Obuka facilitatora za bolnice

Nakon završene edukacije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, AKAZ je u periodu 04.04. - 06.04.2012. proveo naprednu obuku za facilitatore KCUS-a, JU Psihijatrijske klinike "Jagomir" i Kantonalne bolnice Zenica. Edukacija je koncipirana na cjelodnevnoj obuci u trajanju od tri dana i bila je iz slijedećih domena: facilitacija, kontrola i kritička procjena urađene virtuelne samoocjene, AGREE II instrument za ocjenu kvaliteta vodiča i ocjene kliničkih vodiča, indikatori izvedbe za bolnice i formiranje indikatora, klinički putevi i izrada kliničkih puteva, klinička revizija i dizajn protokola kliničke revizije, izrada politika i procedura i prijava i analiza incidentnih situacija, te ocjena zadovoljstva korisnika zdravstvene zaštite i osoblja. Nakon uspješne obuke i položenih testova kandidati su dobili i zvanične certifikate za AKAZ-ove facilitatore.

Fotografije sa edukacije...

Program obuke facilitatora...

Rezultati testa facilitatora...


Održana edukacija za domove zdravlja u kantonu Tuzla u
DZ Gračanica u periodu 29.09.2010. - 29.12.2010. god.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH održala je edukaciju zdravstvenih profesionalaca iz oblasti kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu za timove porodične medicine iz trinaest domova zdravlja iz ovog kantona i to: Gračanica, Tuzla, Banovići, Kalesija, Doboj Istok, Čelić, Sapna, Živinice, Lukavac, Kladanj, Gradačac, Srebrenik i Teočak.

Izvještaj edukacije...


Edukacija zdravstvenih profesionalaca iz Opće bolnice u Gračanici i JZU za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i banjsko liječenje, Ilidža, Gradačac

04.03.2009 – 23.06.2010.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je 23.06.2010. godine završila sa edukacijom zdravstvenih profesionalaca u Općoj bolnici «dr Mustafa Beganović» u Gračanici. Ovoj edukaciji su prisustvovali i predstavnici iz JZU za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i banjsko liječenje iz Gradačca.

Izvještaj edukacije

Foto album


Edukacija timova porodične medicine ZE - DO kantona i DZ Ključ

U periodu od 04.03.-10.06.2010. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u F BiH održala je edukaciju zdravstvenih profesionalaca iz oblasti kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu za timove porodične medicine iz šest domova zdravlja u ZE-DO kantonu, kao i za učesnike iz DZ Ključ, što predstavlja preduvjet za ulaženje u program akreditacije.

Prema ugovorima koji su potpisani sa domovima zdravlja koji su prijavili 32 kandidata iz timova porodične medicine domova zdravlja Zenica, Tešanj, Vareš, Zavidovići, Visoko i Ključ, edukacija se održavala jednom sedmično i efektivno trajala 14 dana. Nakon završene edukacije svi učesnici su dobili certifikate.

Izvještaj edukacije

Foto album


Okrugli stol: Kvaliteta zdravstvene zaštite

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i Hrvatsko društvo za poboljšanje zdaravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora održali su okrugli stol o kvaliteti zdravstvene zaštite, njenom okviru i cilju 17. rujna u Hrvatskom liječničkom domu u Zagrebu.

Sustavna edukacija nužna je za osiguranje kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite

Direktor Agencije za kvalitetu i akreditaciju Federacije Bosne i Hercegovine dr. Zoran Ridanović govorio je o važnosti edukacije zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti kvalitete i akreditacije.

Danas ne postoji sustavna edukacija za kvalitetu i sigurnost zdravstvene zaštite. Agencije za kvalitetu, smatra Ridanović, ne mogu same provoditi takvu edukaciju i nužan je nacionalni sustav edukacije za kvalitetu i sigurnost zdravstvene zaštite na svim razinama i za različite profile zdravstvenih profesionalaca i suradnika u zdravstvu.

Ridanović ističe da je prioritet uvesti edukaciju o sigurnosti pacijenata na sve razine zdravstvenog sustava i njome obuhvatiti i pacijente, njihove obitelji, javnost, medije, organizacije potrošača, vladina tijela, itd. Programe edukacije za sigurnost pacijenta trebalo bi razviti i implementirati za sve edukacijske institucije koje imaju zdravstvene nastavne planove i programe, profesionalna akreditacijska tijela te odbore i tijela za ocjenu diploma, certificiranje i (re)licenciranje. Drugi prioritet je medicina zasnovana na dokazima, razvoj, adaptacija i implementacija kliničkih smjernica, a treći klinička revizija.

Prezentacija: Edukacija zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti kvalitete i akreditacije

više o Okluglom stolu..


Edukacija i obuka za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga

Za one zdravstvene ustanove koje prvi put učestvuju, AKAZ nudi 16 osnovnih i obaveznih edukacijskih modula (vidi niže).

Za zdravstvene ustanove koje su prethodno učestvovale u pilot projektima i koje već imaju određena iskustva u podizanju unutrašnjih sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, mogu se organizirati posebne vrste edukacije/obuke.

Osnovni i obavezni moduli

Ovi moduli u ukupnom efektivnom trajanju od 3 sedmice su:

 1. Sistemi kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi : strateška pitanja, politika kvaliteta i zakon; principi poboljšanja kvaliteta; organizacija, principi upravljanje kvalitetom i rizikom; menadžment promjena; finansiranje kvaliteta (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 2. Projekt u ustanovi : timski rad, koordinacija i akciono planiranje (1 dan; koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 3. Akreditacijski standardi : pregled standarda, zahtjevi iz standarda, obaveze zdravstvene ustanove i koristi implementacije standarda (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 4. Distribucija standarda, samoocjena i uutrašnja ocjena (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 5. Strateško planiranje (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 6. Sigurnost pacijenata i principi upravljanja kliničkim i nekliničkim rizicima u zdravstvenoj ustanovi (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, tehničko osoblje, administracija);

 7. Politike i procedure na temelju akreditacijskih standarda (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, kliničko i nekliničko osoblje);

 8. Metodi poboljšanja kvaliteta : stručnost, vještine i odgovornost osoblja; klinička praksa; standardi i kontinuitet; upravljanje rizikom i sigurnost; upravljanje resursima (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači);

 9. Klinička revizija (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, kliničko osoblje i osoblje za podršku);

 10. Medicina zasnovana na dokazima i adaptacija kliničkih vodilja (2 dana; menadžeri, koordinator, članovi komisije, kliničko osoblje i osoblje za podršku);

 11. Indikatori izvršenja (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija);

 12. Mjerenje iskustva i zadovoljstva pacijenata (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija);

 13. Sistem žalbi (1 dan; koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija)

 14. Sistem prijavljivanja incidenata u zdravstvenoj ustanovi (1 dan; koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija);

 15. Implementacija prava pacijenata u zdravstvenoj ustanovi (1 dan; koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači, administracija);

Vanjski mehanizmi ocjene i akreditacija zdravstvenih ustanova : ciljevi i karakteristike, porast programa, implikacije za obuku u poboljšanju izvedbe (1 dan; menadžeri, koordinator, članovi komisije, unutrašnji ocjenjivači).

Napredna obuka

Za zdravstvene ustanove koje su prethodno učestvovale u pilot projektima i koje već imaju određena iskustva u podizanju unutrašnjih sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, organizirat će se posebne vrste edukacije/obuke u dogovoru s tim zdravstvenim ustanovama i nakon sklapanja ugovora, bilo u prostorima AKAZ-a, bilo na radnim mjestima u zainteresiranoj zdravstvenoj ustanovi. Ovakvi ugovori mogu se sklapati s nadležnim mnistarstvima zdravstva, odnosno zavodima za zdravstveno osiguranje. Budući da se radi o veoma specifičnoj obuci, AKAZ će angažirati odgovarajuće stručnjake iz zdravstva ili nezdravstvenih sektora kada to zahtijeva priroda teme.

  Primjeri:

 1. obuka za etička i pravna pitanja u kliničkoj praksi ; 1 dan; medicinsko osoblje;
 2. obuka o povjerljivosti i sigurnosti medicinskih zapisa o pacijentima, a posebno u slučajevima gdje postoji elektronska zdravstvena dokumentacija; 1 dan; medicinsko osoblje;
 3. obuka za sve osoblje koje rukuje kliničkim otpadom: kontrola infekcije, pitanja zdravlja i sigurnosti na radnim mjestima i upravljanja rizikom: 1 dan; medicinsko i nemedicinsko osoblje;
 4. obuka za osoblje koje rukuje opasnim hemikalijama; 1 dan, medicinsko i nemedicinsko osoblje;
 5. obuka za osoblje odgovorno za obezbjeđenje o načinu ponašanja u situacijama fizičkog nasilja i verbalnog vrijeđanja; o komunikacijskim vještinama i brizi za klijente; 1 dan; nemedicinsko i medicinsko osoblje;
 6. obuka u oblastima koje su važne za organizacionu jedinicu, uključujući i ažuriranje politika i procedura, te poduzimanje aktivnosti kao rezultat provjere kvaliteta; 1 dan, medicinsko i nemedicinsko osoblje.

Ova obuka bi se organizirala kao kombinacija primjene odgovarajućih standarda, kriterija, politika i procedura i stručne materije iz pojedinih oblasti.

Propozicije za učešće u programu edukacije i obuke

Edukaciju i obuku vršit će osoblje AKAZ-a i angažirani stručnjaci za pojedine teme. Edukacija i obuka obavlja se u prostorima AKAZ-a, utorkom, četvrtkom i petkom od 10,00 do 17,00 sati za aplikante iz Kantona Sarajevo s pauzom za ručak i kraćim pauzama za osvježenje učesnika. Detaljan plan i raspored edukacije zdravstvena ustanova će dobiti nakon kompletiranja zahtjeva svih zainteresiranih zdravstvenih ustanova za pojedine teme, sklapanja ugovora o edukaciji/obuci s AKAZ-om i plaćanja edukacije/obuke na transakcijski račun AKAZ-a. Za učesnike iz drugih kantona, nastava se izvodi u tim kantonima pri čemu zdravstvena ustanova treba osigurati odgovarajuće prostorije i logistiku. Svaki od učesnika dobit će odgovarajuće radne materijale i priručnike i/ili CD koji su uračunati u cijenu obuke najmanje 7 dana prije izvođenja edukacije/obuke. Sastav predloženih učesnika po funkcijama koje imaju u zdravstvenim ustanovama je obavezni minimum, što znači da svaka zdravstvena ustanova na obuku može uputiti i veći broj osoblja nakon dogovora i sklapanja ugovora s AKAZ-om. Minimalna kvota broja učesnika za organiziranje jednodnevnog ili dvodnevnog seminara, odnosno radionice iznosi - 25 polaznika. Maksimalna kvota po jednom seminaru iznosi 35 polaznika.

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke


Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati
Adobe Reader

AKAZ © 2003 -