AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
MAPA SAJTA
KONTAKTI

Dokumenti i linkovi
Agencija
Meni

Pristup informacijama Agencije

Indeks registar informacija pod kontrolom AKAZ-a

Vodič za pristup informacijama AKAZ-a

Zahtjev za pristup informacijama

JAVNE NABAVKE

Registar akreditiranih / sertificiranih zdravstvenih ustanova

Registar ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta.

Izvještaj o radu 2011.

Izvještaj o radu 2012.

Izvještaj o radu 2013.

Izvještaj o radu 2014.

Izvještaj o radu 2015.

Izvještaj o radu 2016.

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH

The Law on the Quality and Safety Improvement System, and on Accreditation in Healhthcare

Pravilnik o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu

Pravlinik o certifikaciji zdravstvenih ustanova

Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pregled Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH s komentarima i prijedlog za akcione planove svih aktera u zdravstvu za period 2007. – 2010.

Metodološko uputstvo za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Federaciji BiH

Upitnik za procjenu razumijevanja i ispunjenosti uputa navedenih u Metodološkom uputstvu za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta i sigurnost i zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u FBiH

Paketi proizvoda i usluga AKAZ-a

Pravilnik o imenovanju Upravnog vijeća

AKAZ - Deklaracija o provedbi antikorupcijskih aktivnosti


Međunarodni dokumenti

Osnovne informacije za nacionalne politike kvaliteta zdravstvenih sistema

Guidance on Developing Quality and Safety Strategies with a Health System Approach

Assuring of Health Care in the European Union: A Case for Action

ISQua Checklist for Development of New Healthcare Accreditation Programs - Guidance for Governments, Agencies and Other Groups, November 2006


International Accreditation Standards for Healthcare External Evaluation Organisations. Third Edition 2007

ISQua International Principles For Healthcare Standards. Third Edition 2007

Toolkit for Accreditation Programs. Some issues in the design and redesign of external health care assessment and improvement systems, 2004

Otvoren javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom odboru/vijeću AKAZ-a

Federalno ministarstvo zdravstva je dana 27.10.2017. godine u Službenom listu Federacije BiH objavilo javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom odboru/vijeću AKAZ-a na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.12/03, 34/03 i 65/13), kao i člana 26. Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br.59/05, 52/11 i 6/17).

Sastav i struktura Upravnog odbora/vijeća je, sukladno članu 2. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora/vijeća AKAZ-a ("Službene novine Federacije BiH", br. 79/13 i 19/17), tročlana i to: jedan član, osoba sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja; jedan član, osoba sa završenim pravnim, ekonomskim ili fakultetom društvenog usmjerenja; jedan član, osoba sa završenim fakultetom tehničkog usmjerenja. koje imenuje i razrješava ministar zdravstva, saglasno proceduri utvrđenoj propisima

Članovi Upravnog odbora/vijeća imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani za još jedan mandatni period.

Također, radi održavanja kontinuiteta rada i upravljanja Agencijom, Federalni ministar zdravstva je 16.10.2017. godine imenovao privremeni Upravni odbor/vijeće za period do okončanja konkursne procedure za upražnjene pozicije, a ne duže od tri mjeseca.

Javni oglas ministra možete preuzeti ovdje...


Datum: 12.04.2017. godine

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZAPOSLENIKA

Na osnovu člana 30. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH" broj 59/05 i 52/11), člana 25. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 94/07 i 31/16), sukladno odredbama člana 16. i 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (broj: 02-34-951-4-1/15 od 29.12.2014 i 02-02-339/16 od 28.09.2016 i 02-02-148-2/17 od 26.04.2017. godine) i člana 11. Pravilnika o radu Agencije (broj: 02-34-1018-2/15 od 29.04.2015. godine i 02-02-244/16 od 29.06.2016. godine), a prema ukazanoj potrebi, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) objavljuje javni konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika na poslovima pozicije (radnog mjesta) Referent za projektne aktivnosti.

Detalje uslova i način prijave možete preuzeti ovdje...


Važno OBAVJEŠTENJE!

Agencija za javne nabavke/nabave BH dostavila mišljenje u povodu upita AKAZ-a o zaključivanju ugovora sa zdravstvenim ustanovama FBiH kao navodnom odnosu „ugovorni organ – dobavljač/ponuđač“

Slijedom dopisa Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koji je upućen Agenciji za javne nabavke/nabave BiH (br. 01-14-96-1/17 od 16.03.2017. godine), a u kojem se navodi:
Ovim putem od Vas tražimo stručno mišljenje da li se stručni i sa njima povezani upravni poslovi Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za provođenje zakonskih ovlaštenja u poslovima akreditiranja, certificiranja, izrade dokumenata, educiranja i facilitiranja iz oblasti sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu za koje je isključivo ovlaštena i nadležna, mogu biti predmetom javne nabavke , obzirom da su zdravstvene ustanove na osnovu propisa iz oblasti zdravstva dužne imati uspostavljen sistem sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, a što temeljem istih propisa obavlja, procjenjuje i za šta je isključivo nadležan AKAZ uz naplatu troškova postupaka u skladu sa tim propisima te potpada pod član 10. stav d) Zakona o javnim nabavkama (zakonski monopol).“,

dostavljeno je predmetno mišljenje sa zaključkom koji integralno donosimo:
„Nadalje, član 10. Stav (1) tačka d) Zakona propisuje da se od primjene ovog zakona izuzima ugovor o javnoj nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, gasa, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju;

Imajući u vidu gore navedeno, a u smislu vašeg pitanja, napominjemo da ukoliko je određenim zakonom uspostavljen zakonski monopol za ugovore iz oblasti vođenja postupka akreditacije i sertifikacije zdravstvenih ustanova u segmentu procjene zadovoljenja standarda i sigurnosti kvaliteta; razvoja i revizije kliničkih vodilj, vodiča i puteva na temelju medicine zasnovane na dokazima i pokazatelja izvršenja; edukacije i facilitacije iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga , isti su prema citiranom članu izuzeti od primjene Zakona, i to do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju.“

Link: Dopis Agencije za javne nabavke/nabave BiH.

Molimo sve zainteresovana nosioce odgovornih pozicija, pravne službe, zadužene pojedince i referentne instance da se, u slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi zaključivanja ugovora sa AKAZ-om, obrate gospodinu Adnanu Biliću MA. Iur., stučnom saradniku za pravne poslove u AKAZ-a, na broj telefona: 033 771 877, ili na mail adresu: abilic@akaz.ba


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponudača

Dodjeljuje se ugovor postupkom javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj 01-14-358-1/16 od 17.10.201. godine
sa dodatnom objavom Obavještenja o nabavci broj 716 0-7-1-17-3-4/16
za nabavku robe: Motorno vozilo (JRJN:34100000 -8) najpovoljnijem ponuđaču, Auto Nuić" d.o.o. Mostar.

Odluka o nabavci...

Obavještenje o provdenom postupku...


Pristup informacijama Agencije

Vodič za pristup informacijama urađen je kako bi pomogao podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama koje su pod kontrolom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ), u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 32/01 i 48/11).

Vodič je besplatan, a dostupan je i u sekretarijatu AKAZ-a i na ovoj stranici. Sjedište AKAZ-a je Sarajevu, ulica dr. Mustafe Pintola broj 1.

Popis dostupnih informacija u AKAZ-u naveden je u „Indeks registru“, koji je besplatan i također dostupan u sekretarijatu AKAZ-a, a koji je također sastavni dio ovog Vodiča.

Za sva dodatna pitanja, na raspolaganju vam je službenik za pristup informacijama AKAZ-a na tel.: 033-771-874.


Deklaracija o provedbi antikorupcijskih aktivnosti

Dana 20.01.2014. godine, na inicijativu direktora Ahmeda Nove, uposlenici AKAZ-a su održali tematski vanredni sastanak na kojem su bili upoznati sa aktivnostima vezanim za problem korupcije u Bosni i Hercegovini, odnosno javnim ustanovama Federacije BiH a poglavito - zdravstvenim ustanovama.

Nakon kratkog upoznavanja sa pravnim okvirom regulacije problema tj. ključnih državnih i federalnih dokumenata koji se odnose na prevenciju i zaštitu od korupcije, uposlenici AKAZ-a su usvojili Deklaraciju o provedbi antikorupcijskih aktivnosti.

Deklaracija ima za cilj jasno isticanje opredjeljenja o ovoj negativnoj društvenoj pojavi te o mjerama koje je moguće poduzeti u AKAZ-u do uspostave predviđenih odjela i dodjele nadležnosti i odgovornosti budućim nosiocima.

Dokument je dostavljen Federalnom ministarstvu zdravstva i objavljen na službenoj internet stranici AKAZ-a.

Deklaracija o provedbi antikorupcijskih aktivnosti.


AKAZ

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova. Agencija je uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH br. 59/05 i 52/11 da obavlja strucne i sa njima povezane upravne poslove koji zahtijevaju posebno organiziranje i samostalnost u radu u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona.

Koje su glavne funkcije AKAZ-a?

 • Koordinira, prikuplja, razvija i usvaja optimalne organizacijske i kliničke standarde, uključujući i kliničke vodilje i indikatore izvedbe, u skladu sa utvrčenim prioritetima Agencije na koje je prethodnu saglasnost dalo Ministarstvo,
 • razvija sistem akreditiranja usaglašen sa evropskom i međunarodnom praksom iz ove oblasti,
 • utvrđuje Listu nadleţnih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta,
 • vrši postupak akreditacije zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, te s tim u vezi dodjeljuje, ukida, odnosno obnavlja akreditaciju zdravstvenim ustanovama,
 • vodi registre i statistiku u okviru svog djelokruga,
 • utvrđuje programe trajne edukacije i obučavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz ove oblasti,
 • sarađuje sa nadležnim organima i institucijama Federacije i kantona, te međunarodnim institucijama i organizacijama iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i iz oblasti akreditacije u zdravstvu,
 • obavlja i druge poslove koji proizilaze iz politike, zakona, kao i podzakonskih akata iz ove oblasti
 • Razvoj i revizija  akreditacijskih standarda : organizacijskih i kliničkih;
 • razvoj i revizija  kliničkih vodilja  na temelju medicine zasnovane na dokazima;
 • definiranje, razvoj i revizija  indikatora izvedbe  radi stimulativnog finansiranja zdravstvenih ustanova;
 • prikupljanje, obrada i analiza podataka iz zdravstvenih ustanova i dostavljanje informacija zdravstevnim ustanovama u svrhu edukacije i radi komparativnih analiza (na primjer, indikatori izvedbe, incidenti);
 • resursni centar: AKAZ osigurava pristup odgovarajućim bazama podataka, stručnoj i “sivoj” literaturi, prikuplja informacije o dobroj praksi iz zemlje i inostranstva, razmjenjuje ih i poredi s informacijama iz drugih zemalja;
 • edukacija: AKAZ organizira edukaciju i obuku iz oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga za zdravstvene i druge profesionalce; 
 • facilitacija  u podizanju sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenim ustanovama na temelju zahtjeva iz akreditacijskih standarda;  vanjska ocjena  zdravstvenih ustanova u svrhu  akreditacije ;
 • domaća i međunarodna suradnja u oblasti kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

ORGANIZACIJA AGENCIJE

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja AKAZ-om. Upravno vijeće broji pet članova i to:

 • 2 (dva) člana, osobe sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja;
 • 2 (dva) člana, osobe sa završenim pravnim, ekonomskim ili fakultetom društvenog usmjerenja;
 • 1 (jedan) član, osoba za završenim fakultetom tehni čkog usmjerenja.

koje imenuje i razrješava ministar zdravstva, saglasno proceduri utvrđenoj propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Odluku ministra možete pogledati ovdje)

Članovi Upravnog odbora/vijeća imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani za još jedan mandatni period.

Upravni odbor/vijeće donosi Statut AKAZ-a i druge opće akte, kao i Poslovnik o radu Upravnog odbora/vijeća, utvrđuje planove rada i razvoja AKAZ-a, periodične i godišnje programe rada, te prati njihovo izvršenje, donosi finansijski plan i usvaja periodični i godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti AKAZ-a, podnosi izvjštaje o svom radu ministru zdravstva najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, razvija i odobrava politiku i procedure za rad direktora AKAZ-a, razvija, primjenjuje i evaluira sistem akreditacije u zdravstvu, propisuje mjerila za imenovanje ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta, te utvrđuje Popis ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta, donosi odluku o izdavanju akreditacije, ukidanju odnosno obnavljanju akreditacije zdravstvenoj ustanovi, utvrđuje cjenovnik usluga AKAZ-a, na prijedlog direktora, izdaje saglasnost na visinu naknade za rad ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta, imenuje i razrješava direktora, kao i rukovodne radnike AKAZ-a, uz prethodnu saglasnost ministra zdravstva, odlučuje o žalbama uposlenika AKAZ-a protiv odluka i rješenja direktora koja se odnose na prava i obaveze iz radnog odnosa te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona, Statutom AKAZ-a i općim aktima AKAZ-a.

Početna

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Kutak za EBM trenutak

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta


Pretraživanje


WWW AKAZ


Za pregled pojedinih dokumenata potrebno je imati Adobe Reader

AKAZ © 2003 -