CVRAM projekt

Prezentacija rezultata ostvarenih u CVRAM projektu

Učesnici skupa u konferencijskoj sali. 12.06.19

U konferencijskoj sali hotela „Hollywood“ na Ilidži, u utorak 11.06., održana je prezentacija rezultata ostvarenih u okviru CVRAM projekta u FBiH. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdrvstvu u FBiH (AKAZ) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), ured u BiH, organizirale su okupljanje koordinatora kvaliteta i drugih zdravstvenih radnika koji su bili aktivno uključeni u implementaciju projekta sa namjerom pregleda rezultata te diskusije i analize uspjeha rada.

Pred nešto više od pedeset učesnika, dr. Boris Rebac iz SZO izlagao je na temu: Pregled rezultata i kliničke revizije u okviru CVRAM projekta, Doc. Dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a prezentirao je Aktivnosti AKAZ-a u okviru CVRAM projekta, a Fahrudin Kevrić, koordinator iz Doma zdravlja Čelić, upoznao je prisutne sa detaljima Studijskog putovanja u Sloveniju koje je bilo upriličeno za grupu učesnika projekta.

Uz iskazano zadovljstvo postignutim, na diskusiji koja se razvila već i tokom prezntacija, izdvojen je set kritičkih promišljanja i pitanja u vezi budućih aktivnosti u vezi prevencije kardiovaskularnih bolesti i drugih hroničnih stanja koja su praćena kroz projektne aktivnosti. Učesnici diskusije – poglavito doktori porodične medicine iz timova, i domova zdravlja iz različitih kantona/župnija iz FBiH, naročito su istakli problematike finansijskog aspekta, odnosno ogromni potencijal ušteda za cjelokupni sistem koji je moguće ostvariti aktivnom prevencijom i menadžmentom rizika kroz primarno zdravstvo.

Doc. Dr. Ahmed Novo pozvao je sve prisutne da nastave prethodne aktivnosti te je, u pogledu budućih djelatnosti AKAZ-a otvorio mogućnost dijaloga u povodu organizacije sličnih okupljanja u povodu iznalaženja sistemskih rješenja za narečene problematike.  

Saradnja i partnerstva