Predstavnici AKAZ-a održali edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta - SHCE 1

08.11.19

Dana 08. i 09.11.2019. godine u Centru za zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH zakazano je predavanje iz modula „Kvalitet u zdravstvu“ u trajanju od 15 sati, prvog nivoa (SHCE 1) Programa Kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE).

Na uvodnom predavanju u petak 08.11.2019. godine su predstavnici AKAZ-a, doc.dr. Vera Kerleta i Adnan Bilić, mr.iur. upoznali polaznike edukacije sa političkim i strateškim okvirom za unaprjeđenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, uključujući zakone i podzakonske akte iz oblasti kvaliteta u zdravstvu, metodološko upustvo AKAZ-a za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sistema kvaliteta, moduse i instrumente poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u FBiH, osnovne funkcije AKAZ-a (edukacija, facilitacija kao i standarde i procese za cetifikaciju i akreditaciju). Posebno je istaknuta uloga menadžmenta u procesima poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, te stavljen fokus na menadžment promjena, organizacijsku strukturu za osiguranje kvaliteta, vještine komunikacije i unapređenje timskog rada, vanjsku ocjenu i facilitaciju, načela pregleda na kolegijalnoj osnovi, formulare za pregled, medicinu utemeljenu na dokazima, smjernice za kliničku praksu i indikatore izvedbe za apoteke, domove zdravlja i bolnice te druge praktične vještine potrebne zdravstvenim menadžerima za upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama. Konačno, prvi dan edukacije je okončan predavanjem o politikama i procedurama, kliničkoj reviziji, kliničkim putevima i ispitivanju iskustva pacijenata, naravno sa pozicije i uloge AKAZ-a u ovom domenu.

Drugog dana edukacije, u subotu 09.11.2019. godine, ispred AKAZ će se kandidatima obratiti eksperti iz oblasti uvođenja kvaliteta u zdravstvu sa vlastitim iskustvom rukovodilaca službi za kvalitet dvije najveće zdravstvene ustanove Tuzlanskog kantona, mr.sc.oec, Maida Nuhić, dip.iur. – sa iskustvima Službe za kvalitet Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i prim.dr. Lejla Mačković – ispred Službe za kvalitet Doma zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla. Na predavanjima drugog dana polaznici edukacije će se upoznati sa konceptom i principima upravljanja kvalitetom, definicijama kvaliteta u medicini i o kvalitetnoj zdravstvenoj zdravstvenoj zaštiti, dimenzijama kvalitetne zdravstvene zaštite, definicijama u oblasti kvaliteta i upravljanja kvalitetom, kao i konceptom poboljšanja kvaliteta. Drugi dio predavanja drugog dana edukacije će biti posvećen uspostavi sistema žalbi, sigurnosti i principima upravljanja rizikom te oblasti prijave i analiza incidentnih situacija/nepovoljnih događaja.

Saradnja i partnerstva