SARADNJA ZA BOLJU INKLUZIJU

Potpisan ugovor o nastavku realizacije Projekta mentalnog zdravlja u BiH

Ljubomir Kravec i Aldijad Hajro iz AKAZ-a, Enisa Mešić iz Asocijacije XY i direktor AKAZ-a Ahmed Novo na potpisivanju ugovora o nastavku saradnje 19.07.18

Nakon što je nedavno dogovorena realizacija treće faze Projekta mentalno zdravlje u BiH, saradnja Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i Asocijacije XY ozvaničena je i zvaninim potpisom ugovora koji definira nastavak uspješne i izuzetne saradnje za još bolju inkluziju i kvalitet života osoba s mentalnim poteškoćama.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), implementira Asocijacija XY a na njegovoj relizaciji na terenu će raditi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne Hercegovine (AKAZ) koja je odgovorna za akreditaciju ustanova i institucija mentalnog zdravlja u Federaciji BiH.

“Među očekivanim rezultatima Projekta je akreditacija najmanje još četiri centra za mentalno zdravlje u Federaciji BiH, reakreditacija  najmanje 10 centara za mentalno zdravlje kojima ističe akreditacija, edukacija 200 profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja o poboljšanju kvaliteta baziranog na dokazima i promociji postignutih rezultata s naglasakom na usaglašavanje procedura kliničke revizije, procedura uključenja korisnika i članova porodica u razvoju službe i drugih u skladu sa potrebama CMZ-ova i revidirani akreditacioni standardi za bolnice u Federaciji BiH. Biće osigurana supervizijska podrška i nadzorni pregledi u implementaciji akreditacijskih standarda za akreditirane CMZ-e”, ističe direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo.

Faza III Projekta mentalnog zdravlja podržava implementaciju strategija mentalnog zdravlja oba entiteta BiH i Brčko Distrikta usklađenih sa međunarodnim okvirom zaštite mentalnog zdravlja. PMZ ima za cilj doprinijeti socijalnoj inkluziji i boljem kvalitetu života osoba s mentalnim poremećajima i smanjenju rizika od razvoja mentalnih poremećaja osiguravanjem kontinuiteta i kvaliteta usluge mentalnog zdravlja u zajednici, jačanjem kapaciteta profesionalaca za pružanje efektivnih i rodno osjetljivih usluga osobama s mentalnim poremećajima i preventivnih usluga osobama s rizikom od razvoja mentalnih poremećaja, uključujući djecu, adolescente i starije osobe, kao i njihove porodice, te podrškom efektivnim intervencijama kojima se povećava uključenost osoba s mentalnim poremećajem u ključne sfere ekonomskog, društvenog i kulturnog života u njihovim zajednicama.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne Hercegovine (AKAZ) odgovorna je za akreditaciju ustanova i institucija mentalnog zdravlja u Federaciji BiH, a kao i u ranijim fazama sarađivaće sa komplementarnom agencijom u Republici Srpskoj, Agencijom za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA).

Saradnja se odnosi na kontinuiranu razmjenu relevantne literature, stručnih dokumenata, usaglašavanje principa izrade akreditacijskih standarda za bolnice, razmjenu iskustava dobre prakse, prevalizaženja prepreka u procesu implementacije akreditacionih standarda u centrima za mentalno zdravlje te organizaciju edukacije za profesionalce u mentalnom zdravlju i koordinatore kvaliteta.

 

Saradnja i partnerstva