AKAZ U MAGAZINU START BiH

Naljepnica „Q“ garantuje kvalitetnu i sigurnu uslugu

Faksimil teksta o AKAZ-u u Magazinu 10.07.18

U Općoj bolnici “Abdulah Nakaš” u Sarajevu u toku su proces akreditacije ustanove u cjelini i pilotiranje Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI), porodilište ove bolnice nakon prestanka važenja akreditacije u trajanju tri godine ponovno je pregledano i dodijeljena mu je akreditacija “Bolnica-prijatelj beba” i u toku su reakreditacije u porodilištima širom FBiH. Vanjski ocjenjivači AKAZ-a počeli su s pregledom i ocjenom 21 klinike Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla za akreditaciju kompletnog kliničkog centra, obukama za osoblje i facilitacijom počinje proces akreditacije Kantonalne bolnice u Zenici, timovi porodične medicine širom BiH pripremaju se za akreditaciju kroz CVRAM projekat, obavljaju se redovni pregledi i certificiraju timovi porodične medicine, apoteke i druge zdravstvene ustanove… Nabrojano je samo dio aktivnosti Aganecije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) koja na području Federacije BiH svakodnevno radi na razvoju i primjeni standarda za kliničku praksu.

“Dužnost AKAZ-a je da obavlja ocjenu zdravstvenih ustanova u svrhu certifikacije odnosno akreditacije koristeći certifikaciju/akreditaciju kao instrumente za poboljšanje kvaliteta. Jako puno napora ulažemo kako bi zdravstvene ustanove pripremili za pregled, zato organiziramo i vršimo edukacije i obuke zdravstvenih radnika te nam je od izuzetne važnosti da zdravstveni radnici usvoje najbolje metodologije i efikasne praktične alate kako bi ustanove dostigle zahtjeve koji proističu iz standarda i kriterija. Standarde također razvija AKAZ i oni moraju biti tako dizajnirani da između ostalog doprinose poboljšanju kvaliteta i da omogućavaju konzistentno mjerenje”, kaže doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a.

“Prošlogodišnje ‘Dane kvaliteta’ održali smo pod sloganom “Saradnja u fokusu – Zajedno do boljeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou” s brojnim gostima iz BiH, regiona i svijeta. Dva dana posvećena onome što je naš primarni posao – kvalitetu u zdravstvu, prilika su i da povučemo liniju i izmjerimo šta, i koliko je urađeno, i šta je još pred nama", kaže doc.dr. Novo

U 2017. godini AKAZ je certificirao 47 apoteka - zdravstvenih ustanova i 54 ambulante porodične/obiteljske medicine iz šest domova zdravlja, vanjsku ocjenu za sticanje akreditacijskog statusa prošlo je ukupno 17 zdravstvenih ustanova, 11 Centara za mentalno te JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, Ginekološko-akušerska klinika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Ginekološko-akušerski odjel Opšta bolnica „Prim.Dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, PZU apoteka „Esthepharm“, Zavod za bolesti ovisnosti ZE-DO kantona i Opšta bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica kao prva akreditirana opća bolnica u BiH, a sve kao rezultat 117 vanjskih ocjena te sastanaka Komisija za sertifikaciju i akreditaciju koje su tokom 2017. analizirale izvještaje vanjskih ocjenjivača.

Ovu godinu nastavljaju sa aktivnostima širom FBiH, a poseban akcenat stavljaju na osobe s invaliditetom koje moraju imati jednak tretman u zdravstvu kao i svaki drugi pacijent.

“Mi smo osobe s invaliditetom, ali je društvo to koje nas pravi ‘invalidima’ zato što nemamo pristup mjestima gdje možemo da radimo, školujemo se, idemo na liječenje, izlazimo... Početak uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici jedan je od načina i bitnih koraka na mijenjanju tog odnosa”, kaže Dr. Belma  Goralija, suradnica organizacije ‘MyRight’ govoreći o početku pilot projekta  uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici "Prim.dr. Abdulah Nakaš", prvoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH koja počinje s uvođenjem ovih standarda.

AKAZ je zvanično uspostavljen na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu koji je donio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 13. aprila 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2005. godine, a registrirana u Sudu početkom 2006. godine

Osim što je ovaj proces važan za sve pacijente, a posebno za osobe s invaliditetom kojima će uvođenje ovih standarda direktno poboljšati kompletan pristup zdravstvenoj zaštiti, ovim se provode i obaveze koje je BiH preuzela 2009. godine ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i preporuke UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje je BiH dobila u aprilu 2017. godine, a koje je Vlada FBiH u junu 2017. usvojila i zadužila sve federalne institucije da pristupe njihovom provođenju bez odlaganja.

“Ne radi se samo o promjenama fizičkih barijera, već i o ukupnoj promjeni svijesti društva i odnosa ljekara prema osobama s invaliditetom. Opća bolnica ima pristup zdravstvenoj zaštiti koji je uvijek bio otvoren za pacijente, ljudskost i dignitet čovjeka je nešto što je u tom pristupu najvažnije i nešto što se ne smije narušiti ni kod jednog čovjeka. Očekujem da ćemo ove standarde uvesti za osam do 12 mjeseci”, kaže prim. dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice “Abdulah Nakaš” potcrtavajući podršku AKAZ-a tokom ovog važnog i korisnog procesa.

Vanjski ocjenjivači i ocjenjivačice AKAZ-a počeli su s pregledom klinika, od 21 koliko će ih biti pregledano tokom velikog i sveobuhvatnog procesa akreditacije UKC Tuzla koji je sigurno jedan od najvećih zadataka AKAZ-a ove godine.

“Naš cilj je da budemo regionalni lider u pružanju zdravstvenih usluga građanima, a proces akreditacije je nešto što nas u tom cilju nadopunjuje. Pratimo moderne evropske tokove, ali naša ideja vodilja nije da se takmičimo sa drugima i da gledamo šta drugi rade, već da se takmičimo sami sa sobom i da pobijedimo sebe, te da pružamo što bolje zdravstvene usluge za naše pacijente zbog kojih sve ovo radimo”, kaže doc.dr. Nešad Hotić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Obukama osoblja poslije kojih slijede facilitacije pa konačno i vanjska ocjena u svrhu akreditacije, počinje i proces akreditiranja Kantonalne bolnice u Zenici.

“Kroz proces akreditacije usluge ćemo dići na viši nivo i približiti se cilju da budemo univerzitetska bolnica i bolnica po standardima AKAZ-a. Do sada smo imali podršku osnivača i vjerujemo da će ona biti nastavljena a sve u korist naših krajnjih korisnika – pacijenata. S rastom kvaliteta raste i jedan pozitivan pritisak mladih stručnjaka koji žele da se ovdje unapređuju pa smo uz akreditiranje krenuli i u odgovoran proces razvijanja tercijarnih usluga ka osnivanju medicinskog fakulteta i dobijanja statusa univerzitetske bolnice. Želja nam je da uz tri univerzitetska centra u FBiH kao tri stuba, tri noge, postanemo četvrta i doprinesemo kvalitetu zdravstvenog sistema u cjelini”, kaže doc. dr. med. sci. prim Rasim Skomorac, direktor Kantonalne bolnice Zenica čije je porodilište nakon prvog akreditacijskog ciklusa od tri godine u fazi reakreditacije.

“Iskustva s Odjela za ginekologiju i porodiljstvo su pozitivna, i želja nam je da na sve odjele uvedemo akreditacijske standarde sigurnosti i kvaliteta koji će našu uslugu podići na viši nivo. Standardi će dodatno unaprijediti usluge za pacijente, ali i olakšati rad uposlenicima i dodatno ih zaštititi na radu”, kaže je prim. dr. Kasim Spahić, pomoćnik direktora KB Zenica za medicinske poslove.  

“AKAZ zaista radi sjajan posao. Usmjereni su na procese, sisteme i pomoć zdravstvenim ustanovama u FBiH kako bi se poboljšali sigurnost i kvalitet zdravstvenih ustanova. Sigurnost je važna tema u svim državama svijeta u svakoj bolnici, u svakoj zdravstvenoj ustanovi, i to je nešto na čemu se uspješno radi i ovdje”, kaže Agnes Leotsakos, konsultantica u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i učesnica posljednjih “Dana kvaliteta u zdravstvu FBiH”

Širom FBiH za akreditaciju se priprema više od 60 timova porodične medicine u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM project koji implementira ured SZO u BiH i financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), a facilitaciju, vanjsku ocjenu te u konačnici akreditaciju onih koji zadovolje visoke standarde sigurnosti i kvaliteta obavlja AKAZ.

“Radimo u interesu naših pacijenata, a kreiranje radne atmosfere u kojoj će osoblje raditi kroz standardizirane procedure i biti u potpunosti zaštićeno ide u tom pravcu. Certifikacija i akreditacija za nas su i pitanje opstanka Doma zdravlja, jer šta god da se u budućnosti desi, kvalitet i sigurnost su vrijednosti koje opstaju“, kaže direktor Doma zdravlja Čelić dr. Zekerija Avdić potcrtavajući kako su svi u ovom Domu zdravlja shvatili važnost procesa uvođenja standarda sigurnosti i kvaliteta.

AKAZ je zvanično uspostavljen na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu koji je donio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 13. aprila 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2005. godine, a registrirana u Sudu početkom 2006. godine.

“Tada je bio zvaničan početak rada Agencije, ali sa radom na uspostavljanju Agencije započelo se nešto ranije kroz aktivnosti na realizaciji projekta Svjetske banke (Basic Health Project) u periodu od 2002. do 2003. godine. Očekivanja zdravstvenog sistema, i pacijenata koji su u njegovom središtu, a u cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga od AKAZ-a, veoma su velika, ali možemo reći da ih mi kroz svoju djelatnost u skladu sa zakonom i ispunjavajući ono što je naša misija u velikoj mjeri ispunjavamo”, pojašnjava doc.dr. Novo.

“Radimo u interesu naših pacijenata, a kreiranje radne atmosfere u kojoj će osoblje raditi kroz standardizirane procedure i biti u potpunosti zaštićeno ide u tom pravcu. Certifikacija i akreditacija za nas su i pitanje opstanka Doma zdravlja, jer šta god da se u budućnosti desi, kvalitet i sigurnost su vrijednosti koje opstaju“, kaže direktor Doma zdravlja Čelić dr. Zekerija Avdić

Kaže kako je kultura kvaliteta u zdravstvenim ustanovama u FBIH nešto što mora biti konstanta i nešto na čemu kontinuirano rade svi odgovorni zdravstveni profesionalci. Raduje nas da je kultura kvaliteta kroz rad Agencije u stalnom je porastu kao i svijest zdravstvenih radnika prema certifikaciji koja je zakonska obaveza svake zdravstvene ustanove u FBiH, ali i akreditaciji koja je dobrovoljna i predstavlja “korak više” i koji u konačnici zajedno krajnjim korisnicima – pacijentima, govore da ulaze u odgovornu zdravstvenu ustanovu u kojoj će dobiti kvalitetnu i sigurnu uslugu.

“Pacijent je u središtu našeg rada i svaka naša aktivnost nosi oznaku ‘Patients Included’, što znači da su pacijenti izravno uključeni i aktivno sudjeluju u aktivnostima AKAZ-a. U opisu poslova koje obavlja, u misiji koju provodi, i u svakom dijelu implementacije radnih zadataka koji smjeraju na uvođenje i jačanje sistema sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu, AKAZ čini sve napore kako bi konačni efekat i korist od našeg rada bio dobrobit za sve članove zajednice - za sve korisnike, osiguranike, pacijente, zdravstvene radnike - za sve osobe koje dolaze, ili će doći u kontakt sa bilo kojim oblikom zdravstvene zaštite u FBiH”, pojašnjava doc.dr. Novo dodajući da pacijent ustanovu koja je prošla kroz certifikaciju ili akreditaciju može prepoznati po naljepnici koja je vidno istaknuta u takvim zdravstvenim ustanovama.

“Naljepnica “Q“ za kvalitet je dizajnirana s namjerom da pacijentima i javnosti približimo naš rad. Mi od korisnika zdravstvenih usluga očekujemo u tom smislu i podršku jer su oni ti koji će od „svoje“ zdravstvene ustanove zahtijevati da se ispune standarde sigurnosti i kvaliteta. Naljepnica “Q“ je prepoznatljivi znak koji će korisnicima zdravstvenih usluga jasno odaslati poruku da je nositelj ovog znaka ustanova koja ima dokaz o izvršenom pregledu i utvrđenoj uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu sa pozitivnim propisima. Na samoj naljepnici građani mogu naći broj rješenja po kojem je ustanova dobila akreditacijski ili certifikacijski status te datum do kada im taj status važi. AKAZ je dužan da sprovodi najavljene i nenajavljene nadzorne preglede i ukoliko ocjenjivači utvrde da nivo sigurnosti i kvaliteta nije na potrebno nivou rješenje o akreditaciji ili certifikaciji se suspenduje, a ustanova je dužna da ukloni naljepnicu”, kaže doc.dr. Novo pozivajući korisnike zdravstvenih usluga da od svoje zdravstvene ustanove traže da ispune standard sigurnosti i kvaliteta. 

“Mi smo osobe s invaliditetom, ali je društvo to koje nas pravi ‘invalidima’ zato što nemamo pristup mjestima gdje možemo da radimo, školujemo se, idemo na liječenje, izlazimo... Početak uvođenja Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI) u Općoj bolnici jedan je od načina i bitnih koraka na mijenjanju tog odnosa”, kaže Dr. Belma  Goralija

Kao članica Međunarodnog društva za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite (ISQua), AKAZ daje doprinos i na međunarodnom planu te BiH približava svjetskim i evropskim tokovima što bi trebalo rezultirati akreditiranjem AKAZ-ovih standarda kod ove organizacije.

“U procesu približavanju Evropskoj uniji, koji zdušno podržava velika većina građana Bosne i Hercegovine, potrebno je ispuniti određene zahtjeve. Mi u AKAZ-u želimo da imamo i međunarodnu verifikaciju kvaliteta i zvanično smo aplicirali za međunarodnu akreditaciju naših standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu kod ISQue-a i dobijanjem ove akreditacije došli bismo u društvo svega 20-ak zemalja u svijetu koje su to ostvarile kao što su SAD, Engleska, Japan ili Francuska i bili bi prva agencija iz zemalja jugoistočne Evrope u ovom elitnom društvu”, kaže doc.dr. Ahmed Novo dodajući kako je AKAZ kao agencija sa međunarodnim članstvom učestvovala i u davanju odgovora za Upitnik Evropske komisije:

“Dali smo doprinos davanjem odgovora na pitanja iz poglavlja 28.-Zaštita potrošača i zdravlja iz Upitnika Evropske komisije. Odgovorili smo na pitanja koja se tiču našeg posla, a odnose se na indikatore kvaliteta, članstvo u međunarodnim organizacijama, obuku zdravstvenog osoblja, sistem kvaliteta u laboratorijama, socijalnu inkluziju, promociju zdravog stila života”, dodaje doc. Dr. Novo.

“AKAZ zaista radi sjajan posao. Usmjereni su na procese, sisteme i pomoć zdravstvenim ustanovama u FBiH kako bi se poboljšali sigurnost i kvalitet zdravstvenih ustanova. Sigurnost je važna tema u svim državama svijeta u svakoj bolnici, u svakoj zdravstvenoj ustanovi, i to je nešto na čemu se uspješno radi i ovdje”, kaže Agnes Leotsakos, konsultantica u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i učesnica posljednjih “Dana kvaliteta u zdravstvu FBiH” koje AKAZ organizira na koncu svake godine.

“Prošlogodišnje ‘Dane kvaliteta’ održali smo pod sloganom “Saradnja u fokusu – Zajedno do boljeg zdravstva na međunarodnom, regionalnom i lokalnom nivou” s brojnim gostima iz BiH, regiona i svijeta. Dva dana posvećena onome što je naš primarni posao – kvalitetu u zdravstvu, prilika su i da povučemo liniju i izmjerimo šta, i koliko je urađeno, i šta je još pred nama. Uz kolegice i kolege iz regiona, tu su bili predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije i Evropskog udruženja za kvalitet kao i kolegice i kolege izraznih grana zdravstva s kojima smo imali priliku razmijeniti iskustva o poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu”, kaže doc. dr. Novo najavljujući ovogodišnje “Dane kvaliteta” na kojima s obzirom na sve aktivnosti neće nedostajati tema ali koji će, kaže, i pored mnogo urađenog, biti najviše posvećeni onome šta je to što se još može uraditi na poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga za svakog pacijenta. 

 

(Start BiH)

Saradnja i partnerstva