VENECIJA: LJETNA ŠKOLA O KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Kako omogućiti da zdravstveni sistemi u potpunosti ispunjavaju svoju ulogu i kontinuirano unapređuju izvedbu

POlaznice i polaznici Ljetne škole o kvalitetu zdravstva održane u Veneciji među kojima i direktor AKAZ-a Ahmed Novo na jednom od predavanja 01.08.18

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH doc.dr. Ahmed Novo učestvovao je na Ljetnoj školi “Kvalitet zdravstvene zaštite: Poboljšanje učinkovitosti, sigurnosti i odgovornosti za potrebe pacijenata” održanoj u Veneciji od 22. do 28. jula 2018. godine.

Ciljevi Ljetne škole bili su razumjeti osnovni koncept “kvalitetne skrbi” i njegove različite dimenzije kao načine za mjerenje i poređenje kvaliteta, prezentirati iskustva raznih zemalja bazirana na dokazima kroz različite pristupe i inovativne modele obezbjeđivanja i poboljšanja zdravstvene zaštite, sistematizirati i interpretirati efikasnost pristupu kvalitetnoj skrbi primjenom kliničkih puteva zasnovanih na dokazima, akreditacije, revizije i povratne informacije, mjera za sigurnost pacijenata, sistema žalbi ili metodologije “plaćanja za kvalitet”. Također, učesnici, njih ukupno 70 iz više od 30 zemalja, uglavnom Evrope ali i svijeta su imali priliku da prodiskutuju na koji način takvi pristupi mogu biti uključeni u nacionalne strategije kako bi omogućili da zdravstveni sistemi u potpunosti ispunjavaju svoju ulogu i kontinuirano unapređuju izvedbu.

Ljetna škola je uključivala formalnu obuku, ali i bogato iskustvo polaznica i polaznika iz prakse, a ovaj vrlo participativan pristup se temeljio na grupnom radu. Grupni rad je obuhvatao ključne teme, prezentacije polaznica i polaznika, okrugle stolove i panel diskusije. Multidisciplinarni tim stručnjaka ponudio je najnovije dokaze s rezultatima proisteklim iz analize indikatora izvedbe s fokusom na sigurnost i kvalitet, provedbi i vrednovanju, zatim definiranju i mjerenju indikatora i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite. Polaznice i polaznici imali su priliku podijeliti perspektive i dobiti uvid od strane ključnih međunarodnih organizacija uključujući Evropsku komisiju, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO EURO) kao relevantne organizacije te diskutirati sa donosiocima odluka na najvišem nivou.

Kao i ranijih godina, i u svom 12. izdanju kroz rad Ljetne škole u Veneciji radilo se na razvoju politika utemeljenih na dokazima i poticanju na evropsku raspravu o zdravstvenoj politici podizanjem ključnih pitanja, dijeljenjem novih saznanja i izgradnjom trajne suradničke mreže

 

 

 

 

Saradnja i partnerstva