VANJSKA OCJENA TIMA PORODIČNE MEDICINE “HALJINIĆI 2” DZ KAKANJ

“Proces akreditacije - iskorak u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u korist pacijenata”

Ocjenjivačica AKAZ-a Samira Srabovic tpregleda dokumentaciju i kartone tokom vanjske ocjene s doktoricom tima Zumrom Šolbić i medicinskim sestrama Nerminom Spahić i Selmomo Šolbić 10.10.18

Vanjska ocjenjivačica Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dr. Samira Srabović obavila je u srijedu vanjsku ocjenu tima porodične/obiteljske medicine Haljinići 2 Doma zdravlja Kakanj u svrhu certifikacije i akreditacije u okviru projekta poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) koji implementira ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH (SZO), a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

“U procesu smo koji ide u pravcu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti usluge za dobrobit naših pacijenata i u svrhu što sveobuhvatnije i dostupnije zdravstvene zaštite”, kaže dr. Zumra Šolbić, specijalistica porodične medicine u čijem timu su još medicinske sestre Nermina Spahić i Selma Šolbić.

Koordinator kvaliteta i pomoćnik direktora DZ Kakanj za odnose s javnošću Nevzet Kovačević, kaže kako se nada pozitivnom ishodu procesa certifikacije i akreditacije ove ambulante:

“Ovo je jedan značajan iskorak u smislu poboljšanja kvaliteta i sigurnosti od kojeg svi imaju direktnu dobit, prije svega pacijenti, a potom i uposlenici kojima se uvođenjem bitnih procedura olakšava rad. Tako smo kroz ovaj proces na primjer izradili elektronsku bazu sa svim lako dostupnim procedurama, strategijama, kliničkim vodiljama i svim drugim neophodnim obrascima na jednom mjestu koja će biti korisna I drugim timovima u daljnjem procesu”, kaže Nevzet Kovačević.

Nakon završetka vanjske ocjene izvještaj vanjske ocjenjivačice će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju/certifikaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

Saradnja i partnerstva